Taalgericht vakonderwijs: taalgericht vakonderwijs biedt efficiënt antwoord in de praktijk

Publicatie datum: 2003-01-01
Auteur: P. Bosch
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 3
Pagina’s: 87-88

Documenten

paula b osc h waa rom taalgeri c ht v akonderwij s de laatste decennia is de leerlingpopulatie sterk veranderd i n de grote steden is meer dan d 0 van de leerlingen van anderstalige afkomst dit taalgericht vakonderwij s heeft consequenties voor het onderwijs het ge zamenlijke referentiekader van deze leerlingen ontbreekt en de woordenschat van de meeste taalgeri c ht vakonderwij s biedt effi c i e nt anderstalige leerlingen loopt sterk achter bij de a ntwoord in de pra ktij k nederlandstalige leerling daarnaast is het leesgedrag veranderd waardoor de leesvaar digheid sterk verminderd is de schoolboek in dit artikel gaat het orn taalgericht vakondenvijs teksten zijn voor veel leerlingen erg moeilijk tvo en de manier waarop docenten dat in dnge geconfronteerd worden niet een andere leer lijkse lessen kininen inzetten tevens zullen enkele lingenpopulatie en hun lagere vaardigheid in het eermen die verbonden zijn aan tvo toegelicht nederlands betekent dat docenten andere in worden spanningen zullen moeten leveren om deze leerlingen effectief en efficient onderwijs te bieden taalgericht vakonderwijs is een ant als een groep leerlingen bij elkaar zit zijn er woord hierop onder hen veel verschillende achtergronden en verschillende ervaringen tijdens een workshop begrijpelijk taalaanbo d over tvo weet een workshopleider niet wat de bij mondeling taalgebruik weten sprekers zich voorkennis op het gebied van taalgericht vak meestal goed aan te passen aan het taalniveau onderwijs is er is dan ook geen gemeen van de aangesprokenen tegen een kleuter van schappelijk referentiekader door het maken van drie jaar spreek je anders dan tegen een puber een woordweb rond taalgericht vakonderwijs van vijftien jaar tegen een eindexamenleerling waarbij alle deelnemers reageren vanuit hun van vwo spreek je anders dan tegen een vmbo eigen associaties ontstaat een verzameling losse leerling uit de derde klas en toch zal je tegen associaties persoonlijke referenties en gevoels die kleuter niet op hetzelfde niveau als de aspecten door na te vragen en te laten kleuter spreken maar net iets daarboven tegen verduidelijken krijgen we een gemeen een baby zeg je ook niet blb bl bl of zoiets je schappelijk referentiekader we weten allemaal biedt steeds iets meer aan we noemen dat het evenveel van het onderwerp en we kunnen n 1 niveau je taalaanbod is altijd van een net samen praten over het onderwerp hoe komt iets hoger niveau dan het taalvaardigheidsniveau het eigenlijk dat we bij zo n concept als van de leerling behalve dat je als spreker een taalgericht vakonderwijs verschillend associeren verwachting hebt van het taalniveau van de de woorden in ons hoofd zijn systematisch ander zul je op basis van de reacties van de ander geordend in een soort netwerk tussen het ene opnieuw je taalgebruik aanpassen bij mon woord en een ander woord is een verband dat deling taalgebruik is een groot deel van de op een bepaald moment of op een bepaalde communicatie non verbaal waarmee je dus wijze tot stand is gekomen hoe meer ver extra informatie of uitleg kunt geven of zaken banden er zijn des te beter een woord wordt kunt benadrukken je kunt iets laten zien de onthouden en gekend het gaat dan niet alleen monstreren voordoen en laten nadoen je kunt om verbale verbindingen maar ook om ge woorden extra uitleggen moeilijke woorden op voelsassociaties herinneringen ervaringen en het bord schrijven en laten overnemen je mentale verbanden het referentiekader van elk gebruikt deze