Spelling

Publicatie datum: 1989-01-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 6
Pagina’s: 277

Documenten

marc spoelders spelli ng in dit boek een proefschrift waarop de au wordt vervolgens vergeleken met een achttal teur promoveerde aan de rijksuniversiteit andere algoritmes vierde hoofdstuk als be utrecht wordt het probleem van d e w erk oorde l ingscriteria hiervoor gelden de complexi woordsspelling g eanalyseer d en gaat d e aan teit van het algoritme de psychologische reali d acht voornamelij k uit naar m ogelijke verbete teit en de voorbereiding op een goede rin g en van de didactiek o n d erzoe k van assink denkstrategie zuiderra probeert de drie crite eveneens een utrechtse dissertatie heeft tot ria te vangen in een expe rt model aldus kijkt het inzicht geleid dat een algoritmische regel hij vanuit handeli ngspsychologische maar ook aanpak w ellicht een betere metho de is voor vanuit cognitief psychologische invalshoek het leren van d e w erkw oord ss p elli ng dan d e naar de leerling het hier gepresenteerde mo nog veel gebruikte analogiemethode effectivi del pretendee rt slechts een aanzet te z ijn voor teitsverhoging van het spellingonder w ijs via het in kaa rt brengen van de wijze waarop een een algoritmische benadering is evenwel geoefend speller de werkwoordsvormen slechts aantoon b aar zo b lij k t uit d e ra pp ortage schrijft hierin ligt o i een van de bijzondere van een g rootschalig ex periment in h oofdstu k verdiensten van dit werk de bestaande algo twee in klassikale onder w ijssituaties er blijkt ritmen worden aan de hand van de ontwikkel met name een merkwaardig onverwacht de criteria becommentarieerd samenva tt end interactie effect tussen spelmethoden en werk worden twee nieuwe algoritmen voorgesteld vorm te bestaan zo blijkt bijvoorbeeld d at het een om bij het begin van de instructie van de minder eff icient is om d e leerlingen zelfstandig werkwoordsspelling te gebruiken en ee n dat individueel een pakket als werkwoord winkel ontworpen is voor meer gevorderde leerlingen te laten doorlopen ter afsluiting van het boek wordt in een h oofdstuk tw ee vormt een uitwerking van het laatste hoofdstuk een p oging g e w aag d om het eindrap port van het svo g esponsord onder spellin gp robl e em te reducer e n vi a de weg van z oeksproject naar de effectiviteitsverhog in g een spellin g hervormin g het g a at om een soort van het spellingonder w ijs door herstructurering van denkoefening die wil aantonen dat de van de leerstof en geindividualiseerde training w er kwoordsspellin g eenvou d iger kan d e voor het derde hoofdstuk is gewijd aan de verbete gestelde he r vormingen w illen ook exp liciet h et ring van de diagnostiek er w ordt geargumen lezen verge m akk elijken e en boeiend w eten teerd dat het dictee een slechte maatstaf is schappelijk werk dat funderend kan zijn voor voor de vorderin g en van de leerling en zeker in de discussie die onderwijsmensen al van ouds het beginstadium van h et leerproces d e au her bezi g houdt teur ontw erpt alternatieve beoordelin g scriteria d ie rekening p roberen te houden met het groot johan zuiderra efficient spellingonderwijs een aantal incorrecte procedures die bij het leren leer en expertmodel voor het spellen leu van de werkwoor d sspellin g aan de or d e kun ven amersfoo rt acco 1988 205 pag ing nen zijn h et door a ssin k ont w orpen on d er prijs f 40 75 w ijsal g ori t me voor de w erkwoor d sspellin g 2 77