Spelend werken met de computer in de kleuterklas

Publicatie datum: 1992-09-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 1
Pagina’s: 21-26

Documenten

spelend werken met de computer in de kleuterklas marcelline vijdt michiels in de derde kleuterklas worden veel begrippen en technieken bijgebracht en via diverse geleide activiteiten geoefend tevens wordt via speelwerkbladen geevalu eerd in hoeverre de bijgebrachte begrippen begrepen werden en toegepast kunnen worden deze speelwerkbladoefeningen hebben echter als beperking dat ze maar een zeer beperkt aantal oefeningen bevatten en dat fouten slechts achteraf nadat iedere kleuter zijn oefeningen heeft afgewerkt besproken worden daarenboven wordt door het klassikaal werken of in kleine groepjes het resultaat beinvloed door afkijken met enkele van deze speelwerkbladen als basis hebben we onze eerste computerprogramma s ontwikkeld momenteel beschikken we over een vrij uitge breid pakket educatieve computerprogramma s voor gebruik in de tweede en der de kleuterklas van speelwerkblad tot achteraf ook zelf samen te stellen oefenen van het begrip meer dan het computergestuurde slokkebeest is gulzig en hapt steeds oefeningen naar alles wat meer is dan het groot ste en oefenen van het tellen introduc tie op het voorbereidend rekenen et pakket bevat een 25 tal verschil oefenen van het tellen en van het optellen lende computerprogramma s die een oefenen van het ruimtelijk inzicht in het brede waaier van begrippen en tech platte vlak werken met coordinaten nieken behandelen er wordt vooral symbolen om rijen en kolommen aan te aandacht besteed aan duiden op een speelbord en oefenen visuele discriminatie oefeningen op de van de begrippen boven onder naast begrippen verschillend hetzende naar links anders oefenen van het herkennen van kleuren geheugenoefening via reeds gekende en vormen spelletjes van visuele discriminatie oefenen van de oog hand coordinatie en oefenen van vrije vingermotoriek de computerspelletjes werden zo ontwor oefenen van het voorbereidend lezen pen dat ze als reeks in een min of meer door geleidelijk de naamstructuur de vaste volgorde aan de kleuters aangeboden eigen naam en de samenstellende worden op die manier is er een geleidelijke delen van de naam te herkennen en verhoging van de moeilijkheidsgraad en een sept oki 1992 nummer 1 22e jaargang mn geleidelijke uitbreiding van het gebruik van gebruikersangst wegnemen meerdere toetsen van een eentcetsbedie ning bij het eerste spelletje evolueren de kleuters naar een quasi volledige bediening zoals het leren hanteren van een potlood of van het toetsenbord een stift als basis voor het tekenen of het schrijven of zoals het leren gebruiken van ten opzichte van de speelweekbladen heeft mes en vork als basis om netjes te eten de computer enorme voordelen de com zo is het leren gebruiken en hanteren van puter geeft bij elke oefening onmiddellijk een computer in feite een doelstelling op feed back omtrent het resultaat juist of zich met deze kennis en ervaring kunnen fout en daarenboven wordt bij een fout de kinderen ook andere technieken vaar steeds voldoende aandacht besteed aan digheden en kennis verwerven en gebrui de juiste oplossing bij een aantal spelletjes ken wordt de juiste oplossing volledig en gelei het komt er in eerste instantie op aan om delijk samengesteld en is ze ook visueel te eventuele gebruikersangst weg te nemen volgen op het scherm bovendien werd bij in de eerste plaats bij de leerkracht zelf het de meeste spelletjes een automatische is onontbeerlijk dat de leerkracht zelf vol niveau instelling ingebouwd de kleuter doende basiskennis heeft om de computer begint met vrij eenvoudige oefeningen te bedienen voldoende vertrouwen heeft in maar als hij goed scoort worden de oefe het medium computer en de te gebruiken ningen geleidelijk moeilijker en bij fouten programma s grondig kent deze eerste worden ze opnieuw eenvoudiger op deze stap die van de leerkracht zelf dient uit te wijze past de computer zich dus aan het gaan en een zware inspanning vergt is kunnen van iedere individuele kleuter aan onontbeerlijk voor een degelijk gebruik van iedere kleuter zal dus met het oefenen evo de computer in de klas alleen op deze lueren volgens zijn eigen tempo en zijn manier kan de leerkracht ertoe bijdragen de eigen kennisniveau gebruikersangst bij de kleuters weg te nemen en de kleuters vertrouwd te maken belangrijk om weten is wel