Reactie op H. Bonsets ‘Moedertaalonderwijs als arena’

Publicatie datum: 1990-01-01
Auteur: CVEN
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 3
Pagina’s: 108-109

Documenten

taalpr o b leme n van alloch tone jongeren haar foru m an al yses z ij n gron dig kundig en zorgv uldig jui st d aarom is het ja mmer d at haa r te k st ni et erg toe gankelijk is d e l ees b aarheid van de tekst is n iet optimaal de formuleringen en tekstor cven ga nisatie lij ken nog d e sporen te dragen van hacquebords worsteling met de ingewikkelde reactie op h bonsets problem atiek i n tegenstelling t o t kerkhoff b iedt hacque moedertaalonderwijs bord leerkrachten en onderzoekers concrete ha ndvatten om aan d e vergroting van school als arena succes van allochtone leerlingen b ij t e dragen juist de aard van de taalp roblemen bl ijkt hierb ij van wezen lij k b el ang b onset geeft zijn stuk d e ondertitel de com missie braet kritisch gevolgd moe r t 99oli p 3 9 wat hij ec hter doet is eerd e r onkritisc h vooruit lo p en op d e resultaten van d e commis sie de commissie h eeft inderdaa d problemen in het onderwijs o p een rijtje gezet en zij heeft universitai re nee rlandici o m p readviezen g e vraag d maar dat wil nog niet zeggen dat er ui t eind elijk ee n on derwijsprogramma in p laats van een examen p rogramma uit zal rollen en een programma dat in onevenredige mate ingevul d is d oor de u niversitai re vakwetenschap om het een en and er in een juister pers p ectief te zien l eze men het ten geleide bij de b und eling pre adviezen zie voor bestelling moe r i99oi2 p 79 b onset b e klaagt zich over d e beh andeling van de vakdidactici door d e commissie de cverr zou geen bezwaar gezien heb b en in het p asse ren van de vdn door de staatssecretaris en de cven h eeft p as in tweede instantie ook d e vdn om een prea d vies gevraag d het eerste punt d e voorzitter van d e cven h eeft het ministerie desgevraagd laten weten er de voo rk eur aan te geven dat volgende k eren de vdrr gekozen zou worden om lerarenopleid ers vakdidactici in commissies voor te dragen h et ministerie heeft er deze keer voor gekozen de ver orr die alle lerareno p leider s overkoe p el t om een voor dracht te vragen een voordracht waaro p dr i e p ersonen voorkwamen die tevens lid van de vdn zijn onder wie h ans h alsh of d ie nu d e lerarenopl ei d ers vakdidactici in d e cven ver tegenwoordigt he t tweede p unt vanaf het begin was het de bedoel ing van d e commissie d e vnrr op twee momenten om een commen t aar te vr agen naar aanlei ding van de vakin h ou d el ij ke preadviezen en naar aanleiding va n io8 moer 1990 3 het conce pt exam e nprogramma d it l eek het foru m meest doelmatig maar toen de commissie ter ore k wam dat de vnrr zich s toorde aa n h et fei t dat niet ook zij om een preadvies was gevraagd is daaro m alsnog gev r aagd overige ns heeft d e lidia boekhout vnrr het terecht zinniger geoordeeld dit p re advies niet uit te brenge n e n zich te b eperken vragen stellen aan tot de twee reagerende commenta ren plus ee n commentaar o p he t eerste voo rtgang svers l a g literaire teksten de commissie had er beter aan gedaan meteen haar voornemens b e treffe nde raad p leging be ken d te maken i n het najaa r zij n ook nog re giona le veldraa dpleg i ngen van docenten voor tij d ens d e opleiding voor moe dertaaldoce nt zien heb ik nogal wat artikelen over l i ter a tuuro n derwijs gel ezen al snel werd m ij duidelijk dat namens de cv e n men tegenwoordig als doelstelling heeft de ton h e n d r i x secretaris lee rlingen asser ti ef te ma ken dit h o udt in dat de leerl i ngen leren om zelf vrage n aan een tek st te stellen h et gaat erom wa t zij te weten w illen komen over ee n tek st de docent h oud t zich hierb ij zovee l mogelijk op de achtergrond met di t gegeven i n m ijn ac h terhoofd b egon ik vo l goe d e moe d aan de stage ik wist n og niet hoe veel moeilijkheden ik in d e prakt ij k zou tegen komen ik zal twee voo rbeeld en geve n in een vierde klas v w o h eb ik de u itvreter va n nescio ge lezen hieraa n wilde ik drie les sen besteden in de eerste l es lazen d e leer l ingen individuee l het verh aal de l es daarna moesten ze in groepjes vier vragen bij het verhaal s tellen de vragen moesten betrekking hebben op din ge n die ze opvallend e n lof moeil ij k von d en ook moesten ze alvast na d enken over het ant woord op de v ragen mij n b edoeling was om d e week daarna te werken met een forum bestaan de u it drie leerli ngen waaraan de groe pjes hun vragen konden stellen ik zou zelf bij di t alles zoveel mogelij k op de achtergrond blijven naar m ij n gevoel is dit project mis lukt toe n er in groepjes gewer kt werd mer kte ik da t er wei ni g vragen g eformuleerd werden het was geen onwil van d e leerli nge n want er werd in alle groepjes druk ged i scussiee rd over het ver haa l wat i k constateerde was dat er een enorme d re mp el was a ls er al een v r aag geformul eerd werd moest ik kome n o m mijn meni ng te ge ven d e l eerlingen waren onze ker en n a veel g e pl oeter vroegen ze of i k niet gewoon de v rag en ko n stellen zij zou den da n wel nad e nken over het ant woo rd in ee n vijfde k las v w o had ik dezelfde erva ring h oewel h et in deze klas nie t zozeer o m het 1990 3 m oe r 109