Studenttutoren adviseren studentschrijvers

Publicatie datum: 2004-01-01
Collectie: 35
Volume: 35
Nummer: 2
Pagina’s: 42-48

Documenten

nynke borst jacqueline lands van de ku nijmegen dit systeem van getrainde ouderejaarsstudenten die als schrijf van kruiningen mentor fungeerden voor jongerejaarsstudenten in het nijmeegs scriptorium eckringa marjolein van der werff rapporteerde over dit initiatief in moer 4 in 1994 het scriptorium werd ondanks successen helaas wegbezuinigd het idee van een schrijf tutorensysteem verdween echter niet en duikt studenttutoren advisere n nu op verschi ll ende universiteiten weer op in nijmegen werd op 22 maart jongsleden een studentschrijver s universiteitsbreed schrijfcentrum geopend het academisch schrijfcentrum nijmegen waar ouderejaars studenten en junior onderzoekers ervaringen met een amerikaans systeem studenten individuele begeleiding geven bij hun op een nederlandse universitei t schrijftaken de tu in enschede is in februari 2004 gestart met een cursus academic writing waarbij studenten door docenten en tutoren de afgelopen jaren zijn aan de rijksuniversiteit worden begeleid bij het schrijven van groningen in de cursus schrijfadvisering van de wetenschappelijke teksten marterstudenten die opleiding nederlands ouderejaars studenten opgeleid hun teksten in het engels schrijven worden tot sdiri ftutor zij leerden zelfstandig advies online ondersteund door tutoren van de gesprekken met studentschrijvers te voeren over colorado state universi ty en studenten die in allerhande aspecten van het schrijven nu de cursus het nederlands schrijven worden online drie jaar oud is lijkt het tijd voor een evaluatie begeleid door docenten van de groep technische communicatie van de afdeling communicatie wetenschappen ook aan de academische schrijfvaardigheid krijgt als een rijksuniversiteit groningen worden sinds het van de belangrijkste componenten van acade studiejaar 2000 2001 schrijftutoren opgeleid in mische vorming de laatste jaren een de cursus schrijfadvisering bij de opleiding nadrukkelijker plaats in de universitaire nederlandse taal en cultuur in deze cursus curricula onderwijsvernieuwingen op dit worden ouderejaarsstudenten die al een gebied zijn zeer divers van aard en omvang er behoorlijke basis hebben op het gebied van zijn grootschalige faculteitsbrede herprogram schrijfvaardigheid getraind om zelfstandig meringen maar ook lokale cursusgebonden adviesgesprekken met studentschrijvers te experimenten waarbij steeds wordt gezocht voeren over hun teksten over de aanpak van de naar zo effectief en efficient mogelijke schrijftaak en over motivatie en onzekerheid de methoden voor studentbegeleiding een getrainde studenten worden ingezet als veelgehoorde klacht is dat het verzorgen van een schrijftutor bij de eerstejaarscoll eges taal schrijftraining of het integreren van schrijftaken vaardigheid van de opleiding nederlands en in een cursus veel inzet en tijd van de docenten geleidelijk aan ook steeds meer bij andere vergt voor menig docent is dit een reden om studierichtingen in dit artikel schetsen wij de dergelijke actieve werk en toetsvormen toch achtergrond en de opzet van dit kleinschalige nog zoveel mogelijk uit de weg te gaan in tutorensysteem aan de letterenfaculteit van de navolging van landen als duitsland rug en bespreken we onze e rvaringen we denemarken griekenland en turkije waar de will en met name ingaan op de vraag in hoeverre afgelopen jaren de eerste universitaire schrijf dit in een amerikaanse onderwijscontext zeer centra het li cht zagen doet nu op verschi ll ende succesvol gebleken feedbacksysteem effectief plaatsen in nederland het op de amerikaanse en werkbaar kan zijn en ingebed zou kunnen writing centers geinspireerde fenomeen van raken in het nederlandse universitaire de writing tutor zijn intrede begin jaren onderwijs negentig al introduceerde de vakgroep neder 200 2 moe r 42 schrijftutoren tutorgesprekken en student zelf geprikkeld door de vragen van de schrij fce ntra tutor wat er anders of beter kan in plaats van dat wat we precies moeten