dat er in de met het medium computer door ermee te spelletjes nergens tekstinformatie gegeven spelen wordt b v druk nu op omdat de kleuters niet kunnen lezen alles wordt visueel voor de gewenning aan beeldscherm en klavier gesteld door middel van een beperkt aan en eventueel ook aan het opslagmedium tal afspraken en een vaste werkwijze die cassette of diskette heeft tevens ook geldig is voor alle spelletjes wordt aan de diverse voordelen voor hun verdere toe kleuters duidelijk gemaakt wat er dient te komst b v als voorbereiding op het werken gebeuren zo kan de computer op een een met een schrijfmachine of met tekstverwer voudige manier als vrij spel activiteit aan king of voor het gebruik van meer gesofisti geboden worden in de klas zodat de juf keerde software pakketten haar aandacht niet constant en uitsluitend het verwerven van een voldoende bewe bij de computer dient te vestigen eens een gingsbeheersing is op zich al een belangrij spelletje opgeladen is kunnen de kleuters ke doelstelling die met de computer geoe zelfstandig alle nodige handelingen verrich fend kan worden de beheersing van de ten fijne motoriek is hier bepalend zacht en kort drukken op de gewenste toets de computer educatieve spelletjes zijn een ideale voorbereiding op de computerge stuurde oefeningen waarmee de leerlingen al in de lagere school geconfronteerd zullen nn 22e jaargang nummer 1 sept okt 1992 worden maar eveneens dient gedacht aan gezien het enthousiasme van de kleuters computergestuurde software pakketten voor het werken met de computer komt met geprogrammeerde instructie aange het vaak voor dat meerdere kleuters willen paste oefeningenleerpakket een zekere spelen omdat er er slecmogelijkheden vertrouwdheidmet ed zijn naargelang het aantal beschikbare kan hieropeen govoorbereidingzijn computers of lijkt voldoende bij aanbiedingvan als vrijspel activiteit spelend werken een aantal kleuters hun beurt af te wachten wachten om akomen tot het ontwikkelenvanhun so het spelendwerken heden aan tot zelfstandig werken daarenbo ven sextravoordeeliedere anderzijdsis er ookzekerevan speelt volgenseigeninzicht om groepswerkenvast te stellen de kledie een spelletje te kunnen spelen dient de het spelletje speelt wordtbijmoeilijkheden kleuter de gebruiksaanwijzingspel graag gehoraaden daad door letje kennen toepassen de toeschouwers aangeleerde werkmethode dientzelf afwachtende kleuters waarinde standig uitgevoerdworden de computer se helpen meestageschiedtaan stimuleerthierdus werken zelfstandig wijzen toetsen gaat dit en dit kuiteindelijkslechts nakleu helpen in een latereovertotver ter een aant woorden van de o wat gebruiksaanwijzing werkmethodege eenenormestapisin leerproces het is maakte echter vanzelfsprekendzelfstandig booijegelijks zoek hetzelfde booij itegu 5 bij goedeoplossingen komen er g deers reeks booijes 1 22 d a mn een te veel ut reeks 2 zoek in de onderste reeks het tekentje dat riet in de bovenste maks voorkomt niveau spel bij goede antwoorden worden de seksen steeds grater ieren werken toch wel primeert aangezien dus als het ware geindividualiseerd naar de het grootste deel van de activiteit zich ten ervaring en de capaciteiten van de kleuter slotte afspeelt tussen de kleuter en de corn ook vorderingen in het spelniveau van de puter kleuter worden feilloos gevolgd door de computer ook het ieren afwerken van een begonnen taak is een belangrijke doelstelling die met een ander belangrijk punt is het leren aan het werken met de computer wordt aarige vaarden van winst of verlies bij het spelen pakt de kleuters dienen een spelletje 5 of van een spelletje dat is hier veel gemakke 10 oefeningen op eigen naam te spelen en lijker dan bij een spel tussen kleuters onder een andere kleuter mag pas beginnen als het ling omdat het spel meestal alleen gericht startscherm de intro opnieuw verschijnt is op oefeningen waar de kleuter in feite dat kan pas nadat de spelende kleuter zijn tegen zichzelf speelt soms komt het ook spelletje volledig heeft afgewerkt voor dat er gespeeld wordt met de compu ter als tegenstander in dit soort situaties door het werken met spelletjes met ver scoort de kleuter toch nog een voldoende schinende moeilijkheidsgraden niveaus die aantal punten omdat de computer zich automatisch ingesteld worden naargelang automatisch aanpast aan zijn niveau en dit de opvolging van goede en of foutieve maakt dus dat het verlies nooit erg groot resultaten zal iedere