Taakgericht werken voor zwakkere leerders: verloren moeite?

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 6
Pagina’s: 334-342

Documenten

b eslu it magda vanmontfort in een taakgeri chte aanpak worden leerlingen via zorgvuldig ge constru e erde taken gestimu leerd en begeleid in hun zelfontdekking van taakgericht werken voor regelmaten in de te leren taal dat proces d oorloopt gro fweg d ri e s tadia van impliciete zwakkere leerders kennis over ad hoc regels en analogieen naar veralgemeende bewuste kennis verwoord in verloren moeite algemeen gangbare metatalige termen taken zo c onstrueren dat het te ontdekken element cruciaal is zond e r daarbij de natuur lijkheid en de motiverende kracht van de taak in het gedrang te brengen vraagt de nodige er wordt we l eens b eweerd dat taaldidac tiek e n die vindingrijkheid onze explorati eto c ht naar een ste rk accent legge n op de a ctie ve leerd e r en h et goed e explicite ri ngstaken is dan ook nog l a ng z elfontd ekk e nd l eren vooral rende ren v o or de nie t afgero nd b etere lee rlingen de z wakkere lee rling zou in de ko u blijven staan en de extra zo rg e n structurering noten en literatuu r die hij nod ig heeft ontb e ren binne n taakgericht onderwijs h oeft dat echte r geensz ins z o t e z ijn inductie is e e n wijze van redeneren wa arbij intege ndee l vo lgens magda van montfort bi e dt men vanuit b ijzondere concrete elementen juist een taakgericht e aanpak optimal e kan se n om veralgemenende besluiten trekt ook de zogenaamd zwakk e teerders in hun we gaan er in on s geval namelijk voor de taalve rwe rv ing t e s timul eren en hun motivati e e n groep nieuwkomers van uit dat de meest e co mp e te ntiegev o el tijden s taal en and ere lesse n teerders taal nog niet op e en dergelijke abstrac hoog te houde n van mo utfort bouwt haar artik el te manier hebben bestudeerd dit staat in op vanuit een con crete taakgerichte l es die werd tegen s telling tot het vreemdetal enonderwijs opgenomen op video in haar ste rk psy ch ologisch dat beroep doet op begripp e n die verduide o nderbouwd v erhaal gaat d e auteur v o oral in op de lijkt zijn in het moedertaalonderricht en daar onderste uning die doce nt en op versc hillende niv eaus om wel hanteerbaar zijn voor de leerlingen kunnen bie den naar hun z wakste teerders t o e wann ee r die laatste z ich wagen aan moeilijk e van gorp k op zoek n a ar de w e reld achter taken ee n de el van dit artikel versch ee n in taal taalbesc houwing binnen ee n taakge gew ijz ig de v orm ee rder in le s 89 1 997 richte aanpak in von werkgroep nt2 1996 taakgericht taal o nderwijs een o nmogelijke taak deurn e antwerpen plan ty n 1996 blz 1 7 in de kri tiek op de taakgeri chte taaldidactiek 17 8 wordt vaak naar voren ge sc hoven dat de kuiken f voor de vorm grammatic a binnen zwakkere teerders in de kou blijven staan een taakge ri chte aanpak in von werkgroep leerlingen die worden opgevangen in een nt2 1 996 taakgericht taal o nderwijs een onmo vorm va n buitengewoon onderwij s kinderen ge lijke taak deurne antwerpen plantyn en jongeren die h et minder goed doen in he t 1996 blz 179 194 reguliere onderwijsaanbod en volwassenen schrijv e r a de uit de school geklapt taak die g e en of weinig formele opleiding h e bben ge ri cht werken met hooggeschoolse begin genoten blijven de zwakke schakel in de ner s in von werkgroep nt2 1996 taakge ketting tenminste dat is de mening van hun richt taalond erw ijs e en o nm oge lijke taak deur leerkrac hten ne antwerpen plantyn 1 996 blz 71 96 de leerpri ncipes die aan de basis liggen van de taakgerichte aanpak lijken voor leerkrach ten in de praktijk meer van toepassing op de sterk e r e teerders voor de bet e re leerlingen in de kla s klinkt het all emaal een stuk vanzelf 334 moer 1997 6 sprekender om het leren van taal te laten wereldverruimende onderwerpen die in de verlopen volgens een natuurlijk leerproces taken worden opgevoerd hen niet eerder in een sterke leerling gaat bijvoorbeeld veel de war trouwens waarom mag de behoefte vlugger in op de uitnodiging om het stukje aan een herkenbare duidelijk afgebakende wereld