verstaan onder de een tutor of docent dat met rode pen voor hem begrippen schrijftutor tutorgesprek en vaststelt daarnaast kan een tutor de student schrijfcentrum verschilt enigszins per onder schrijver wanneer daar behoefte aan is infor wijsinstantie thonus 1999 geeft een globale meren over het schrijven in de academische typering van academic writing tutorials zoals gemeenschap en de daaraan verbonden die verzorgd worden aan veel universiteiten in conventies zoals het hoe en waarom van de verenigde staten literatuurverwijzingen of de indeling van een onderzoeksrapport de tutor intervenieert op academic writing tutorials are interactions deze manier in het schrijfproces van de student between students and tutors in centers zodanig dat de student als het goed is niet established in universities to provide assistante alleen bij die ene schrijftaak tot een schrijf with writing across the curriculum whether technisch en inhoudelijk betere schrijfprestatie housed in a single university department or komt maar idealiter ook zijn kennis over en sponsored by a campuswide writing program vaardigheid in het academisch schrijven in het whether stafled by paid professional tutors algemeen vergroot borst 2004 graduale students on slipend or under graduate peer tutors whether serving under op ze t van de c ur s u s graduates and graduale students on an de cursus schrijfadvisering bestaat uit twee appointment only or on a walk in basis delen die elk een trimester in beslag nemen writing centers have as their basic nussion schrijfadvisering 1 is een basistraining in het helping students become beuer writers these voeren van adviesgesprekken over teksten centers have experienced growth and schrijfadvisering ii een ministage die de tutoren expansion gaining recognition and prestige de mogelijkheid biedt om de kennis en witpin the academy and developing theories vaardigheden die ze in het eerste deel van de and scholarship commensurate with their cursus hebben opgedaan verder in praktijk te institutional standing p 225 226 brengen deel 1 is verplicht voor alle derde jaarsstudenten die binnen de studie nederlands het ontstaan en de ontwikkeling van writing de afstudeerrichting taalbeheersing hebben centers in de verenigde staten sinds de jaren gekozen en kan door andere studenten bijvoor dertig van de vorige eeuw heeft in samenhang beeld studenten uit de richting moderne met de ontwikkelingen in het onderzoek naar letterkunde of studenten journalistiek of schrijfvaardigheid geleid tot een uitgebreide communicatie en informatiewetenschappen theorievorming over de functie van een gevolgd worden in de vrije ruimte het tweede schrijftutor vgl murphy sherwood 2003 deel van de training is voor alle studenten murphy law 1995 in groningen is gestoeld facultatief en kan gevolgd worden na een op een sociaal constructivistische visie op succesvolle afronding van het eerste deel van de onderwijs bruffee 1984 1995 de rol van de cursus tutor vooral ingevuld als een niet directieve het eerste deel van de training heeft primair tot vragenstellende luisterende stimulerende doel de volgende vaardigheden te ontwikkelen gesprekspartner die gesprekken voert over het toepassen van technieken om schrijvers t e schrijftaken en de aanpak daarvan in de cursus stimuleren kritisch en systematisch te reflec schrijfadvisering leren studenten dan ook om teren op eigen werk en op de totstandkoming zich in een gesprek nadrukkelijk niet als docent daarvan beoordelaar of corrector op te stellen maar het diagnosticeren van schrijfproblemen en veeleer als spiegel of klankbord voor de tekstuele problemen studentschrijver de schrijftutor laat de het vertalen van theoretische noties uit studentschrijver reflecteren op de eigen vakliteratuur en handboeken naar richtlijnen gedachten en schrijfproducten door te praten en tips voor de concrete adviespraktijk over een schrijftaak ontdekt en bepaalt de het geven van gemotiveerde her schrijf 200 2 moer 43 adviezen vooral in mondelinge maar ook in tutorgesprekken ze maken afspraken met de schriftelijke vorm