Surinaamse vrouwen/meisjes in het Nederlandse volwassenenonderwijs

Publicatie datum: 1984-01-01
Collectie: 15

Documenten

yvonne luijdjens comvalius surinaamse vrouwen meisje s in het nederlandse volwassenenonderwij s inleidin g de methode die op school gebruikt wordt is p weis e a taal is toegang methode nederlands de mavo voor volwassenen contardo ferrini voor volwassenen het eerste gedeelte namelijk waar ik lesgeef wordt bezocht door mannen en wat is taal welke verschillende vormen van taal vrouwen verdeeld over verschillende leeftijdsgroe ken je enz heeft opdrachten die zeer geschikt pen de gemiddelde leeftijd van de mav o cursis zijn voor discussie deze oefeningen behandel ik ten was zeven jaar geleden tussen 40 en 50 jaar mondeling en daarna laat ik de cursisten in klei momenteel echter ligt dat gemiddelde veel lager nere groepen erover discussieren de surinaamse doordat veel jongeren die op de gewone dag ma vrouwen zeggen dan heel weinig vo gestrand zijn zich aanmelden de leeftijd om een duidelijk beeld te krijgen van de proble loopt uiteen van 16 tot ongeveer 60 jaar en de men van de surinaamse vrouwen heb ik in de jongeren vormen de grootste groep pauze en na schooltijd met enkelen van hen een een groot aantal surinaamse vrouwen veelal jon gesprek gevoerd van tevoren heb ik enkele vra gere tussen de 20 en 30 jaar meldt zich jaarlijks gen opgesteld hoe vind je het hier op school aan sommige eerste klassen bestaan voor een wat is je vooropleiding wat zijn je problemen derde deel uit surinaamse vrouwen deze vrou wat zou er volgens jou moeten veranderen aan de wen zijn zeer gemot i veerd ze voldoen aan de toe manier van lesgeven latingseisen toch maken ze zelden de opleiding ik kreeg de volgende antwoorden af ze beginnen met steeds vaker te verzuimen daarna verminderen ze het aantal vakken of ze helga 27 jaar doubleren een of twee maal en stoppen uiteinde ik vind stijl erg moeilijk een tekst begrijp ik niet het antwoord op een vraag kan ik niet in eigen woorden op lijk met de studie de redenen waarom ze stop schrijven ik vind de nederlandse lessen erg leuk mis pen lopen uiteen maar ik zal de belangrijkste be schien is het omdat ik les krijg van een surinaamse spreken vrouw ik heb geen kinderen maar wel heb ik woning problemen en financiele problemen de helft van mijn salaris betaa l ik aan huur en ik heb een zware baan le probl e me n van suri n aa m se cu rs i ste n zen doe ik zelden alleen de krant en tijdschriften dat de surinaamse vrouwen met moeilijkheden alice 31 jaar te kampen hebben heb ik gauw genoeg in de ga na 17 jaar ben ik weer op school het is voor mij moei ten ze zijn opvallend stil onder de les als ze een lijk de durf om te praten ontbreekt bij mij ik heb een drempelvrees op een andere school werd ik uitgelachen beu rt krijgen du rven ze vaak niet te antwoorden als ik iets verkeerds zei ik kan niet meepraten over vele in de nederlandse les komen aan de orde spel dingen die in de maatschappij gebeuren als ik iets niet ling spraakkunst en stijl het gebruik van het begrijp zeg ik het als ik het niet meer kan volgen blijf woordenboek het formuleren van zinnen tekst ik weg ik vind discussieren heel moeilijk in suriname heb ik geleerd dat ik moet zwijgen en moet luisteren verklaring het lezen van boeken discussieren en naar de docent door vele problemen thuis kan ik niet zovoort de onderdelen spelling en spraakkunst goed studeren mijn man vindt dat ik te veel weg ben en leveren geen moeilijkh eden op vele surinaamse geen tijd heb voor mijn gezin daarom ben ik overgegaan vrouwen kunnen dat heel goed veel vrouwen op drie vakken hebben echter moei te met het werken met vivian 34 jaar teksten en het maken van een opstel als ze een ik ben tevreden over de lessen nederlands op een ande tekst verklaren merk ik dat ze tekst noch vragen re s chool ging het te snel ik vind dat het hier goed gaat begrepen hebben a l s ze een opstel maken blijkt ik durf niet veel te zeggen omdat het voor mij te moei