Simulatie en realiteit

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 3
Pagina’s: 114-115

Documenten

foru m van gel deren maakt denkfouten bij zijn ver gel ijking met een autorij les de gesimuleerde bestemming zou voor mij een argument zijn een autorijles disfunctioneel te noe men hoe rob godfried zo de rijles heeft een door de l eerling aanvaard doel leren rijden natuurl ijk niet een plaats van is simulatie functioneel b estemming een gesimuleerde corresponden tie heeft voor de bedenker de leraar een zelfde soor t d oel als l eren rijden leren schrijven de ui tvoerders kinderen geloven echter in de amos van geld ere n heeft in een noot van gel simulatie en hebb en dus een heel ander doel de deren t 99i p ar een op mer k ing gemaakt over plaat s van b estemming het d oel van de brief i n mijn o pvat tingen ten aanzien van functioneel de praktij k wordt er dan vaak ook nog een brief taalonderwijs godfried i99o h ij stelt daarin teruggeschreven om de simulatie comp l eet dat ik gesimuleerde situaties disfunctioneel te maken m ag ik die onzin met enig recht acht in het o nd erwijs omdat mijn onderwij disfunctioneel noemen zers hart d oor zijn noot geraak t is wil ik er hier toch even o p in gaan van gel d eren h eeft niet goed ge lezen of niet goed begrep en wat i k heb gesch reven als hij amos van geldere n noteert dat i k gee n argumenten h anteer simulatie en realitei t ik vind niet in zijn algemeenheid dat gesimuleerde situat ies in het onderwijs disfunctionee l zijn en da t staat oo k nergens in mijn genoemde artikel er staat wel dat i k bij uitstek fun ctionel e taa l i n een d i ng h eeft ro b godfried in ieder geval taken al s het sc hrijven van een brief graag het gelij k aan zijn zijde ik begrijp niet wat hij kop pel aan ee n situatie waarin zo n b rief ook heeft geschreven ik begreep zij n artikel niet wer k elij k func tioneel is en ik stel dat daar in het maar wat meer is ik begrijp wat hij nu schrijft al o nderwijs m eer d an genoeg gel egenheid voor evenmin ik zal proberen de lezer deelgenoot te is voor wie daar oog voor heeft het is niet maken van mijn moei l ijkheid nodig te simuleren bovendien heb ik gedefi go dfried vin dt kinderen in de basisschool nieerd wanneer ik een activiteit disfunctioneel volwassen genoeg om ree le communicatie te vind namelij k als een leerling een taak ver bedrijven in de k las b ovendien zijn de kinderen rich t met een niet doo r hem of haar aanvaard vol gens hem heel goed in staat om zich b ewust doel met externe motivatie en zonder conse uit te s p reken voor l eerdoelen zoals leren q u en tie voo r de we rke lij kheid ook niet voor schrijven en s p re ken die door hen aanvaard eigen ken n is of vaar digheid worden maar de l eerkracht die een spel met maar er is meer aan de hand w ie in het basis de k inderen speelt en taalsituaties simuleert om onderwijs situaties simuleert moet verdraai d kinderen iets te laten zien dat hij belangrijk goed re kening h ouden met het ontwikkelings vindt krijgt een stevige vermaning van god niveau van de kin deren die in d e simu latie als fried hiertegen is de jonge kinderziel kennelij k werkelij kheid kunnen geloven je kunt ze als je nog niet opgewassen niet o pp ast dub b el bedonderen in de eerste ik weet niet hoe go d fried aan deze overtui p l aats doo r d e wer k elij ke functie van het schrij ging komt en i k neem aan dat hij zich niet reali ven van een b rief nam e l ij k de doelstelling die seert hoe contra intuitief deze is anders had je ermee he b t te verzin nen voor het k ind en in hij zich wellic ht meer moeite getroost er be d e twee de plaats door de werkelij kh eid die het wijsma teriaal voor aan t e slep en n aar mijn ge kind dan ervaa rt weer af te nemen en dat alle voel zet h ij d e wereld op zijn kop en schrijft hij maal terwij l er mijns inziens geen enkele zin kinderen een geestelijke rijpheid toe op geb ie nige reden te be d enk en valt om in de klas geen den waar zelfs volwassenen soms te kort sc hie echte brieven m et een echt doel te sch rijven ten zoal s het uitgesproken gemotiveerd zij n 114 moer 1991 3 voo r bepaalde onderwijsdoe len en dat onder realiteit van de sch ool aan de orde zijn te onder het regime van de l eerplicht maar ver klaart werpen aan de routines van kl assikaal onder d ezelfde k inderen ontoerekeningsvatbaar b ij