studenten waarbij ze zelf zorg dragen voor een gedurende de eerste zes weken worden de efficiente tijdsindeling en regelen zaalruimte bij studenten in plenaire bijeenkomsten voorbereid voldoende beschikbare tutoren vormt het op tutorgesprekken die zij in de tweede zes voeren van enkele tutorgesprekken voor weken van dit trimester gaan voeren in de studenten nederlands een verplicht onderdeel co ll eges bespreken de studenten literatuur over van het vak taalvaardigheid in het eerste jaar tutorgesprekken discussieren zij over en oefenen studenten uit andere colleges kiezen vrijwillig zij met het geven van feedback op teksten en voor een tutorsessie in de loop van dit tweede voeren zij zelfstandig enkele opdrachten uit trimester worden wederom een aantal bijeen zoals het schrijven van een adviesrapport over komsten georganiseerd waarin de schrijftutoren een studenttekst daarnaast en vooral ervaringen delen en elkaar tips geven naast oefenen de studenten diverse gespreks deze intervisie uren maken de tutoren intensief technieken en doen zij alvast e rvaring op in het gebruik van de elektronische leeromgeving voeren van tutorgesprekken zowel in gesprek nestor blackboard om informatie en ervar ken met elkaar als in ro ll enspelen met acteurs ingen uit te wisselen ze houden wekelijks een wanneer de studenten deze eerste helft van het logboek bij en werken gedurende het trimester trimester met goed gevolg afsluiten gaan zij in de aan opdrachten die verband houden met de tweede helft echte tutorgesprekken voeren met organisatie en evaluatie van de gesprekken deze voornamelijk eerstejaarsstudenten nederlands opdrachten worden op nestor geplaatst en de tijdens een viertal intervisiebijeenkomsten studenten geven via dit medium feedback op worden de ervaringen van de tutoren uitvoerig elkaars uitwerkingen zo blijven de tutoren op besproken daarnaast maken de tutoren video de hoogte van elkaars activiteiten en lotgevallen opnames van enkele gesprekken die ze en hebben ook de docenten zicht op de vervolgens analyseren het eerste trimester voortgang van de gesprekken de mogelijkheid wordt afgerond met een schrijfopdracht waarin die het systeem biedt om op elkaar te reageren de studenten reflecteren op het tutorsysteem in leidt vaak tot levendige digitale discussies op het algemeen en op de eigen ontwikkeli ng in deze manier is er sprake van een sterke vorm van het bijzonder na een positieve beoorde li ng van samenwerkend leren waarbij de tutoren elkaar schrijfadvisering 1 kunnen de studenten in begeleiden en de docenten zich wat meer op de schrijfadvisering ii meer e rv aring opdoen in achtergrond houden het organiseren en voeren van de tutor gesprekken evalu atie van de c ur sus de belangrijkste leerdoelen van deze ministage de cursus schrijfadvisering is nu drie jaar zijn dan ook verzorgd en elk jaar uitgebreid geevalueerd het ontwikkelen van een persoonlijk omdat het steeds om relatief kleine groepen instrument voor gespreksvoering procedure studenten ging respectievelijk 14 16 en 8 gesprekstechnieken begrippenapparaat studenten voor schrijfadvisering i en 5 4 en 5 diagnostische vaardigheden studenten voor schrijfadvisering ii achten we het vergroten van inzicht in het eigen het niet zinvol om kwantitatieve evaluatie adviesgedrag en dat van mede tutoren gegevens te presenteren wel beschrijven we hier het leren organiseren en plannen van het enkele tendensen die afgeleid kunnen worden advieswerk uit de reacties van de studenten zoals ze die de tutoren treden wederom op bij het co ll ege hebben verwoord in evaluatiegesprekken taalvaardigheid in de opleiding nederlands en evaluatieformulieren en dossieropdrachten wat bij enkele andere cursussen binnen en buiten de direct in het oog springt is dat twee aspecten letterenfaculteit ze voeren in dit kader ieder van de cursus steeds opnieuw als bijzonder zo n 25 tutorgesprekken die ze vo lledig zelf waardevol worden beschouwd namelijk de organiseren ze presenteren zichzelf in verschil intensieve samenwerking en de aandacht voor lende colleges waarin ze ui tleg geven over