Taakgericht toetsen? Taalvaardigheid meten via zinvolle taken.

Publicatie datum: 2000-09-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 1
Pagina’s: 51-61

Documenten

taakgericht toetsen taalvaardigheid meten via zinvolle taken veerle depauw philippe vangeneugden in de andere bijdragen aan dit themanummer wordt verduidelijkt hoe je als je echt aan taalvaardigheid wil werken uitkomt bij enkele fundamentele principes van een taakgerichte didactiek zo wordt er gepleit voor het behandelen van zinvolle geinte greerdetaken in de klas in plaats van het analyseren en inoefenen van losse taalele menten daarbij wordt ook verduidelijkt dat het voor diverse groepen van teerders verschilt welke taken zinvol zijn streefdoel van een taakgerichte didactiek is al doende de vaardigheid van anderstaligen te verhogen om die taken aan te kunnen waarmee ze in de wereld buiten de klas ook geconfronteerd worden is je je taalonderwijs volgens die taak tibo in onze conclusie vermelden we gerichte visie inricht is het ook van enkele concrete vuistregels waarmee alle zelfsprekend om toetsen te conci leerkrachten in hun klaspraktijk aan de slag pieren die aan die taakgerichte kunnen principes voldoen in dit artikel staan we stil bij enkele principes die belang rijk zijn als je echt taalvaardigheid wil meten hiervoor maken we gebruik van wat zijn het doel en de plaats concreet illustratiemateriaal uit twee toetsen die recent door het steunpunt nt2 van de van de toba en de tibo ku leuven voltooid zijn de toets basis taalvaardigheid anderstalige volwassenen de toba en de tibo werden in eerste toba en de taaltoets instroom beroeps instantie ontwikkeld voor de vdab vlaamse opleiding tibo beide toetsen zijn gericht dienst voor arbeidsbemiddeling en beroeps op de volwasseneneducatie opleiding en markeren twee belangrijke cesuren in een mogelijk nt2 traject we lich in de eerste twee paragrafen stellen we de ten dit beknopt toe zie figuur 1 toetsen voor daarbij komt ook het gebruik van deze toetsen aan bod als instrument in wanneer anderstaligen zich bij de vdab een nt2 traject dat de specifieke behoeften aandienen als werkzoekende moet worden van anderstalige volwassenen in rekening nagegaan of hun nederlands volstaat om te wil brengen vervolgens besteden we aan kunnen functioneren in een beroepscontext dacht aan de belangrijkste principes van of desgevallend in een opleidingscontext taalvaardigheidstoetsen en enkele specifie wanneer hun nederlandse taalvaardigheid ke eigenschappen van de toba en de erg laag is worden de kandidaten door de sept okt 2000 nummer 1 30 e jaargang instroom in diverse as beroepsopleidingen u 0 0 a id td sociale prof educa tibo redzaamheid tieve red zaamheid schakel nt2 traject niveau minimale sociale toba redzaamheid basis niveau figuur 1 schematische voorstelling van de plaats en functie van toba en tibo in een taal traject vdab in principe eerst doorverwezen naar nederlands beheerst om in te stromen in andere organisaties die nt2 aanbieden een beroepsopleiding belangrijk is wel dat daar worden ze verondersteld liefst op een de tibo minimale taalvaardigheidseisen korte en intensieve wijze een basisniveau stelt en geen maximale dit betekent dat nederlandse taalvaardigheid te behalen een cursist de mogelijkheid moet krijgen kandidaten die een basisniveau bereikt om zelfs na het slagen op de tibo taalon hebben kunnen bij de vdab terecht in een dersteuning te krijgen op de opleidingsvloer opleiding nederlands waar de klemtoon ligt op algemeen technisch en professioneel anders dan de tibo die exclusief vdab taalgebruik aan het eind van deze schake materiaal blijft omdat hij geijkt is op instroom lopleiding stromen anderstaligen in principe in de beroepsopleidingen van de vdab is door naar een beroepsopleiding de toba ook bruikbaar voor andere nt2 aanbieders 2 het door de toba gemeten om op de sleutelmomenten van dit typetra basisniveau nederlandse taalvaardigheid