Reactie op forum van Bart van der Leeuw

Publicatie datum: 1999-01-01
Auteur: Manja Heerze
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 2
Pagina’s: 81-82

Documenten

reacti e bij de letterenfaculteit van de katholiek universiteit brabant van der leeuw werpt drie meer algemene manja heerzes vragen op waarop ik graag kort wil ingaan is het niet noodzakelijk dat er voor de reactie op forum van bart leeservaringsschaal net als bij nvi een dub bele test bestaat dat wil zeggen een test voor van der leeu w het niveau van de tekst en een test voor het niveau van de leerling de leeservaringsschaal is ontworpen als maat voor teksten niet voor leerlingen de schaal met belangste ll ing las ik de reactie van bart wil geen maat zijn voor het niveau van van der leeuw op mijn artikel over de leeslat leerlingen en pretendeert dat ook niet een in moe r 1998 6 het is prettig om te lezen dat dergelijk gebruik van de leeservaringsschaal veel elementen van d e leeslat aansluiten bij de is methodologisch niet verantwoord wan praktijke rva ri ng van van der leeuw als docent neer leerlingen op deze manier getest zouden aan de opleiding tot leraar ba s isonderwijs worden zou dat ten onrechte de mogelijkheid zoals zijn genuanceerde kijk op nvi en het suggereren dat op die manier een precies gebruik van de categori een van de leeserva niveau vastgesteld kan worden daarmee doe ri ngsschaal dit sluit aan bij de algemene je meer kwaad dan goed hoewel het in het tendens inmiddels zijn er bijzonder veel onderwijs bijna een gewoonte is geworden rea cties gekomen op de leeslat uit het onder direct te vragen om een test blijkt het in de wijs van bibliothek e n boekhandels raso s praktijk helemaal geen probleem wanneer en schoolbegeleidingsdiensten centraal in kinderen niet getest worden op hun leeserva d eze reacties staat dat de leeslat aan sluit bij de ring in zijn reactie bevestigt van der leeuw praktijk en eenvoudig toepasbaar is uiteraard het algemene beeld dat leerkrachten er geen zijn er ook veel vrag e n moeite mee hebben op basis van eigen erva ring en inzicht het leeservaringsniveau niveau van der leeuw werpt twee soo rten vragen op van de leerling vast te stellen de leeserva in zijn reactie specifieke vragen over de ringsschaal geeft het niveau van de tekst weer opzet van de leese rv aringsschaal en meer om zo een geschikt boek voor een specifiek algemene over het gebruik e rv an kind te kunnen selecteren vragen omtrent de pre cieze indeling van de c atego rieen en de toekenning van de scores 2 maakt de weergave in een letter het leeserva ve rdienen een meer onderbouwd antwoord ringsniveau niet minder transparant dan een dan binnen de kolommen van mo e r mogelijk omschrijving van alle negen categorieen waar is uiteraard is de vaststelling van van der uit de schaal is opgebouwd leeuw terecht dat waar het kwalitatieve gege uiteraard brengt elke weergave in een schaal vens betreft als opgenomen in de lees informatieverlies met zich mee het doel bij e rvari ngsschaal de score altijd minder hard het ontwikkelen van de leeslat was echter juist is dan wanneer het om kwantitatieve te komen tot een overzichtelijke maat die in gegevens gaat als woord en zinslengte een beeld een weergave van zowel technisch voor een seri e uze wetenschappelijk onder leesniveau leeservaring als thema van een bouwde beantwoording van detailvragen ver tekst zou vatten het doel van de leeslat is wijs ik naar het onderzoeksrapport waa ri n geen uitvoerig leesrapport van ieder boek verslag wordt gedaan van twee onderzoeken maar een beknopte weergave die direct op naar de leese rva ri ngsschaal het in moer het boek is terug te vinden het is wel een 1998 6 genoemde onderzoek en een uitvoe weergave die in die beknoptheid recht doet ri g replicatie onderzoek dat dit voorjaar wordt aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspec uitgevoerd het onderzoeksrapport is in de ten van een tekst ik ben er net als van der zomer van 1999 beschikbaar en op te vragen leeuw van overtuigd dat geen enkele maa t 1999 2 moer 81 of score de belezen bemiddelaar kan evena algemene functie krijgt zodat het onderwijs ren die op het jui s te moment het juiste boek de beschikking heeft over een nieuw alge bij het juiste kind brengt het is niet voor meen gangbaar instrument gezien de grote niets dat ik mijn a rtikel in mo e r 1998 6 afsluit belangste ll ing van scholen en bibliotheken en met precies die opmerking in de praktijk is de reacties van andere uitgevers van kinder er echte r niet altijd iemand die alle boeken boeken is het zinvol te onderzoeken of de heeft gelezen voor die praktijksituaties die leeslat een functie kan hebben als meer zich blijkens de reacties op scholen in boek algemene s tandaard daarvoor is het d a n handels en in bibliotheken dagelijks voor uiteraard noodzakelijk hier een niet c om doen wil de leeslat e e n hulpmiddel zijn merciele onpartijdige instantie bij te betrek ken inmiddels worden hi erover b esprekin 3 komt zwijsen als eerste en e nige op de markt gen gevoerd met d e xr c gro ep die onde r met bo e ken waarop d e leeslat is aangegeven zoekt welke moge lijkheden er zijn om als zwijsen is de eerste uitgever van boeken onafh ankelijk in stituut de le es lat te veralge met de lees lat het is echter geenszins de meniseren en h et sy s teem bre ed in gebruik te bedoeling dat de uitg everij d e enige blijft neme n veel liever zouden wij zien dat de l ee sla t een j oproep tekstschrijvers uittreksel s en auteursportrette n wie wil voor ons uittreksels en auteursportretten schrijven die geschikt zijn voor het huidige literatuuronderwijs voor een nieuwe elektronische uitgave overliteratuurvoorhetvoort i gezet onderwijs zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen met een meer dan gemiddelde literaire kennis en interesse kennis van het hedendaagse literatuuronderwijs en een ruime schrijfervaring stellen wij op prijs voor meer informatie ku nt u bellen 070 309 03 80 i of schrijve n naar andre henderickx postbus 4330 0 2504 ah den haag l j 82 moer 1999 2