Schrijven in rondes

Publicatie datum: 2003-01-01
Auteur: H. Wegman
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 1
Pagina’s: 19

Documenten

hans wegma n een werkstuk onder ogen te krijgen waarvan later toevallig blijkt dat het van de befaamde auteur x afkomstig was of overgenomen uit de brochure van de vereniging zusenzo en dat je schrijven in rondes daar dan in hebt zitten strepen en allerlei suggesties ter verbetering aangebracht het internet is nou eenmaal een onuitputtelijke bron le ren schrijve n door s l eut e l e n a an je van tekst over ieder denkbaar onderwerp het eige n t e ks t heeft geen zin van ieder werkstuk dat je binnen krijgt op zoek te gaan naar de vindplaats op het net laat ze gebruiken wat ze willen als de bron in liet eerste jaar van hun opleiding tot docent maar vermeld wordt en zorg voor een nederlnnrls moeten studenten aan de lerarenopleiding specifieke opdracht een aantal voorwaarden dat van de hogeschool arnhem en nijmegen onder meer de schrijver kort voor de eigenlijke schrijftaak een artikel schrijven die activiteit dient meerdere krijgt en waaraan het eindproduct moet voldoen doelen uiteraard het vergroten van de scltr i vaartiighcirl dat wil zeeen vaardigheden als brain onderwerp stormen het ondenverp ajbakenen plannen schrijven de student krijgt van mij een onderwerp uit de commentaar leren kr qen herschrijven maar vooral volgende lijst toegewezen het is mogelijk gaat liet er natuurlijk oen de student te laten ervaren onderling te ruilen mits in overleg met mij wat hij straks zijn leerlingen aandoet kortom de student moet een beeld krijgen van welke aspecten er een actueel onderwerp uit de onderwijs aan een schrijfopdracht zitten en op welke diverse wereld vaardigheden zo n opdracht een beroep doet een actueel onderwerp uit de muziekwereld een actueel onderwerp uit de kunstwerel d een actuele kwestie rond leven en doo d die opdracht leverde in het verleden nogal wat een actueel onderwerp uit het studentenleven problemen op het uitstel en voor zich een actueel onderwerp uit de plaatselijke uitschuif probleem bijvoorbeeld in het vorig politie k studiejaar slaagde maar de helft van de studenten een actuele kwestie rond de zorg voor het erin de opdracht in dat jaar af te ronden zelf milieu moeten zoeken naar een geschikt onderwerp een actueel onderwerp uit de natuur leverde ook vertraging op bovendien levert het bescherming soms producten op waarvan de authenticiteit een actueel onderwerp uit de sportwereld dubieus is in deze tijden van internet en een actueel maatschappelijk problee m overinformatie dit jaar heb ik geprobeerd de variabelen beter onder controle te krijgen we die onderwerpen zijn heel erg ruim het is in willen niet meer terug naar de tijd van het eerste instantie aan de student op zoek te gaan opstel ga maar zitten en schrijf wat op over naar een veel kleiner deelonderwerp voorts maar toch streven naar een bepaald moment krijgt de student de volgende informatie waarop het product af is daartoe heb ik het systeem van schrijfrondes ingevoerd we willen rond jouw onderwerp verzamel je materiaal zeker niet meer terug naar een lijstje titels maar kranten tijdschriften internet etc en bepaal toch een kader aangeven waarbinnen het artikel je het thema en de hoofdvraag of hoofdvragen geschreven wordt daartoe heb ik voor een serie mogelijk zelfs een vaste structuur je begint ondenverpen gezorgd we willen graag dat de passages van je artikel te schrijven in de week schrijver zich zo breed mogelijk informeert en van 11 maart heb je de gelegenheid met mij te zo uitgebreid mogelijk bronnen gebruikt maar overleggen over de afbakening van je onderwerp toch ook de authenticiteit van het eindproduct en over het bouwplan