het zelf reflectie studenten geven ieder jaar vrijwel tutorsysteem en de functie van de tutor en de unaniem aan dat ze het bijzonder verfrissen d 200 2 m oe r 44 vinden dat er binnen de door kennisvergaring en onrealistisch overkomen en ze vragen zich af gedomineerde opleiding voor de verandering of dit droog oefenen wel voldoende aandacht wordt besteed aan reflectie voorbereidt op de echte gesprekken over de vaardigheden hierbij is het van belang om op te rollenspelen merkt een enkeling op dat de merken dat de studenten allemaal behoren tot situaties die worden gesimuleerd niet altijd even de pre studiehuisgeneratie anders dan de realistisch lijken een opvallend neveneffect van huidige studenten instroom hebben ze over het de cursus is dat vrijwel alle studenten in de algemeen weinig tot geen ervaring met intensief evaluatie aangeven het gevoel te hebben dat ze samenwerken reflectieopdrachten en inductieve vooral zelf kritisch op hun eigen werk en de werkvormen blijkbaar bieden de eerste drie totstandkoming ervan hebben leren reflecteren jaren van hun universitaire opleiding hiertoe hoewel dit geen expliciet leerdoel is zeggen de ook weinig ruimte want voor veel studenten is tutoren veel meer over schrijven en hun eigen de kennismaking met deze vorm van leren een schrijfproces te hebben geleerd dan ze hadden eye opener verwacht een aantal van de tutoren stelt daarbij dat ze doordat ze zich bewuster zijn geworden zelfreflectie bleek een betere leermethode van hun schrijfproces veel meer zelfvertrouwen dan welke beschikbare literatuur dan ook hebben gekregen als het op schrijven aankomt door zorgvuldig op elkaar te oefenen en goed naar onszelf te kijken kwamen we elkaars in het begin van de cursus zag ik schrijven zwakke plekken te weten en die van onszelf meer als iets van mezelf ik was er altijd in en kwamen we erachter wat ieder van ons mijn eentje mee bezig geweest en ik had ook bedacht had als oplossing voor onze tekstuele nog maar een keer eerder mensen geholpen minpuntjes we leerden van elkaar hoe we een met schrijven maar dat toen zonder dat ik goed gesprek moesten voeren waar we goed daar enige kennis over bezat nu zie ik in waren en wat nog meer oefening vereiste schrijven veel meer als een proces waarin ook wel eens haperingen voorkomen en die ook de praktische insteek van de cursus vindt haperingen kunnen opgelost worden en wel veel bijval in de evaluaties om de gespreks door mij dat vind ik een fantastisch gevoel vaardigheden van de studenten te trainen wordt met name in schrijfadvisering 1 veel aandacht hoewel we hier te maken hebben met derde of besteed aan gesprekstechnieken en aan het vierdejaarsstudenten die al behoorlijk wat leiden openen en afsluiten van een gesprek training hebben gehad in en ervaring hebben oefening wordt geboden in de vorm van opgedaan met het schrijven en reviseren van oefengesprekken rollenspelen en door video teksten blijkt kennis over het schrijfproces veelal opnames van tutorgesprekken te analyseren nog onbewust te zijn opvallend bij de evaluatie deze praktijkgerichte vorm van het college van schrijfadvisering ii is de motiverende blijkt de meeste studenten zeer aan te spreken werking die uitgaat van het uitwisselen van ervaringen in de intervisiecolleges en via de ik denk dat het een goede greep is geweest elektronische leeromgeving om het college zo praktisch in te richten als nu het geval was omdat we vanaf week twee ook het tussentijds ervaringen uitwisselen al hebben geoefend met het voeren van met mede schrijfadviseurs op nestor en in gesprekken had ik niet het idee in het diepe levende lijve was prettig aan de ene kant te worden gegooid toen ik voor het eerst een herkende ik veel bij hen wat geruststellend adviesgesprek moest voeren werkte en aan de andere kant zag ik ook veel verschillen juist deze verschillen zien is van natuurlijk zijn er ook kritische geluiden belang geweest voor mijn ontwikkeling de sommige tutoren beschouwen de oefen een deed het op een manier die mij ook wel gesprekken die ze met elkaar moeten voeren erg handig leek terwijl