te verkennen dat de taak hem aan structuur niet worden doorgetrokken naar reikt hij beschikt bovendien over een functio eenvoudige werkvormen loopt een taalles neel potentieel aan kennis en vaardigheden om niet mind e r vlug uit de hand als we zelf de al doende te leren uit die experimenten touwtjes in handen houden en de leerlingen gewoon individueel kleinere hoeveelheden wat is het probleem taalaanbod laten verwerken want kunnen deze le e rlingen de vrijheid van een open op het mom e nt dat leerkrachten met zwak leertaak wel aan kere leerders hebben te maken duiken er steevast twee motieven op die hen e rv an het zijn stuk voor s tuk b egrijpelijke vragen weerhouden om met taakge richt mate riaal het zijn fundamentel e vragen voor leer aan de slag te gaan een teko rt aan leerling krachten die dagelijks geconfronteerd wor vaardighede n en problemen met de orde den met leerling en die hen de indruk geven handhaving in de klas zwakk ere le erlinge n dat ze ondanks hun wil om te leren de taken zouden niet over de nodige c ognitiev e vaar niet kunnen verwerk e n h e t zijn vr a gen die digheden bes c hikken om de wereld van de leerkra c ht en met zichzelf c onfronteren als de taak te ontsluiten en die we reld op de voor leerlingen met wie ze w erke n niet a ll een op opgestelde manier te verwerken bijgevolg cognitief vlak maar ook in hun s o c io emotio kunnen deze leerli ngen onvoldoende gebruik nele ontwikkeling probl eme n e rv aren leer maken van de leermomenten die in de taak lingen die ni et over he t nodige zelfvertrou bes loten liggen en zull en ze uiteindelijk w e i wen bes chikken om ni euwe uitdagingen aan nig of niet s leren te ga a n e n die in de kla s krampachtig op zoek leerkrachten signaleren niet a ll een proble gaan naar vormen v a n zelfbevestiging die de men van cogniti eve aard ze merken boven taak hen niet kan bied e n di e n op dat de interactieve werkvormen die eigen zijn aan een taakg eric hte benade ri ng een centrale vraag in dit geheel is welke vaak voor bijkomende problemen zorgen onderli gg e nde boodschap leerkr a chten op hun vooral kinderen en jongeren met een lichte zwakkere leerlingen moe ten overdragen laat mentale a chterstand of leerli nge n di e t e kam je maar door mij leiden of geloof in je eigen pen hebben met meer uitgesproken leer mogelijkh e den om probl e men op te lo s sen moeilijkheden zouden er weinig of niet toe in dit artikel kies ik voor de tweede weg komen om samen te l e ren groepswerk loopt leerders worden in de klas voorzi e n van uit de hand de klas staa t binnen d e kortste h etzelfd e taalaanbod a l s s terkere le erders en keren op s telten en leerlingen onderhouden worden gevraagd om h et op dezelfde manier zich in a ll e toonaarden over onderwerpen die in dezelfde werkvormen te verwerken maar niets te maken hebben met de ke rn van de te gelijke rtijd worden l ee rkrachten voorzien zaak van mogelijkheden om dat leerproces zo goed mogelijk te be g el eid en op het moment dat leerkrachten met derg e lijke schijnbaar onoverkomelijke problem e n uit de bijdrage van colpin van gorp in dit worden geconfronteerd rijst de vraag naar de themanummer zie p 2 9 1 blijkt duidelijk dat zin en de onzin van taakge ri cht werken met het leer e ffect voor leerlingen in sterke mate zwakkere teerders waarom zouden we een same nhangt met de houding en de opmerkin omweg maken langs ingewikkelde taken als gen van de leerkracht van den brande n deze leerlingen een onmiske nbare behoefte kuiken wijzen in hun bijdrage op de c ru ciale hebben aan eenvoudige instructies en duide rol van de leerkracht in een taakge richte lijke structuren vragen ze zich af zijn al die leeromgeving toeters en bell en niet overbodig brengen de uit deze bijdrage zal blijken dat er voor elk e 1997 6 moer 335 leerkracht een g lans rol is weggelegd in het moeilijkheden een hart onder de ri em kan taakge ri chte werken met zwakkere teerders s teken als het op het overwinnen van moei voor een zwakkere teerder kan de combi lijkheden aankomt door het hele artikel van natie van een betekenisvo ll e taak en een minder sterke teerders en hun leerkrachten