Samenscholing 1971

Publicatie datum: 1969-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 1
Pagina’s: 126-127

Documenten

samenscholing 197 1 dana constan ds e beg i n september i s de leden een enque teformulier toegestuurd waarop zij hun wensen v oor de komende vonconferentie kenbaar konden maken binnen veer tien dagen reageerden ruim 130 leden van wie er 120 van plan zijn te ko men als we daar de sprekers discussieleiders en andere nodige personen bij te llen blijkt de leeuwenhorst in noordwijk al voor meer dan de helft vol en da t al in s eptember we vrezen het ergste al s in het voorj aar de defini tieve aanme l ding opengesteld wordt str omen de onderwerpen mochten zich vrijwel alle in uw belangstelling v erheugen alleen voor de sadistische lectuur voelde u niet zoveel wat ons een plezierige kijk op uw karakter gaf de meeste aa nd acht bestaat voor de do elstellingen 30 dan volgen pr at en 23 en schrijven 23 voor de overi ge vier voorgestelde stromen bestond iets minder voorkeur maar geen enkele stroom kwam er zo beka aid af dat we hem zouden mo e ten afvoe ren we l hebben we mede op grond van uw sugg esties s o mm i g e stromen samen g evoegd het keuzepakket ziet er nu z6 uit doelste l lingen met als concretere onderafdeling de consequenties van een middenschool voor het vak nederlands lezen gecombineerd met denken over taal praten e n luisteren schrijven losschrijfoefeningen inspele n op toneelbegrip taalcompensatie ook voor oudere kinderen deze n i euwe i ndeling heeft het voordeel dat er nu in elke stroom iets zeer concreets zit zorq en u s telde ons enige bezorgde vragen we zullen proberen u wat opge wekter te stemmen vragen kan ik een vervolgstroom volgen als ik vorig jaar niet ben geweest is er een camping in de buurt voor vrouw en kinde ren ik heb dan geen vakantie mogen mijn kinderen mee zit er wel ge noeg belangwekkends in de samenscholing voor kleut erleidsters basis en beroepsleraren antwoorden nieuwe deelnemers welkom in vervolgstromen er is toch h et congresboek en u krijgt vooraf nog informatie u kunt kamperen op een s teenworp afstand maar in april k an het nog geducht sneeuwen vrij vragen u mag immers een aantal schooldagen a an bijscho ling besteden de moei l ijkheid is dat kinderen gesubsidieerde bedden in beslag gaan nemen moeten we een havoleraar afwijzen omdat er een tweeling van een collega in zijn be d li gt is er iem and van u die er een oplossing voor ziet wij vinden dat alle str o men voor alle school typen veel belangwekkende bevatten ons longitudinaal 126 principe heeft als gevolg dat we ook met elka ars problemen gecon fronteerd worden de discussiegroepjes azllen natuurlijk weer leraren van verschi ll ende schooltypen bevatten de kleuterleidsters zullen zich misschien het meest aangetrokken voelen tot taalcompensatie praten en luisteren en lezen en denken over taal de zondag tachtig van u wilden geen kerkdienst veertig voelden voor een oecumenische en een lid prefereerde een r k mis we kunnen aan a lle wensen voldoen overigens bleken slechts drie leden bezwaar te hebben tegen de zondag als conferenti edag hoewel deze reacties ons meevielen betekent dat niet dat we de komende jaren vanzelfsprekend op zondag bijeenkomen ook voor on s was het een noodoplossing gevolg van vakantiespreiding en gebrek aan con ferentie oorden aan iedereen navraag bij enkele vrienden en magen bracht aan het licht dat enkelen vanu geen enqu e teformulier hebben ge kr egen dat i s jammer maar nie t helemaal onherstelbaar wi e alsnog wil inspreken op de conferen tiecommissie kan immers schrijven of opbellen vo oral suggesties over mo gelijke sprekers of informanten zijn welkom voorts dank aan ieder die do or zijn opmerkingen de conferentiecommissie een zetje in de goede r i chting ga f bericht e n van tata tot totale taa l door c bolle voor de no s de nos radio begon dinsdag 6 oktober jl m e t een nieuwe taalrubriek die elke dinsdag zal worden uitgezonden via h sum 2 15 15 10 deze serie van tata tot totale taal sluit ten dele a an op die van deze zomer over taalbeheersing basis of barriere de laatste ging ervan uit dat iemands taalbeheersing voor een belangrijk deel bepaalt welke plaats hij in de ma atschappij kan bereiken enkele onderwerpen die ter sprake zu llen komen zijn kindert aalbeinvloeding thuis en op school kinderliteratuur taal in krant en reclame taal en logica taal en politiek kortom all es wat ligt tussen de eerste kindertaal t ata en de totale taal v an de volwas sene kees bolle uit groningen zal het programma v erzorgen via postbus 10 hil versum kan men hem zijn taalprob l emen voorleggen h j h 12 7