van je tekst na de waarborgen daartoe heb ik de specifieke opdracht individuele afspraken volgt de eerste schrijf bedacht geen enkele docent stelt het op prijs ronde op donderdag 21 maart je krijgt op di e 2003 1 moer 19 dag om 9 30 uur van mij een specifieke onderwerp uit de muziekwereld en de oplos opdracht die kan betrekking hebben op sing voor de verkeerschaos in de binnenstad van publiek waarvoor je moet schrijven bv arnhem is de concretisering van een brugklassers studenten een algemeen publiek onderwerp uit de plaatselijke politiek meestal of mensen die speciaal in jouw onderwerp volstaat een kwartiertje heen en weer praten en zijn geinteresseerd doorvragen om zover te komen een enkeling doel bv mensen zoveel mogelijk informeren heeft meer tijd nodig slechts een van mijn of amuseren of proberen te overtuigen of studenten is er niet in geslaagd een actueel over te halen om iets te doen onderwerp uit de zorg voor het milieu verder te medium bv jongerentijdschrift hogeschool concretiseren dan de perikelen rond de bouw blad huis aan huisblad van een derde brug over de waal bij nijmegen welnu de brug is er nog lang niet en het artikel je schrijft je tekst met gebruikmaking van alles ook niet wat je al aan voorwerk hebt gedaan en levert hem bij mij in uiterlijk om 16 00 uur wie te sp ec ifi e ke opdrac ht laat is verwijs ik naar de tweede schrijfronde je hieronder volgt een voorbeeld van het zorgt zelf voor een tekstverwerker op die dag ik bouwplan voor een artikel gevolgd door kijk in de weken daarna de tekst na ik let op fragmenten uit drie achtereenvolgende versies opbouw bouwplan inleiding en afsluiting dit ervan het is een uitwerking van een actueel alles in samenhang met het onderwerp onderwerp uit de zorg voor het milieu de de verwerking van de specifieke opdracht student heeft het via het klimaat en de paragraaf en of alinea indelin g onvermijdelijke zure regen toegespitst tot de zinsbouw en woordgebrui k wereldklimaatconferentie spelling een tekst wordt pas goedgekeurd als er niet een spelfout meer inzit bouwplan were dklimaatconferentie wkc op 2 april maak ik bekend of je tekst is wat is de wkc goedgekeurd of dat je in aanmerking komt voor waarom de wkc de tweede schrijfronde die is op donderdag 4 wat is het doel van de wkc april je krijgt dan voor 9 30 uur te horen wie doen hier aan mee waarop je de tekst moet herzien je hebt wederom tot 16 00 uur de tijd wie te laat is vergeleken met andere vond ik het een heeft voor dit jaar zijn kansen verspeeld oppervlakkig bouwplan met mijn specifieke i k kijk de tekst na en maak op 16 april bekend opdracht heb ik geprobeerd hem wat concreter of de tekst is goedgekeurd of dat je in te laten worden iedere student krijgt een eigen aanmerking komt voor de derde schrijfronde specifieke opdracht afhankelijk van zijn die is op donderdag 18 april tussen 9 30 uur en onderwerp en bouwplan meestal doe ik me 16 00 uur is je tekst dan nog niet in orde of voor als redacteur van een tijdschrift deze niet ingeleverd dan moet je de module volgend student kreeg de volgende specifieke opdracht jaar opnieuw doen onder de dan geldende kij k is een populair uvetensdzappelijk tijdsdrift voor voorwaarden jongeren 10 14 jaar de redactie vraagt jou een artikel te schrijven over de wkc over ivat uvaa roni de termen thema hoofdvraag vaste struc wie eraan meedoen maar ook wat de beoogde effecten tuur en bouwplan zijn afkomstig uit de door zijn ivnt de problemen zijn en welke hinderpalen er ons gebruikte methode voor schriftelijke en zijn kijk is voor jor qereii dus mondelinge communicatie steehouder leren vermijd moeilijk taalgebruik vaktermen etc communiceren 1999 geef vooral goede aansprekende voorbeelden afb a ken en onde rwer