goede begeleider verstarring in het leren heen loopt de rode draad van het compe tentie voorkomen de leerkr acht is d egene die gevo e l lees daarvoor eerst het ond e rstaande kinderen j o ngere n en volwas s enen met le er l es fragment new york new york nelson klopt opgewonden op het postpakket dat de leraar voor zijn neus houdt abdel zijn buurjongen zit er meer gelaten bij hij prutst aan een balpen en kijkt afwezig rond nelson neemt meestal het voortouw abdel volgt wel als de tijd er rijp voor is de leraar verplaatst zijn zwaartepunt op het andere been en laat het pakje een beetje zakken new york hoe kan lagos nu in new york liggen zegt hij stilletjes new york is toch een stad nelson zwaait met zijn hand de meester moet zwijgen nelson wil verdergaan hij heeft nog een aantal andere namen in zijn hoofd en hij wil ze kwijt liefst zo vlug mogelijk nu eh meester meester afrika meester melbourne de leraar schudt zijn hoofd hij wil iets zeggen maar er is geen speld tussen te krijgen amerika rusland alle namen die het voorbije half uur de revue passeerden komen in aanmerking voor de staatkundige ligging van lagos zoek het op zegt de leraar rustig terwijl hij op de afzender tikt zoek het op in je atlas china rusland zoek het op zoek het op jullie kunnen dat goed abdel heeft de atlas al vastgenomen hij slaat hem nog niet open zijn vingers klemmen zich rond de soepele kaft hij wacht hij wacht op het moment dat ook nelson zich heeft laten overtuigen om het anders aan boord te leggen lagos beveelt nelson en geeft abdel een por in zijn zij ze beginnen te zoeken samen nelson herhaalt de naam abdel overloopt met zijn vinger het register als ze de naam gevonden hebben blijven ze hem herhalen en bladeren vlug naar de juiste bladzijde ze zoeken zoeken en zoeken hun handen glijden in alle richtingen over de bladspiegel nelson duwt de hand van abdel van het blad en neemt het roer alleen over wat zoeken jullie jongens ik dacht dat jullie het hadden gevonden de leraar is bij hun bank blijven staan en volgt de gang van zaken van dichtbij de andere leerlingen zoeken de landen op die even tevoren zijn uitgedeeld een e een e ja hier een e ja en wat nog nelson kijkt geergerd naar abdel die staart naar het blad en beweegt zijn vinger over de lijn waar e boven staat nelson stoot hem aan jullie hebben een e ja was er nog iets de jongens kijken elkaar vragend aan weet je het niet meer da s niet erg eh kom zoek het nog eens op vanachter in je atlas de zoektocht begint opnieuw op de achtergrond beginnen enkele leerlingen te roepen het zijn de groepjes die klaar zijn en luidkeels te kennen geven dat hun missie geslaagd is de leraar blijft bij de twee jongens staan eventjes wachten ik kom zo hij draait zich even om naar de anderen ik kan niet volgen hij wacht tot nelson en abdel lagos gevonden hebben en herhaalt rustig de code terwijl ze de kaart bestuderen e s we zoeken een e en we zoeken een lijn die vertrekt bij 5 nelson neemt de e voor zijn rekening abdel zoekt de 5 in de zijkant we zoeken een e en een vijf herhaalt de meester terwijl hun handen zich langzaam naar hetzelfde punt bewegen tot ze elkaar raken hier hier en waar ligt het nu vraagt de leraar nieuwsgierig afrika 336 moer 1997 6 in afrika ja lagos ligt in afrika heel knap mannen afrika nelson straalt hij lacht naar abdel die blozend glimlacht afrika zeg voor welk sorteercentrum is dit pakje dan voor ons heel knap jullie zijn het sorteercentrum voor afrika dus dit pakje mag hier blijven liggen eh de jongens blijven lachen ze hebben het klaargespeeld zij hebben ervoor gezorgd dat het postpakket vanuit het goede sorteercentrum zal vertrekken als de leraar hen glimlachend een nieuw postpak voorhoudt neemt nelson het aan hij zet zich kaarsrecht en houdt het adres dicht bij zijn gezicht hij probeert het te lezen komaan abdel puerto rico de leerkracht als container de manier waarop hij het zegt niet verwij te nd maar stille tj es nelson en abdel spelen een postspel een hij bewaa rt de geda c htegang voor nelson taak die werd ontwikkeld voor l e erlingen al s die overspoeld dreigt te worden door in het buit engewoon speciaal