School en ongelijkheid

Publicatie datum: 1979-01-01
Auteur: Kees Sluis
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 6
Pagina’s: 38-40

Documenten

ook in het buitenland onderzoeken en publika ties over de ongelijkheidsproblematiek geweest in hoofdstuk 11 1 worden de discussies zoals die o a in de vs engeland en de duitse bondsrepu bliek zijn geweest samengevat in de vs zijn de ze het best te illustreren aan de hand van de so ciolinguistiek aanvankelijk waren er nogal wat aanhangers van de deficiethypothese op basis van de code theorie van bernstein deze hypothese ging ervan uit dat je de kansarmen de code d i een bepaald soort taalgebruik van de midden klasse moest aanleren om hen hiermee meer boei schoolsucces te garanderen na enige tijd gingen er in de vs stemmen op die pleitten voor de er kenning van de volwaardigheid van het taalge besprekin g bruik de cultuur en de ervaringen van de kinde ren uit lagere sociale milieus deze zouden dan ook in de school geintegreerd moeten worden men ging dus niet meer uit van de achterstandsi tuatie maar eiste erkenning van de andere cogni kees slui s tieve vaardigheden van deze kinderen op school school en ongelijkhei d die tot dan toe genegeerd waren deze stroming kreeg de naam differentiatiehypothese wesse wie mocht denken dat kinderen uit alle bevol lingh red wijst er echter op dat de aanhangers kingsgroepen de laatste jaren een gelijk aandeel van deze hypothese er vanuit gaan dat het onder hebben in de verschillende vormen van voortge wijs met zijn huidige maatschappelijke functies in zet onderwijs zit er finaal naast dit blijkt uit de staat is deze gesignaleerde onvolkomenheid op te cijfers op basis van de volkstelling 1971 die ge heffen wesselingh red gelooft daar niet in en noemd worden in het boek school en ongelijk bepleit een ontmythologisering van de school heid de kans van kinderen uit de beroepsgroe met deze ontmythologisering van de school pen vrije beroepen en hogere employe s om wordt bedoeld dat in een duidelijke analyse in het vwo havo terecht te komen is nog steeds wordt verklaard dat het functioneren van het ongeveer 5 a 10 keer zoveel groter dan die van schoolsysteem bijdraagt aan het in stand houden kinderen van lagere emp loye s en arbeiders de van de maatschappelijke ongelijkheid tussen de enige positieve ontwikkeling is dat meisjes in ver verschillende bevolkingsgroepen bijdragen tot gelijking met cijfers uit 1965 in toenemende ma deze analyse zijn in het verleden al gekomen van te aan vwo havo onderwijs deelnemen bowles en gintis verenigde staten en van de toch kan men niet stellen dat er niets gedaan is school van bernstein ook wel nieuwe engelse om aan deze ongelijkheid een einde te maken onderwijssociologie genoemd diverse compensatie en activeringsprogramma s deze laatste groep heeft onder het motto terug werden in gang gezet waarvan het ro tterdamse naar de school o a publikaties op haar naam project onderwijs en sociaal milieu en het in staan over de soort kennis die op school van be novatieprojekt amsterdam het bekendst zijn ge lang wordt geacht en de wijze waarop die in leer worden anton wesselingh de belangrijkste au plannen wordt georganiseerd en over de tegen teur van school en ongelijkheid vraagt zich ech cultuur die zich op school onder leerlingen uit ter af of de effecten ervan op langere termijn het arbeidersmilieu blijkt te ontwikkelen de waarneembaar zullen zijn zijn voornaamste kri leerlingen die voor deze tegencultuur kiezen ko tiek op deze projecten is dat op geen enkele wij men onherroepelijk in de fabriek terecht ze aandacht wordt besteed aan het feit dat het wesselingh red besluit zijn buitenlandse excur onderwijs een functie heeft in de reproduktie van sie met een verwijzing naar de in duitsland ont maatschappelijke ongelijkheid wikkelde politiek economische theorie van het behalve in nederland zijn er in de