het dat de zinnen verkeerd geformuleerd zijn lijk is en omdat ik het niet gewend ben in suriname het lezen doen veel surinaamse vrouwen op een krijg je heel ande rs les je moet oefeningen maken uit een boek je hoeft nooit iets te vertellen ik ben in een toon en ze leggen verkeerde accenten deze pro andere maatschappij opgevoed van vele dingen heb ik blemen zijn vooral bij de beginners eerstejaars nog nooit gehoord sommige nederlandse woorden ken cursisten aanwezig ik niet 95 mathilde 45 jaar zijn ze zullen zelden iets lezen de krant of een ik ben al lang van school en ik vind de lessen stijl erg boek omdat het niet van ze verwacht wordt in moeilijk ik weet weinig af van de nederlandse samen leving ik durf ook niet veel te vragen de lessen gaan het gezelschap van mannen worden vrouwen niet voor mij te snel voor vol aangezien en ze zullen zich niet gauw mengen in een discussie tussen mannen de suri alle cursisten ik heb er tien ondervraagd vinden naamse vrouw durft niet voor haar mening op te dat het onderdeel stijl te moeilijk voor hen is en komen ze voelt zich de mindere van de man dat ze vele woorden en uitdrukkingen die gang formulieren invullen en brieven schrijven doet baar zijn in het nederlands niet kennen ze we altijd de man of een ander gezinslid met een goe ten ook te weinig af van de nederlandse samen de opleiding leving naar aanleiding van mijn ervaringen in de de komst naar nederland is voor de surinaamse klas en mijn gesprekken met de cursisten zal ik vrouw in vele opzichten een verbetering geweest enkele achtergronden van de problemen van de alleenstaande vrouwen kunnen werken of een surinaamse vrouwen geven uitkering krijgen het belangrijkste is dat ze nu een opleiding mavo kunnen volgen die in suri achtergrond e n v an de probl e m en name alleen voor de beter gesitueerden is wegge va n suri naa mse vrouwe n legd velen van hen maken van deze gelegenheid ook gebruik door zich in te schrijven voor de achtergronden van de problemen van surinaamse mavo jammer genoeg houden de meesten het vrouwen zijn niet vol een mavodiploma halen is voor deze groep vrou de positie van de surinaamse vrouw wen de enige mogelijkheid om te ontkomen aan en haar geringe opleidingskanse n hun slavenbestaan namelijk een leven dat uitslui de surinaamse vrouw heeft in suriname heel tend bestaat uit kinderen krijgen schoonmaken weinig mogelijkheden gehad om zich te ontwik en koken een vrouw met een mavodiploma kelen de scholen die door de armeren bezocht wordt door de omgeving anders behandeld om worden zijn van een heel slechte kwaliteit de be dat boekenkennis in een surinaamse gemeen huizing laat alles te wensen over de klassen zij n schap erg hoog wordt aangeslagen dat de vrou te groot er worden geen leermiddelen beschikbaar wen de moed opbrengen om zich in te schrijven gesteld en de onderwijzers hebben de laagste op voor de mavo en dat ze het een tijdlang volhou leiding in de districten waar vandaan vele van den vind ik voor een groep die zo onderdrukt is mijn cursisten komen is de toestand nog veel er een bewijs van wilskracht en ondernemingszin ger in vele districten wordt er nauwelijks neder voor meisjes die in nederland opgroeien de lands gesproken televisie en krant ontbreken er tweede generatie is de situatie gunstiger dan in meisjes uit die armere milieus maken vaak de suriname een zeer groot aantal bezoekt de mavo school niet af omdat ze voor broertjes en zusjes of het lbo ik heb jarenlang gewerkt op een mavo moeten zorgen meisjes krijgen in tegenstelling in een volksbuurt waar dus veel surinamers uit tot jongens zelden de kans om verder te studeren sociaal zwakkere gezinnen wonen surinaamse omdat studeren een kostbare zaak is er bestaat meisjes waren goed vertegenwoordigd op die in suriname wel een lagere technische school school en ze deden in intelligentie en ijver niet voor jongens die een vakopleiding willen volgen onder voor hun nederlandse leeftijdgenoten maar voor meisjes die niet naar de mulo kunnen