ject onderbouwde beslissingen te kunnen kan gezien worden als een eerste stap die nemen werden voor de vdab twee taal iedere nt2 teerder moet zetten onafhanke vaardigheidstoetsen ontwikkeld de toba lijk van zijn haar specifieke behoeften voor toets basistaalvaardigheid anderstalige uiteenlopende groepen anderstaligen kan volwassenen gaat na of een anderstalige men immers een gemeenschappelijke basis het genoemde basisniveau bereikt heeft van typetaken onderscheiden waarop een waarop het schakelniveau verder kan bou basiscursus nederlands gebaseerd kan wen op een hoger niveau is er de 7180 worden hiermee bedoelen we taken die taaltoets instroom beroepsopleiding iedereen zal moeten kunnen vervullen slagen op de tiro betekent voor een cur ongeacht zijn haar specifieke behoeften sist dat hij zij in voldoende mate het bijvoorbeeld een formulier invullen een 30e jaargang nummer 1 sept okt 2000 beperkt informeel praatje houden een een kunnen wat ze eigenlijk nodig hebben en voudige instructie volgen wat de toba omdat nederlands in de meeste gevallen doet is nagaan of iemand zulke taken aan als het geen hobby is een instrument is om kan op een heel basaal niveau andere dingen te doen zijn anderstaligen gebaat bij snelle en doelgerichte trajecten het door de toba gemeten basisniveau betreft een absoluut minimum dat op zich om die snelheid en doelgerichtheid te onvoldoende is om te kunnen functioneren bewerkstelligen is een modulair traject aan maar dat essentieel is als opstap naar een gewezen dat de specifieke behoeften van vervolgopleiding eens de basis bereikt is is anderstaligen in rekening brengt de in dit het voor de motivatie van de betrokkenen artikel besproken toetsen zijn een geschikte belangrijk dat wordt ingespeeld op de spe manier om in zo n traject drempels te bepa cifieke behoeften van de anderstaligen len omdat ze gebaseerd zijn op analyses voor de mensen die zich bij vdab hebben van behoeften zie verder de toba is met aangediend is dat kunnen functioneren in behulp van grootschalige proefafnames een beroepsopleiding of een beroepscon genormeerd voor vlaanderen dit wil zeg text voor anderen kunnen de specifieke gen dat de resultaten van toetsafnames behoeften eerder te situeren zijn in de door diverse nt2 aanbieders vergelijkbaar domeinen van formeel of informeel maat zijn dat maakt communicatie en afspraken schappelijk functioneren of bijvoorbeeld te tussen centra in functie van een correcte maken hebben met opvoeding en onderwijs doorstroom mogelijk op die manier kan de van de kinderen op dit moment is het nog toba een instrument zijn dat de afstem al te vaak zo dat anderstaligen een traject ming tussen nt2 aanbieders in vlaanderen van jaren moeten doorlopen eer ze datgene kan bevorderen figuur 2 op bezoek bij de dokter transparant bij de presentatie van taalgebruikssituatie 6 toba sept okt 2000 nummer 1 300 jaargang item 6 1 cassette zo wat zijn uw problemen keuzemogelijkheden op antwoordbladen wat zeg jij 0 ongeveer een week 0 ja dokter hier net boven mijn knie 0 dat zit op mijn hoofd 0 ik heb erge pijn 0 in mijn been item 6 2 cassette hoe lang heeft u dat probleem al keuzemogelijkheden op antwoordbladen wat zeg jij 0 ja dokter hier net boven mijn knie 0 in mijn been 0 ongeveer een week 0 vorig jaar 0 drie keer per dag 0 tijdens het lopen 0 ik heb erge pijn item 6 3 cassette wilt u alleen uw broek en schoenen uittrekken keuzemogelijkheden op antwoordbladen wat doe jij 0 0 0 0 0 figuur 3 opgaven en antwoordmogelijkheden uit taalgebruikssituatie 6 toba 30e jaargang nummer 1 sept okt 2000 hoe zien de toba en de tibo kiezen op zijn vragen taak of nog het er uit invullen van een deel van een formulier taak wanneer ze zich aanmelden bij een offi cieleinstantie taalgebruikssituatie pas in de komende paragrafen gaan we in op het waarom van de specifieke vorm van bij de tibo worden hogere eisen gesteld de toetsen hier lichten we enkel wat frag aan het