Taaltoren van Babel

Publicatie datum: 2000-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 5-6
Pagina’s: 293-294

Documenten

redactioneel moer kan natuurlijk niet achte rblijven van daar dat ik er over begin in een uitleg 22 november 2000 p 12 wordt in een beschrijving van een brochure jan peter houtman gesproken over achterstandsbestrijdin g op dez e la atste term volgt vaak gaat het daarbij om l eerlinge n me t een bepaalde sociale culturele of eco nomisch e a cht e rgro nd over definierin g ge taaltoren van babe l sp roken heel veel woorden gebruiken om eigenlijk niets te zeggen dat wijst mees tal op woorde n dien en de me n s zij m a ken de een angst om iets verk ee rds te zeg ge n op werk e lijkheid t e be grijpen zond e r woor een angst voor de p a vlov reac tie waar veel d e n we kunn e n het on s niet echt voorste llen pvda ers la s t van hebben bijvoorbe e ld als blijft de we re ld als di e van v oo r de s ch e pping i e mand zi c h de term wno laat ontv all en toen niemand er nog ideeen over had of er zek er in c ombinatie m e t allo c hto n en ik m a ar enig wo ord aa n vuil maakte z e lfs in mo e t dan d e nken a an h e t don t m e etion th e ed e n wa s alle s nog dik in ord e echt mi s ging war prin c ipe uit fawlty t o wers het pas toen m e n de toren van babel gin g allo c htone n etni sch multicultureel en a ch bouw e n als gev olg daa rvan gin g i e deree n ters tanden d e ze woord e n vind je me estal bij in e ens v erschi ll ende talen spr e ken e en ramp elka ar in e e n tek s t dus ne g atief z e lfs ofjui s t zo v e r was ik toen ik ee n l e zing van de nadrukkelijke pogingen om nederland al s abdelr a hman el ai ss ati bij woonde hij gaf multi c ultur e l e samenl evin g in e en pos iti e f aan dat in d e koran de g ebeurtenis se n rond dagli cht te s te ll en dragen bij aan een negati e om babel ve el positiev er worde n b eschr ev en ve beeldvorming voor j e het wee t s taan alle hi e r wordt h et onts taan van ve rs chillend e betrokkenen e n zek e r b e le id s m ak ers s tijf van ta len als een verrijking b e schouwd de s panning en zeg gen z e niets m ee r me t v e el d e m acht van het woord of b e ter d e woord e n macht van de b e t ek e nis van het woord of met een no g mooie r woord het disco urs voor deze me ns e n kan een conferenti e hel confe r e nties z ijn in dit ve rband e en z e ge n p e n in dit numme r kunt u in e e n ve rs lag wat is d e fun c tie van c onfer enti es anders dan le zen dat cultuur en du s ook een multi c ultu e e n moge lijkh e id t e bi eden voor h e t bij s t el rele s amenleving e r w el is ma ar dat me n e r l e n van je e i g en de finiti es e n begri p van z ich niet dru k ov er ho e ft te maken het woorden klopt mijn begrip of id ee rondom vormt zichzelf en laat zich niet vormen h e t een b e paald ond e rw e rp nog m e t di e van mijn v e randert me t d e m en se n die er d eel v a n uit vakgenoten zijn w e het nog ee n s i s de m a ken wereld inmiddels veranderd ben ik nog up t o w e l zinni g blijft het om je druk te maken date ov er h e t onderwijs a an de ze z elfde m en se n hierover twe e artik elen in dit nummer cultuur zoals i n multi culture le samenleving dirkj e ebb e rs bre ekt een l a n s voor de i s een a ctueel woord ook hi e r doet d e vraa g kam eleon omdat er al zoveel ru ps en in h e t zi c h voor of multicultureel slecht i s en e r dus onderwijs zijn m et die rupsen heeft zij het geintegre e rd dient t e word e n of dat het go ed dan ov er onderwijsve rni e uwinge n zoals in de i s en dat het de ruimte moet krijg en d e term reclame zo zag ze eruit erv oor en zo e rna tre kt d e aandacht er wordt druk gedefini een ru ps verandert in een vlinder en dat i s het ee rd een c onfe re nti e ov e r dit onderw e rp da n dirkje gaat in op de l ee rkr a chtva a rdig trekt ee n voll e zaal kranten word e n gevuld he den die het mogelijk maken om flexibel te en de zendtijd op televisie wordt volg e praat reageren op de onderwij ssituatie van het h e t lijkt ook een goud e n gre e p want cultuur moment obse rva tie en coaching zijn metho b ehelst zo n beetje a ll es wat een mens doet en d es om deze vaardigheden te vergroten zo kun je verbanden le g gen met van all es en marianne verhallen doet even aan defi nog wat nie ri ng voordat ze de mog e lijkheden om to t 2000 5 6 moer 293 beter taalonderwijs te komen beschrijft ook al heb je h e t al meerdere malen over een b e paald ond e rwerp gehad to c h ofjuist dan is het goed eens opnieuw na te gaan waar j e het eige nlijk ove r hebt beter taalonderwijs wil len we allemaal maar wat is het ook al weer dat is ergen s het manko van de mens als s chak e l in het onderwijs een kameleon hoeft niet te bedenk en wat hij i s hij is gewoon kameleon wij w el wij moet e n denken en daarom wens ik u ve e l leespl e zier en verander ze bestelling themanummer s ieder jaar geeft moer een themanummer uit dit is een extra dik nummer over een specifiek thema van het onderwijs in het nederlands als u nog niet zo lang lid bent van moer moet u wellicht een aantal van deze themanummers missen wanneer u deze toch graag in uw bezit wilt hebben dan kunt u ze alsnog bestellen zolang de voorraad strekt de prijs van een themanummer is f 25 inclusief porto en de thema s zijn de volgende moer 1990 7 leren alfabetiseren moer 1992 3 4 de praktij k moer 1994 6 nederlands als tweede taal moer 1996 1 taalonderwijs op de basisonderwijs moer 1996 6 tweede fas e moer 1997 6 taakgericht taalonderwijs moer 1999 3 kunstzinnig taalonderwij s u kunt een themanummer bestellen door het bijbehorende bedrag over te maken op gironummer 28 31 310 t n v von amsterdam vergeet niet het juiste thema en nummer van moer te vermelden en uw eigen adres bij bestelling van meer dan een themanummer blijft de prijs per nummer hetzelfde maar veranderen de portokosten bij 1 exemplaar betaalt u f 5 portokosten bij 2 exemplaren betaaltuf 6 portokosten bij 3 exemplaren betaalt u f 8 portokoste n bij 4 t m 19 exemplaren betaaltuf 9 50 portokoste n bij 20 exemplaren of meer betaaltuf 12 50 portokoste n 294 moer 2000 5 6