Ten Geleide

Publicatie datum: 1969-01-01
Auteur: E. F. Vroom
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 1
Pagina’s: 59

Documenten

grijpb a a r zijn zo dat e r tussen h en en de adviesco m missie geen misverstan den kunnen rijzen maar ook voor de bezetting van de hu idige constructie teams zou ee n andere regeling getroffen kunnen worden ik zie hier een taak voor bij v de vereniging voor het onderwijs in het n e derl ands m aar wellicht ook voor de p e dagogische c entra of de didactiek co m missie n ederlands van de vereniging voor leraren in de l evende t alen als de v o n die zelf nog moet uitgroe ien tot een sterke landelij k e orga nisatie in de toe k omst deze taak op zich wil ne men wor dt het on derwijs in de moedertaal daarmee gediend d e toets zal dan mede door de inspraa k van vele leraren in de moede rtaal een positieve invloe d hebben op he t o n derwijs t e n geleide longitu di nal e leerstofplanning is een schone zaa k wannee r de von zich op dit terrein wens t te begeven en dat is zeke r ee n van d e voornaamste doel stelli nge n van de verenig in g dient zij zich echter te realiseren da t er op het ogenblik een overhei dsinstituut bestaat dat door de c onstructie van schoo l toetsen r eeds me tterdaa d bepaalt wat het basison d erwijs tot zijn leerd oele n dient te rekenen bedoeld is het centraal insti tuut voor toetsontwikkeling te arnhem waarvan de 1 970 toets afgenomen zal worden van ca 44 000 zesde klassertjes een aan tal d at i n de komende jaren nog wel vervee l voudigd zal worden het gaat har d geinspi reerd door de co8rdi na ti e van we rkzaa m heden d ie de von reeds tussen verschil lende pe dagogische bureau s tot st and gebrac ht h a d toog moer i n ok tober eens naa r arnhem voor een t errei nverkennend gesprek met enkele me de we rkers van het c i t o en d r e warries r esear ch instit u ut voor toegepas te psychologie te amsterdam alras bleek dat het c i t o eigenlijk niets liever zou wil len dan zich st r ik t te beperken tot zij n ei ge nlijke taak toetscon stru cfie en afname d e door de omstandighe den opge drongen nevenarbeid t w de bepaling en omschrijving van de einddoelstellingen van het basison derwijs waarove r nu eenm aal gee n communis opi nio bestaat dien t men al thans in begi nsel niet tot de taak van het insti tu ut te rek e n en afgesproke n wer d dat de hele materi e eens ter o penhartige discu ssi e zou wor den gesteld in moer waarvoor de heer wesdorp bovenstaand artikel toezegde aa n d e von nu de op dracht de bere id heid tot sa me nwerking va n de zij de van het c i t o op ade qu ate wijze te beantwoorde n e f vroom 59