de ander het deed worden niet als erg zinvol ze vinden deze zoals ik het niet zou kunnen of willen doen gesprekken enigszins gemaakt ongemakkelijk ik heb pas goed kunnen zien wat voor 200 2 moer 45 schrijfadviseur ik ben of wil zijn toen ik inhoud en focus van de tekst zijn gekomen het me z elf vergeleek m e t and eren lijkt er dan ook op dat het samen praten over de tekst in wording en de stimulerende vragen van een aantal studenten stelt dat ze vaardigheden de kant van de tutor daadwerkelijk aanzetten tot hebben ontwikkeld die bijzonder zinvol kunnen conceptualiseren daarnaast noemt een zijn voor de latere beroepspraktijk het zou aanzienlijk deel van de studentschrijvers als daarom interessant kunnen zijn om geinspireerd positief aspect van de gesprekken dat zij wat door buitenlandse voorbeelden in de toekomst betreft de schrijftaak veel gemotiveerder zijn aan het eind van de cursus een soort certificaat geraakt gemotiveerder om de tekst in uit te reiken waaruit blijkt dat de cursus tegenstelling tot eerdere plannen toch nog maar schrijfadvisering waarin elementaire gespreks eens grondig te reviseren of om eindelijk eens en adviesvaardigheden worden getraind door de te beginnen met schrijven student met succes is doorlopen ik liep dus nogal achter op schema en het was de tutorge s prekke n dus zaak om even flink gemotiveerd te raken het idee is prachtig ouderejaarsstudenten om te beginnen en dat is gelukt de voeren gesprekken met jongere studenten conclusie die ik uit dit gesprek kan trekken is waardoor er betere teksten worden geprodu dat ik in het vervolg toch echt een heel stuk ceerd en het schrijfproces ook bij toekomstige eerder moet beginnen want de hoeveelheid schrijfopdrachten efficienter effectiever en met werk die ik nu in zeer korte tijd zal moeten meer plezier wordt doorlopen maar hoe verrichten zal geen lolletje worden de acties hebben de tutees nu eigenlijk de gesprekken die ik heb ondernomen na mijn tutorgesprek ervaren hebben ze zelf het idee dat de lijken me duidelijk beginnen het was een tutorgesprekken hebben bijgedragen aan de zeer motiverend gesprek ontwikkeling van hun schrijfvaardheid infor matie over het oordeel van de studentschrijvers ook een groter zelfvertrouwen wordt opva ll end is te vinden in de reflectieverslagen die de vaak gemeld ofwel doordat de tutor de wat studenten schreven naar aanleiding van hun onzekere student ervan heeft weten te ervaringen met de tutorgesprekken daarnaast overtuigen dat de geschreven tekst helemaal zo evalueerden de schrijftutoren de door hen slecht nog niet is ofwel doordat de student met gevoerde gesprekken door iedere student hulp van de tutor de schrijfproblemen zelf heeft schrijver met wie ze spraken een zelf weten op te lossen hierover schrijft een ontworpen schriftelijke enquete af te nemen studente deze gegevens bieden niet alleen zicht op het oordeel van de studentschrijvers over de daarna gingen we het hele verhaal bij tutorgesprekken ook de verschillende onder langs hierbij vroeg mijn tutor wat er precies werpen die tijdens de tutorsessies aan bod stond en hoe ik op de ideeen gekomen was komen kunnen zo worden geinventariseerd de daarbij kon ik zelf vertellen waar ik tegenaan inventarisatie van de gespreksonderwerpen laat gelopen was tijdens het schrijven hierbij was zien dat werkelijk alle aspecten van het schrijven het steeds zo dat de tutor geen antwoord gaf aan de orde kunnen komen een opsomming maar mij steeds in de gelegenheid stelde om die overigens niet pretendeert volledig te zijn erover na te denken dit was naar mijn schrijfopdracht en criteria kenmerken van mening heel effectief omdat je steeds meer tekstgenres ideeen voor een tekst de focus van zicht krijgt op je eigen werk en omdat je leert een tekst vraag en doelstelling onderzoek om zelf oplossingen te vinden voor smethode tekststructuur cohesie argumentatie problemen samengevat vond ik het brongebruik jargon formulering schrijfstrate tutorgesprek erg leerzaam omdat het ervoor gieen schrijfblokkades aandachtspunten voor heeft gezorgd dat ik nou een heldere