taalvaardigheidsniveau van de taal menten toe als illustratie zie figuren 2 en 3 leerder en zijn de taken iets specifieker zo krijgen de deelnemers bijvoorbeeld in de wat de deelnemers moeten doen zowel in eerste module door middel van een bewe de tibo als in de toba is het vervullen van gend beeld een mondelinge uitleg van een zinvolle taken met zinvolle taken bedoelen technisch instructeur die vergezeld wordt we opdrachten die de anderstaligen in een van een schriftelijke agenda de cursisten reele situatie ook in het nederlands zullen krijgen informatie over hun dagverloop met moeten uitvoeren wat zinvol is is afhankelijk de werkopdrachten die hen te wachten van het niveau en het uiteindelijk leerdoel van staan op basis van die relatief uitgebreide de cursisten bij de toba gaat het bijvoor informatie moeten ze nadien aanduiden beeld om een bezoek aan de dokter taal wanneer ze wat precies moeten uitvoeren gebruikssituatie waar van de deelnemers hun antwoorden kunnen ze te kennen wordt verwacht dat ze een gepaste reactie geven door op de juiste foto s te klikken de toba bestaat uit 32 taken verdeeld over de volgende zes taalgebruikssituaties 1 de kandidaat laat zich inschrijven op het gemeentehuis 2 de kandidaat volgt een routebeschrijving op een plattegrond 3 de kandidaat maakt kennis met de mensen uit zijn nieuwe omgeving 4 de kandidaat leest in een brochure een uitleg in verband met de nodige stappen die hij moet zetten om bij de verschillende diensten in orde te zijn 5 de kandidaat doet een aanvraag voor financiele steun bij het ocmw 6 de kandidaat is bij de dokter voor een gezondheidsonderzoek elk van de taalgebruikssituaties wordt eerst ook de tibo bestaat uit taalgebruikssitu gepresenteerd door de toetsafnemer met aties vier met bijhorende taken maar het behulp van een tekening op transparant zie grootste verschil is dat zij multimediaal is bijvoorbeeld figuur 2 nadat klassikaal een opgebouwd en niet bedoeld is voor klassi voorbeeld behandeld is worden de toets kale afname met de term multimediaal items 3 zie bijvoorbeeld figuur 3 een voor bedoelen we een computergestuurde toets een gepresenteerd meestal met behulp van waar foto s geluid en beeld geintegreerd een geluidsopname de deelnemers kruisen zijn de deelnemers kunnen de toets indivi hun antwoorden aan op hun antwoordbla dueel achter een computer met cd rom den soms worden die antwoorden ook afleggen de score is meteen na het afleg visueel voorgesteld de scoring hiervan gen van de toets beschikbaar de aanpak gebeurt achteraf van de toba waar de toetsafnemer eerst sept okt 2000 nummer 1 308 jaargang duidelijke voorbeelden geeft en de cursisten aangeboden ofwel wordt vooraf zo nauw vertrouwd maakt het toetsformaat wordt keurig mogelijk bepaald aan welke criteria ook bij de tibo gehanteerd maar deze rol een goed antwoord moet voldoen figuur 4 wordt overgenomen door de computer in is een fragmentje uit de scorewijzer van de principe moeten de cursisten slechts een toba waarin omschreven wordt wanneer muis kunnen bedienen om de toets af te bepaalde antwoorden goed worden gere leggen kend score 1 in plaats van score 0 van de kandidaten werd in dit geval verwacht dat bij beide toetsen worden de mogelijke ant ze in een formulier hun naam en adres zou woorden van de deelnemers via weerkeuze den invullen item 4 gemeente score 1 voor leesbare naam van gemeente die bij gemeente staat of achter postnummer ongeacht waar dat staat postnummer zelf wordt niet apart gescoord figuur 4 fragment uit scorewijzer toba taalgebruikssituatie 1 formulier invullen taalvaardigheid toetsen beeld van de tibo stilstaan het antwoord op een directe manier is hier we willen weten of iemand voldoen de nederlands beheerst om minimaal te kunnen instromen in een beroepsopleiding in de volgende paragrafen verantwoorden we zijn met andere woorden geinteresseerd we enkele van de typische kenmerken van in de taalvaardigheid van de kandidaten