Schept een gerechtsdienaar het eten op? Begeleiding van allochtone leerlingen

Publicatie datum: 1990-01-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 6
Pagina’s: 213-216

Documenten

jenny van der toorn maken en met de i nhou d d ie somm i ge beg r ip pen voor d eze leer linge n hebb en and ere be s chutte grippen kunnen zejuist weer geen l ad in g geven zoals in he t voorb ee ld van d e elfsted entoch t coordinator d e coordinator and er s t al i schept een gerechtsdienaar gen is i n de begele id ing de central e figuu r voor een goede opzet is het noodzakelij k d at een het eten op persoon verantwoordelijk is als we weten om hoevee l leerlin gen het gaat kijk en we welke begeleiding va n l eerlingen n ie uw zijn en wie e r al langer op school zitten nieuwe l eerlingen in de b rugkl as allochtone leerlinge n testen we op h un taalvaardighei d met leerlin gen die in hogere klassen ins tr omen houden we allee n een intakegesp re k deze l eerl ingen ko men meestal van een mavo waar wij een goe de samenwerking mee hebben e n waar een ivtnvo in moer 199o 3 beschreef jenny van der toorn havo brugklas i s zij stromen d oor naa r onze schutte het extra taalonderwijs voor allochtone brug tweede k las havo alloch tone leerlingen die klasleerlingen aan het christelijk lyceum in apel een mavo diploma b ehaald h ebben e n die doorn waar ze het onderwijs aan allochtone leerlingen toege laten worden tot een vierde klas havo coordineert hieronder beschrijft zij de organisatie van hebben over h et al gemeen ee n rede lijke taal de begeleiding van anderstalige leerlingen in de hogere vaard igheid hun problemen liggen meer op leerjaren ook komen problemen die de vaklessen op specifiek e terreinen zoals poeziea nal yse en de roepen en de sociaal pedagogische component aan de meer keuzetoetsen b ij tekstver kl aringen orde de coardinator anderstaligen maakt in sa menwer king met de officiel e roostermakers een begeleidingsroos t er voor d e anders t al ige l eer een goed voorbeeld van een begrip geen inhoud lingen voor leerl ingen die doorgestroomd zij n kunnen geven kwam i k enige tijd geleden te vanui t de schakelklas zie moe r i99o 3 p 94 99 gen i n een derde klas havo was als huiswerk is drie uur p er wee k extra begeleiding eigenlij k een tekstverklaringsoefening opgegeven d eze noodza kelij k d ie zijn helaas niet altijd b eschik oefening had als titel d e e l fstedentoc ht i n de baar we zijn voor h et aantal begeleidingsuren te kst kwam verschillende keren het woo rd tocht afhank el ij k van het ministerie dat el k jaa r wel of toer voor maar nergens stond dat het een weer een verrassing in petto heeft wat de facil i schaatstocht b etrof de docent was niet op het teiten betreft idee gekomen om de allochtone leerlingen er de d oorgestroomde leerlingen plaatsen we iets over te vertellen z e had den er dan ook niet zoveel mogelijk in een kl as zodat h et opstellen veel van b egrepen in de begel eidi ngsles kwam van een begeleidingsrooste r geen al te grote dit aan het licht en kon ik nog h ulp bieden problemen geeft b ovendien hebb en wij voor al le l eerlingen een algemeen b egeleidingsuur organi s ati e va n de b egele idin g op een vaste tijd d it uur gebruiken we ook voor extra rrt2 lessen d e leerlingen in d e b o i n mijn vorige artikel stelde ik als een van d e ve nbouw d ie een vakkenp akket hebben pl aat voorwaarden voor h et s l agen van d e school sen we zoveel moge lij k in hetzelfde c lu ster en loopbaan van allochtone leerlingen een inten binnen d at cluste r wordt een begeleidi ngsuur sieve begeleiding in p rinci p e komen alle al ingeroos ter d en als het echt nodig is geb ruiken lochtone l eerlingen voor deze b egel ei ding i n we uren waarop de ne d erlandstal i ge leerlingen aanmerking deze leerlingen komen vrijwel te kenen of gymnastiek hebben dage l ij ks allerlei prob lemen tegen d ie kunnen l iggen o p het gebied van de taa l maar heel vaak leerlingen het aantal leerlingen d at van hebben de moeilijkheden met cul tuurversc hil te d eze begelei ding profiteert ligt meestal tussen 1990 6 moer 213 d e dertig en vijfendertig zij zijn over alle klas hij houdt co ntact met de mentor van de kl as en sen verdeeld dit jaar zij n er zeven leerlingen uit de vakdocente n de schakelkl as doorgestroom d naar de xnvo hij