REVIPRO: Computer en schrijven in de tweede fase van het havo/vwo

Publicatie datum: 2001-01-01
Auteur: Corina Brink
Collectie: 32
Volume: 32
Nummer: 1
Pagina’s: 11-20

Documenten

corina brink leerlingen halen de inhoud per zin uit hun geheugen op en schrijven deze in de volgorde zoals die in hun gedachten naar boven komt zij maken gebruik van kiiowledge telling wat rempro computer en leerlingen moeten doen om een goed gestruc tureerde tekst met een voldoende inhoud te schrijven in d e kunnen schrijven is deze knowledge telling omzetten door middel van knowledge transfor tweede fas e ming dit is het aanbrengen van structuur dat wil zeggen dat een betoog een betoog wordt van het havo vwo wanneer je de onderdelen die daarbij horen invult en er bij het gebruik van argumenten en weerlegging van tegenargumenten rekening het computerprogramma revipro1 is een hulp mee houdt welke argumenten het publiek zul voor liet herschrijven en becommeritarierew van teksten len overtuigen voor een beschouwing geldt dat bij schriffi2nnrdigheid in de tweede fase van liet je zo veel mogelijk verschillende kanten van lavo vivo dit programma is ontwikkeld aan de ku een onderwerp belicht je wilt je publiek er bij nijmegen in liet kader van liet promotieonderzoek het gebruik van deze tekstsoort toe aanzetten van corina brink en sluit aan bij liet schoolboef zichzelf een oordeel te vormen over het onder textuur dat in 7998 7999 verschenen is werp dat je beschrijft wanneerje kiest voor een achtereenvolgens komt aan de orde lioe liet proqrnin uiteenzetting wil je duidelijk zijn in je uitleg fe nia is afgestemd op de eisen van liet herschrijvers van wilt je publiek iets leren over het onderwerp teksten in de tweede frase ivelke gulp liet proqrnnima kan bieden en boe de leerliqgen daar in de praktijk we lke hulp bi e dt h e t pro gr amm a mee omgingen tijdens de uitvoering van bun schrijf rem pro opdracht op liet a roland holst college in hil versum het gaat lier om een experimenteel onder het programma rev pro is ervoor bedoeld zoek waarbij de ene vier havo klas reet liet boek en om een scheiding aan te brengen in het beden liet programma werkt en de andere vier havo klas ken van de structuur en de inhoud een leerling alleen met liet boek dient zich eerst te realiseren welk doel hij met zijn tekst heeft en welke structuur of in de ter minologie van braet 1998 welk compositie in de nieuwe tweede fase van het havo vwo is patroon hij bij zijn tekst kiest als je je publiek het schrijven van een tekst binnen het vak wilt overtuigen kies je voor de argumen schrijfvaardigheid niet langer een kwestie van tatiestructuur of voor het argumentatiepatroon schrijven op grond van de kennis die een leer deze structuur of dit patroon is opgebouwd ling van het onderwerp heeft bovendien is de volgens een vast schema het is de bedoeling dat eerste versie van een tekst niet ook meteen de de drie structuren of patronen tot strategische definitieve in de nieuwe opzet is het de bedoe inzet dienen voor de leerlingen in de uitvoering ling dat demoleerling op grond van documentatie van een schrijfopdracht niet alleen bij het vak een doelgerichte en publiekgerichte tekst nederlands maar ook bij andere vakken waar schrijft voor zij een tekst moeten schrijven voor leerlingen valt het niet altijd mee om zich volgens onderzoek van jones 19 77 rijlaars een doel en een publiek voor ogen te stellen dam 1986 van der geest i99r en overmaat laat staan een daarop afgestemde inhoud te 1996 is het voor leerlingen moeilijk om pro bedenken het kost hen al veel moeite om een blernen die zij bij het schrijven ondervinden te onderwerp te kiezen en daarover een verhaal te diagnosticeren daarom bevat het programma schrijven in een logische structuur een hoofdmenu waar de leerling dat onderdeel voor leerlingen van deze leeftijd is het onmo kan kiezen waar hij op het moment dat hij het gelijk om structuur en inhoud simultaan te programma bezoekt een probleem ondervindt bedenken zoals meer ervaren schrijvers dat doen scardamalia en bereiter 1 98 7 jongere 20011 moer 11 het hoofdmenu bestaat uit de volgende to keu een vraag is bijvoorbeeld welk element uit een