afgelopen jaren onderwijs die een verklaring moet geven voor d e 38 zogenaamde vicieuze cirkel het onderwijs geeft kader van de communicatief interactionistische leerlingen niet in gelijke mate kansen om binnen invalshoek in het themanummer over interactie de beroepenhierarchie te stijgen maar verdeelt in de klas moer 1979 3 is aan de orde geko deze mogelijkheden milieuspecifiek zo men wil men hoe via gesprekken met leerlingen heersen klassespecifiek de waarden en normen onbewust worden overge in hoofdstuk iv van het boek proberen de schrij dragen zo blijkt op basis van de waargenomen vers enkele aanzetten van onderzoek samen te klasinteractie ook aantoonbaar te zijn wat de le vatten waarin men poogt de ongelijkheidsrepro raar als geldige kennis beschouwt hoe die volgens ducerende werking van het onderwijs uit maat hem moet worden overgedragen en wat in het schappelijke factoren te verklaren deze onder verlengde hiervan z i een ideale leerling is zoekers gaan er dus van uit dat het onderwijs in in het proces van het klasgebeuren blijken dus belangrijke mate bijdraagt tot het handhaven van elementen te zitten die de reproduktie van het de bestaande maatschappelijke verhoudingen die maatschappelijk systeem en de daarmee samen worden gekenmerkt door een grote mate van on hangende ongelijkheid ondersteunen gelijkheid tenslotte de psychologische invalshoek al vanaf hoe is deze samenhang aan te tonen en te verkla het begin van hun bestaan is het de vraag of iq ren anton wesselingh en enkele andere mede tests wel valide zijn met andere woorden of zij werkers van de nijmeegse afdeling onderwijsso meten wat zij meten moeten ciologie onderscheiden een viertal invalshoeken via onderzoek is komen vast te staan dat het in a de algemeen maatschappelijke invalshoek elke iq test eigenlijk gaat om snelheid en nauw b de institutioneel organisatorische invalshoek keurigheid men zegt altijd dat de verschillen in c de communicatief interactionistische invals iq dus in snelheid en nauwkeurigheid het gevolg hoek c q een uitdrukking zijn van verschillen in ab d de psychologische invalshoek stractie denk en oplossend vermogen deze al de algemeen maatschappelijke invalshoek met gemene opvatting is echter onjuist hoewel kwali als voornaamste exponenten de amerikanen teiten als begaafdheid competentie cognitie bowles en gintis en de fransen bandelot en esta ve vaardigheden en een zekere mate van intelli blet gaat ervan uit dat het onderwijs een deel gentie vereist zijn bij het maken van de testopga van het staatsapparaat is en als zodanig mee dient ven meet de test deze niet daar de iq tests geen te helpen zij het op indirecte wijze aan de toe specifieke kennis mogen testen name van het kapitaal in onze samenleving daar wat iq tests meten is het best te omschrijven als toe is het noodzakelijk dat er in het onderwijs de bereidheid om snel en nauwkeurig informatie streng wordt geselecteerd hetgeen als resultaat te verwerken onverschillig de inhoud van de in heeft dat de individuen worden verspreid over de formatie dit is nu voor onze geindustrialiseerde arbeidsmarkt min of meer conform de bestaande en vergaand geautomatiseerde samenleving van arbeidsdeling groot belang in het boek wordt tegelijkertijd aangegeven dat hieruit blijkt dus opnieuw dat in een onschuldig er ook tendensen zijn die tegen de aan het uitziend onderwijsverschijnsel als de iq test onderwijs opgelegde functie ingaan maatschappelijke belangen zijn verweven die sa als we ervan uitgaan dat de rol van de staat in menhangen met de in die maatschappij bestaande het onderwijs belangrijk is ligt het voor de hand ongelijkheid dat deze invloed merkbaar is in de opbouw en de geleding van het onderwijsstelsel in de schoolor aan het eind van het boek geven de auteurs toe ganisatie en uiteindelijk in de vorm en inhoud dat de verschillende benaderingswijzen slechts van het onderwijs