bezoekt de rapportvergaderingen waar de een naar de brugklas drie naar de tweede klas leerling besproken wordt havo en drie naar de der de klas havo met hij bre ngt in b ijzo ndere gevallen huisbezoek een vakkenpakk et in de vwo afdeling zijn eventueel samen met de mentor de buitenlanders vertegenwoordig d in d e derde de inhoud van de begeleiding betreft en vijfde kl as resp ec ti evelij k met twee en d rie het verder ontwikk e len van het nederlands als leerlingen de rest zit verd eel d over alle havo tweede taal klassen in t otaal zijn er dit jaar tweeendertig de sociaal pedagogische begeleiding anders tal igen op een schoolbevolking van on geveer nege nhonderdvijftig juist doordat het taalontwikkeling aantal niet zo groot is kan er rel atief veel aan dacht aan deze leerlingen besteed worden in de ter illustratie van de problemen die een anders afgelopen drie jaar heb ben vijftien leerlingen talige leerling kan tegen komen geef i k u een een diploma behaald waarvan er nu vijf aan een teks t universiteit studeren twee turkse l eerlingen twee vietnamese en een chinese het is in he t jaar 1535 op een plein in de stad is een tribune gebouwd ook is een schuur opge docenten de docenten die de tweetalige richt enkele palen steken om h oog wat is er leer lingen begeleide n zijn dezelfde als die in de aan de hand er zullen pannen rech tgezet wor schakelklas les geven h ier is bewust voor ge den z e zij n in op tocht d oor de sta d naar het kozen en wel om twee red enen plein gebracht de pannen zijn goed herkenbaar deze docenten zijn deskundi g aan een geel overkleed en een hoge papieren deze docenten kennen de doorgestroomde leer muts daarop zijn vl ammen en duivels gete lingen het best k end onderweg hebben allerlei mensen zich wat het eerste pu nt betreft vinden wij het bij de stoet aangesloten e n nu stroomt het noodzakelijk dat docenten die neder lands als plein vol op de tribune nemen hoge geeste lij tweede taal willen onderwijzen daarin ge k en en rechters pl aats de opscheppers van het schoold zijn deze scholing moet naast nt 2 eten lezen nu de lijsten voor h et publie k vangt met b etrekking tot het vak nederlands en taal flarden van zinnen op in naam van zijne ko bij andere vakken ook informatie over de cul ninklijke m ajesteit rechtzetten me t vuur turele achtergronden van de leerlingen omvat b ezittingen gaar ten het tweed e punt kun je op twee manieren waarschijnlijk kunt u er geen touw aan vast uitleggen d at is ook de bedoeling de docen knopen dan heeft u dezelfde ervaring al s mijn ten kennen d e leerlin gen de l eerlingen kennen vietnamese l eerling de tekst uit zijn geschie de docenten er is een wederk erige relatie b ij denisboek luidde leerlingen die uit groepsculturen komen waar de onderlinge solidariteit een voorname rol het is in het jaar i535 opeen plein in de stad is s pee lt in het sociaal verk eer is het belangrijk dat een tribune gebouwd ook is een schavot opge de d ocent bij de groep hoort en dat de leerlin richt enkele palen steken omhoog wat is er gen hem niet als b uitenstaander zien hij moet aan de hand er zu llen ketters terechtgesteld wor als vertrouwensp ersoon kunnen optreden die den ze zijn in optocht door de stad naar het voor hen en hun belangen o pkomt om deze plein gebracht de ketters zijn goed herkenbaar reden is het oo k belangrijk dat er continuiteit in aan een geel overkleed en een hoge papieren de begel eiding is zodat een leerling in elke k las muts daarop zijn vlammen en duivels gete door dezelfd e docent begel eid wordt kend onderweg hebben all erlei mensen zich bij de stoet aangesloten en nu stroomt het de taak va n de begeleider is als volgt te om plein vol op de tribune nemen hoge geestelij schrijven ken en rechters plaats de gerechtsdienaars lezen hij begeleid t en ondersteunt de leerling in de nu de vonnissen voor het publiek vangt flarden extra b egeleidingsuren 214 moer iggo 6 va n zinn en o p in na am van zijne ko ninklijke in d e volgende al in ea s to nd no g zo n co n majesteit te r echtstelle n met vuur bezittin struct ie van de h ie r te n tonele gevoerde kamer gen verbeurd ve rk laa rd verh u urder d eze was n og moeilijke r doo r de uitdrukking ten tonele voerel n adat ik deze voorkennis de onderstreepte woorden uitdrukking uitgelegd had begreep de leerling waren voor de l