Samenwijs

Publicatie datum: 1981-01-01
Collectie: 12

Documenten

groeiende belangstelling alhoewel men zich ook gezien de doelstelling van de stichting ge noodzaakt ziet actief abonnementen te werven in het basisonderwijs in kleinere gemeenten en in het voortgezet onderwijs ook hoopt men de con tacten in belgie te intensiveren het is een breed gebied waarop het blad zich orienteert de onderwijssoorten die tot nu toe aan bod zijn gekomen varieren van kinderdagverblij ven speel o theek basisonderwijs tot isk voortgezet en beroepsonderwijs welzijnswerk cursussen voor vrouwen buitenlandse leer krachten pedagogische academies en weten schappelijk onderwijs prekn er wordt informatie gegeven over emotionele beleving taal cultuur van turkse marokkaan se surinaamse griekse zigeuner enz kinde ren de artikelen gaan onder meer over organisatie dorian de haan van onderwijs aan anderstaligen en projecten samenwij s op scholen bijvoorbeeld albert cuypschool in amsterdam van ravesteinschool in den het informatieblad opleiding onderwijs en haag over onderwijs in eigen taal en cul vorming minderheden getiteld samenwijs is in tuur interview met de turkse leerkracht pa juni 1980 gestart en heeft er nu bijna een jaar patya nalbantoglu gebruik van faciliteiten gang opzitten directe aanleiding voor de oprich in amsterdam en rotterdam koranscholen ting waren de talloze verzoeken om een abonne onderwijs in landen van herkomst congressen ment op gastonderwijs dat echter was opgehe van organisaties van buitenlandse leerkrach ven omdat zoals minister pais het bij monde ten vormingswerk met meisjes helmond van zijn voorlichter zei het onderhavige aan nederlands voor vluchtelingen projecten in dachtsgebied nu voldoende is geintegreerd in het het buitenland berlijn tweede taalverwer onderwijsbeleid er blijkt dus een grote behoefte ving waarde van het spreken van de eigen taal te bestaan aan een contactorgaan over onderwijs landelijke organisatie van surinamers in ne aan buitenlandse kinderen en volwassenen bij derland enz mensen in het veld op initiatief van de huidige ook komt het onderwijsbeleid aan de orde hoofdredacteur ton triesscheijn besloot men faciliteiten maatregelen voor het voortgezet binnen het overleg van de vier grote steden rot onderwijs e d terdam amsterdam den haag en utrecht tot een paar voorbeelden in het maannummer het oprichten van de stichting samen stich wordt uit het artikel buitenlandse leerkrachten ting activering minderheden educatie nederland in amsterdam organiseren zich duidelijk hoe om de communicatie van allen die betrokken marginaal de positie en werksituatie van buiten zijn bij de educatie van minderheden in neder landse leerkrachten is in amsterdam werken ze land te stimuleren en die educatie te activeren en op zogenaamde lespuntscholen waar de buiten bevorderen de eerste taak van de stichting was landse kinderen van verschillende lagere scholen het verzorgen van een nieuw tijdschrift de vier een dag per week naar toe komen voor les in steden verleenden met de stichting kinderpost eigen taal en cultuur aansluiting bij het onder zegels een startsubsidie en namen voor het basis wijs van nederlandse leerkrachten van die kinde onderwijs in hun gemeente een collectief abonne ren is daarom nauwelijks mogelijk men wil dan ment de bedoeling is dat het blad zich na een ook een aanstelling op de school waar de kinde jaar zelf financieel kan redden ren zitten daarnaast moeten er faciliteiten ko inmiddels mag samenwijs zich verheugen in een men voor het leggen van contacten met d e 58 ouders het ontwikkelen van aangepast lesmate turkse vrouwen werkt ze begon met turkse les riaal voor het onderwijs in eigen taal en cultuur maar na een paar keer kwam er niemand meer en voor intercultureel onderwijs aan alle leerlin was ze te nederlands bezig er zijn geen vaste gen het bijwonen van