Taalverhalen. Een serie boekjes die de taal beschouwen

Publicatie datum: 1988-01-01
Auteur: Rob Godfried
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 6
Pagina’s: 46-47

Documenten

en begeleidster zijn met elkaar in dialoog n el h of m ees ter e ls de waard dyslex ie ook m et instemming halen de auteurs d e bronnen maar een w oord lees en schrijfproblemen aan die de psycholin g uist frank smith onder vanuit de alfabetiseringspraktijk bekeken scheidt de semantische uitgaan van beteke uitgeverij pandoor rapenburg 33 nissen zoals in de natuurlijke methode de or 1011 tv amsterdam prijs f 24 50 thografische verwachting op g rond van moge lij k e k lankco mb inat ies door d e schrijfsters ge koppeld aan ver wachtin g met b et re kk in g tot betekenissen syntactische gebruik maken van impliciete taalkennis op basis van gespro rob godfried ken taal en de visuele in de meeste teksten voor beginnende lezers sp elen visuele kenmer ken d e hoofd rol korte w oorden z ouden g e taalverhalen makkelij k er zijn d at resulteert in betekenislo een serie boekjes ze w ezensvreemde teksten daar stelt de alfa die de taal beschouwe n betiseringsgroep tegenover lezen lee r je door te lezen alle lezen is per definitie begrijpend lezen voor het schrijven geldt mutatis mutan deze serie bestaat uit drie boekjes bedoeld dis hetzelfde je schrijft met een doel compo voor leerlin g en van groep 5 tot en met 8 van sitie en transcriptie zijn twee aparte vaardi g he het basisonderwijs b ij elk boekje hoort een den in het reguliere taalonderwijs w ordt voor handleiding voor leerkrachten al de transcriptie beoordeeld d e ta alverhalen bevatten veel aan k no pingspunten voor taalbeschouwing die be het laatste hoofdstuk laat zi en hoe de eerder schouwing vindt ook plaats door middel van beschreven u i tgangspunten vorm kunnen krij diverse opdrachten aan de kinderen die het gen in de alfabet i seringspraktijk de l essen be verhaal lezen va tt en soms aardige ideeen soms doen ze puzzels d ie in g aan o p in het verhaal g e p re toch weer wat schools aan zoals het werken senteerde verschijnselen en zo d e kinderen met werkbladen en het laten lezen van een sa erover laten nadenken menvatting om de cursisten te insp i reren tot speuropdrachten die d e kinderen s t imuleren het lezen van een boek gelukkig staan er niet in hun ei g en omgevin g op z oek te gaan alleen succesverhalen vaak voel je iets van naar bepaalde taalverschijnselen de worstel i ng van curs i sten en begeleidsters schrijfopdrachten in de richting van experi om samen z i n te geven aan de lessen menteren met taal de hoofd personen in de verhalen komen wat nogmaals duidelijk maakt stempel s op steeds in situa t ies terecht die vreemde gekke drukken heeft geen zin aan het werk gaan en opmerkelijke of spannen d e taalsituaties bevat knelpunten proberen op te sporen wel maar ten een paar voorbeelden als het bas i sonderw ijs n i et wezenlijk het aan in het eerste boekje een raar verhaal komt de vankel i jk leesonderwijs aanpakt i s het dwe i len hoofdpersoon in de stad ettelijke woorden te met de kraan open de school producee rt haar gen die niets and ers bete kenen d an w inkel eigen analfabeten is er misschien een markt boetiek hoek paleis bar shop salon enzo voor b ui tenschoolse alfabetiseringslessen aan voort d it alles uiteraard met voor en of ach jonge k i nderen op woensdagmiddag of even tervoegsels verfhoek of haarsalon tueel gedeeltelijk onder schoolti jd laten we in het tweede boekje streng geheim komen wel wezen hoe belastend dat ook is het kan de hoofdpersonen via een hoop geheimschrift ze een hoop ellende besparen on d er meer terecht bij