Remediëren? Doodgewoon!

Publicatie datum: 1996-09-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 1
Pagina’s: 99-100

Documenten

99 geschud remedieren doodgewoon de von verrich tte vanaf haar ontstaan in 1970 pionierswerk op zowat alle domeinen van het moedertaalonderwijs de resultaten hiervan zijn de laatste jaren zo g oe d als aanvaard door onder meer officiele instanties en schoolboekauteurs vanaf 1989 legde de vereniging dan ook de klemtoon op het do orgeven van ideeen werkvormen en vaardigheden uit aan verwante domeinen zoals alfabetisering nederlands aan anderstaligen nu nt2 en zakelijke communicatie door middel van vonk en navormingsinitiatieven vonden die nieuwe ideeen ingang in het gewone onderwijs het was het begin van een informatiecampagne die tegelij kertijd de leerkrachten sensibiliseerde voor allerlei problemen die zich in het basis en secundair onderwijs voordeden de von heeft daarbij steeds aandacht gehad voor leerlingen met leermoeilijkheden en zich ingezet voor fundamentele gelijkberechtiging van alle lerenden en taalgebruikers ongeacht hun individuele sociale en culturele achtergrond of mogelijkheden von visie 1984 intus sen wordt de aandacht voor leermoeilijkheden uitgedrukt in het woord remedieren dat vrij snel een volwaardig begrip is geworden toonaangevend in de navorming in vlaanderen is de cbl werkgr oe p remediering van de uia die jaarlijks een congres organiseert en in samenwerking met het centrum voor taalleerproblemen van de vrije universiteit amster dam het certificaat remedial teacher uitreikt wat is nu het von standpunt over remedieren in het gewoon onderwijs net zoals intercul tureel onderwijs in elke les geintegreerd moet zijn en niet als een apart onderdeel gegeven mag worden heeft ook remedieren zijn plaats in elke les von visie 1996 zie vonk 25 4 maart april 1996 p 69 73 dat sluit bovendien aan bij het standpunt dat elke leraar ook moedertaalleraar is en dan bedoelen we niet dat hij bekommerd is om de uitspraak van het an maar wel om het meedelen van instructies het aanleren van taalvaardigheden en het bezig zijn met taalbeschouwing iedere leraar is in die zin ook een remedierend leraar zon der de remedial teacher die een gespecialiseerde opleiding hee ft gevolgd zijn taak te ont zeggen op 14 november 1990 stelde rene stes op een navorming georganiseerd door de von en het centrum voor andragogiek van ufsia dat aandacht voor structuur tijd soepelheid tolerantie herhalingen openheid en geduld de basisbegrippen zijn voor remedieren voor sept okt 1996 nummer 1 26 jaargang i een verslag van de navorming zie luc wynn spraak en taalhandicaps bij het ieren vonk 20 5 juni 1991 er is dus niet zoveel verschil tussen goed en efficient lesgeven en reme dierend werken de leraar m oet vooral oog hebben voor de manier waarop leerlingen infor matie verwerken extra aandacht moet geschonken worden aan het structuren van grotere gehelen het gebruiken van visuele voorstellingen het lezen van opdrachten het opstellen van leerkaarten met kenniselementen en de opeenvolgende stappen die leerlingen moeten nemen voor het uitvoeren of oplossen van opdrachten zichzelf corrigeren enz hiernaast kunnen hulpmiddelen als woordenboeken casse tterecorders en tekstverwerkers en tege moetkomingen als vrijstellingen van dictees het mondeling bespreken van schriftelijke exa mens het meer tijd geven tijdens examens enz wonderen verrichten weliswaar is een extra steun voor de leraar altijd welkom de taakleraar uit het basisonder wijs verdient zo ook zijn plaats in het secundair onderwijs hoewel het weinig zin heeft een groe ne leraar die zich enkel richt op drugs op school of een remedial teacher die zich alleen maar bezighoudt met remedieren vrij te maken die personen moeten een zijn want het gaat tenslotte om hetzelfde onderdeel begeleiding van leerlingen we mogen niet twijfelen aan de plaats en de toekomst van het buitengewoon onderwijs het gewone onderwijs krijgt het steeds moeilijker om leerlingen te motiveren en te begelei den in het buitengewoon onderwijs werken de leraars met aangepaste middelen en methoden om therapie te geven is een leraar secundair onderwijs niet opgeleid want gespecialiseerd werk hoort thuis in een gespecialiseerde omgeving niet alle leerstoornissen kunnen in de school aangepakt worden maar ze zouden wel h erkend moeten worden als een patient niet snel door een huisarts wordt doo rverwezen naar een specialist kan dit onoverkomelijke problemen meebrengen dat is net zo als we leerlingen te lang bijhouden op een ongeschikte plaats hier tussenin bevindt zich het domein van de remedial teacher een remedial teacher heeft dus een veelzijdige opdracht in de school maar buiten de lessen toch mogen we niet vergeten dat ook de leraar in de les een remedierende opdracht te vervullen heeft het kan de integratie van jongeren met leermoeilijkheden alleen maar verbeteren en de aanpassing van de les is zo goed als nihil of is dit juist het pro bleem remedieren kan gewoon maar is zeker niet doodgewoon winried de hert voorzitter louis janssenslaan 40 2100 deume n l r 26 jaargang nummer 1 sept okt 1996