vergaderingen met de eigen regels te geven voor die bijeenkomsten want taalgroepen en met de verschillende nationalitei daarvoor zijn de mensen die eraan meedoen te ten onderling in hun nieuwe organisatie een de verschillend velen komen van het platteland mocratisch en anti fascistisch samenwerkingsver en als je dit weet moet je je afvragen wat vrou band van buitenlandse leerkrachten in amster wen daar doen veel vrouwen doen daar naast dam zijn zes nationaliteiten vertegenwoordigd het werk op het land veel aan handwerken hier men werkt samen met het amsterdamse school sturen gezinnen kleren naar hun familie in tur advies centrum en de abop en wil in het overleg kije esma yigitoglu heeft over haar idee om met overheden adviesorganen vakbond e d als naailessen te organiseren eerst met de mannen officiele gesprekspartner optreden moeten praten die het goed moeten vinden dat het septembernummer 1980 gaat onder andere hun vrouw naar zo n cursus gaat in de loop der over het werk van de stichting kade in rotter tijd zijn er 15 cursussen gekomen in verschillen dam de medewerk st ers zijn werkeloos en hou de wijken in rotterdam ook zondag zijn er naai den zich bezig met buitenlandse kinderen en jon lessen voor de vrouwen die werken esma geeft geren in de wijk waar de stichting een winkel op zondag in hetzelfde gebouw waar de naailes restaurant heeft met alternatieve voeding de op sen zijn turks aan vrouwen die analfabeet zijn brengst gaat naar het werk met de kinderen het bij de naailes waren er soms problemen want als is begonnen omdat een van de medewerkers een ze iets moeten uitrekenen als er aan jurk of rok groep kinderen van 12 tot 14 van allerlei nationa geknipt moet worden komt er wat taal en reke liteiten binnenhaalde ze verveelden zich en wil nen aan te pas ze werkt met een bestaande den graag meehelpen maar op een gegeven mo methode voor alfabetisatie die in turkse dorpen ment werd het een gekkenhuis met zoveel kinde wordt gebruikt maar vindt zo n methode niet ren in de zaak met een oude bus en een bakfiets genoeg je moet kijken naar de mensen waarmee werden vervolgens allerlei activiteiten vooral met je bezig bent sommige vrouwen doen er ook lagere school kinderen ondernomen naar het veel aan lenen turkse boeken uit de biblio strand het kralingse bos een stuk land waar de theek er is een vrouw die schoolschriften vol stichting groente verbouwt een sportzaal e d schrijft om mij te laten zien hoe ver ze in het een medewerkster maakte van dat alles foto s en turks is in het begin brachten veel mannen hun ging daarmee naar de moeders die hun huis nau vrouw weg en kwamen kijken de vrouwen ko welijks uitkomen waardoor een goed contact men nu alleen men is begonnen voor of na de met de ouders ontstond deze kleinschalige ma naailes met gesprekken over seksuele voorlich nier van werken vindt men erg belangrijk alhoe ting met de vrouwen apart zo kunnen ze praten wel de medewerkers zich goed de beperkingen van over dingen waar ze moeite mee hebben maar hun werk realiseren buitenlandse jongeren hech de meisjes moeten dan weg want de vrouwen ten heel sterk aan een doorsnee nederlands waar vinden het niet goed dat ze daarbij zijn wat depatroon van veel geld verdienen maar dat staat esma erg jammer vindt maar je moet rekening haaks op hun mogelijkheden het ziet er erg som houden met de groep waar ze uit komen ber uit een bredere aanpak is dus zeker nodig de stichting probeert meer betrokkenheid te krij het gaat in samenwijs vooral om praktijkgerichte gen van scholen en clubhuizen om dergelijke acti artikelen tegemoet komen aan steun bij het viteiten in andere wijken te stimuleren ze is erg werk geven van praktische informatie en bieden ingenomen met stageaires van de pedagogische van herkenning van problemen voor toekomsti academie van middelburg die mensen hebben ge leerkrachten vormen de uitgangspunten