p dat leverde op 21 maart de volgende eerste bij het afbakenen van het onderwerp heeft de versie op student hulp nodig het schrijft makkelijker over k3 en de commercie dan over een actueel 2003 1 moer 20 de ivereld kli n inatcoi ferentie de meeste van hen hem doelstellingen niet haalden in 1997 kivn n en 55 landen in dejapanse stad kyoto uitzonderingen als duitsland met een vermindering samen hier kwamen die landen tot liet besluit dat van 15 3 procent daargelaten de eu stootte nissen 2008 en 2012 de ivereldiviide uitstoot van gemiddeld hetzelfde uit in vergelijking niet liet jaar broeikasgassen met 5 2 moeten worden terng 1990 vo lgens cijfers van de verenigde naties stoten de gedrongeii ten opzichte van 1990 verschillende vs bijna 11 procent neer c02 uit japen 9 5 landen moeten verschillende doelen halen de vs procent en australie 12 procent moeten hun uitstoot verminderen reet 7 procent japan niet 6 en europa met 8 procent de kyoto dit is ongeveer een kwart van de totale tekst de overeeri kornst treedt pas in werkin g als de 55 land en begin en slotalinea s die gezamenlijk goed zijn voor in instens 55 procent ik krijg de teksten op papier aangeleverd en geef van de wereldwijde uitstoot van broeika s gassen liet op dat papier ook mijn commentaar dat bestaat verdrag roti icereii omdat de vs als grootste vervuiler voor het grootste deel uit een aantal symbolen afhaken moeten alle andere rote geindustrialiseerde zo gebruik ik landen vel meedoen prima mooi geformuleer d door de u itstoot va n b epaalde broeikasgassen wordt onbegrijpelijke zin of passag e liet natuurlijke broeikaseffect versterkt op lange sp spelfou t term ijn vindt een te extreme opie arrniiig van de aarde ip interpunctiefou t erg verandering van liet klimaat plaats dit wordt liet wrd ander woord grootste milieuprobleem van deze tijd qe n oen ul de bliksemschicht kromme zin foute o f aarde straalt zelf warmte uit voor een deel wordt dat omslachtige constructi e door de natuurlijke b roeiknsgnssen in de atmosfeer vastg ehouden broeikasgassen waaronder kooldioxide in het bovenstaande artikel heb ik de zinnen laten wel zonnestralen door maar houden van de aarde onderstreept waar ik commentaar op had in de teruggekaatste i vam i te tegen is die concentratie meeste gevallen betrof het vraagtekens ik broeikasgassen te groot dan kan de warmte vanaf de verbeter nooit iets geef alleen aan waar volgens aarde moeilijker weg en st lgt de ternperad r mij onvolkomenheden zitten ik vraag de student bij de tweede versie ook de vorige mee het gaat vooral orn kooldioxide co2 die ontstaat in te leveren dat vergemakkelijkt het nakijken bij de verbranding van fossiele bra nds toffen als o lie enorm gemiddeld besteed ik niet meer dan een aardgas en kole n c02 is een gas dat in de natuur half uur aan een versie van een artikel ook voorkomt maar d e uitstoot ervan is sinds de ind ti striele revolutie met eenderde toeq enonie n britse commentaar wete n scli n ve rs inelddeii onlangs dat de concentraties op 4 april kreeg de schrijver van de k ooldi oxide in de atmosfeer groter zijn da n ooit klimaatconferentie zijn artikel terug met de methaan ch4 is een andere belangrijk broeika sgas volgende opdracht methaan kont ook in de natuur voor maarde uitstoot kijk kan het stuk zo niet plaatsen het is te ervan raceml flink toe door de grootschalige veeteelt onduidelijk niet op kinderen gericht en veel te vuilstortplaatsen en rijstbouw warrig er is ook geen sprake van een indeling er zijn int nieuwe methoden orn liet broeikaseffect te zorg voor bestrijden door allerlei flexibele ninatregelen ook uiterlijke structuur kopjes etc wel de flex naex qenoernd hopen geindustrialiseerde innerlijke structuur bij elkaar wat bij elkaar