Remediëring met groepshandelingsplannen bij de overgang LO-SO

Publicatie datum: 1990-09-01
Auteur: Jan Tallon
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 1-2
Pagina’s: 69-73

Documenten

remediering met groepshandelingsplannen bij de overgang 10 so jan talton ongeveer 25 van de jongeren beheersen bij het verlaten van de basisschool onvoldoende de basistechnieken voor lezen spellen en rekenen deze tekorten gaan soms terug tot de leerstof van het derde en vierde leerjaar dit ondanks het feit dat de helft van hen of 12 van het totaal aantal leerlingen van het zesde leerjaar minstens een schooljaar langer op de basisschool hee ft verbleven deze leerlingen zijn terug te vinden in bepaalde secundai re scholen waar ze 50 tot 75 of meer van de eerstejaars vormen nochtans heeft het beheersen van de basistechnieken op deze leeftijd niet steeds te maken met het intelligentieniveau van de leerlingen wat hapert er aan deze leerlingen wat hapert er aan ons onderwijs en wat kan er aan gedaan worden europediaters en orthopeda een mentale retardatie of traaglerendheid gogen maken een onder een sociale of culturele deprivatie scheid tussen drie vormen een neurologisch letsel van leerstoornissen primai een emotionele belasting of trauma re secundaire en sympto schoolmoeheid of desinteresse matische njiokiktjien 1981 p 109 het niet kunnen werken met grotere of betreft hier respectievelijk stoornissen op meer complexe leseenheden basis van neurologische tekorten primai re of tekorten op het mentale het waar al deze leerstoornissen zijn terug te vin nemings of het emotionele vlak secun den bij de 25 leerlingen met tekorten in daire of ten gevolge van een bepaalde de basistechnieken maar ze verklaren het ziekte o a epilepsie hydrocefalie kinder totale fenomeen niet zelfs indien leer psychose stoornissen in de basisschool goed opge vangen worden zal men geconfronteerd het zijn adolescenten met de volgende blijven met specifieke leerstoornissen op leerlingkenmerken het niveau van het secundair onderwijs een sensoriele of fysische handicap goodman 1976 p 6 r sep okt 1990 nummer 1 2 20 e jaargang c de adolescent met leermoeilijkheden model van de school dat bepalend is voor heeft vier typische kenmerken goodman de handelingsmarge van de leerkacht mann 1976 p 23 65 het cultuurconcept is voornamelijk een een normale intelligentie burgerlijk cultuurconcept hierdoor werkt neurologische dysfuncties ons onderwijs vervreemdend voor de een gebrekkig verlopend leerproces volksjeugd waar een decalage is tussen omwille van concentratieproblemen de schoolcultuur en de gezins en of de een zwak geheugen en of een gebrek jongerencultuur krijgt men vroeg of laat kige zelfcontrole bij het denken problemen leerstofmoeheid schoolmoe een ernstige schoolse achterstand van held en tenslotte voortijdig schoolverlaten minstens twee leerjaren het cultuurconcept moet immers borg staan voor de intrinsieke motivatie van de jongeren voor het onderwijsproces men mag gerust stellen hoe enger het cultuur wat hape rt er concept hoe strenger de voorselectie tot aan ons onderwijs die school of hoe groter de drop out het organisatieconcept de school is een leef en werkgemeenschap van mensen aan de basis ligt het onderwijsconcept met zeer uiteenlopende belangen via het collectieve ideeengoed en de waar haar organisatiestructuur heeft ze te wa denbeleving al dan niet geexpliciteerd ken over deze respectievelijke belangen dat ons onderwijs vorm heeft gegeven en over welke belangen waakt de school en waarvan iedere school een aparte reali hoe doet ze dit voor de leerling komt het satie of vormgeving is als individuele erop aan om op 18 jaar voorbereid te zijn leerkracht moet men zich hiervan reken op het beroepsleven of op verdere stu schap geven anders vat men de reme dies is er een plan om dit recht te waar diering aan met een onrealistisch ver borgen aan alle leerlingen en welke mede wachtingspatroon en gaat men een verantwoordelijkheid krijgen de leerkrach desillusie tegemoet men dweilt met de ten hierin met de lokale autonomie van kraan open de school en met effectief functionerende remedieringsnoden worden mede veroor overlegorganen krijgt de leerkracht terde zaakt door te strakke te rigiede te weinig ge