bestaat er alleen een huishoudschool en die leidt de tweetaligheid op tot goede huisvrouwen in suriname is het nederlands de officiele taal samenwonen met een man of alleen wonen met die op scholen kantoren en in bedrijven gespro kinderen en zelfde kost verdienen zijn de moge ken wordt naast het nederlands worden er in lijkheden die de surinaamse vrouw uit een sociaal suriname vele andere talen gesproken sarnami zwak milieu heeft en die groep is in suriname hindi javaans chinees en sranan tongo of suri erg groot naams het sranan tongo wordt door alle surina vrouwen zijn duidelijk achtergesteld ten opzich mers gesproken terwijl javaans hindi en chinees te van mannen ze moeten goed kunnen koken alleen door die bevolkingsgroepen worden wassen strijken schoonmaken en ze moeten lief gesproken die die talen uit hun land van her 96 komst hebben meegenomen grote groep surinaamse vrouwen een onderwerp het sranan tongo is een pidgintaal die ontstaan waar ze zich nooit mee bezighouden is uit het engels het portugees en het neder taal kan men niet abstraheren van de onderwer lands het wordt vooral gebruikt bij niet officiele pen die behandeld worden de taal loopt altijd in gelegenheden boodschappen halen bij de kruide het spoor van iets anders de realiteit de zaken nier of op de markt mensen die een sfeer van zelf overbeeke p 43 vertrouwen en kameraadschap willen scheppen doordat de surinaamse cursisten te weinig parti spreken sranan tongo ciperen in de nederlandse samenleving hebben voor vele surinamers de minder draagkrachti ze een taalachterstand in het nederlands en ten gen is het nederlands een tweede taal die ze niet gevolge daarvan treden er remmingen op die de thuis spreken maar waarmee ze pas in aanraking participatie tegenhouden komen als ze de school bezoeken ze zullen het het is van zeer groot belang om voor de proble nederlands uitsluitend bij officiele gelegenheden men van de surinaamse vrouwen op de mavo een gebruiken thuis spreken ze sranan tongo oplossing te zoeken zodat een groot deel van hen de beter gesitueerden en intellectuelen spreken het mavodiploma haalt dat kan een stimulans nederlands als eerste taal thuis en op hun werk zijn voor de andere vrouwen die de stap naar de ze zullen bij niet officiele gelegenheden op feest mavo nog niet gewaagd hebben jes bijvoorbeeld kiezen al naar gelang de omstan digheden tussen sranan tongo en nederlands het oplossen van de probleme n surinamers zijn dus tweetalig ze leven vaak in van surinaamse vrouwen op de mavo sociale omstandigheden die hen noodzaken in het dagelijks leven afwisselend twee talen te gebrui de situatie is nu zo dat ik aan een groep van 30 ken bij het lesgeven is het belangrijk te beden mannen en vrouwen van nederlandse turkse ken dat het horen en spreken van twee talen ver marokkaanse en surinaamse creoolse javaanse warrend werkt voor sommigen de minder ge en hindoestaanse afkomst verdeeld over ver schoolde surinamer gebruikt in het nederlands schillende leeftijdsgroepen en van verschillend uitdrukkingen die letterlijk vertaald zijn uit het opleidingsniveau les moet geven ik heb heel wei sranan tongo bijvoorbeeld vakantie eten ver nig leermiddelen en anderhalf uur les per week taling njang vakantie in plaats van vakantie de surinaamse vrouwen vormen de groep met de doorbrengen bij de surinaamse vrouwen die ik grootste taalproblemen de surinaamse vrouwen op de mavo heb komt dit verschijnsel het ver zijn dubbel gediscrimineerd ze zijn zwart en wor warren van nederlands en sranan tongo veelvul den dus gediscrimineerd in de blanke samenleving dig voor en in hun eigen kring worden ze ook gediscrimi neerd door man kinderen familie omdat ze onvoldoende integratie vrouw zijn in de nederlandse samenleving veel van de door mij geschetste problemen zijn om een taal te leren spreken is het noodzakelij k niet of niet op korte termijn op te lossen de si dat men contacten heeft met de autochtone be tuatie thuis bijvoorbeeld wat de voornaamste re woners