voortgezet gevoelen s hij bewaa rt de belangrijke infor onderwijs de andere teams waren hen al matie door ze regelmatig voor hem te herha herhaaldelijk te vlug af in het opzoeken van len e 5 we zoeken een e en een 5 hij de werelddelen en de so rte ercentra van w a ar geeft aan dat hij de bijdrage van nelson en uit de po s tstukken moeten vert r ekken die de abdel belangrijk vindt dat hij hen waar leraar uitde elt vooral nelson een jongen die dee rt door tijd voor hen te maken hij door de l e raar wordt omschreven als een vangt hen op hij laat niets van hen verloren leerling met e rn stige leer en gedragsproble gaan men kan dit moeilijk verwerken bij het samen bekijken van de video opname van de in de inleiding verwees ik al naar het belang les gaf de leraar bij bovenstaand fragment in van de houding van een leerkracht in combi twee zi nnen de esse nti e wee r van de m anie r natie met het betekenisvo ll e kader van de waarop hij met de frustratie van nel s on taak om een leerling al s nelson op w e g te omgaat je ziet dat ik blijf staan dat ik helpen nelson weet zich gewaardeerd als wacht tot ze het gevonden hadd en ik wist persoon dit he lpt hem om zich te blijven d a t als ik het niet deed ik hem kwijt zou engager e n voor de taak en die taak uiteinde zijn lijk op een succesvo ll e manier af te ronden het feit dat hij tot die prestatie is gekome n in het gedrag van de leraar geeft ov er de hele een betekeni s vol kader zal zijn gevoel van lijn blijk van een houding die in de relatie zelfvertrouwen versterken hij heeft immers tussen kinderen of jongeren en een steunge iets gepresteerd dat zinvol is ie ts dat van v ende begeleider in psychologi s che termen beteke nis is voor zijn gedrag in h et echte als containm e nt wordt omschreven cluckers leven hij heeft iets geleerd dat de moeite e a 1 986 de leraar vangt de paniekreactie waard is van nelson op en la a t hem er niet mee a lleen de waarde ri ng die uit de houding van de hij zoekt naar het gevoel a chter h et ge drag en leerkracht spreekt geeft nelson vert rouwen probee rt het te verwoorden ik kan niet om te blijven zoeken om de confrontatie volgen op die manier maakt hij nelson met moeilijkheden in de taak aan te durven duidelijk dat hij in staat is om zijn gevoelens en samen met abdel op zoek te gaan naar een van onmacht voor hem op te vangen er bij oplossing nelson en abdel komen uiteinde stil te staan en de zin ervan te begrijpen lijk tot een oplo s sing wat te doen met de zo verwijst de eerste opmerking van de leerlingen die ondanks het respect dat ze leerkr acht duidelijk naar een vermoeden dat ervaren bij hun leerkracht de moeilijkheden nelson aan het raden gaat zonder nog na te in de taak niet kunnen oplossen mogen denken weer vanuit nelsons onderliggende leerkrachten het leerproces dan op een meer b e hoefte om de anderen bij te benen het is gestructureerde manier ondersteunen ja maar 1997 6 moer 337 dan moet het best ook op een taakge ri chte opmerkingen te maken of zelf als cognitief betekenisvolle manier gebeuren in het vol model te fungeren zo kan hij leerlingen aan gende s chetsen we hie rvoor een aantal moge het denken te zetten over hun eigen aanpak lijkheden van een probleem e n of over alternati e ve meer efficiente verwerkingsstrategieen de leerder taa k leerkracht lee rt de leerlingen op een selectie ve manier oog en oor te hebben voor d e vooraf cel r cel 4 meest relevante gegevens in de taak en spoo rt hen aan om die gegevens te vergelij tijdens cel 2 cel 5 ken met andere bronnen van informatie informatie binnen het aanbod van de taak en na cel 3 ce1 o binnen hun eigen wereld van erva ri ngen afbee lding i mogelijk e docentinterve nties vanaf het moment dat de leerkracht de taak zelf herstru cturee rt om zwakker e leerlingen gestructureerd begeleiden succes te laten ervaren kunnen we zijn hulp situ e ren in de vierde d e vijfde of de zesde cel afbeelding i bi e dt een s c hematisch overzicht van afbe elding i de leerkracht kan de c om van de mom e nte n waarop leerkrachte n op een plexi teit van de taak bijvoorbeeld verlagen meer gestructureerde mani er kunnen tus sen door de