meer greep op het systeem en kan flexibele schoolstructuren remedieren is men de remediering op beleidsniveau meer dan werken aan het leerproces van brengen de individuele leerling het is evenzeer werken aan het systeem het schoolwerk plan of de zorgbreedte van de school zo is er het curriculumconcept traditioneel werd dit concept centraal 20 is er het schoolconcept bepaald en gecontroleerd vanuit het ministerie de inspectie en de directie naar dit concept wordt vooral bepaald door de inhoud en werkvormen gelukkig treedt opvattingen over cultuur en maatschappij ook hier een wijziging in die bewust of onbewust leven binnen de de leerplannen zijn een belangrijke factor school er is bovendien het organisatie van discontinuiteit omwille van hun 20 e jaargang nummer 1 2 sep okt 1990 cultuurgeladen inhoud het leerstofjaar het begeleidingsconcept klassensysteem en het breukvlak tussen de onderwijsniveaus 1 de functie de huidige didactische werkvormen zijn van de leerr ngbegeleiding zeer verscheiden ze zijn niet steeds ge kend of men durft ze niet aan hierdoor binnen het schoolsysteem kan de leer gaan er zeer wa ardevolle aspecten van lingbegeleiding zowel een corrigerende een leervak verloren of benut men maar als een ondersteunende functie vervullen eenzijdige individuele of groepsmoge onder corrigerende functie wordt ver lijkheden staan het aanpassen van het individu aan het systeem en of het opvangen van dys functionele effecten voortkomend uit het onderwijssysteem ond er de ondersteu de remediering nende functie wordt de hulpverlening als werkvorm verstaan die geboden wordt om de eigen mogelijkheden van de leerling en de in de leerlingbegeleiding school maximaal te leren benutten de remediering is een hulpverlening bin 2 de werkvormen nen een bijzondere onderwijssituatie met van de leerlingbegeleiding een zeer duidelijk accent op de leerling in de interne leerlingbegeleiding kan men begeleiding vooraleer in te gaan op de zowel individuele als groepsgerichte remedieringsmogelij dieden binnen de on werkvormen hanteren in combinatie met derwijsleersituatie nog even enkele toelich de functies verkrijgt men een viertal werk tingen bij de term begeleidingscon ce pt vormen corrigerend ondersteunend individueel hulp bieden aan leer hulp bieden aan leerlingen gericht linger met leer en en hun ouders om optimaal gedragsmoeilijkheden gebruik te maken van onderwijsfaciliteiten van de school groeps tussenkomsten bij moei bijdragen tot het scheppen gericht lijkheden tussen groe en in stand houden van pen en leraren of tussen guns ti ge condities inzake eenlingen onderling het functioneren van groepen ter bevordering van de onderwijsleerprocessen in deze groepen sep okt 1990 nummer 1 2 20 e jaargangyic n i 3 de activiteiten 2 het remedieringsprogramma van de leerlingbegeleiding dit programma omvat twee aparte delen binnen de onderwijsvernieuwing spreekt de cognitieve doelen voor de remediering men over drie categorieen van leerdoelen van de basistechnieken en de conatieve de cognitieve kennis de cona ti eve moti doelen voor de concentratietraining via de vatie en de psycho motorische parallel basistechnieken aan deze onderwijsdoelen kan men ook het remedieringsprogramma is gebaseerd voor de leerlingbegeleiding doelen gaan op een didactische matrix met 24 velden uitzetten en aangepaste methodieken 6 vormingscomponenten op 4 niveaus gaan ontwikkelen zo kan men onder en omvat een duizend cognitieve doelen scheid maken tussen het begeleiden van uit de leerstof van de tweede en de derde het leerproces het sociaal emotioneel graad van de basisschool de vormings functioneren het keuzeproces het componenten zijn woord tekst en psycho motorisch functioneren begrijpend lezen spelling getalinzicht en hoofdbewerkingen het is een niet leerjaargebonden programma en kan toe het remedieringsprogramma gepast worden vanaf het vijfde leerjaar binnen de onderwijsleersituatie van de basisschool tot en met het vierde beroepssecundair de remediering wordt hier gezien als een de remediering verloopt in drie fasen de leerlingbegeleidingstussen komst met een beginsitua tie m oet toelaten op een mini co rr igerende functie beschikkend over in mum van tijd een ove rz icht te krijgen over dividuele en