en de toetsen zo wordt gaandeweg duidelijk meer bepaald of iemand die dingen kan wat volgens ons het bijzondere is van het doen met taal die hij zij nodig heeft in een taakgericht toetsen beroepsopleiding voor de tibo is de toets van taalvaardigheid ontwikkeling dan ook begonnen met een om een valide deze paragraaf heeft analyse van de taalvaardigheidseisen op de toets te ontwer betrekking op wat de opleidingsvloer er is in kaart gebracht in pen moet de validiteit van een toets welke opleidingssituaties iemand neder eerste vraag heet dit begrip verwijst lands zal moeten gebruiken en welke type steeds zijn wat naar de mate waarin taken daarbinnen te vervullen zijn deze lijst willen we precies een toets meet wat hij is opgesteld op basis van observaties in de moet meten met an beroepsopleiding en gesprekken met weten dere woorden geeft instructeurs uit de vdab opleidingen na een toets je de infor dien is aan instructeurs taallesgevers en de matie die je wil of heeft hij meer te maken toenmalige cursistenconsulenten gevraagd met andere vaardigheden dan die waarin je om uit een lijst van relevante taalgebruikssi geinteresseerd bent tuaties de twaalf belangrijkste te selecteren en tevens een volgorde van belangrijkheid om een valide toets te ontwerpen moet de door middel van een puntenscore aan te eerste vraag steeds zijn wat willen we pre geven de taalgebruikssituaties met de cies weten laten we even bij het voor hoogste gemiddelde scores zijn verwerkt in 30e jaargang nummer 1 sept okt 2000 iiimminiimiirwawavainimiiimiiiiiiiiiii de vier toetsmodules voor de toba is een diagnose van specifieke tekorten ze kun soortgelijke procedure gehanteerd nen uitsluitsel geven over de vraag of iemand bepaalde taken aankan maar wan eens het duidelijk is welke taken iemand neer iemand niet slaagt geven ze niet aan moet aankunnen om in een bepaald domein waar de problemen precies liggen toetsen te functioneren worden die vertaald naar waarmee men in de loop van het leerproces toetsitems zo wordt direct zichtbaar of specifieke deelvaardigheden in kaart wil iemand de betreffende taak aan kan of niet brengen in functie van bijsturingen in de klas met direct wordt bedoeld dat niet eerst diagnostische toetsen zijn logischerwijze nog een omweg wordt gemaakt langs de niet geintegreerd zo verschillende onderdelen waaruit een taal als de toba en de bestaat door deze directe wijze van toet tibo maar noemen wie het geheel sen blijven we heel dicht aanleunen bij het we discreet de vele aankan hoeft niet concept vaardigheid en komen we niet in elementen die voor het op de delen de verleiding een kennistoets te ontwerpen gebruik van een taal getoetst te vaak wordt in toetsen immers gemeten hoe nodig zijn worden elk worden goed iemands kennis van bepaalde onder op aparte wijze geme delen en regels van het nederlands is bij ten het is echter niet voorbeeld via opgaven als zet in het meer steeds duidelijk wat een bepaalde prestatie voud maar hoe interessant dit ook kan zijn op een discrete toets betekent voor het talig om diagnostische redenen we komen hier functioneren als geheel hierover kan men op terug het was niet de uitgangsvraag dan enkel indirecte uitspraken doen waarmee we enkele alinea s hoger begon wanneer men aan het eind van een traject nen zijn noch in de tibo noch in de of op sleutelmomenten in functie van een toba is er aandacht besteed aan de correcte doorverwijzing wil weten hoe taal afzonderlijke elementen die samen een taal vaardig iemand is komt men er niet met uitmaken traditionele discrete toetsen uiteraard spelen om in het nederlands te de hierboven beschreven termen direct kunnen functioneren onder meer woorden indirect en geintegreerd discreet zijn relatie schat grammatica strategieen en sociale ve criteria en bevinden zich op een conti culturele conventies een rol uitgangspunt nuum direct en geintegreerd meten is voor van taalvaardigheidstoetsen is echter dat ons