van het land waarin de taal wordt gesp ro den is van het afhaken van de cursisten zou ik ken vele surinamers en met name de groep niet kunnen verbeteren de mensen hebben grote vrouwen die ik op de mavo onderwijs missen de financiele problemen of ze worden tegengewerkt ze noodzakelijke contacten met autochtone ne door andere gezinsleden om de problemen waar derlanders van de oorzaken buiten de school liggen op te niet alleen voor een betere beheersing van het lossen zou een maatschappelijk werkster die nederlands is het nodig om contacten te hebben nauw samenwerkt met de school moeten worden met autochtone nederlanders maar ook voor een aangesteld bevordering van de kennis van en het inzicht in om de taalproblemen op te lossen zou ik graag de nederlandse samenleving het niet kunnen en een aparte cursus organiseren voor surinaamse willen meepraten in de klas is niet alleen het ge vrouwen die dat willen dit plan moet nog door volg van te weinig talenkennis maar ook van on de schoolleiding worden goedgekeurd de oplei voldoende kennis van vele gespreksonderwerpen ding duurt voor deze groep dan vier jaar in plaats de nederlandse politiek bijvoorbeeld is voor een van drie jaar ik heb reeds met enkele vrouwen 97 dit plan besproken en ze gaan ermee akkoord ze zowel aan de mondelinge als aan de schriftelijke zijn niet bang dat ze apart gezet worden de pro taalvaardigheid zou ik meer gerichte aandacht blemen van de surinaamse vrouwen krijgen dus willen besteden de sfeer moet ontspannen zijn extra aandacht ze hebben als ze onder elkaar dan zullen de vrouwen zich meer du rv en uiten zijn niet het gevoel dat ze een slecht figuur slaan na een jaar zullen de meesten de achterstand en ze durven ook hun mond open te doen hebben weggewerkt indien surinaamse vrouwen de methode taal is toegang is te moeilijk voor voldoende kennis van de nederlandse taal hebben de surinaamse vrouwen er is geen enkele be opgedaan zullen ze hun weg in de nederlandse staande methode die voor deze groep geschikt is samenleving beter kunnen vinden en zullen ze ten onrechte gaat men ervan uit dat alle surina zich niet langer de mindere voelen van de neder mers goed nederlands spreken terwijl het neder landse vrouw lands voor een heel grote groep surinamers een omdat ik op school de enige surinaamse docent vreemde taal is met een groep surinaamse vrou ben en de surinaamse cursisten ruim ve rt egen wen kan ik zoveel mogelijk zelf lessen maken woordigd zijn op de school zou het heel gunstig veel woorden verzamelen uit kranten boeken en zijn als er meer surinaamse docenten werden aan van televisieprogramma s behandelen en de cur getrokken de surinaamse vrouwen zouden zich sisten de betekenis laten opzoeken in een woor meer op hun gemak voelen ze bespreken hun denboek indien dat nodig is veel oefeningen met problemen toch het liefst met hun eigen landge voorzetsels voor tekstverklaring zal ik ook stuk noten nog beter zou het zijn als er meer suri jes uit boeken en kranten halen de surinaamse naamse vrouwen in het docentencorps werden krant lijkt me heel geschikt voor dit doel omdat opgenomen liefst creoolse hindoestaanse en ja de vrouwen wel interesse hebben voor wat er in vaanse hun eigen land gebeurt voor deze vrouwen moe het behalen van een mavodiploma zou het begin ten leesstukjes niet te moeilijk zijn en ze moeten kunnen zijn van de verbetering van de moeilijke aansluiten bij hun situatie stukjes uit vrouwen omstandigheden waaronder de meeste surinaam bladen bijvoorbeeld het suriname nummer van se vrouwen leven opzij lijken me ook heel geschikt noo t 1 opleidingsniveau van surinaamse vrou wen in amsterdam 1977 behaald dagonderwijsniveau p roc laag geen onvoltooid lo lo onvoltooid ulo 46 voortgezet laag voltooid ulo ibo 31 uitgebreid laag voltooid mulo mavo 13 middelbaar voltooid mbo havo ans vwo 9 hoger voltooid hbo universiteit 2 t otaal 10 0 a selecte steekproef van 1 1 proce nt u it h e t bevol k ingsregis te r bro n goosk en s e a 1979 l 88 98