Slecht voorbeeld doet slecht volgen

Publicatie datum: 1993-01-01
Auteur: Inge Piena
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 4
Pagina’s: 129

Documenten

redactionee l scholen kunnen zelf aanvullende toetsen ont werpen daarvan zal zeker gebruik gemaakt worden en gezien het plezier waarmee docen ten en leerlingen in de onderbouw in het alge inge piena meen met fictie bezig zijn zullen veel van die extra toetsen betrekking hebben op fictie het slecht voorbeeld doe t gevaar van niet centraal toetsen bestaat dan ook niet voor de scholen die zelf toetsen slecht volgen ontwerpen op het gebied van fictie maar juist voor de scholen die de fictie links laten liggen weinig zullen dit uit voorkeur doen maar naar ik vrees velen uit tijdgebrek de voorbeeldopgaven zijn binnen de voor beeldopgaven afsluitinqstoetsen bnsisvorrniny wel de ba s i s vormin g brengt m ee r vakken minder te verstaan het cito heeft de toetsen her en tijd p e r vak e n ei se n di e m e t name voor h e t der bij scholen en vakverenigingen gelan i v bo en in mindere mate voor h e t vbo moei ceerd met het verzoek commentaar te leveren lijk haalbaar zull e n zijn uit ond e rzoe kingen dat is een heel lovenswaardige daad en de van kuhlem e ie r van den berg e n van van von moer en hopelijk ook veel scholen zul roo sm a len bl ee k verbeek e a 1 993 dat ex len deze kans niet aan zich voorbij laten gaan plici e t ond erwijs in h e t leren om gaan met en het verband van dit redactioneel is te be het overdragen van kenni s ove r fiction ele ke n perkt om de toetsen volledig te bespreken nis in het vso e n het lhno vrijwel niet gege maar ik wil toch mijn verwondering uiten ven wordt het idee voor d e toets is als volgt de l eerlingen het belan g van fictie onderwijs ook voor krijg e n een aantal inleidende tek s ten mee naar de z e g ro e p e n h ee ft mijns inzien s gee n betoo g huis en maken daarna een l eestoets ee n kijk me er nodig ik hoop maar dat d e basi s vormin g luistertoets een discussietoets en twee schrijf niet leidt tot een nog ve rdere teruggan g van toetsen dit geheel heet een thematoets om het fictie onde rwijs in het i vso dat de verschillende onderdelen inhoudelijk op elkaar aansluiten er worde n dus geheel in lite rat uu r de lijn van de basisvorming alleen vaardighe den getoetst opvallend is daarbij dat alleen cito 1 vorbeeldopq nven acluiffl rqstnets bnsisvor vaardigheden worde n getoetst die binnen het rnin q arnhem ci t o 1 993 gebi e d van de taalvaardigheid vallen de letter verbeek j e a bouwstenen voor de bnsisvonniir q kunde wordt daarbij volledig genegeerd een leerplan nederlands groningen wolters noordho ff sco 1993 natuurlijk is het zo dat in een afsluitingtoet s basisvorming vooral vaardigheden moeten worden getoetst en gezien de nadruk die kerndoelen en de algemene doelstelling leg gen op taalgebruik is het ook vanzelfspre kend dat hier bij toetsing het zwaartepunt moet liggen wie in de kerndoelen op zoek gaat naar jeugd literatuur moet met een lampje zoeken alleen in de kerndoelen io en 17 worden eisen gesteld aan de kennis van leerlingen over fictie maar wat ik nu niet snap is dat dit he l e gebied wordt overgeslagen in d e toets er wordt weliswaar gesteld dat een van de teksten eventueel een fictie tekst zou kun nen zijn maar daarmee toets je nog geen literaire competentie 1993 4 moer 1 29