eerling onb ekend h ij p robeer d a t er b edoe ld werd d e kam erver huurd er waar de er een invulling aan te geven door middel h ier over gesp roken wordt va n h et beproefd e rece p t rad en door naar de degene d ie vragen bij d eze tekst gema akt had contex t te kijken toch kwam hij er nie t uit d i t was m issc hi en beinvloe d doo r d e s tijl van de h ad twee oorzaken tek st hij geb ru ikte in de eer ste vraag de co n d e tekst stond heel ve r van zijn referentieka d er struc t ie k et door de auteur gemaakte onder en bel evingswereld af scheid d e leerlin g had hie r nu geen moeite de docent had nog niets ove r het onderwe rp meer mee hoewel het woord onderscheid ook verteld maar d e te kst a ls huiswer k op gegeven n ie t zo gem a kkelij k is maar d at was hij al vaker om vast door te lezed tegenge k omen aan de eers te oorzaak is weinig te d oen aan de tweede d es te meer als je al s d ocent een ge vertalingen een derde middel om de taal schiedenisboek w ilt gebruiken waar z ulke tek ontwi kkeli ng te s t i muleren is d e leerlingen ver sten in voorkomen moet je je realiseren voor talingen laten mak en u la cht toch werkt h et welke p rob lemen je deze l eerl ingen pl aatst h et en wel naar twee k anten wij late n elke week mins t e w at je doen kunt is om vooraf enige een stukje engelse tekst in het nederlands ver verduidelij king te geven zodat de leerling een talen d e leerling word t ge d wo ngen zich te beetje weet waar de tek st over gaat d at had in realiseren wa t e r staat en is ve rvolgens genoo d dit geval waa r sch ijnlij k wel wat moeite gekost zaakt om d at in goed n ederlands weer te geven maar in het voorbeeld van de elfstedentocht hierdoor begrijpt hij de engelse teks t beter en waren een of twee zinnen vo l doende geweest leert hij om goede nederlandse zinnen te for het is moeilijk om doce nten zover te krijgen mu l ere n dat ze zich gaan realiseren wat p rob l emen voor d aarnaast is er n og een vierde m iddel d at is b uiten landse l eerlingen op ka n leveren h ieraan het lezen van nederlandstalige jeugdboeken zijn bij ons al enkele studiemid dagen gewijd van zo n boek maakt de lee rling een korte sa menva t ting als h et een b oek is met een i nte r zinsconstructies naast het verklaren en c ul turel e inhoud is h et vaak mogelij k o m via l eren van moeil ijke woorden moet h et uit leg deze weg in ges pr ek te ko men over event uele gen en oefenen van de zinsbouw aan de ord e p roblemen di e doo r he t leve n in twee cul turen komen teweeggebrach t worden z o k o men we d an bij in een examentekst over discri mi natie kwam d e sociaal p e dago gische k a nt van de b ege lei de vol gende moeilijk t e begrijpen zinsco n d ing terech t structie voor h et maakt een groot verschil of opin ies over een groep ber usten op ee n in de kern de sociaal pedagogische begeleidin g juist oordeel dan wel zuiver o p een vooroordeel b ij het voorlezen van d eze zin door d e lee rling ni et alleen bij het bes preken van gelezen b oe merkte ik al da t hij er niets van begreep juist ken kun je ingaan o p eventuele p robl emen van met de korte woorden op een in de zat hij te de leer lingen ook he t lezen van een tek st over hakkelen om de constructie van zo n zinsge discrimina tie en vooroordelen zoal s eerd er d eelte uit te leggen vraag ik d an naar woord b eschreven leent zich uitstekend voo r ee n ge soorten en bij el kaar horende woord en toen de sp rek hie rover toch is d i t n iet h et groots te leerl i ng eenmaal doorh a d da t h et li dwoor d een probleem waar d eze leerling en mee worstelen bij oordee l h oorde en juist daar een bijvoeg veel vaker is dit h et in ops tand kom e n tegen het lijk naa mwoord bij was b egreep hij ook d a t in oud erlij k gezag een gevo l g van h et leven in de kern een uitdrukk ing was di e bij juist twee culturen meisjes die niet naar de school hoorde j e zou het dus oo k zo kun nen zeggen avond mogen j onge ns di e gee n of te weinig een oordeel dat in de k ernjui st i s zakgeld k rijgen een pak slaag bij een sl ech t 1990 6 moer 2i rap p ort het zijn allemaa l dinge n die veel voor allochtone leerling stee d s weer t egen de cu l komen en waartegen d e jongeren in op stan d tuu rversc hillen op o p zichzelf is cultuurver komen z e vergelijken hun eigen leefsitua tie schil niet