op het niveau van de school zeer globaal geschetst zijn en nog allerlei tekenen klas dit trachten met name de vertegenwoordi van onvolledigheid vertonen het is o i van be gers van de institutioneel organisatorische invals lang de toekomstige lezers van het boek tevoren hoek aan te tonen de voornaamste woordvoer te waarschuwen dat zij hierin geen uitgewerkte der hierbij is basil bernstein in zijn nieuwste pu theorie over de samenhang tussen onderwijs en blikaties er is echter nog weinig empirisch on de maatschappelijke ongelijkheid zullen aantref derzoek op dit terrein verricht fen meer onderzoeksgegevens zijn beschikbaar in het de auteurs menen echter dat het schetsen van 39 deze benaderingswijzen nieuwe perspectieven kan anton wessel ingh red school en ongelijkheid opleveren voor sociologische theorievorming on hoe het onderwijs bijdraagt aan het handhaven derzoek en uiteindelijk voor het onderwijsbeleid van de ongelijkheid in de maatschappij wij sluiten ons bij de mening aan en bevelen dit uitgeverij link nijmegen 1979 besteladres boek bij de geinteresseerde lezer aan postbus 1144 nijmegen tel 080 23 47 42 kor krachhg poogt een platform te zijn voor iedereen uit alle sectoren van het onderwijs die wil discussieren over vernieuwingen en hervormingen in het on derwijs de redactieraad van het blad wordt dan ook ge vormd door organisaties die zich hiermee bezig houden 1979 het jaar van het kind is aan de redactie van 0 0 niet ongemerkt voorbij gegaan men vond dat men het jaar van het kind op een min der orthodoxe manier diende te benaderen we leesvoer constateerden dat veel daa rv an van wat zich rond het jaar van het kind afspeelt red welis waar vertederend aandoet maar voor een deel juist daardoor ook infantiliserend werkt en een werkelijke emancipatie van kinderen belemmert de redactie besloot tot een themanummer dat volgens haar gezien moet worden als een bijdrage r a schmuck p a schmuck aan de bestrijding van het internationale klein groups proces sas in the cla ss room houden in 1979 een bijdrage ook aan de afreke dubuque 1976 wm c brown company publ ning met de mythe van het magische jeugdland dit jeugdland is de periode die duurde van ca een zeer leesbaar boek vanuit een humanistische 1750 tot de tweede wereldoorlog waarin het onderwijsvisie over groepsprocessen uitgangs kind verdween uit de gewone maatschappelijke punt is dat onderwijzen en leren bijzondere soor verantwoordelijkheden of anders gezegd werd ten van interpersoonlijke relaties zijn hoe leer verbannen naar de kinderkamer over de kinder lingen met de lessen omgaan wordt niet alleen be wereld voor en tijdens jeugdland gaan 3 artikelen invloed door hun relatie met de onderwijsgeven in dit themanummer een van paul offermans de maar ook door hun contacten met klasgeno die ook geschiedenis van het gewone volk ten schreef een van joost buskas m n over de kin de schrijvers besteden veel aandacht aan bein derarbeid in de 19e eeuw en een interview met vloedbare aspecten van groepsprocessen ver lea basberg auteur van het boek grootbrengen wachtingen leiderschap aantrekking tussen leer door kleinhouden als historisch verschijnsel lingen no rmen communicatie en cohesiviteit en kinderarbe i d komt echter ook heden nog voor geven bij elk aspect strategieen voor verbetering meestal in verborgen vorm peter van den hoven daarnaast wordt in t laatste hoofdstuk aandacht schrijft over de kinderarbeid in de landen rond de besteed aan de relatie schoolleiding klassege middellandse zee beuren het themanummer bevat verder twee interessante artikelen over de zogenaamde opvoeding van jon over onderwij s ge kinderen en over het leven van kinderen in een nieuwbouwwijk in nijmegen h et in 1977 op gerichte blad over o nderwijs is in het eerste artikel komen twee ouderparen aan een krant voor werkers in het onderwijs h et het woord die systematisch de verantwoordelijk 40