van ervoor gekozen niet alleen in de school maar ook het redactiebeleid op straat te werken de vaste nederlandse en buitenlandse mede mat voor turken goed is om te leren moet niet werk st ers verzorgen deze artikelen maar ook gebaseerd zijn op nederlands inzicht is de titel voor toegestuurde ervaringen is er ruimte van een artikel in het november decembernum samenwijs werkt met een aantal vaste rubrieken mer een uitspraak van esma yigitoglu die met gastauteurs die zelf jarenlang op het terrei n 59 werkzaam zijn worden uitgenodigd om tenlandse kinderen in de klas hoe denken an soms wat meer theoretische stukken te dere organisatie van buitenlanders daarover schrijven doorgevertjes verstrekken waardevolle infor er is een vaste rubriek in het turks en ara matie over cursussen projecten leermateriaal bisch af en toe zijn er bijdragen in een andere dat overal wordt gemaakt enz taal waarvan een samenva tt ing in het neder samenwijs is met recht een informatieblad het lands geeft een beeld van wat er in het onderwijs en de rubriek samenspraak staat open voor in vormingswerk gebeurt de artikelen zijn bijna gezonden brieven die in de eerste nummers onvermijdelijk verslagen vanuit scholen en instel commentaar beva tten op de nota onderwijs lingen waar met kinderen van minderheidsgroe aan culturele minderheden van pais de re pen wordt gewerkt wordt er elders nog niets dactie gebruikt deze rubriek echter niet actief gedaan aan intercultureel onderwijs de doelstel als discussieplatform ze draagt geen discussie ling van dat onderwijs is immers mensen voor te punten aan schrijft geen opinierende stukjes bereiden vooral ook autochtone nederlanders waarop een reactie wordt gevraagd blijkbaar op een multiculturele multi ethnische maat vindt ze het overleg binnen en tussen or schappij misschien zouden juist ook die scholen ganisaties van nederlandse en buitenlandse waar nog geen anderstalige kinderen zitten zich leerkrachten en de overheid d e plaats voor die op de hoogte moeten stellen bijvoorbeeld door discussie voor lezers die niet aan dat overleg een abonnement op samenwijs deelnemen zou een rubriek nu ttig kunnen zijn waar ter discussie staande zaken aan de samenwijs uitgave stichting activering minder orde komen zo wenst bijvoorbeeld de turkse heden educatie nederland abonnement f60 leerkrachtenvakbond htob een spreiding van per jaar administratie postbus 9011 3007 aa buitenlandse kinderen naar 15 procent bui rotterdam kort krachri g titel heeft een werkboek musiese vorming bin nen het proefprojekt open school voor vrouwen twente oost gelderland rond tekstiele werkvor men en dramatiese ekspressie het iets meer uit de titel slaat op de inhoud van die bezigheidsbe paalde vakken die ietsje meer bieden dan lou ter cognitief werken in beide cursussen waar deelneemsters uit be staande open school groepen vrij op konden in schrijven volgden deelneemsters en begeleidsters een leerplan waar nog minder van tevoren vast leesvoer stond dan in de gangbare cursussen ieder die wel s als begeleider de spanning heeft gevoeld tussen haar zijn eigen fraaie vormings doelen en de leerdoelen van de cursisten zou dit boekje moeten lezen het brengt je bescheiden heid bij en het geeft ook hoop op enig effect van je werk als je maar bescheiden bent het boekje is m uzische vorming in volwassenenleergroepen te bestellen bij de stichting proefprojecten open school laan van vollenhove 3227 zeist tel in haar artikel over de leessalon schrijft tineke 03404 60860 krol dat de open school twente een bezigheids is het toeval of niet dat saskia gardiens afstu bepaaldecursus gegeven heeft deerscriptie aan de academie voor expressie in een verslag van die cursus of liever cursussen utrecht het is iets meer mag datt heet die vind je in mag het ietsje meerzijnt dat als onder scriptie gaat in ieder geval ook al over werke n 60