Taal voor alledag

Publicatie datum: 1987-01-01
Collectie: 18
Volume: 18
Nummer: 5-6
Pagina’s: 81-82

Documenten

vaststellen voor het onderwijsveld wel kun nen onderzoekers steun verlenen bij het ver duidelijken van doelstellingen de haalbaarheid ervan onderzoeken en bij de evaluatie van doelstellingen hoofdstuk 2 bevat een analyse van het begrip functionele taalvaardigheid daarbij gaat het om het opbouwen van een gezamenlijk kennis bestand blok geeft ook zijn eigen opvatting over taalvaardigheid als ik het over iemands taalvaardigheid heb dan heb ik het over de mate waarin iemands taalprogramma effectief is elk woord in deze definitie krijgt een toe lichting zo verstaat blok onder taalprogram boek ma een verzameling regels die in de geest of fysiologisch in het centrale zenuwstelsel op besprekingen geslagen zijn hoofdstuk 3 handelt over alledaagse taalge bruikssituaties alledaags zijn die situaties waar bijna iedere lbo of mavo abiturient mee in aanraking kan komen om dergelijke taalge bruikssituaties op het spoor te komen is er addie gerritse n een enquete gehouden onder oud leerlingen taal voor alleda g een voorlopige inventarisatie van 113 alle daagse taalgebruikssituaties is als bijlage op de tekst op de achterflap van het proefschrift genomen de rapportages zijn niet in de studie taal voor alledag begint met hoe goed zijn opgenomen er wordt naar verwezen de leerlingen die aan het einde van de leerplicht proefpeiling is wel uitvoerig beschreven het volledig dagonderwijs verlaten voorbereid in hoofdstuk 4 geeft blok een verantwoording op het taalgebruik dat in het dagelijks leven van het tot stand komen en de validiteit van van belang is deze vraagstelling geeft niet het toetsinstrument onder andere de groot duidelijk weer waar het boek over gaat wordt hiervoor weer uit de kast gehaald bij uit hoofdstuk 1 blijkt dat de studie meer gaat begripsvaliditeit gaat het om de vraag in hoe over doelstellingen gestelde doelen of nog te verre de scores op de taalproeven kunnen stellen doelen dan over leerstof didactiek worden opgevat als een representatie van de leermiddelen of andere zaken die bij het les functionele taalvaardigheid van leerlingen het geven komen kijken aardige is dat alle ins en outs worden ge nadenken en discussieren over doelstellingen noemd dus ook als er nog geen duidelijkheid is natuurlijk van het grootste belang volgens bestaat over de resultaten of waar er nog pro het leerplan voor de rijksscholen 1975 moet blemen zijn met betrekking tot de begripsvali het onderwijs in de moedertaal gericht diteit maar blok schrijft opgewekt dat dit on zijn op het vergroten van de taalvaardigheid en derzoek in een opzicht een stap in de goede het aanbrengen van kennis en begrip van taal richting is alle schalen blijken homogeen te kundige en literaire verschijnselen terecht zijn in de beoogde leerlingenpopulatie daarom constateert blok dat deze formulering wel erg acht hij de schalen een goed uitgangspunt ruim is en veel te algemeen om mee te wer voor een verder gaande analyse van die ken ze suggereert een overeenstemming die begripsvaliditeit er niet blijkt te zijn zodra de doelstellingen pre uiteindelijk zijn zeven taalgebruikssituaties ge ciezer worden geformuleerd blok verwijst in selecteerd een brief schrijven aantekeningen dit verband naar kwesties waarover docenten maken een lange handleiding lezen het lezen en vakdidactici zich druk hebben gemaakt als van formulieren het algemene nieuws in de taalbeschouwingsonderwijs normaal functio krant lezen informatie opzoeken luisteren en neel onderwijs en het opstel het wetenschap kijken naar een informatief programma pelijk onderzoek kan geen doelstellingen voor mij is hoofdstuk 5 wel het aardigste 81 deel van het verslag omdat ik zelf heb meege docenten onderwijsverzorgers en de overheid daan aan het deelonderzoek dat de verwach als beleidsmaker blok refereert aan de dis tingen van docenten ten opzichte van de leer cussie over de basisvorming en daaraan ge lingen naging de beoordelaars waren gerecru koppeld de kwestie van de basis eindtermen teerd uit zeven geledingen die bij doelstelling hoewel hij een aantal belangrijke opmerkingen vraagstukken betrokken zijn bijvoorbeeld do maakt over de vaststelling van die eindtermen centen lhno lto mavo vakdidactici ouders krijg ik toch de indruk dat hij er niet omheen beleidsmakers en vertegenwoordigers uit oplei wil deze discussie moet binnen de von dingen en bedrijfsleven aan ieder van hen overigens nog gevoerd worden werd gevraagd te voorspellen hoe de leerlin het is de vraag in hoeverre dergelijk onderzoek gen zouden scoren volgens het deelonderzoek een reeel beeld geeft de opdrachten zijn nog waren de verwachtingen over het algemeen al willekeurig net als de gekozen leerlingen hoger dan de werkelijke prestaties van de leer groepen lingen dat verleidt de onderzoeker tot de op de vraag naar de voorbereiding van de leerling merking dat veel onderwijsgevenden niet zo n zie het begin van deze bespreking valt niet goed beeld schijnen te hebben van de presta met dit onderzoek te beantwoorden ik denk ties van hun leerlingen ik zou hem dat niet dat de resultaten die de peiling opleverde niet graag nazeggen te danken of te wijten zijn aan een slechte het laatste hoofdstuk heeft als titel discus voorbereiding want tussen de resultaten van sie blok vat de voorgaande hoofdstukken de peiling en de voorbereiding zit nog altijd de nog eens samen en geeft enkele kanttekenin leerling en dat is zeker geen constante factor gen zoals in het boek wordt het verband tussen die er zijn zeer veel andere alledaagse taken twee niet gelegd die aan de leerlingen voorgelegd hadden kun de wetenschappelijkheid van bloks onderzoek nen worden die kleine dekkingsomvang is op lijkt een zwaarder gewicht te krijgen dan de in zich geen reden de resultaten minder serieus houd ervan getuige bijvoorbeeld de talloze te nemen het is algemeen bekend dat uit klei verwijzingen naar andere studies ne steekproeven valide informatie gehaald kan worden over veel omvangrijker populaties h b lok taal voor alledag feiten en meningen de steekproeven zijn wel te klein voor een over het taalgebruik van lbo en mavo nauwkeurige schatting van wat leerlingen leerlingen in alledaagse situaties kunnen s gravenhage stichting voor onderzoek van tot slot geeft blok aan voor wie dit onder het onderwijs 1987 zoek van belang kan zijn leerlingen ouders wim ruitenbeek natuurlijk leert een kind leze n natuurlijk leert een kind lezen is een bundel als meer dan het leren van een reeks technie opstellen over vernieuwende manieren van le ken lezen doe je omdat je het leuk vindt of zen leren in de eerste jaren van de basis omdat je iets te weten wilt komen en dat zou school het is een poging t b v de nascholing vanaf het allereerste begin in het onderwijs speerpunt lezen informatie bijeen te brengen voorop moeten staan over leesmethodieken die een alternatief kun daarbij moet het onderwijs uitgaan van de nen vormen voor de traditionele klassikale me taal van de kinderen zelf thoden de belangrijkste uitgangspunten bij de het leesonderwijs moet rekening houden keuze van de artikelen waren met verschillen in het ontwikkelingsniveau van dat de auteurs leesonderwijs moesten zien de kinderen ze moeten leren lezen als ze er 82