Schoolbibliotheek en openbare leeszaal

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 03
Volume: 03
Nummer: 1
Pagina’s: 27-28

Documenten

schoolbibliotheek en openbare leeszaa l pieter quell e als ik goe d b en inge licht k rij gen alle sc holen bij het voortgezet ond erwij s tegenw oordi g een bepaald bedrag te bested en voor de schoolbibl i oth eek z o n sc h oo lb ibli otheek heeft vaak met grote moeilij kheden te kampen wie b eheert d e bibl iotheek wie d raagt de verantwoordelij kheid h oe zet men h et op z ij n er g een betere systemen moet er toezicht zijn enz vaak zullen d e leerlingen van een schoo l dan ook frequent gebrui k maken van de openbare leeszaal de openbare leeszaal of een filiaal ervan richt zich b ij het a ankoopbe lei d n i et alleen op stud e rend e jongeren maar mikt op een zo gevari eerd mogel ij k publiek h et gevolg is dat studi eboeken meestal niet i n voldoende mate aanwezig zijn kan een betere samenwerking tussen school en openbare leeszaa l gerealiseerd word en s inds 1 3 j a ar is er een experiment gaande op d e scholengemeenschap hugo de groot te d en haag 1200 leerlingen deze school heeft een bibliothee k die beheerd wordt d oor een bibliothecaresse zij draagt i n haa r d omein a lle verantwoordelijkheid de school een gemeenteschool kreeg voor het meubi lair en de boekenrekken een subsidie van d e gemeente d e boeken en de bibliothecaresse word en betaald door de openbare leeszaal d ie op ha ar beurt weer subsidie van de gemeente krijgt in ruil hiervoor is d e afspraak gema a kt d at deze bibliotheek ook een filiaa l moet zijn van de openbare leeszaal voor de rij pere jeugd 1 2 21 jaar we hebben dus te maken met een fi liaa l van d e openbare l eeszaal voo r d e rijpere jeugd d ie in d e eerste plaats ten di enste van een school staat en ten tweed e ook na schoolt ijd en in de vakantie o p en is en door ie d ereen tussen 12 2 1 j a ar bezocht kan worden voorde l en van d eze samenwerking tussen ge meente op enbare leeszaa l en school zij n o a a een centrale pla a ts en centra le administrat ie van all e boeken di e er i n de school te vinden zijn b ruimere financiele midd e l en dan een gewone sc h oolb ibliotheek da ar het een bu d get toegewezen krijgt gelijk aan d at van een gew o on bi b liothee k filiaal er kunnen zodoend e relatief dure naslagwerken en veel meer exem plaren van veel gevraagde b o eken aangeschaft word en c een vakb ekwame kracht zorgt voor a ll e vakta ken die gedaan moeten wor den z ij heeft er een volledige dagtaak a a n daarna ast kan ze d oelgericht h ulp b i eden aan he t ond er wi j sproces er worden doo r h aar regelmat ig lessen gegeven voora l aan brugklassen ook worden er lessen door lera ren gege ven d een z eer bewust a an koop belei d gericht op d e behoefte di e er i n een sc hoo l zijn vrij we l a ll e boek en w ord en in ove rl eg met de betreffend e le ra ren aangeschaft e m oge lij khe d en voor zelfstudie tijdens d e sc hoo luren niet all een i n h et 2 7 meegenomen materiaal van de leraren maar in een volwaardige bibliothee zo waren er b v kranteknipsels waarin de recensies stonden van bekende literaire werken aanwezig f verdere mogelijkheid tot zelfstudie na de schooluren als de bel gaat kan men rustig door blijven werken ook tijdens de vakantie is de bibliotheek open dat een dergelijke samenwerking tussen bovengenoemde organen slechts op ee school bij het v 0 gerealiseerd is is een droeve zaak er zou met veel meer inzet vanuit het onderwijs gevraagd moeten worden naar hulp van de openbare leeszaal m aar als de openbare leeszaal besnoeid wordt in zijn financiele mid delen zoals per 1 januari 1972 gebeurd is zien we niet veel hoop in een be tere toekomstige samenwerking tenzij het onderwijs nu de openbare leeszaal d o helpende hand zou bieden en met kracht protestee rt tegen deze vorm van be zuiniging mededelin g de ledenvergadering van de von heeft op 15 januari met alge mene stemmen besloten voor haar publicaties von info moer interkom zoveel mogelijk de vereenvoudigde spelling te ge bruiken de moer redactie vraagt daarom schrijvers schrijfsters van artikelen bestemd voor moer deze in de vereenvoudigde spel lin g aan de eindredacteur toe te sturen redacti e zojuist verschene n m o d e r n m o e d e r t a a 1 o n d e r w i j s 2 taaldidactische studien naar aanleiding van het von congres 1971 samenstelling tineke krol eindredactie henk rollaa r beperkte oplage verzeker u van een eigen exemplaar door nuf 12 90 over te maken op postgiro 15062 van j muusses nv kerstraat 33 te purmerend met als vermelding meermoer 2 28