blik heb revisie de eigen schrijfstijl en motivatie i n het op mijn verhaal bovendien heeft het ook een overgrote deel van de gevallen menen de stukje zelfvertrouwen gegeven dat ik de studentschrijvers dat ze tot een beter doordachte problemen zelf opgelost heb 200 2 moe r 46 het zelf reflecteren op de eigen tekst eigen tutoren met een achtergrond in de onderzoek of het eigen schrijfproces wordt neerlandistiek in te zetten maar ook getrainde naast het vergroten van de motivatie veelvuldig tutoren uit andere disciplines in bepaalde genoemd als argument voor een positief oordeel situaties lijkt het zinvol om als tutor ook enige over een tutorgesprek h et zijn dus niet de basiskennis van het vakgebied in te kunnen antwoorden van de tutor op de vragen van de brengen in de verenigde staten is e rvaring student die van belang lijken vooral het door opgedaan met beide soorten tutoren en hebben stimuli van de tutor zelfstandig leren kijken beide typen tutoren hun eigen specifieke waarde naar en nadenken over de eigen tekst lijkt het bewezen belangrijkste resultaat van de tutorsessies juist dat aspect van het tutorgesprek lijkt ervoor te hebben schrijfcentra een toekom s t in zorgen dat meer dan de helft van de nederland studentschrijvers aangeeft vaker gebruik te de hier beschreven ervaringen met schrijf willen maken van een dergelijke dienst mocht tutoren aan de groningse universiteit beslaan dat ooit mogelijk zijn tegelijkertijd rapporteren een kleinschalig experiment met een beperkte sommige studenten ook na een gesprek een groep studenten voor verdere profilering van verbetering in hun schrijfvaardigheid het gaat het tutorsysteem ontbrak tot nu toe de dan voornamelijk om kennis van formele programmatische ruimte en docenttijd om aspecten van het schrijven zoals alinea indeling echt zicht te krijgen op de vraag of een dergelijk de inhoud van een inleiding en de kenmerken tutorsysteem werkt in de context van een van een onderzoeksverslag h oewel de meeste nederlands universitair onderwijssysteem zou studenten dus behoorlijk positief oordelen over het breder moeten worden uitgezet en over een de gesprekken blijkt uit de reflectieverslagen langere periode moeten worden onderzocht tegelijkertijd dat het concept van de schrijftutor hetgeen nu in nijmegen gebeurt de tekenen niet voor iedere studentschrijver even helder is zijn enerzijds positief zonder al te veel reclame sommige studenten vinden dat de tutor te vonden ook docenten en studenten uit andere weinig weet van het onderwerp van hun tekst disciplines dan de neerlandistiek communi dat een tutor er vooral is voor de catie en informatiewetenschappen kunst en schrijftechnische en strategische kant van een kunstbeleid geschiedenis en farmacie hun schrijfopdracht en de student weliswaar kan weg naar de schrijftutoren docenten reageren stimuleren de inhoudelijke kant verder door te overwegend enthousiast als zij horen van de denken maar geen docent is die oordeelt of een mogelijkheid een schrijftutor in te zetten om vraagstelling of de uitwerking daarvan hun studenten te ondersteunen zelf hebben ze inhoudelijk correct is blijkt niet voor iedereen vaak niet de tijd of de expertise om het schrijf even duidelijk proces van studenten gericht te begeleiden anderzijds zijn er ook docenten die afhoudend ik vond het wel goed om een tutorgesprek te reageren omdat ze weinig vertrouwen hebben in voeren omdat je de mening van iemand de bereidheid of vaardigheid van hun studenten anders over jouw gedachten te horen krijgt om schrijftaken zo efficient te plannen dat een wat ik jammer vond is dat de tutor niet tutorgesprek daarbinnen zou passen dat zegt zoveel van het onderwerp zelf af wist zodat ze ons inziens overigens ook iets over de mate mij dus ook niet kon helpen met een waarin zo n docent niet alleen de studenten relevante vraagstelling tegelijkertijd vroeg ik maar ook de schrijftaken in zijn of haar cursus me af of dat wel de functie van de tutor is serieus neemt inderdaad blijkt dat in die aangezien ze eigenlijk schrijftutor is en dus cursussen waar de studenten