landen zo rniir mogelijk harde nitstootverniinderin hoort in enen land te rnoeterr realiseren daar ivordt in derf wees veel duidelijker voor de doelgroep haag over onderhandeld zodat liet kyoto akkoord in voorbeelden vermijd vaktermen of leg ze uit 2002 echt in werking kan treden zie mijn vraagtekens en vragen toch riioeten i ve tot nu toe de conclusie trekken dat al de volgende rond e deze maatregelen tot int toe weinig sticces hebben s middags had hij een volgende versie voor mij opgeleverd de rijke landen staan onder druk onidat klaar 2003 1 moer 2 1 de uvereldklimnntcor jerenti e tekenen van hel verdrag we hebben nip dus al vele jaren overlegd reet andere het is s morgens vroeg vandaag gaan je ouders een landen over een oplossing voor een beter klimaat op vakantie boeken je gaat niet ze mee naar het aarde het is dan jammer om te zien dat al dit reisbureau jullie zitten daar te bladeren in folders over vergaderen over liet milieu nog niet veel heeft allerlei steden en landen plotseling valtje iets op er opgeleverd laten we nu maar hopen dat ieder land ligt een folder over apeldoorn aan zee je reageert zijn steen je bijdraagt aars het verminderen van de verbaasd en stamelt maar dat kan toch helemaal c02 uitstoot want niemand heeft toch zin in een niet vakantie in apeldoorn aan zee we hebben al jaren te maken met een temperatuurstijging op aarde het broeikaseffect dit is opnieuw ongeveer een kwart van de totale hierdoor stijgt de zeespiegel als ure het broeikaseffect tekst de begin en slotalinea s en de problemen die daarbij horen niet aanpakken komt apeldoorn aait zee sneller in zicht dar je denkt nog niet t ev red e n op 18 april kreeg hij van mij het volgende ira 1997 kwamen 55 landen in dejapanse stad kyoto commentaar annex opdracht samen hier kwamen die landen tot liet besluit dat tussen 2008 en 2012 de wereldwijde uitstoot van kopjes en inleidende alinea zijn al een hele broeikasgassen niet 5 2 moet worden verminderd verbetering toch is de tekst nog steeds niet ten opzichte van 1990 verschillende landen moeten geschikt voor jongere lezers te lange zinnen te verschillende doelen halen de vs moeten hun uitstoot veel naamwoordconstructies i p v werkwoorden verminderen met 7 procent japan niet 6 en europa zie steehouder h 4 2 te veel lijdende zinnen met 8 procent te veel vage onduidelijke zinnen laat de huidige tekst nou s los en herschrijf het verhaal kwaadaardige gassen in eigen woorden rekening houdend niet de doelgroep door de uitstoot van bepaalde broeikasgassen wordt het natuurlijk broeikaseffect versterft op lange en nog dezelfde middag had hij voor mij termijn vindt een te sterke opwarming van de aarde en gereed verandering van het klimaat plaats dit wordt liet grootste milieuprobleem van onze tijd genoemd de de wereldkliniaatcoi ferentie aarde straalt zelf warmte uit voor een deel wordt dat door de natuurlijke broeikasgassen in de atmosfeer het is s morgens vroeg vandaag gaan je ouders een vastgehouden broeikasgassen waaronder kooldioxide vakantie boeken je gaat niet ze mee naar liet laten wel zonnestralen door maar houden van de aarde reisbureau jullie zitten daar te bladeren in folders over terugkaatsende warmte tegen is die hoeveelheid allerlei steden en landen plotseling valt je iets op er broeikasgassen te groot dan kan de warmte vanaf de ligt een folder over apeldoorn aan zee je reageert aarde moeilijker weg en stijgt de temperatuur verbaasd en stamelt maar dat kan toch helemaal het broeikaseffect wordt vooral veroorzaakt door niet kooldioxide co2 we hebben al jaren te maken met een temperatuurstijging op aarde het broeikaseffect europa vindt liet kyoto verdrag zeer belangrijk en hierdoor stijgt de zeespiegel als we liet broeikaseffect