Steekpartij op Groningse klassenavond; ‘drama’ of ‘uit de hand gelopen woordenwisseling’? De taal van krantenberichten.

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 5
Pagina’s: 219-221

Documenten

ingrid glorie opstapje voor een onderwijsleergesprek over visuele e n inhoud elijke verschi llen tussen de diverse bladen steekpartij op groningse inhou d klassenavond drama of a s pecten die aan de orde gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld de opmaak het uit de hand gelopen gebruik van kleur en foto s de onderwerpen die relatief veel of weinig aandacht krijgen woordenwisseling de volgorde van belangrijkheid van bepaalde ond erwerpen en de keuze en benade ri ng van de taal van krantenberichte n de onderwerpen wat dit laatste betreft kan g e n era liser e nd gesteld worden dat de zoge naamde kwaliteit s kra nten zoals de vo lks krant en het nrc hoofdzake lijk geint ere s seerd zijn in de beleidsmatige achtergronden in d e bovenbouw v an ha vo en vw o kunn en zich van bepaalde ontwikkelingen opec besluit verschille nde mo m ente n voo rdoen waarop de doce nt olie prijs te verhogen te rwijl een krant als ne derla nds be hoefte voe lt om s til te s taa n bij de d e te leg raaf vooral geric ht is op de directe ta a l van d e m edia in h et algem ee n en die van de conse qu e nties v a n de z e ontwikk elinge n voor dagbladjo urnalis tie k in h e t bijzo nde r zo n mom ent de e igen lezers benzine wordt io cent kan z ich bijvoorbeeld voo rdoen bij de introductie duurder op de voorpagina van bijvoor van schrilfdoss ieropdra cht e n of bij d e behande ling b ee ld de te legraaf vinden we vooral het van kernbegripp en als schrikdoel en p ubliek b e langrijkste binnen e n buitenland se nieuws gerichtheid ingrid glorie d oce nte ne de rlands in spo rtnieuws en human inte res t op di e van de h e t voortgeze t onde rwijs beschrijft ee n lesvoo rbee ld kw a liteits krante n d aa rnaas t ook b eri chten uit de praktijk ove r onderwerpen di e minder tot de verbeel ding spreken zoals gezondheidszorg onder wij s e n economi e de regionale bladen geven voor d e opdra cht di e ik in dit art ikel laat e en enigs zins ander b eeld te zien met meer zien l e z e n l eerlinge n twee artikelen uit tw e e aandac ht voor geb eu rtenissen uit de eigen ver sc hille nde krante n en beantwoord en hi e r o mgev ing vragen bij al l ezend e n reflect e rend ontdekt de lee rli ng hoe onze p erceptie van een bepaal natuurlijk moet de docent uiterst voorzichtig de a ctu ele gebeu rt enis beinvloed wordt door zijn met he t geb ruik van de term kwa li teits bij voorbeeld de opma ak v an een artikel d e krant wie een leerling zozeer doord ri ngt s electi e van feiten en me ningen en sc hijnbaar van zijn eigen voorkeur dat deze be s luit om onb el angrijke details als de k e uz e voor e en d e sportberi chten o p d e voorpagina van het bep aa ld woord of een b epaalde zinsvolgorde algem een dagblad voo rtaan maar links t e laten liggen sc hiet zijn doel voorbij er zijn heel werkvor m wat gezi nnen waarbij dagelijks helemaal geen krant op de mat valt en het i s bet e r om de oefe ning kan zowel mondeling al s s ch ri f leerlingen te motiver en om een krant te t elijk e n zow e l klas sikaal individueel al s in lezen dan all een maar de krant klein e groepje s gem aakt worden en ne e mt ongeveer i lesuur in b eslag de docent kan de doelgroe p oefening inleiden met een kort e uite e nzetting over ve rschill ende nederlandse kranten en ond e rstaande