kleuter automatisch kan zijn zo wordt een belangrijke stap op een goed niveau werken dat nog juist in genomen in het leren aanvaarden van winst zijn haar kunnen valt de programma s zijn of verlies mn 22e jaargang nummer 1 sept okt 1992 de computer als de computer bewerkt kan worden bij de meeste spelletjes is het aandachtig kunnen oefenmeester waarnemen en een volgehouden concen tratie bij het spel noodzakelijk een van de meest besproken doelstellingen het werken met de computer zet aan tot van de computer is wel dat het mogelijk is eerst nadenken en dan doen om tot een dat bepaalde leerstof geoefend kan wor goed resultaat te komen de kleuters erva den de computer laat hier toe ongelimi ren immers maar al te vlug dat bij een fou teerd te oefenen en blijkt hier een uitsteken tief antwoord verkeerde toets ingedrukt de oefenmeester te zijn wat de kleuter ook de computer onmiddellijk en onverbiddelijk onderneemt de computer blijft geduldig en het foutieve resultaat verwerkt er is geen wordt nooit moe de oefeningen die aange terugkeren mogelijk hierdoor wordt het boden worden kunnen zo in het program denken en goed overwegen vooraleer tot ma opgenomen worden dat er een quasi actie over te gaan gestimuleerd oneindig aantal variaties mogelijk zijn bij gericht leren kijken is ook iets dat bij het een goed resultaat wordt de kleuter steeds werken met de computer noodzakelijk is weer beloond en bij een foutief resultaat op het scherm dient de opdracht terugge wordt dit door de computer steeds duidelijk vonden en dienen bewegingen met het oog aangegeven gevolgd te worden het oefenen van deze technieken door het spelen met de compu het aanscherpen van de aandachtsconcen ter is eveneens belangrijk tratie is eveneens een doelstelling die met som ut reeks 3 tel eerst de letterkoekjes in de eerste doos tel dan de 7etterkoekias in de tweede doos tel vervolgens de letterkoekjes in de gate doos sept okt 1992 nummer 1 22e jaargang nem een open deur educatieve de hier aangehaalde doelstellingen zijn van kleuterprogramma s zelfsprekend slechts een greep uit de tallo ze mogelijkheden maar toch geeft dit al auteur lijdt een beeld van het nut van het computerge bruik in de kleuterklas reeksen hebt u interesse neem gerust eens con 1 kennismaking met de computer tact op of maak een afspraak en kom eens 2 visuele discriminatie kijken een half uurtje kijken en meebeleven 3 voorbereidend rekenen zegt meer dan duizend woorden uitgever van in informatica marcelline vjdt michiels juf line stedelijke basisschool computerconfiguratie letterkundestraat 39 ibm of compatibelen 26101ndrijk antwerp commodore 64 of 128 met disk drive tel 031828 58 59 orive 03 828 52 04 tuss doo armoede en basisonderwijs kinderen uit sociaal economisch zwakkere milieus scoren op school dikwijls lager en blij ven vakmm zitten ale inspanningen ten spijt zetten zij de vicieuze cirkel verder lage scho ling minder kansen op de arbeidsmarkt slechte huisvesting op zaterdag 10 oktober 1992 organiseert de koning boudewijnstichting in samenwer king met de drie onderwijsnetten een ontmoetingsdag rond het thema armoede en basisonderwijs de dag vindt plaats in het cultureel centrum de zandloper in wemmel bedoeling hiervan is in de eerste plaats een steuntje in de rug te geven aan scholen en leerkrachten die met zo n zorgenkinderen geconfronteerd worden de toon van de dag wordt gezet wens de algemene inleiding door luc heyerick invloed van aanleg en gezinsmilieu zijn belangrijk maar de scholen de leerkrachten in het bijzon der kunnen de grenzen verleggen een motiverende kindgerichte niet bestraffende en ervaringsgerichte aanpak kan deze kinderen uit de armoedespiraal helpen na de algemene inleiding volgen adie sessies van telkens drie voordrachten rand de vol gende thema s huiswerkklassen gentegreerd onderwijs ervaringsgericht kleuteronder wijs sociale vaardigheden kinderen met remmingen pesten op school verwachtingsef fecten concentratieproblemen betrokkenheid van ouders in de wandelgangen loopt een permanente beurs van initiatieven die al geruime tijd met kinderen uit arme middens werken en daardoor heel wat know how hebben ontwikkeld over een geschikte aanpak succesvolle technieken wenselijke samenwerkingsverbanden afsluitend is er animatie voorzen in samenwerking met atd vierde wereld inlichtingen secretariaat van het sociaal programma van de koning boudewijnstichting r f 3 mn 22e jaargang nummer 1 sept 0kt 1992