hoeveelheid informatie aan te pa s sen kom en en van de niveaus waarop ze hulp die moet worden verwerkt leerlingen pas s en kunnen voorzien leerkrachten kunnen hun de vooropgestelde verwerking d a n toe op een leerli ngen ondersteunen vooral ee r ze de taak kleinere hoeveelheid informatie hij kan ook zullen v erwerken tijdens de verwerking van d e ingrijpen op de stru c tuur van de taak door de t a ak en of nadat ze de taak hebben verwerkt informatie op een minder c omplexe manier over verschill ende groepjes leerlingen te ver op het moment dat de leerkracht ingrijpt op delen of hij kan aanvankelijk het aantal het ni v eau van de tee rder voorzi et hij een leerlingen binnen een groepje beperken vorm van hulp die erop g eri cht is om het leerpotentieel van de leerling zijn kennis aandachtspunte n cognitieve en m etacognitieve vaardigheden en attitude s optimaal af te stemmen op het leerkrachten die h et le erproces van hun a anbod en de verwerking van de taak in leerli ngen op een meer gestru c tureerde manier kwestie de interventies zijn er dan op ge willen ondersteunen zowel op het niveau ri cht om de were ld van de taak to egankelijk van de taak als op h et niveau van de taak te mak e n voor de leerling en of de c ognitieve mo e ten we l steeds een aantal fundamentele verwerking van die wereld te bevorderen aandachtspunten in het achterhoofd houden zonde r iets aan de taak ze lf te v erande ren zo kan die aandac htspunten zorgen ervoor dat l e er de leerkra cht de leerling in voeling brengen kra c hten de taak niet gaan vers nipperen d e met de onder li ggende boodschap van een taak als geheel moet immers zinvol blijven verhaal of activiteit door zijn voorstellings om de leerlingen het gevoel te geven dat ze v ermogen te s timuleren aan de hand van iets v a n betek enis h e bb en geleerd iet s dat hen vragen en opmerkingen kan hij de aandacht het gevo e l ge eft dat ook zij stil aan vat krij g en van de leerling ri chten op gedachten en op de gang van zaken in de echte wereld gevoelens die het hem mogelijk maken om om aan deze voorwaarde tegemoet te zich in te leven in d e personages e n gebeur komen vert rekk en leerkrachten best vanuit t e nissen die het meest toonaangevend zijn in de volgende aandachtspunten als ze gebruik de wereld van de taak de leerkracht kan wensen te maken van de interventiemogelijk indi e n nodig de c ognitieve verwerking van heden binnen het differentiatiekader die wereld bevorderen zonder aan de com plexiteit van de vooropgestelde verwerking te i de leerkracht probeert de taak als betekenis raken dit kan hij doen door vragen ste llen vol geheel te behouden 338 moer 1997 6 2 door de r elevante informatie in de taak meer standpunte n innemen z e leren de wereld op in het oog te laten sp ri ngen een meer be s chouwelijke manier benade ren 3 en hierbij de leerling en zoveel mogelijk aan ze krijgen er vat op en dat is w a t he n te moedigen om problemen zelf te identifice uiteindelijk motivee rt om te leren ren en op te lossen dat is ook wat er bij nelson en abdel gebeurt in h e t postspel ze le ren niet o ver de in wat volgt zal ik deze aandachtspunten ko rt post nelson en abdel zijn de post ze zijn als toeli chten hierbij probeer ik zoveel moge so rt eercentrum verantwoordelijk voor de post lijk linken te leggen naar de cell en in afbeel die vanuit afri ka ve rtrekt dat is uiteindelijk ding t dit stelt me bov e ndien in de moge hun motivatie om deze moeilijke taak uit te lijkheid om de verdere invu ll ing en d e prak voeren dat is hun motivati e om te lez e n om tische toepassing van het schema een over e r registers en kaa rt en op na te slaan en zicht dat in deze bijdrage noodgedwongen overzi chtsfic hes in te vull en om te schrijven zeer algemeen wordt voorgesteld alsnog en met elkaar t e overleggen nel son en abdel een stukje te verhelde ren krijgen het gevoel dat z e een stukje werke lijkheid beheren de taak als betekenisvol geheel eigenaardig genoeg dr eigt dit betekenisvo ll e ik heb al herhaaldelijk gewezen op het belang stukje wereld maar al t e vaak weg te va llen als van een be tekeni svo ll e succeservari ng voor