oefening is inmidde l s twee w ee kbl a de n wie daarbij d e voorpa gina s van ke e r uit g eprobeerd een keer in een 4 havo enke le landelijk e en regionale dagbladen naast klas mondeling klas sikaal en een keer in een elkaar op het bord plakt heeft een mooi mb o klas in kleine groepjes met sch riftelijk e 1998 5 moer 219 verslaglegging en kla ssikale bespreking ach te raf b eid e groe p e n l e erlingen ware n erg enthousiast dit kwam d ee l s doordat de twaalfjarige steekt oefening een bero e p deed op hun sp e urzin en deels door de actualiteit van het onderwerp 16 jarige scholier nee r het ond erwerp sloot aan bij hun belevings wereld en werd bovendien gepres enteerd met anp de woorden uit de krant van afgelopen gron in gen een twaalfjarige jongen zaterdag wie de moeite wil nemen om eens heeft donderdag tijdens een ruzie voor twee zaterdagskranten uit verschi ll ende ri ch een scholengemeenschap in groningen tingen naast elkaar te le gge n zal zelf nog veel een zestienjarige jongen enkele keren meer a rtikelen ontde kken waarop dezelfde met een mes gestoken het slachtoffer is of s oortg e lijke vragen kunn e n worden toe ge ernstig gewond naar het ziekenhuis ge p ast met dit artikel wordt dan o ok vooral bracht zijn toestand is stabiel beoogd om docent e n nede rl a nds ee n recept in de christelijke scholengemeenschap aan de ha nd te do en voor ee n l e uke les de hamrik in groningen zou een school ied ere en kan het materiaa l z elf gema kkelijk ro feest plaatshebben in afwachting van ac tualiseren een docent stonden leerlingen op straat het slachtoffer werd door de twaalfjarige vragen bij de twee artikele n jongen die niet op die school zit bena derd deze beschuldigde de ander ervan i a vergelijk de titels van de twee artikelen i een fiets te hebben gestolen de woor titel en chapeau van artikel 2 v e rschaffen denwisseling liep daarna uit de hand niet all een meer informatie dan het kopje artik el 1 de vo lk skrant 18 ap ril 199 8 87 bov e n artikel i maar roep en ook b e p aalde woo rd en gevoelens bij de lezer op wat i s het e ffect van h e t woord dra ma artikel 2 wond artik el 2 r 8 betekenen hetz elfde ib hoe wo rdt er in het kopje bov en artikel i w elk trucj e haalt o nze corre spondent uit na ar de da der verwez e n en ho e wordt hij in waardoor d e ve rwondingen in a rtikel 2 to c h de tite l van artikel 2 geno e md net eve n een tikj e e rge r lijken 2 d e informatie voor art ike l r i s a ange lev e rd 7 wat is h et ve rsc hil in gevo el swaarde tu sse n door het anp het al g emeen ne de rl a nd s het zieke nhuis artik e l i r 6 e n het persbureau artik e l 2 i s geschr eve n door academisch zi e k enhuis in d e martinistad onze corre spondent b eschrijf h e t vers chil artike l 2 r 9 zo in e ffec t dat deze twee bronn e n op jou als 8 welke sug gesti e wekt d e to evoe ging omdat lez er maken er geen vit a le d el en zijn geraakt artikel 2 r 3 a wat is het beoogde effect v a n d e to e voeging 11 12 zaterdag artikel 2 9 no e m twee bijvo e glijke n aamwoorden uit de 3b zou het artikel echt op zaterd ag ges chreven eerste twee alinea s van a rt ikel 2 die de zijn m ening v an de leze r kunn en b einvlo e d e n 4 in artikel i s taat dat de ze sti e njarige jon ge n leg uit w e lk e ffec t elk v an deze woorden enkel e kere n met ee n m es i s gestok e n h eeft r 4 5 w a t is he t equivale nt van enkel e in io het le ek alle maa l zo mooi artikel 2 r 2 3 artike l 2 w elke tege ns tellin g wordt hi e r door