Remediale hulp en toetsing bij het schoolvak

Publicatie datum: 1996-09-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 1
Pagina’s: 60-64

Documenten

a r f r f rx 3 3i remediale hulp en toetsing bij het schoolvak nederlands arjan krijgsman de amsterdamse orthopedagoog aryan van der leij maakt in relatie tot de begelei ding van leerlingen met lees en spellingproblemen een onderscheid tussen reme diering compensatie en dispensatie bij remediering begeleidt men leerlingen met de bedoeling het prestatieniveau bij bijvoorbeeld lezen of spellen te verhogen bij compensatie probeert men de leerling zo veel mogelijk ondersteuning te bieden op terreinen van het vak waarin de leerling wel goed is bijvoorbeeld spreek en of luis tervaardigheid bij dispensatie zijn verschillende maatregelen denkbaar we noe men hier de leerling krijgt meer toetstijd ter beschikking de leerling wordt op een andere manier getoetst waardoor hij geen extra nadeel van zijn handicap ondervindt de leerling wordt voor een deel van een vak vrijgesteld ij benadrukken hier dat er in voor de duidelijkheid willen we hier graag de begeleiding van de leerlin benadrukken dat het in dit artikel gaat om gen steeds een duidelijke leerlingen die in principe geschikt zijn voor de samenhang dient te bestaan onderwijsvorm die zij bezoeken maar op tussen de drie genoemde moge grond van dyslexie of ernstige lees en spel lijkheden een praktijk die in nogal lingproblemen uit de boot dreigen te vallen wat deelstaten van duitsland met omdat zij in staat worden geacht het diploma een legasthenie erlab bestaat wij te halen is begeleiding dan op haar plaats zen wij af omdat daarbij het accent vrijwel uitsluitend op dispenseren ligt wij achten veeleer een situatie denkbaar waarin de spellingproblemen van een leerling worden lastige toetsvormen geremedieerd deze leerling tegelijk de gele genheid krijgt om op andere gebieden hieronder willen we in bredere zin een aan gespreksvaardigheid opstel e d extra te tal met toetsing bij het schoolvak neder presteren en ten slotte bepaalde toetsings lands samenhangende zaken opnoemen faciliteiten krijgt omdat met de remediering die leerlingen met lees en spellingproble slechts een deel van de problemen kan men lsp leerlingen parten spelen later worden opgelost of omdat de leerling met zullen we enkele mogelijke oplossingen bepaalde toetsvormen wel erg in het nauw voor de geconstateerde problemen noe wordt gebracht men p 25 jaargang nummer 1 sept okt 1996 1 proefwerken die van het bord gemaakt 7 dictees waarmee het spellingniveau van moeten worden zijn voor lsp leerlin de leerling wordt beoordeeld leveren gen lastig omdat zij makkelijk in verwar vaak zeer grote problemen op omdat ring gebracht worden door de hoeveel deze leerlingen op grond van onder heid informatie op het bord en dat wat andere inprentings en geheugenproble zij zelf al hebben opgeschreven men vaak over minder en minder volledi ge orthografische beelden beschikken 2 proefwerken met een onduidelijke en of deze leerlingen vaak moeite hebben slordige layout en vaak ook uitgeschre met onder andere de auditieve analyse ven proefwerken brengen lsp leerlin waardoor de koppeling van klanken en gen sterker in verwarring dan anderen tekens moeilijker tot stand komt wat een ongunstig effect op hun presta deze leerlingen veel minder gemakkelijk tieniveau heeft kunnen automatiseren en generaliseren waardoor de regeltoepassing vaak 3 gedicteerde proefwerken leveren vaak moeizaam verloopt problemen op omdat het voor de leer deze leerlingen vaak het tempo maar ling soms lastig kan zijn precies te ach moeilijk kunnen bijhouden terhalen wat er gevraagd wordt omdat deze leerlingen door hun vaak slechte hij zijn eigen handschrift niet meer kan handschrift soms niet meer kunnen her lezen woordjes is vergeten etc kennen wat zij hebben geschreven deze leerlingen over minder controle 4 proefwerken waarin veel leeswerk moet vaardigheid dan anderen beschikken worden gedaan benadelen lsp leerlin gen omdat zij door hun lagere leestem 8 toetsen over een aantal gelegen boeken po vaak niet in staat zijn alle opgaven brengen lsp leerlingen vaak tot wan en of daarbij behorende teksten hoop omdat zij door hun lage leestem behoorlijk door te nemen po in ernstige tijdnood komen 5 proefwerken waarbij veel schrijfwerk moet worden gedaan benadelen lsp leerlingen omdat zij onder andere door dispenserende hun vaak slechte handschrift niet in staat zijn de antwoorden samenhan maatregelen gend en goed leesbaar op papier te krij gen voor elk van de problemen gesignaleerd in de vorige paragraaf kunnen dispenserende 6 proefwerken waarbij de aandacht op maatregelen voor lsp leerlingen getroffen verschillende facetten tegelijk moet wor worden een overzicht den gericht benadelen lsp leerlingen omdat juist zij moeite hebben met het 1 2 3 een groot amerikaans onderzoek verrichten van verschillende taken tege toonde aan dat geschreven proefwer lijk we bedoelen hier bijvoorbeeld een ken met een slordige onoverzichtelijke tekstbegriptoets waarbij lastige vragen layout door leerlingen in het secundair over de tekst moeten worden beant onderwijs slechter worden gemaakt dan woord en ook nog van de leerling wordt proefwerken met een verzorgde over verwacht dat de spelling goed is ver zichtelijke en getikte layout wat in het zorgd belang van alle leerlingen is is nog ster ker van betekenis voor lsp leerlingen terzijde zij hier nog opgemerkt dat ook sept okt 1996 nummer 1 26 jaargang en 2 h y e s i s