l e erlingen van buiten uit geholpen worden op de leerlingen zolang de leerlingen zi c h met de momenten dat ze er niet zelf uitkomen het nodige engagement binnen het kade r van ondanks de ondersteunende basishouding van de taak kunnen bewegen wordt dit beteke de leerkracht in zo n situatie hebben leer nisvoll e aspect meestal gevrijwaard de taak krachten eerder de neiging om buiten het reikt immers een stukje wereld aan en geeft betekenisvo lle kader van de taak te s tappen leerlingen de kans om iets met die wereld te le e rkrachten filteren bijvoorbeeld een aantal doen vanuit een bepaal de rol vanuit die moeilijke woorden uit het aanbod en be gin verschill ende rolpatronen leren ze hoe het er nen die woorden te exp lic iteren 6m de kloof in die wereld aan toe ga at ze worden niet te verkleinen of ze koppelen opdrachten met een handvol losse elementen de wereld los van de rolbeleving en ri chten de aandacht ingestuurd ze leren verbanden leggen en van de leerlingen op het goed lezen he t 1997 6 moer 339 goed schrijven of de opeenvolging van manier gebeuren de leerkracht die met zijn handelingen die leerlingen moeten doorlopen klas het postspel wil spelen kan de zwakkere om de taak af te werken of leerkrachten leerlingen bijvoorbeeld minder po ststukken verknippen de hoeveelheid informatie die voorle ggen maar ze mo e ten die stukken dan wordt verwerkt in evenredige delen en laten wel op dezelfde manier verwerken als hun de leerlingen slechts een stuk van de informa klasgenoten op die manier hebben ze meer ti e verwerk e n lo s van het geheel het zijn tijd om de comple xe verwerking van opzoe stuk voor stuk hande lingen die extra drempels ken sorteren het uitstippelen van een snelle opwerpen voor de leerlingen het ondersteu verdeling en het bepalen van de posttari even nende kader valt weg en leerkrachten bege tot een goed einde te brengen als de leer ven zich met de leerlingen op een abstracter kracht op voorhand b e slist om een groepje niveau de taal om hen terug op weg te leerlingen minder poststukken te bezorgen helpen beweegt hij zich in de vierde cel van figuur i naast deze meer cognitieve geladen tegen le e rkrachten di e de ho e vee lh e id po s tstukk en argumenten realiseren leerkrachten zi c h hier voor een groepje leerlingen terugschroeven bij vaak niet dat het kader van de taak ook in de loop van het lesgebeuren kunnen hun een emotionele lading heeft door de taak te interventie binnen d e vijfde cel van het b e le ven vanuit een welomschreven rol is het schema situeren voor zwakkere leerlingen vaak drempelverla gend om m et aanbod uit de buitenwereld te door relevante informatie meer in expe ri menteren a llan 199 2 cluckers 1986 het oog te laten springen gardner r98o de leerlinge n die het postspel spelen doen dit vanuit hun rol als postman de eers te de tweede en de derde cel bevatten op het moment dat ze zich inleven in die rol een aantal int erv enties op het niveau van de gooien ze meteen een heleboel fru straties l e erling zoals eerder vermeld zal de leer overboord waar ze zelf mee zitten ze ver kracht op dit niveau niets aan de taak zelf s chuiven zichzelf als zwakke denker onbe veranderen maar laat hij de relevante infor wust naar de achtergrond en kijk e n door de matie meer in het oog s pri ngen door de ogen van een postbeambte het geeft leer aandacht van de leerlingen te ve s tigen op kra chten bovendien de mogelijkheid om fou gegevens die belangrijk zijn om zich in te ten of wein ig efficiente verwerkingsstrate gieen leven in de taak of om de taak te verwerken niet altijd rechtstreeks op de leerlingen te in deze taak staat de l eerkra c ht bijvoorbeeld betrekken maar op de rol die ze spelen niet stil bij losse elementen die samenhangen met het onderwerp van de taak zoals woor het is ind erdaad maar al te vaak een feit dat dens chat die samenhangt met het werk van de taken in hun geheel te complex zijn voor p ost zwakkere le erders maar het verlagen van die de leerkracht dient daarentegen oog te complexiteit kan ook op een betekenisvoll e hebben voor verbanden en standpunten waar in die elementen worden opgenomen in dit geval