een streefdoel maar is nooit absoluut die elementen geintegreerd deel uitmaken te realiseren zo hebben we bij de ontwikke van de toets we gaan met andere woorden ling van de toba toegevingen moeten uit van het geheel in plaats van de afzonder doen wat direct meten betreft het opzet lijke delen die elementen en vaardigheden was immers een toets die klassikaal moest die nodig zijn voor het gewenste functione afgenomen worden wat het direct meten ren en alteen die zullen impliciet aan bod van mondelinge productieve vaardigheden komen in en zelfs voorwaarde zijn voor onmogelijk maakte de mondelinge reacties het succesvol vervullen van de getoetste van de patient in taalgebruikssituatie 6 zie taken wie het geheel aankan hoeft niet op figuur 3 worden bijvoorbeeld indirect geme de delen getoetst te worden zou je kunnen ten door middel van schriftelijke meerkeuze stellen vragen binnen de gegeven beperkingen staan we achter de keuze voor de huidige dit brengt wel met zich mee dat dit type operationalisering toetsen geen bijdrage kan leveren aan de sept okt 2000 nummer 1 30 e jaargang niii taalvaardigheid toetsen den tijd op zich niet nodig om het zonder storende invloeden nederlands te gebruiken maar wel vaak vereist om de opgaven in een toets te begrijpen het gevaar bestaat dat je niet om zeker te zijn dat een toets datgene meet uitsluitend taalvaardigheid meet maar wat we willen weten moeten we steeds ook schoolse vaardigheid tenmiste als je beducht zijn voor storende invloeden van ervan uitgaat dat je taalgebruik wil meten en andere vaardigheden in de tibo was een niet zozeer taalkennis van de grootste uitdagingen het effect van computervaardigheden op de scores van de voor de toba en de tibo is er expliciet deelnemers nagaan wanneer de mate aandacht besteed aan het wegwerken van waarin deelnemers computerervaring heb drempels die het laaggeschoolden extra ben zich in de scores zou weerspiegelen moeilijk zouden kunnen maken dat wil niet vormt dit een probleem voor de bias of de zeggen dat we voor laaggeschoolden min partijdigheid van de toets met bias in een der streng zijn wel dat we aan laag en toets bedoelen we de mate waarin culturele hogergeschoolden dezelfde kansen willen voorkennis voorkennis over een bepaald bieden om hun taalvaardigheid zo goed onderwerp of een specifieke vaardigheid mogelijk in kaart te brengen een belangrijk een onderdeel van de testpopulatie bevoor punt in dit opzicht is het toetsformaat of of benadeelt de bias volledig uitschakelen is met andere woorden de manier waarop de een onmogelijke opgave toch moeten toets eruit ziet en op welke wijze deelne toetsontwikkelaars zoveel mogelijk trachten mers hun antwoorden te kennen moeten het biaseffect te neutraliseren bij proefafna geven voor iemand die geen formele oplei mes voor de de tibo kwamen we tot het ding heeft genoten kan het niet of onvol besluit dat er geen significante verschillen in doende vertrouwd zijn met het toetsformaat de testscores tussen deelnemers met en aanzienlijke gevolgen hebben voor de uit zonder computerervaring waren eindelijke toetsscore niet alleen het toets formaat maar ook het inlevingsvermogen een andere mogelijk storende invloed is de kan voor problemen zorgen om die twee invloed van de graad van geschooldheid problemen te minimaliseren zijn we voor de voor heel wat toetsen is een bepaalde toba als volgt tewerk gegaan de toetsaf schoolse ervaring vereist denk maar aan name verloopt voor elk van de zes onderde de kennis van een term als onvoltooid verle len volgens dezelfde drie stappen stap 1 inlevingsvermogen stimuleren in een eerste stap wordt de situatie gepresenteerd doel van deze stap is de nodige kennis van de wereld bij de kandidaat op te bouwen of te activeren de taalge bruikssituaties zijn wel realistische situaties uit een vlaamse context maar alvorens de kandidaten met taken in deze situaties te confronteren streven we ernaar de situ atie levendig