nog geen ervaring meer op de technische aspecten van schrijven hebben met tutorgesprekken en waar de gericht is toch heeft het me geholpen bij de tutorgesprekken op vrijwillige basis werden voortgang van mijn onderzoek aangeboden slechts weinig studenten afspraken maakten voor een sessie een verklaring voor bij een eventuele uitbreiding van het tutoren dit gebrek aan belangstelling ligt wat ons betreft systeem zullen we overwegen om niet alleen in de onbekendheid met het fenomeen schrijf 200 2 m oe r 47 tutor en het geringe belang dat deze studenten financieel voor opleidingen niet onaantrekkelijk en docenten veelal hechten aan schrijven we zal zijn we volgen met interesse de start van het kennen in nederland in tegenstelling tot de universitair schrijfcentrum in nijmegen vs geen sterke schrijfcultuur studenten zijn niet gewend en niet getraind om veel aandacht literatuur te besteden aan het schrijven van zakelijke borst n j balanceren op het slappe koord van het academische teksten en al helemaal niet om tutorschap de eerste tutorgesprekken van schrijf erover te praten schrijven is iets wat je gewoon tutoren tijdens de cursus schrijfadvisering i nog moet doen om een cijfer te halen en ongepubliceerde doctoraalscriptie groningen studenten beginnen er vaak ook te laat mee om rijksuniversiteit groningen 2004 nog de ruimte te kunnen maken voor een bruffee k a peer tutoring and the gesprek en schrijven is vooral wat je in je conversation of mankind in c murphy eentje doet praten over je eigen tekst is vaak j law eds landmark essays on writing centers eng en confronterend en hulp zoek je in het davis h ermagoras press 1995 blz 87 98 nederlandse onderwijssysteem all een als je echt opnieuw gepubliceerd uit writing centers helemaal vast zit de wetenschap dat gesprekken theory and administration p 3 15 van met schrijftutoren in een niet evaluatieve sfeer g a olson ed 1984 urbana ncte plaatsvinden dat het afstemmen van een tekst eckringa p h et nijmeegs scriptorium een idee of concept in een professionele context cursus procesgericht schrijven in moer nr 4 een vanzelfsprekend gegeven is of zou moeten 1994 blz 154 158 zijn en dat het iedereen ook als je geen kneus murphy c law j eds landmark essays on bent verder brengt dringt maar langzaam writing centers davis hermagoras press 1995 door maar wanneer studenten al dan niet murphy c sherwood s eds the st verplicht kennisgemaakt hebben met martin s sourcebook for writing tutors 2e editie tutorgesprekken zoals bij de opleiding boston newyork bedford st martins 2003 nederlands in groningen komen zij wel terug thonus t dominante in academic writin g studenten moeten eerst onde rv inden wat het is tutorials gender language proficiency and the om met een schrijftutor over een offering of suggestions in discourne society schrijfopdracht te praten voordat zij kunnen nr 10 2 1999 blz 225 248 begrijpen wat de functie en het nut van deze tutorgesprekken is in de verenigde staten waren om ve rder t e l ezen enkele decennia nodig om de schrijfcentra te meyer e smith l the practical tutor new brengen waar ze nu zijn het is daar nu vo ll edig york oxford oxford university press 1987 geaccepteerd en vanzelfsprekend om bij wijze ryan l the bedford guide of for writing tutors van routine aan te kloppen bij het universitaire 2e editie boston bedford books 1998 schrijfcentrum voor een praatje over je tekst in wording er is tijd nodig om het verschijnsel bekend te maken en in te laten burgeren in de universiteit bij docenten en studenten en ook bij bestuurders en toch waarom zou de universitaire gemeenschap een goed werkend schrijftutorensysteem op termijn niet accepteren als blijkt dat hiermee de docenten worden ontlast een schrijftutor voor de student betekent voor de docent snellere afhandeling minder frustraties bij de eindbeoordeling van die stapels werkstukken minder herkansingen en ook minder geblokkeerde of afhakende scriptieschrijvers aan het eind van de studie en dus minder langdurige begeleidingstrajecten bij die vaak moeizame eindsprint hetgeen ook 200 2 m oe r 48