so rteren en ervoor zorgen dat bepaalde reacti e poststukken op de juiste plaats terechtko men dit is naar doe l s tell ingen imm ers van m radstake docent vsolzmlk school cruciaal belang om de we reld van de taak op al lezende vraag ik mij af of er geen gulden de vooropges telde mani er te verwerken het is middenweg is voor het taa londerwijs ik heb niet de bedoe ling om het grootste gedeelte zelf a ls basisschoolleerling op een school van de woordenschat te verklaren in de gezeten met vrij modern taalonderwijs en praktijk blijkt het zelfs effectiever om stil te bijvoorbeeld als zwakke speller leer je dan staan bij sorteren en werelddelen in het m inder snel goed spe llen afscha ffen van algemeen los van de post om de verwer klassieke spel ontledings en schrijfoefenin king van deze taak te bevorderen dan het uit gen verhogen wel t plezier maar niet altijd de doeken doen van de post als dienstverle de effectiviteit nende instell ing 340 moer 1997 6 sporen en aan te pakken indien dit niet ver genoeg gaat kan de leerkracht overschakelen naar vragen en opmerkingen die het denk proces bij de leerlingen geleidelijk aan meer ondersteunen waar zijn ju ll ie mee bezig wat zoeken ju llie dan met welke letter begint het waar moest het weer naa rt oe hoe vind je dat wat moet je dan opzoe ken ja montevideo gaat het daar naar toe en waar ve rtrekt het dan of kijk es op de kaart waar het ligt kijk es naar die vorm in je atlas en kijk dan nog eens naar de kaart en zoek het dan eens indien zelfs deze interventies niet ver genoeg gaan kan de leerkracht de c omplexiteit van de taak aanpassen tijdens het lesverloop op dat moment beweegt hij zich in fff i d e vijfde cel van afbeelding i indien er leerlingen zijn die systemati s ch problemen blijv e n ervaren bij het begrijpen van een bepaald aanbod of met bepaalde e leg 4a2 als be zie1er verwerkingen die ze op het aanbod moeten toepa ssen kan de leerkracht op voorhand en leerlingen zoveel mogelijk aan stappen ondernemen die de toegankelijkheid te moedigen en of de verwerking bevorderen als hij dit doet op het niveau van de teerder werkt hij in de bijdrage van colpin van gorp wordt binnen de eerste cel van het schema hij zal uitvoe ri g ingegaan op het belang van het dan op voorhand e rv a ri ngen oproepen die de zelfontdekkende leren iemand die een pro leerlingen in staat stell en om zich in de bleem zelf op het spoor komt en doordenkt wereld van de taak in te leven of hij kan op zal meer le ri ng trekken uit een confrontatie voorhand met de leerlingen stilstaan bij de die op het eerste gezicht onoverkomelijk voor en nadelen van bepaalde probleem lijkt dit p ri ncipe heeft belangrijke gevolgen oplossende strategieen als hij op voorhand voor de keuze die leerkrachten maken bij aan de comple xiteit van de taak zelf sleutelt hun instap in het voorgestelde kader het is zal hij ervoor moeten zorgen dat zijn ingreep cruciaal dat leerkrachten zoveel mogelijk niet leidt tot het verknippen van de taak in instappen op het niveau van de leerling en dat losse op zichzelf staande stukjes informatie li efst tijdens de verwerking van de taak doen een minder sterke leerli ng moet immers blij op die manier wordt de s ituatie immers zo ven ervaren dat zijn deel van de taak zinvol is weinig mogelijk door de leerkracht veran binnen de opdracht waar de klas als groep aan derd of gemanipuleerd de natuurlijke spon werkt hij moet met andere woorden het tane gang van zaken wordt zoveel mogelijk gevoel hebben dat hij zijn steentje bijdraagt behouden de instap gebeu rt bovendien aan de hand van eerder vrijblijvende vragen die de derde cel geeft de leerkracht de mogelijk zo weinig mogelijk suggereren maar vooral heid om hetgeen er werd geleerd tijdens de diene n als ijsbreker vragen als waar zijn verwerking van de taak beter te laten beklij jullie mee bezig lukt het niet mannen ven in de toekomst tijdens zogenaamde wat gaat er niet wie kan er iets van b ri dgingmomenten haywood tzuri el 199 2 maken wat zijn ju ll ie aan het zoeken maken de leerlingen nieuwe denkbeeldige uiten de betrokkenheid van de leerkracht en toepassingen voor de nieuwe inzichten