voor te stellen en er de nodige gegevens over te verstrekken de situ atie wordt in zo eenvoudig mogelijke taal gepresenteerd en visueel voorgesteld met behulp van een transparant zie bijvoorbeeld figuur 2 stap 2 vertrouwdheid met het toetsformaat stimuleren in de tweede stap geeft de toetsafnemer een voorbeeld van een opgave en lost die 30e jaargang nummer 1 sept okt 2000 samen met de kandidaten klassikaal op er wordt naar gestreefd dit voorbeeld zoveel mogelijk te doen lijken op de echte opgaven die zullen volgen ook hier wordt telkens gewerkt met een transparant de toetsafnemer wijst daadwerkelijk de oplossing aan op de transparant en zegt duidelijk wat hij zij doet zo kunnen de kandidaten zich een beeld vormen van wat van hen verwacht wordt in de volgende stap net zoals bij de echte opgaven wordt de cassettespeler gebruikt zo worden de kandidaten hier reeds vertrouwd mee stap 3 de eigenlijke toetsopgaven in de derde stap volgen dan de echte opgaven eerst worden telkens de deelnemers bladen uitgedeeld dezelfde bladen worden ook als transparant getoond om te kun nen aanwijzen welke opgave aan de beurt is omwille van de standaardisering van de toets is het belangrijk in deze stap geen extra informatie meer te geven alles wat de kandidaten nodig hebben zou duidelijk moeten zijn uit de eerste twee stap pen de toetsafnemer mag dus ook niet zelf de opgave herhalen uit observaties van een beperkt aantal verbetert als de resultaten teveel beinvloed proefafnames bij pas gealfabetiseerden worden door toeval door het gedrag van de laaggeschoolde moedertaalsprekers bleek toetsafnemer of door de vooroordelen of dat de procedure als dusdanig geen pro gemoedstoestand van degene die scoort bleem vormde voor mensen met een lagere is de toets niet be scholing trouwbaar de resulta ten zijn dan geen cor als de resultaten recte weergave van de teveel beinvloed gemeten vaardigheid worden door toe val door het taalvaardigheid toetsen op betrouwbaarheid is gedrag van de een betrouwbare manier evenzeer zoals validiteit toetsafnemer of niet alleen een kenmerk door de vooroor voor een toets is het niet alleen belangrijk van goede taalvaardig delen of gemoeds dat hij de juiste de bedoelde kennis hou heidstoetsen maar van toestand van ding of vaardigheid meet validiteit maar toetsen in het alge degene die scoort ook dat hij dat op een juiste manier doet meen op het eerste is de toets niet de meetresultaten mogen niet teveel afhan zicht lijkt het moeilijker kelijk zijn van toeval of van subjectiviteit we om voor geintegreerde betrouwbaar hebben het dan over de betrouwbaarheid en directe vaardig van een toets stel dat je een toets twee heidstoetsen betrouwbaarheid te garande keer van dezelfde groep zou afnemen dan ren zo lijkt een spellingtoets bijvoorbeeld zou de tweede meting vergelijkbare scores objectiever te beoordelen toch is het haal moeten opleveren als de eerste zelfs als baar om geintegreerde taalvaardigheid op een andere persoon de toets afneemt of een betrouwbare manier te meten sept okt 2000 nummer 1 30e jaargang de handleiding voor de toba bevat poten te zetten om bij gestandaardiseerde gestandaardiseerde en heldere instructies toetsen uit te komen toch zijn er een aantal vastliggende antwoordmogelijkheden via uitgangspunten in de loop van dit artikel meerkeuze en een eenduidige en objectie naar voren gekomen die ook voor lesge ve scoresleutel zie bijvoorbeeld figuur 4 vers van belang zijn om binnen hun eigen om tot betrouwbare resultaten te komen klaspraktijk goede toetsen te maken wordt van de toetsafnemers verwacht dat ze zich steeds zo strikt mogelijk aan de er zijn een aantal factoren waaraan elke instructies houden pas dan kunnen deelne goede toets ook een taalvaardigheidstoets mers aan verschillende afnames correct moet voldoen zo is het belangrijk om na te vergeleken worden met elkaar en met de denken over een goede scoresleutel een vooropgestelde drempel