Taaldidactiek voor het basisonderwijs

Publicatie datum: 1969-01-01
Auteur: H.J. H.
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 1
Pagina’s: 96

Documenten

experimentele kunstintegratiecursu s al enkele j a re n vin dt regel m atig ove rle g pl a ats tu sse n het ni euw rotterda ms t onee l en ve rteg e nw oor d i ger s v an het voo rtgeze t o nde rw ijs in en o m rotter dam dit overleg had al s eerste doel een efficiente benaderi ng van de leer li ngen bij het onderwijs na de basisschool te bevorderen tha ns is he t p l an ontw ikkel d deze doelst el l ing uit te breide n o ok voor de docente n di e i n voo ra l toneelkun st ge interessee r d zijn is nu een progra mm a ontworpe n dat hen in staat zal stellen kennis te m aken met d iverse vormen v an vooral ei g entijdse kunst d i t progra mm a is ontwikkeld met vertegenwoor d igers van het m use um boymans v an b eur inge n het r otter dams phi lharmo nisch orkest het r otterda ms dans c entrum en het n r t in pract i ca en discussiebijeenkomste n mogelijk aansluitend bij a ctue l e ten toonstell ingen voorstell i ngen en co ncerten zal getr acht worden de deelne m ers inzicht te la ten kr ijgen en enige v aa r digheid te l aten verwerven in diver se kun stvorm en tevens zal e r na ar gestr eefd worden bruggen te slaan tussen deze kunsten door b v vanuit het beeld tot d ans of van kl ank tot drama te k ome n d eze eerste experimentele cursus die niet alleen voor leraren n ederlands be ste m d is zal op twaalf za te rda g en in het n aja ar wo r den gegeven waarschijn lij k tussen 11 en 1 uur na dere informaties worden verstrekt door mej mar griet lokman van het n r t 010 137623 of 1 24266 h j h taaldidactiek voor het basisonderwij s d e l era ren n ederl ands a an de vier nijmeegse pedag o gi sc h e a c a demies hebben een taaldidact sche handleiding samengesteld in het bijzonder ter wille van de did actische vorming v an h un stu dent en het is ee n pra ktisch boek geworden w aarop we l a te r hopen t eru g te komen in de z e a ank ondig ing noe m en we uit de inhoud sys tem a t isch i nge deelde hoofd stu kken over de gewone onder del en van het moederta al onderw ijs op de b asis school maar ook bijvoorbeeld hoofdstukken over cre atief schrijven en drama li t eratuur overzichten e n lesopdrachten coll p dekker pr of huybersstra a t 21 n ij m e g en 088 00 32 26 4 verst rekt desgew enst nadere inlichtingen h j h 96