die ze kunnen voor leer li ngen een eerste aanzet zijn hebben verworven ze vragen zich af in om een probleem verder zelfstandig op te welke toekomstige situaties deze inzichte n 1997 6 moer 341 nog van pas zouden komen wat kan je altijd axline v dibs in search of se f new york het beste doen als je het land dat je zoekt niet ball antine books inc 1 97 1 onmiddellijk terugvindt op een kaart waar axline v play therapy new york ball antine kan het nog belangrijk zijn om zijn vragen books inc 1 979 die voor zwakkere leerders de transfer van de cluckers g e a steungevende kinderp s ychothera klas naar de buitenwereld kunnen bevorderen pi e een andere weg deventer antwerpen indien de leerling er na alle inspanningen nog van loghum slatorus 1 98 6 niet in slaagt om bepaalde taken tot een goed das j p j naglie ri j kirkby a ssess m e nt of einde te brengen maken we de overstap naar cognitive processes the pa ss theory of intelli de remediering de laatste fase in het conti gence massac husetts allyn and bacon 1 994 nuum deze fase wordt vermeld in de zesde cel donaldson m children s minds london fon van het overzicht de ruimte ontbreekt me tana press 1 9 7 8 echter hier om daarop dieper in te gaan donaldson m human minds an exploration london pengein books 1 99 2 be s lui t edwards e s sieminski d zeldin ed adult learn e rs educatio n and training london leerkrachte n krijgen maar al te vaak de routledge 1995 indruk dat taakgericht taalond erwijs niet op g a rdner h artful scribble s the sig nifi can ce of maat van hun zwakkere leerlingen is gesne childre n s drawings basic books 1 98o den omwi lle van in hun ogen een hele haywood c d tzuri el ed inte rac tive reeks voorspelbare moeilijkheden rijst de a ssess ment in de se ri e disorde rs of human vraag naar duidelijke en explicie te structuren le arning behavio r and co mmuni cation new voor d e z e doelgroep indie n leerkrachten york sp ri nge r verlag 1992 toch voor een taakge ri chte aanpak kiezen ja spaert k red de tuin van babb e l nede r blijken ze met de leerli ngen al vlug in dit lands voor he t buit engewo o n lage r onderwijs deur expliciete alternatief te belanden op het ne plan ty n 1997 moment dat de leerlingen de tak e n niet op lidz c pra c tition er s geide to dynamic a ssess zelfstandige basis kunnen verwerk e n m e nt the guilford school pra ctitioner nochtans beschikt jui s t het taakge ri chte se ri es new york the guilford press i99i taalonderwijs over een belangrijke troef om sternberg r p ruzgis ed pe rsonality and leer en gedragsprobleme n te voorkomen inte llige nce cambri dge universi ty press 1994 leerlingen werken met betekenisvolle taken thorpe m r edwards a hanson ed het oplos s en van problemen di e zich in culture and pro cessen of adult le arning lon dergelijke wereldse taken voordoen biedt don routledge 1995 de beste garanties om te will en leren dit op van avermaet p k van den branden voorwaarde dat leerkrachten de gevoelswe taakge ri cht onderwijs theoretische uitgangs reld van de l e erlingen erkennen en va s thou punten in vorr werkgroep nt2 red taak den een leerkracht i s ee n c ontainer en gericht taalonde rwijs een o nm ogelijke taak deur indien het nodig is onderst e unen leerkrach ne planty n 1996 ten het leerproces op een zelfontdekkende vanmontfo rt m l earning a language in two betekenisvo lle manier zowel de leerlingen worlds probl ems and poss ible solutio ns iace als de l e erkracht zu ll en zich dan zoveel moge conferencepaper montice ll o new york lijk binnen het spel en de rolpatronen van de vanmo ntfort m intern d oc um en t task ba oorspronkelijke taak bewegen het zijn nood sed educatio n and d iffe rentiation outs id e and wit zakelijk e voorwaarden om ook zwakkere hin a multim edial world th e leonardo wo rkable teerders te motiveren en een doorl e efd c om lang uages m ee ting in stoc kholm septe mbe r 1997 petentiegevoel te laten ervaren leuven st e unpunt nt2 1997 vertommen h g cluckers g lietaer de literatuu r relatie in th e rapie leuven universitaire pers 1989 a ll an j in scapes of the child s world spri ng publications inc 1988 342 moer 1997 6