betrouwbaarheid collega die dezelfde toets corrigeert zou kan op statistische wijze worden nagegaan ongeveer dezelfde score moeten geven op een middel waarover de leerkracht in zijn basis van de aanwijzingen voor de verbete klas niet beschikt de betrouwbaarheids raar zeker bij open toetsvragen is deze coefficienten van de toba en de tibo eenduidigheid een belangrijk aandachts waren beide bevredigend punt afhankelijk van de doelgroep speelt ook het toetsformaat een grote rol zo ligt bij de tibo is gebruikgemaakt van dezelfde het voor de hand dat deelnemers die al ver methodes maar dankzij het multimediale schillende toetssituaties hebben doorlopen karakter van de toets sneller zullen doorhebben wat er precies kan de betrouwbaar van hen verwacht wordt in dit opzicht zijn concreet betekent heid hier nog beter het demonstreren van een toetsitem en het dit dat je je leer gegarandeerd worden formuleren van zeer duidelijke instructies ders in toetsen die de instructies worden hulpmiddelen voor moeilijkere doelgroepen dingen met taal nu immers niet meer die geen ervaring hebben met deze formele moet laten doen door een persoon situaties die ze in werkelijk gegeven maar door de heid ook moeten computer wat garant het belangrijkste uitgangspunt echter om kunnen uitvoeren staat voor een objectie een goede toets te construeren is de vraag taalvaardigheid ve gelijke behandeling wat je eigenlijk wil meten met andere woor meten via zinvolle van alle deelnemers den je moet een goed zicht hebben op de bovendien worden de doelstellingen van je onderwijs meestal taken antwoorden van de hebben lesgevers een houvast aan eindter kandidaten door de men of doelstellingen die per niveau computer steeds op dezelfde objectieve wij omschreven zijn ze gescoord door middel van een automati sche scoreregistratie als je weet wat je wil toetsen is het ook belangrijk om je als lesgever af te vragen hoe je dat wil doen en welke conclusies je daaraan verbindt dit artikel waarin gepleit slot taalvaardigheid toetsen wordt voor directe en functionele toetsen is geen pleidooi tegen het gebruik van kennis in de eigen klaspraktijk gerichte toetsen alleen zijn de uitspraken die je op basis van die kennisgerichte toet lesgevers zijn beperkt in de ontwikkeling sen doet beperkter je zegt alleen in hoe van toetsinstrumenten hiermee bedoelen verre teerders kennis hebben van bepaalde we dat er meestal geen tijd is om grote talige elementen en niet in hoeverre iemand afnames en normeringsonderzoeken op zijn kennis kan omzetten in taalgebruik in 30e jaargang nummer 1 sept okt 2000 iff reele situaties omdat we uitgaan van func betekent dit dus dat je je teerders in toetsen tioneel taalonderwijs is het veiliger om direc die dingen met taal moet laten doen die ze te toetsen te hanteren je ziet immers in werkelijkheid ook moeten kunnen uitvoe onmiddellijk of iemand al dan niet kan func ren taalvaardigheid meten via zinvolle tioneren in een bepaalde situatie concreet taken ueerle depauw philippe vangeneugden steunpunt nt2 blijde inkomststraat 7 3000 leuven veerle depauw arts kuleuven ac be noten 1 het traject dat hier voorgesteld wordt is het traject uit de secundaire sector de secundaire sector vertegenwoordigt de industriele beroepen zoals lassers onderhoudsarbeiders poetsers elektriciens 2 de toba toets basistaalvaardigheid anderstalige volwassenen is verkrijgbaar op het steunpunt nt2 voor de prijs van 1 325 bef per stuk u ontvangt dan een doos met daarin achtergronden instructies audiocassette en een kopieer set voor meer informatie en een bestelformulier kan u contact opnemen met het secretariaat tel 016 32 53 67 3 met item bedoelen we het scoorbare onderdeel van een toets bibliografie depauw v too taaltoets instroom beroepsopleiding leuven vdab steunpunt nt2 2000 werkgroep volwassenenonderwijs toba toets basistaalvaardigheid anderstalige volwassenen leuven steunpunt nt2 2000 sept okt 2000 nummer 1 30 e jaargang mn