extra manieren om aan te sluiten van ons is kleiner dan het gezamenlijke daarom bij de voor kennis van de ander is het juist zo aantrekkelijk om elkaars kennis en ervaring in te zetten omdat we zo van elkaar bij schriftelijk taalaanbod de schoolboekteksten leren en ieder zijn referentiekader kan uit is het een stuk ingewikkelder lees bijvoorbeeld breiden maar eens de volgende tekst 2003 3 m oe r 87 hij tikte een pint duuide de wagen naar rechts de leerlingen worden dan gedwongen de taal te sprong drie keer in dacht even na roet zijn vingers gebruiken stel de groepjes zorgvuldig samen boven liet toetsenbord en tikte vervolgerts dat er zodat bij de ene opdracht de ene leerling zijn iemand een lezing hield over de verspreiding van de grotere taalvaardigheid kan inzetten en de kerstbooni andere leerling zijn kennis en ervaring meer kan uit plankton van voskuil deel 3 van inzetten laat leerlingen veel aan elkaar het bureau uitleggen maak spreekkilometers in taal als je jongeren vraagt waar deze tekst over gaat dan is die vraag voor hen niet makkelijk te woordenschatuitbreiding beantwoorden voor ouderen met het refe net als bij begrijpelijk taalaanbod geldt ook rentiekader typen typemachine wagen in voor woordenschatuitbreiding dat je als docent springen enzovoorts is deze vraag niet moeilijk net boven het niveau van de leerling moet te beantwoorden beter is de tekst te laten voor zitten zodat hij de gelegenheid heeft steeds bij afgaan door het oproepen van de voorkennis te leren en zijn eigen taalgebruik en zijn eigen een stuk uitleg demonstratie voorbewerking hypotheses over taalgebruik bij te stellen we van moeilijke woorden daarnaast biedt de tekst gaan bewust niet woordenschatuitbreiding om mogelijkheden om de betekenis beter te begrij als we de woorden selecteren die de leerlingen pen zoals illustraties foto s tabellen en schema s moeten kennen en gebruiken niet alle on bekende woorden die ze in de schoolboeken ta al gebruike n tegenkomen zijn hiervoor geschikt als er veel leeskilometers maken over hetzelfde immers slechts een enkel verband wordt gelegd onderwerp bevordert de leesvaardigheid veel in de hersens zal het woord waarschijnlijk weer woordenschat over eenzelfde onderwerp bevor net zo snel verdwijnen als het erin is gekomen dert de voor kennis en het denken over dat onderwerp deze drie aspecten beinvloeden morg en i s nooit te la a t elkaar positief werken als het ware als een en morgen is nooit te laat om te beginnen met katalysator voor het andere aspect een ander taakgericht vakonderwijs een les van 45 minu aandachtspunt is de leerstofordening de ten is altijd te kort om een begrip als taalgericht schoolboeken houden niet altijd rekening niet vakonderwijs of een concept als de middel de genoemde principes soms wordt een eeuwen of zure regen echt te verankeren in het theoretisch onderwerp eerst aangeboden daarna systeem van onze hersenen ik hoop een paar pas het praktische soms iets wat ver weg is eerst essentiele aspecten van taalgericht vakonderwijs en dan pas de eigen ervaring wees vrij om voldoende onder de aandacht te hebben ge volgorde te wijzigen stel de leerling centraal in bracht en natuurlijk hoop ik dat u morgen al plaats van het boek dus eerst het praktische begint niet het toepassen van enkele van de in dan het theoretische eerst het algemene dan het dit artikel weergegeven technieken specifieke eerst het concrete dan het abstracte het is van belang dat leerlingen tijdens lestijd literatuur niet elkaar kunnen overleggen en de taal actief bronnenboek taalgericht vakondenvijs slo 2001 kunnen gebruiken samenwerkend leren is een e 12 bestellen slo telefoon 053 4840305 heel geschikt middel om in te zetten bij tvo 2003 3 moer 88