onze sa in de eerst e alinea van artikel i wordt naar c orrespond e nt ingeluid b e ide ho o fdrol spelers in h et dram a verwez e n ii a in r 34 van artik el 2 komt de direct eur van m et het woord jongen ho e wordt het de school aan het woord welk b elang he e ft slachtoffer in de eerste a linea va n artikel 2 de dire c te ur e rbij om te zeggen dat het genoemd en de da d er pertinent ni e t waar was dat de 16 jarige s b beschrijf het versc hil in g e voelswaarde tu ss en jongen een fiets zou hebb e n gestolen de woordkeuze in a rtikel r en di e in a rt ikel 2 iib wat stel je j e voor bij werden er over en 6 e rnstig gewond artikel i r 6 en zwaarge w eer wat opmerkingen gemaakt r 37 3 8 220 moer 1998 drama op groningse klassenavond messentrekker 12 steekt bij uitgelokte ruzie scholier neer van onze corresponde nt groningen zaterdag den getrakteerd op een chinees maal tje dat vlak voor het begin van een feestelijke het begin moest zijn van een daverend feest klassenavond is een 16 jarige groningse omdat de school aan de heinsiusstraat s scholier neergestoken door een 12 jarige avonds gesloten is stond de klas in afwach 3 0 knaap die hem beschuldigde van diefstal ting van hun mentor op straat te wachten h e t slachtoffe r w e rd vlak v oor h et h e k toen er een ruzie ontstond met een groepje va n d e midd elb a re school m ee rd e re ke ren jongens in zijn ru g ges tok en m e t een v lijm sc h e rp d e g ro ep waarin d e jon ge dade r zat mes zwaargew ond w e rd hij onmidd e llijk lokt e a gr essi e uit door h et s lachtoffe r v an 3 5 o ve r ge bracht naar h e t a ca d emi sc h zi e fi et se ndi e fs tal t e besc huldi ge n omdat dat io ke nhui s in d e martini s tad zijn to estand p e rtin e nt ni et waar wa s we rd en e r o ve r i s inmidd e l s s tabie l o mdat e r gee n vitale e n weer w at opm erkin ge n ge maakt de len z ijn g e raakt toen de mentor de scho l ieren riep dat ze lichamelijk komt onze leerling er we l weer naar binnen konden stak de knaap plotse 40 bovenop maar geestelijk is hij verder van ling toe en zakte onze leerling in elkaar rs huis aldus directeur gijs kraan van de aldus de directeur die zeer geschokt is over christelijke scholengemeenschap de ham het gebeuren rik we hadden tijdens de paasviering van vori de 12 jarige dader zelf geen leerling van ge week juist nog het thema zinloos geweld 4 5 de school werd even later gearresteerd in behandeld en nu overkomt het ons zelf 20 zijn ouder l ijk huis aan de groningse bedu doordat iemand van buitenaf zo tekeer gaat merstraat hij zit nog vast op het politiebu het personeel alle 450 leerlingen en de reau ouders zijn er kapot van het leek allemaal zo mooi het hele jaar of d e d ad e r di e inmidd e ls h eeft be ke nd 5 0 hadden de ongeveer 20 leerlingen uit de po g in g to t dood slag t e n las te gelegd krij gt 25 derde klas van het vbo voor hun klassen i s nog ni et duid e lijk avond gespaard op school zouden ze wor artik e l 2 de tel egraaf 18 april 1 998 31 4 woo rde n iic stel je maakt een werk s tuk ov er zinloos ge weld en je gebruikt dit voo rval als voor b e eld zou je d e dire cteur dan e en betrouw bare persoon vinden voor een interview motive e r je a ntwoord rza in artikel i wordt over de arrestatie van de dader niets gezegd b evat het zinnetje of de dade r poging tot dood slag te n laste ge l e gd krijgt is nog niet duidelijk artikel 2 r 50 52 feite lijke informatie izb waarom zou onze c orre spondent zijn be richt zo besluit e n 1998 5 moer 221