vindt dat het verder uitgevoerd moet uvordeiz ook en de problemen die daarbij horen niet aanpakken japan uil dat het verdrag wordt uitgevoerd toch zal konitapeldoorn aan zee sneller in zicht dan je denkt japan niet meedoen als de vs ook niet meer meedoen dit zou een nadeel zijn voor de economie van europa in 1997 namen ira de japanse stad kyoto 55 landen ew japara ten opzichte van de vs en als japan niet een besluit ze zonden minder broeikasgassen meer meedoet dan zullen ook canada en australie produceren deze broeikasgassen worden mede door niet meer meedoen dat zou dus betekenen dat al die auto s in de lucht geblazen ze zijsi zeer slecht voor vergaderingen voor niks zijn geweest dip mag dus liet milieu ook zijn ze gevaarlijk voor de mensen de niet gebeuren dus moeten de vs toch meedoen in liet 55 landen hadden besloten dat ze allemaal minde r 2003 i moer 22 broeikasassen in de hicltt zouden blazen alleen de bij zijn onderwerp bij een aantal van zijn vs wilien dit niet meer en zij zijn juist degenen die collega s was die persoonlijke betrokkenheid heel de meeste gnssen in de lucht blazen duidelijk aan het eindresultaat af te lezen dat heeft een rol gespeeld bij de eindbeoordeling mij kivnnrlnardige aassen kost een schrijver ongeveer twee uur per versie een half uur tot drie kwartier dat is inclusief het de broeikasgassen zijn de oorzaak van liet formuleren van de specifieke opdrachten van de broeikaseffect het broeikaseffect levert een stijgende 21 studenten die ik dit jaar op deze manier heb zeespiegel op nnidnt de aarde te woon wordt het begeleid zijn er 20 in geslaagd in drie rondes een warmer worden van de aarde is dan ook ons grootste aanvaardbaar artikel te schrijven zeven waren rni 1 ieuprobleeiri trouwens al na twee rondes zover een student is in de afbakenfase blijven steken en zal een ander gas dat het broeikaseffect veroorzaakt is waarschijnlijk volgend jaar een nieuwe poging iriethaan ook dit gas komt veel voor in de natuier wagen toch brengt de mens ook dit gas vaak in de lucht dit komt door liet verbouwen van rijst vuilnisbelten en als schrijven te leren is dan leer je dat het best veeteelt door te sleutelen aan je eigen tekst dat was een ten slotte wordt het broeikaseffect ook veroorzaakt belangrijk resultaat van het onderzoek van door fluorverbindingeif die kun je bijvoorbeeld vinden itijlaarsdain uit de jaren tachtig het is de vraag in de koelkast van je moeder ook vind je ze iri wanneer je moet spreken van je eigen tekst piepschuim en schoonmaakmiddelen door het internet zullen veel studenten en leerlingen aanvankelijk komen met teksten die dit is ongeveer een vijfde van de totale tekst de je amper eigen kunt noemen een systema beginalinea s tische aanpak zoals hierboven beschreven kan ertoe leiden dat liet eindproduct meer eigen af wordt we zijn aan het eind van de derde ronde de schrijver is erin geslaagd zijn grotendeels uit van d e auteur dankt m ichel van der goor voor het ter het internet geplukte persberichten samen beschikking stellen van zijn teksten gestelde begintekst om te vormen tot een redelijk consistent verhaal voor de beoogde doelgroep lit er atuur zijn tijd zit erop en de mijne ook hoeveel tijd m steehouder e a leren connimnniceren het de schrijver heeft gekost is maar voor een deel handboek voor mondelinge en schriftelijke te overzien in ieder geval drie dagen de communicatie groningen wolters noord schrijfrondes ik heb het vermoeden dat deze hofe 1999 schrijver niet al te veel tijd heeft besteed aan het g rijlaarsdam een nieuw examen stel afbakenen van zijn onderwerp hij heeft ook niet vaardigheid nederlands in levende talen echt gestreefd naar persoonlijke betrokkenheid nr 451 mei 1990 blz 238 244 2003 i moer 23