wijs ik geloof niet dat het nodig is kinder h et maken van een on d ersc heid tussen spel en ziel tjes in bescherming te nemen tegen een realiteit een ondersc h ei d dat kind eren al vanaf dergelijke p oging to t kolonisatie van de kant hun geboo r te leren kennen van het onderwijs om d at deze poging eigenlij k i k wil me h ier verder niet uitlaten ove r d e al b ij voorbaat tot mislukken ge d oemd is ik geeste lijk e vermogens van kinderen in het alge acht kinderen in d e basisschool rij p genoeg om meen ik ben zelfs berei d aan te nemen dat er de truc te doorzien zij zullen hun l eraar tevre inderdaad kinde ren b estaan die moeite h ebben den stellen d oor quasi doe len te beden ken en met d e grens tussen spel en werke l ij kheid b e daarover echte b rieven en te ksten schrijven dan tek ent dit dan dat functioneel taa l onderwijs wel ges p rekken houden uits l uite nd gebaseerd moet zijn op de ree l e natuur lijk is het mogel ijk een tussenvorm te communicatieve doel en van k inderen en simu beden ken waarbij in het onderwijs ze l f com latie zoveel moge lijk gemed en moet worden municatieve situaties gecreeerd en gestimu ik geloof van niet en ik zal hieronder en k ele leerd worden zoals d e sch ool krant een stu die argumenten geven thema een expositie een b r ief aan een andere i n d e eerste pl aats denk ik dat de schoo l in de schoolklas een discussie met een k inderboek belevingswe re l d van kinderen een speciaal schrijver et cetera wel iswaar zijn dit gecomp li soort realiteit is een realiteit me t een dubbel e ceerde activiteiten die hoge eisen s tellen aan he t b odem enerzijds is er de sociale omgang met didactisch inzicht van leraren maar ze lij ken me leer l ingen en leraren buiten de officiele lesp ro zeker realiseerbaar en nuttig toch is het goed gramma s om dat is een har d e realiteit d ie om er even bij stil te staan dat deze soorten veel overeenkomst vertoont met de buiten communicatie vanui t het perspectief van de schoolse werkelij kheid hier gaat het om de leerlingen niet d e r eali t eit uitmak en h et zijn sociale overl eving al s li d van een groep het door het onderwijs en h aar d oelstellingen ge winnen en behouden van het respect van andere creeerde situaties en wijken daarom weinig af leden het bevechten van rech te n en het ont van meer uitdruk kelijke simulaties waarbij duiken van plich ten et cetera an d erzijds is er d e leerl ingen gevraagd wordt zich voor te stellen sociale omgang die gereguleerd word t door de dat zij zich in een bep aalde we l omschreven si lesprogramma s met als officiee l doel dat men tuatie bevinden gezien de grotere flexib iliteit er wijzer van wordt en dat men er in de toe van dergel ij ke simu laties en de gelegenheid die komst iets aan heeft ook dit k an een harde ze bied en voor meer gerichte leerres ultaten zul realiteit zijn vooral voor leerlingen die moeite len ze voor een waarlijk functioneel taalonder hebb en om b ij te blijven maar d eze heeft veel wijs onmisbaar zijn mi nder overeenkomst met de b uitenschoolse i n tegenstelling tot wat godfried meent is werkelij kheid de communicatie in deze rea l i juist de uitdru kkelijke simul atie van een com teit wor d t immers in sterke ma te geregulee rd municatieve situatie een heel eer l ij ke benade door de a utoritei t van de leraar en de metho d e ring van de l eer lingen mijn ervaring is dat leer beloning en straf hebben hier de vorm van lingen deze eer l ij kh ei d o p mer ken en positief cijfers en schoolvorderi ng spontane commu waarderen bovendien en dat is voor de meeste nicatie en sociale omgang vormen vaak een lezers waarschijnl ij k geen verrassing zijn veel bedreigi ng voor d e lesorde en wor den dan ook leer l ingen dol op spelletjes regelmatig onderdru kt al s we ervan u itgaan dat bovenstaande schets een aardige benadering is van het persp ectief literatuu r van veel leer l ingen op de realiteit school dan wordt a l gauw d uid el ij k wat de moeilij kheid is gelderen a van functionele spreekvaardig van ree le communicatie in het officiele les pro heid cito spreektoetsen getoetst in moer gramma leerl ingen wordt dan gevraag d h un 1990 1 i4 2 l p rivate doelen die meestal niet in het kader van godfried r functioneel taalonderwijs in moer het officiele lesprogramma maar in d ie andere 1 990 i4 p 1 4 0 1 49 1991 3 mo e r 115