zeonderdelen schema of patroon ontbreekt ook wordt gevraagd om welke reden een dergelijk element r amo m m ye av m e y w en am w m a nm t ontbreekt een voorbeeld van zo n tekst met opdracht is 1 j afbeelding 1 hoofdmenu ajbeelding 3 tekst met opdracht uit composi als de leerling niet verder kan met zijn tekst tiepatroon bepalen omdat hij bijvoorbeeld niet weet hoe hij een compositiepatroon in zijn tekst aanbrengt dan aan de structuurkant bevinden zich ook de kiest hij in dit menu het onderdeel onderdelen publiek vaststellen en medium kie compositiepatroon bepalen als hij zen daarop klikt komt hij in het hoofdmenu dat natuurlijk is de scheiding tussen structuur en een viertal diagnostische vragen bevat dat ziet inhoud een denkbeeldige maar de gedachte er als volgt uit achter deze opzet is dat het voor de leerlingen mogelijk is om gerichter informatie te zoeken om hun tekst te vervolledigen wanneer zij eerst de structurele elementen van de tekst hebben vastgesteld zij kunnen zich dan in hun infor matiekeuze beperken tot het gekozen perspec tief wanneer je voor een tekst argumenten nodig hebt omdat je weet dat je een publiek wilt overtuigen en je weet ook nog welk publiek dat is en voor welk blad je schrijft dan kun je ook duidelijker beslissen wat de waarde is van bepaalde informatie om je schrijfdoel te bereiken als de leerling deze beslissingen genomen heeft kan hij zich concentreren op de inhoud als de ajq eelding 2 compositiepatroon bepalen leerling een probleem ondervindt bij het nemen van een dergelijke beslissing dan zou hij het probleem van de leerling kan zijn dat hij met behulp van het programma tot een oplos niet meer weet hoe een compositiepatroon is sing van zijn probleem dienen te komen opgebouwd maar het kan ook zijn dat hij dit natuurlijk is het van belang dat hij daarvoor niet herkent in een tekst in het programma zijn eerst in zijn lange termijngeheugen nagaat wat teksten uit de praktijk gebruikt deze zijn niet hij reeds van het onderwerp afweet en dit alvast aangepast aan de schema s of patronen wel laten invult in het schema of patroon dat hij voor zijn deze teksten en opdrachten de leerling naden tekst gekozen heeft dan blijkt ook welke infor ken over het gebruik ervan en de toepassing matie hij ruist om een volledige tekst te kunne n 2001 1 moer 1 2 schrijven de onderdelen onder inhoud is niet verkeerd om ongeveer in gedachten te trachten een antwoord te geven op de moge hebben waar je met je tekst wilt uitkomen maar lijkheden tot het verkrijgen van de ontbreken maar je moet je er niet volledig op vast pinnen de informatie waar moet hij die zoeken hoe want dan beperk je je creatieve vondsten tij kan hij die verkrijgen hoe verwerk je monde dens het schrijfproces dat geldt naar mijn idee ling verkregen informatie bovendien vindt de eveneens voor ervaren schrijvers wanneer zij leerling hier tips over het afnemen van een over een onderwerp of deelonderwerp schrij interview met gesproken voorbeelden ven dat voor hen nieuw is omdat het belangrijk is om het volledige over he t schrijve n zelf zicht van je tekst te hebben wanneer je een titel bedenkt is dit onderdeel ook als laatste keuze vervolgens komt het schrijven aan bod hoe onderdeel in het programma opgenomen formuleer je kernzinnen hoe herken je ze in het programma is ook te gebruiken om in een een tekst zijn ze in een voorbeeldtekst ook commentaarronde te gebruiken bij het becom weer uit de praktijk goed geformuleerd dekken mentarieren van een tekst van een klasgenoot ze de inhoud van de alinea staat er niet meer het geeft de leerlingen een leidraad aan welke of minder in hoe los je dat probleem op criteria een goede tekst snoet voldoen een zelf behalve zelf doen zijn er ook veel beoordelen de leidraad geeft ook het bij de beoordeling de taken ingebouwd om de leerling zich bewust ontwikkelde commentaarformulier dit ziet er te laten worden van de criteria waar hij op let als volgt uit ten moet het gaat er hierbij oen dat de leerling de transfer van de voorbeelden en opdrachten naar zijn eigen tekst leert maken als hij voor zijn tekst een kernzin weet te formuleren maar er zitten onderdelen in die hij niet weet te