Succesvol inburgeren – Verslag van een CITO-conferentie

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 1
Pagina’s: 9-11
t h e t v e l d succesvol inburgeren verslag van een cito conferentie op vrijdag 4 november 2008 vond de conferentie op zoek naar het succes van de inburgering plaats tijdens het ochtendprogramma werd het doel van de conferentie het al gedane onderzoek door cito belicht en gaf het friesland college een uiteenzetting van hun aanpak fc sprinv in de middag werd uiteen gegaan in werkgroepen die elk voor een bepaalde doelgroep alfabetisering laag midden en hoog opgeleiden succesfactoren formuleerden die te maken hebben met de organisatie en inhoud van het onderwijs ondergetekende woonde de sessie van de alfabetisering bij jacqueline veth id college gouda doel doelgerichte aanpak de conferentie op zoek naar het succes van de inburgering kleine stappen in leerproces zichtbaar maken kans op uit was bedoeld om beter inzicht te krijgen in waarom een val neemt af bepaalde cursus of aanpak bij a nt2 cursisten juist wel of gebruik van multimedia juist niet werkt vanuit het ministerie van vrom is in het kwaliteit van de docent kader van het deltaplan inburgering een onderzoeksopdracht uitvalpreventie naar succesfactoren binnen inburgering geformuleerd kaatje dalderop besloot haar presentatie door aan te geven vanuit dit vooronderzoek zou een beter advies met betrek dat verdere prioritering van succesfactoren die middag in de king tot het leerlastonderzoek kunnen worden gegeven werkgroepen zou plaatsvinden op grond van het literatuur onderzoek en de prioritering zal cito een advies aan het literatuuronderzoek ministerie van vrom uitbrengen het vooronderzoek werd verricht door cito kaatje dalderop cito deed literatuuronderzoek en presenteerde de uitkom fc sprint 2 sten daarvan op de conferentie zoals verwacht blijken er aansluitend op de presentatie van kaatje presenteerden jan heel veel factoren mee te spelen en elkaar te beinvloeden in deutekom en nelleke koot het fc sprint2 concept dit con de literatuur is weinig effectonderzoek van t2 onderwijs aan cept gaat uit van docenten die hoge verwachtingen van cur volwassenen te vinden de volgende succesfactoren komen sisten hebben het initiatief bij cursisten leggen hen voor uit de literatuur naar voren zien van voldoende bronnen en onderlinge steun tussen cur binding met context authentiek materiaal leerdoelsituatie sisten stimuleren cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor buiten de school het leerproces ook alfacursisten en een docent spreekt af alfa nieuws nummer februari 2009 9 t h e t v e l d wanneer ze iets moeten kennen dan wel presenteren het methode tot bijna een tweemaal zo hoog taalniveau na 120 idee hierachter is onder andere dat cursisten nooit beter zul uur dan het gemiddelde resultaat bij de onderzoeken van lce len presteren dan een docent verwacht het geloof van de en de commissie franssen voor laagopgeleiden blijkt na 120 docent dat een cursist het kan maakt dat die cursist het ook uur een zelfde resultaat als bij het lce onderzoek zie de gra kan fiek succesfactoren die bij deze aanpak genoemd werden zijn hoge verwachtingen waardoor cursisten sprongen maken het cito adviseert om bij het onderzoek naar leerlast uit verantwoordelijkheid bij de cursist leggen geloof in bron gaande van vast te stellen succesfactoren achtereenvolgens nen multimedia medecursisten buiten de school team uit te gaan van sport etc kleinschalige pilots met ontwikkelings en praktijkgericht sturen naar ander gedrag lef initiatief zelfstandigheid onderzoek presentaties van bijvoorbeeld gesprekjes creeren een taal de ontwikkeling van een goede benchmark nood quasi experimenteel onderzoek met benchmark grootschalige landelijke spreiding 8enchmark aansluitend sprak hans kuhlemeier ook vanuit cito over succesfactoren leerlastindicatoren benchmarks in het nt2 onderwijs een tijdens het middagprogramma werkte ik mee aan het vast benchmark is een instrument dat voorspelt wie welk niveau leggen van de belangrijkste succesfactoren voor alfabetise in welke tijd onder welke condities zou kunnen bereiken ring een eerste aantekening die hierbij gemaakt werd was duijm et al 1996 van der linden et al 1996 kuhlemeier dat het onjuist is om over alfabetisering te spreken het gaat liet zien dat leerlastonderzoeken lce 1996 commissie namelijk om meer dan alleen leren lezen en schrijven