groepsgerichte werkvormen de remedieringsdruk en de remedierings voor de begeleiding van het leerproces en het sociaal emotioneel functioneren bij noden binnen een bepaalde groep met 10 ers het oog op het nemen van beleidsmaatre gelen men heeft op ieder niveau zes 1 de remederingsmethodiek toetsen met een moeilijkheidsgraad van p 80 20 falen deze steunt op het interne leerling voor niveau 0 geijkt begin vijfde begeleidingsmodel dat gebaseerd is op leerjaar zeven sleutelvragen voor niveau 1 geijkt begin zesde de vraag na ar de doelstellingen voor leerjaar de normale opvoedings en onderwijs voor niveau 2 geijkt begin tweede situatie semester van het zesde leerjaar de vraag naar de doelstellingen voor voor niveau 3 nog niet geijkt de bijzondere opvoedings en onder wijssituatie en de multidisciplinaire de instap en het groepshandelingsplan samenwerking dienen voor het organiseren van de onder de vraag naar de beginsituatie wijsleersituatie op basis van de toetsuit de vraag na ar de onderwijsleersituatie slagen van een bepaald niveau kan een de waag naar de indirecte begelei handelingsplan opgezet worden de re dingssituatie medieringsdoelen van de instap zijn een de vraag naar de directe begeleidings verder uitsplitsen van de beginsituatiedoe situatie len met een m oeilijkheidsgraad van p40 de vraag naar de evaluatie in tegenstelling tot de beginsituatie 20 e jaargang nummer 1 2 sepjokt 1990 toetsen gaat het hier niet meer om ge spellingcategorieen van kooreman opge makkelijke toetsen maar om toetsen met steld werden een laag gemiddelde moeilijkheidsgraad voor getalinzicht en hoofdbewerkingen 40 falen werd er vooral gesteund op het program de remediale hulp en het individuele ma van swinnen vandenbergh handelingsplan kunnen op een verschil lend niveau van deskundigheid geboden worden door de leerkracht een remedial jan talton teacher of een orthopedagoog pms2 diestsevest 50 3000 leuven 3 het groepshandefingsplan het groepshandelingsplan heeft tot doel bibliografi e het g ro epsgericht correctief werken rond de cognitieve doelen van een of meerdere aulls m developmental and remedial basistechnieken bij uitval voor een of reading in the middle grades boston meerdere remedieringsdcelen op een of allyn and bacon 1978 meerdere instaptoetsen berg r van der h te lintelo indivi voor technisch lezen wordt er aandacht dualisering van het leesonderwijs den bosch k p c 1977 besteed aan het woordlezen en het tekst lezen mogelijke dyslexiekers halen het dijk j van e a begrijpend lezen mo derne leesvormen den bosch malm criterium voor niveau 1 niet de zwakke berg lezers vallen vooral op door het veel vu ldig geest a van der e a praxis 14 herhalen van meerlettergrepige woorden spellingwijzer den bosch malmberg zowel bij woord als bij tekstlezer goodman l l mann learning disa voor woordlezen wordt er gewerkt met bilities in the secondary school issues de woordfrequentielijst van praxis 14 and practices n y grune stratton waarbij woordenlijsten op mo rf ologische 1976 basis samengesteld worden gebruikt hill w secondary school reading voor tekstlezen wordt het avi program process program procedure boston allyn and bacon 1979 ma gebruikt met voor de leeftijd aange paste teksten er wordt vooral gelet op hoogeveen p j winkels het didak tische werkvormenboek nijmegen het leestempo en het niet herhalen van dekker van de veght 1982 meerlettergrepige woorden kooreman h spellen in de onder en begrijpend lezen steunt vanaf niveau 1 middenbouw groningen wolters op het programma moderne leesvormen noordhoff 1982 de teksten werden gehergroe peerd per njiokiktjien ch a gobin 1gnderen vijf en per avi leesniveau na iedere set met lee rstoornissen klinisch neurolo wordt per doelstelling het percentage cor gisch onde rzoe k utrecht bunge 1981 recte antwoorden berekend leerlingen sabatino d a mauser intervention die geen 75 behalen krijgen een leer strategies for specialised secondary gesprek rond het desbetreffende doel education boston allyn and bacon 1978 voor spelling wordt er eveneens gewerkt swinnen k r vandenberghe diag met de woordfrequentielijst van praxis 14 nostisch onderzoek re kenen leuven k u l afd ped wet 1968 waarbij woordenlijsten op basis van de ser okt 1990 nummer 1 2 20 e jaargang1m