versluieren d taalgebruik tot slot hofmeester en de waard schreven het onno d ig gebruik van moeilijke w oord en en een helder pr i kkelend boekje ik kijk reikha l niet bestaande woorden m arten toonder zend uit naar de antwoorden van de weten h et bedenken van gewone woorden die je schappelijke specia l isten op de opgeworpen tot scheldwoord kan maken kan een leuk spel vragen letje worden achterlijke achteruitkijkspiegel h et d erd e boe kje pop story gaat onder meer over vreemde talen het verschil over feiten e n 46 menin g en in d e taal ritm e en versc h illen tus voor de commercie echter minder aantrekke sen k ranten lijk de auteur r obert francissen lijkt erin het is toch te hopen dat de boekjes leerkrach g eslaagd de verhalen verhalen te laten hij ten zullen aanzetten de dagelijkse werkelijk heeft ze niet zo volgestopt met voor de taal b e heid en taal van de kinderen tot onderwerp schouwing aardige elementen dat het verhaal van taallbeschouwingslactiviteiten te nemen zelf niet meer te pruimen is hoewel sommige en dat zij dat gewoon taalwerk zullen noemen elementen w at g e kunsteld aan d oen b lijft het verhaal zelf oo k aard ig o f de kinderen het r obert francissen taalverhalen uitgeverij zwij niet storend vinden steeds tij d ens het lezen te sen til b ur g leerlin gen bo ekjes f 1 4 7 5 hand moeten nadenken over de taligheid van wat ze leiding en f 10 net gelezen hebben in plaats van meteen door te k unnen lezen moet de p rak tij k maar uit wij zen er is nog w el iets af te ding en o p sommi ge invul achtige opdrachten d ie de kinderen krij g en d e handleidingen voor leerkrachten zijn vaak even speels als de boekjes voor de kinderen ze staan bol van de voorbeelden uit de dage lijkse w erkelijkheid d ie zonder moeite tot een stukje taalbeschouwing met kinderen zouden kunnen leiden het zijn laag drempelige boek jes die veel leerkrachten op ideeen zouden kunnen brengen er staat bovendien een over zicht in van de in het kin d erverhaal voorko mende althans door de auteur be w ust erin g estopte taal verschijnselen ook het algeme ne gedeelte over taal en taalbeschouwing is adress en van de auteurs in dit nummer bek nopt en helder de opvatting van de auteur dat belangstelling voor taal de motor van een m artien de boer tweede helmersstraat 4 0hs levenslang leerproces is sluit goed aan bij de 1054 c k a msterda m opvattingen van de von d at geldt ook voor zijn praktische aanpak van alledaagse situa h ans cohen de laha ties zoals die waarin hij de kinderen stimu p a stichting schooladviescentrum leert taalfouten in hun omgeving op te sporen ondiep 63 3552 e b utrech t foute zinnen on zin wartaal versprekingen m aar h et mogen geen spelfouten zijn r esy d elnoy lankforst 4 2 16 spelfouten ontdekken is te gemakkelijk 6538 hw nijmege n daarom is het jammer dat francissen met zijn werk bij een uitgever terecht gekomen is die rob godfried p aertsstraat 108 iii achterop de boekjes meent te moeten schrij 1074 vt a msterdam ven de kinderen kunnen zelfstan dig met d e boe els schellekens p rinseneiland 32 ken werken bij voorbeeld w anneer er wat tijd 1013 l r amsterda m over is na het gewone taal werk of in vrij werkuurtjes wat een helden bij zwijsenl de greet snoodijk koningstraat 4 9 flaptekstenschrijver heeft van de opvattingen 6811 dh arnhe m van f rancissen kennelij k geen goede nota g enomen piet hein van de ven er is ook gemeend steeds eenderde deel alge oude groenewoudse w eg 226 mene informatie in elke handleiding te moeten 6524 w p n ijmegen kopieren een boekje als handleiding voor alle drie kinderverhalen zou natuurlijk veel goedko per en bovendien nuttiger zijn als overzicht 47