alfa franssen 2004 i verschillende resultaten tonen ten aanzien nt2 is een term die de lading beter dekt van tevoren was van de relatie tussen het aantal uren les en een niveauverho aan de deelnemers van de werkgroep gevraagd om succesfac ging van het nederlands voor de groep laagopgeleiden en toren en het waarom daarvan op te schrijven onder leiding voor de groep hoogopgeleiden een onderzoek naar de van jeanne kurvers werden de opgeschreven factoren in een niveauverhoging na 120 uur bij fc sprint2 cursisten geeft eerste ronde door een ieder toegelicht willemijn stockmann wederom een ander beeld voor hoogopgeleiden leidde deze noteerde kort per deelnemer de genoemde factoren uiteindelijk kwamen we tot rond de dertig factoren met hier en daar wat overlap na wat discussie werden een aantal fac toren samengevoegd vervolgens mocht elke deelnemer een top drie van factoren aangeven het geheel resulteerde in een a2 rij van elf succesfactoren waarvan de eerste vier de belang rijkste bleken de factoren vijf tl m elf werden alle even vaak genoemd u taalcontact taal maat jes buitenschools leren taalstage ai r r 1 1 f iuii 2 intake trajectplanning en begeleiding 3 portfolio alfa 4 docentcompetenties o 200 300 lid eoo 700 ido 5 contextualisering aantal lesuren 6 doelgerichtheid en structuur 7 docent onafhankelijk leren 8 audiovisuele leermiddelen figuur 1 vergelijking van drie leerlastonderzoeken laagopgeleiden 9 aansluiten bij leerwensen 10 alfa nieuws nummer februari 2009 t h e t v e l d iq voldoende tijd voor herhalen en inslijpen literatuur ii kennis van de nederlandse samenleving commissie franssen 2004 normering inburgeringsexamen er werd hierbij nog aangetekend dat ondanks deze succesfac advies over het niveau van het nieuwe inburgeringsexamen in toren en hoge verwachtingen van cursisten het voor velen nederland tweede deeladvies van de onafhankelijke advies geen haalbare kaart zal zijn om het inburgeringsexamen in de commissie normering inburgeringseisen ingesteld door de huidige vorm te halen de elektronische praktijktoets vraagt minister voor vreemdelingenzaken en integratie den haag een hoge leer vaardigheid in het omgaan met veel informatie juni 2004 en meerkeuzevragen te hoog voor veel alfacursisten deze praktijktoets is veel moeilijker dan de alfaprofieltoets die een deutekom j 2008 fc sprint 2 grenzeloos leren amsterdam lees en schrijfniveau meet zonder te veel tussenkomst van uitgeverij boom allerlei andere schoolse vaardigheden geopperd werd dat het verzamelen van portfoliobewijzen juist wel een goede zaak duijm k t abbenhuis i996 leerlastindicator 1996 is omdat cursisten er dan op uit moeten dertig stuks vond deel 2 een eerste aanzet eck en wiel bureau ice men echter voor alfacursisten wel erg veel linden t van der k duijm k heij i996 leerlast nt2 afronding nader bekeken verslag van een expertmeeting naar aanleiding tot slot van de dag werden de succesfactoren uit de verschil van het onderzoek ten behoeve van de leerlastindicator 1996 op lende werkgroepen gepresenteerd bij de laag midden en 12 september 1996 eck en wiel bureau lce hoogopgeleiden werden factoren als taalcontact docentcom petenties audiovisuele middelen en doelgerichtheid soms in noot andere bewoordingen eveneens genoemd i de indicatoren van de commissie franssen zijn schattin inmiddels heeft cito het eigen onderzoek en de door de prak gen geen uitkomsten van onderzoek tijk aangedragen succesfactoren samengebracht in een rap port met een advies aan het ministerie van vrom ten aan zien van uit te voeren leerlastonderzoeken r h a a l n d e k l a s inleiding in veel culturen bestaan er verhalen over het bewaren van een geheim vaak dient zich daarin een probleem aan mis schien is er iemand die het geheim niet bewaren kan meestal is het de vrouw die niet zwijgen kan maar soms is juist de man loslippig zoals in het volgende verhaal uit argentinie de partner in het verhaal weet dat er aan het kletsen niets te doen valt er moet dus een list verzonnen worden om ervoor te zorgen dat niemand het gebabbel gelooft in dit verhaal laat de vrouw het pannenkoeken regenen weinig frequente woorden in het verhaal zijn bijvoorbeeld beurs hut strooien geheim en list moeilijk te lezen en lange woorden zijn bijvoorbeeld pannenkoeken en enkele voltooide deelwoorden als geregend bron beleven orglverhaal jeanne kurvers universiteit van tilburg alfa nieuws nummer februari 2009 11