erg als het maar geen b eletsel vorm t met die van hun autochtone klasgenoten of met voor de schoolloopbaan hiermee moet reke het beeld dat ze daarvan h ebb en he t k an zelfs ni ng gehouden word e n bij de k euze van een zove r komen dat ze van huis weglopen dan is examentekst goed e b egeleiding op school erg belangrijk zowel voo r h enzelf als voor de schoo l in zo n pakketkeuze ee n belangrijke kant van de geva l zoekt de begel ei der contact met de maat begeleiding is ook de hulp bij het kiezen van schappelij k werker va n de instantie waar door een va k kenpakket of een vervol gstud ie de l eerling om hulp gevraagd is d e laatste voor veel buitenlandse ouders is d e inrichting moet je dan natuurlijk wel vertellen wa t er aan van ons onderwijs erg ondoo rzichtig met het de han d is meestal zie je het conflict aanko kiezen van een vakkenp akket bemoeien ze zich men als je tenminste een goede band me t de dan ook vrijwel nooit elke keer weer hoor je leerling hebt e e rd er in dit a r tik el heb ik al op van een leer l ing mijn oud ers zeggen dat ik het gemerkt hoe b e l angrij k het is om een vertrou zelf maar moet uitzoeken vaak is dan ee n ge wensrelatie met deze leerlingen op te bouwen s prek hierover event ueel met de decaan zeer waarvoor affiniteit met h en de belangrijk ste nuttig als begeleider he b je meestal een goed voorwaard e is hoe doe je dat dit lukt alleen zicht op de mogelijkheden en i nteresses van een al s je ze laa t merk en dat je waardering voor hun leerling een decaan heeft dat veel mi nder ze cultuur hebt en er wat van wee t we gaan af en ker als hij de leerlin g niet in zij n lessen h eeft toe bij hen op bezoek en maken een p raatje over ook het kiezen van een vervo lgopleiding is hun vroegere woonplaats en d e omgeving geen eenvoud ige zaak hoofdzake lijk omdat daarvan een van d e docenten is in turkije ge buitenlandse leerlingen daar te wein i g van we weest een andere in marokk o we bekijken ten je ziet dan ook dat als er ee n naar de heao elkaars foto s terwij l we ons de th ee met gebak gegaan is de anderen daar het volgend jaar ook goed laten smaken we vertellen iets over ons allemaal heen willen dat zo n opleiding o nt zelf en onze fami lie je moet er wel d e tijd voor zettend veel van je kennis van het nederlands nemen maar he t loont de moeite vraagt merken ze later p as e n op deze oplei dingen ontb reek t de extra begel eiding i n een andere kant van de sociaal pedagogische sommige gevallen ontrad en we om die red en begel eiding is het stimu l eren van de leerling tot een gekozen vervolgstudie dan helpen we d e het ke nnisnemen van d e nederlandse cultuur leer ling bij het zoeken van een geschiktere heel weinig alloc htonen lezen nederl andse opleiding d e vijf leerlingen die ik aanh aal d e kranten of tijd sch rifte n het kijken naar actua studeren turks arabisch chinees rechten en liteitenprogramma s o p de televisie is een zeld twee van hen wiskunde a nderen zitten op een zaamheid dit geeft deze leerlingen weer een l erarenopleiding de hts of gaan na de havo achters t and b ij het lezen en begrijpen van nog o p het vwo verder meestal actuele examente k sten d eze gaan deze intensieve begeleiding houdt niet in dat niet a l tijd over discriminatie en vooroor deel el ke allochtone leerling b ij ons een diploma de havo examentek st van het afgelopen haa lt de uitval is ech ter zeer gering onze aan schooljaar had een algemeen onderwer p waar pak vergt veel extra ins p anni ng en organisatie van waarschijnlijk ge dacht werd dat iedereen talent maar het resultaat stem t tot tevreden ermee bekend was de ti t el was h omo ludens heid de spelend e mens de inhoud bevat t e de ge schiedenis en de ontwikkeling van he t wester meer informatie over de begeleiding van an se speelgoed het woor d westers zegt al dat derstalige leerlingen vindt u in de brochure al het een cultuur b epaal de teks t was wat moet lochtone leerlingen in het voortgezet onderwis een een turkse of vietnamese leerling denken van handreiking voor de praktijk 1989 deze uitgave is een teddybeer of van een meccanodoos te bestellen bij christelijk lyceum apeldoorn waarschijnlijk speel den zij vroeger voora l bui jachtlaan io8 7323 e c apeldoorn fiz so exclu ten met s teentjes en met zand zo loop je al s siefportokosten 216 moer 1990 6