Skriptiese spelling en chantage

Publicatie datum: 1979-01-01
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 6
Pagina’s: 44-45

Documenten

studenten te worden uitgereikt alvorens zij een afstudeerskriptie gaan schrijven mogelijk best een aardig ruggesteuntje slechts 54 bladzijden voor studenten en anderen die voor het eerst een rapport of skriptie gaan schrijven ook de spelling betrekt de auteur in zijn advie zen hij zegt onder andere schrijver dezes vindt spelfouten even erg als vlekken of vloeken spel fouten choqueren irriteren en verstoren gedu rende een zekere tijd van x milliseconden de con cen traite spelfou ten zijn een belediging van de lezer nou vooruit dan maar dat kan iemand zo vin den de auteur zal veel gechoqueerd en beledigd worden verderop heeft de auteur het over de ei en ij ou her is moordar u her weet en au en g en ch het is wonderlijk dat deze alternatieve tekens voor dezelfde klanken de beeldenstorm die door de nederlandse spelling heeft geraasd hebben overleefd terwijl bijvoor skriptiese spelling beeld de handige letter x verkracht is bij deze en chantag e tekens moet het woordbeeld beklijven en moet men oppassen als alternatieve woordbeelden in 1972 deed ook de von dapper mee aan de voorkomen bijvoorbeeld leidt en lijdt ligt en akiie voor spellingvereenvoudiging de diskussies licht waren destijds vooral emotioneel het doel van inderdaad hebben we het in 1972 niet gehaald de akiie werd dan ook niet gehaald met de ij s en de au s het blijft oppassen zowel voor als tegenstanders van spellingvereen doe dat vooral zegt de schrijver want als u voudiging gebruikten ook zakelijke argumenten vindt dat dit verkeerde of vereenvoudigde spel en die behoren wederzijds tenminste gerespek ling a o zo zij sta dan deze paragraaf over of teerd houd liever onmiddellijk op met het lezen van dit mijn pro argumentatie is gebaseerd op taal en rapport onderwijskundige overwegingen zoals de roepen met andere woorden dan hebt u geen aanwijzin den in de woestijn die regelmatig laten horen gen nodig voor het schrijven van skripties spellingvereenvoudiging kan bovendien meehel nog allemaal niet zo erg maar de stoot onder de pen een van de vele struikelpaaltjes op weg naar gordel riet erzo uit sommige studenten geven meer demokratisering te slechten op subtiele wijze te kennen dat de maatschappij zoals gezegd de aktie had geen sukses tegen de niet deugt door de lezer een alternatieve spelling bierkaai vechten levert weinig op tien jaar later op te dringen het valt te begrijpen dat sommige 1982 is het volk waaronder ook de onderwijs kringen van hetestablismeni examinato ren bij mensen er misschien wel rijp voor ik ben onder voorbeeld een dergelijk ekstremisiies kado de indruk van het doorzettingsvermogen van de niet in dank aannemen hier staat met andere vereniging voor wetenschappeleke spelling ik woorden heb de spelwijzen moeten kontro ren dit eer a voorstanders van spellingvereenvoudiging zijn lijkheidshalve en wacht tot de tijd zijn loop linkse rakkers ekstremisten zelfs neemt b lezers van skripties en dergelijke zijn tegen waarom dan nu dit schrijfsel spellingvereenvoudiging en denken maatschap voor m n dochter kocht ik als argeloze vader het pijbevestigend boekje een scriptie rapport artikelschrijven van c doe nu maar wat ik je zeg ook al ben je het c b tilanus aulaboek nr 650 1978 er niet mee eens dan slaag je tenminste voor de heer tilanus is lektor onderwijskunde aan de je eksamen th eindhoven zijn boekje is geschreven om aan 44 een vorm van pure chantage ook uit eindhoven maken immers veelvuldig gebruik van alternatieve spe wijzen zakelijke a r ambtshalve lees ik veel skripties en veel rappor gumenten tegen spellingvereenvoudiging zijn ten en behoor met nogal wat anderen gelukkig nooit weg en worden door de voorstanders niet tot het establisment van de heer tilanus het serieus genomen aan chantage door dit soo rt is maar te hopen dat de heer tilanus geen ekspo establisment heeft de student niets het is zelfs nent van het establisment van de th in eindho gevaarlijk voor het taalonderwijs en demokratise ven is anders zijn die studenten te beklagen ringsprocessen deze vorm van ekstremistiese indoktrinatie is kennelijk een wapen van het door de schrijver ge andries oldersma noemde establisment een argumentatie die op gemeentelijk inspecteur van het onderwijs te am chantage lijkt ik krijg het bijna te doen met de sterdam heer tilanus die door zijn eigen esiablisment bij radboud 23 1121 ht landsmeer tel 02908 voortduring wordt gechoqueerd reklame kam 3583 pagnes van grote ook techniese bedrijven tijd 10 00 uur precies tot ca 16 00 uur kosten eigen reiskosten koffie lunch meene men over het thema ook in de nieuw e s choolboekuitgaven voor h e t ond erwijs aan volwas senen s taan ze weer de von teksten met vragen misschien bent u daar hele maal niet zo gelukkig mee u wilt andere vragen of geen vragen of een tekst die uit de krant komt en niet uit een schoolboek de bedoeling van deze themadag is u in de gele genheid te stellen praktisch aan het werk te gaan 0 met een tekst op andere dan de traditionele ma nier maar ook als u zich liever wel aan de teks ten met vr age n houdt kunt u aan uw trekken ko men hoewel bij het vaststellen van de inhoud in de de von en het onderwijs aan volwassene n eerste plaats gedacht is aan moeder mavo s is het thema ook bij uitstek geschikt voor die vormen het is moeilijk voor de werkers en werksters in van onderwijs die geen schoolboeken kennen het volwassenenonderwijs om elkaar te ontmoe de indeling van de dag is als volgt ten de von wil de mogelijkheid bieden om sa s morgens hebben de deelnemers gelegenheid in men over het werk en de samenhangende proble kleine groepen met elkaar kennis te maken en er men te praten dit kan gebeuren op de thema varingen uit te wisselen dag s middags wordt er gewerkt in drie stromen tekstbegrip in het volwassenenonderwijs a schoolboektekst met vragen datum 9 februari 198 0 b schoolboektekst zonder vragen plaats ergens in u trecht juiste adres wordt nog c teksten uit kranten en tijdsch ri ften bekendgemaakt u kunt zich sch ri ftelijk met vermelding van vol 45