Tranen in de Tweede Kamer

Publicatie datum: 1999-01-01
Auteur: Piet Mooren
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 6
Pagina’s: 346-347

Documenten

foru m van g elder sluit haar s tukje zo af de kind e ren v a n de elite hollen vrolijk verde r allochtone jongeren kunnen dat tempo bij lange na niet bijhouden adelmund prijst de piet mooren kinderen die het v eel bet e r do e n dan hun ouders m aar acht e rs tand i s ee n rel a tief b egrip tranen in de tweede wi e n aar h e t heden en de toe koms t kijkt z i e t dat h e t versc hil tu ss e n de sterk e e n de zwakk e kame r le e rlin gen n a uwelijks a fneemt m aar het sc r rapport wij s t b e h al ve op di e s pe c ta culaire ontwikk e ling tus se n ge neraties oo k o p minder a cht e rs tand op s cho o l ko rt om anni e sc hmidt b e windsli e de n barste n in d e tweede kam er wist het al m evrouw van geld e r houdt beren zelden in tran e n uit to ch ov e rkw a m da t in d e ke lder kari n ade lmund op io nove mb e r j o ngstl e de n to e n m o h a mmed rabba e haa r w e e s op de smalle en de brede we g d e t e ge nva lle nd e re sultat en van turk s e en maro kkaanse s choolkind e ren dat d eed me er i s m ee r go e d ni eu ws pa ul t esse r s tuurt al s d e nken aan tran e n th ee van arnold lob el d e d e re visor van he t vr oe g e r e e n he t huidi ge ho ofdpers oon van d at v e rha al d enkt aa n acht e rstands b e le id alloc ht o n e l ee rlinge n ni e t dro e vige dingen zoals potloodj es di e te kl e in lang e r uit s luitend d e s malle w eg o p van t a al e n zijn om va st te houd e n e n laat zo de tran e n re ken e n want zo sc hrijft hij va n hun vloeie n voor ee n heerlijk potj e tran e nthe e ouders e n vanuit hun so cial e omge v ing krij wild e ad e lmund me t ha ar wa t erl a nd e r s zo gen l ee rlin ge n uit de minde rh e d e n t e w eini g voor m e er p ri k in h et o nde rwij s z o rg en informatie o ve r d e sam e nlevin g d e n a tuur z o ute tran e n p ri kk e n immers de v e rwo rv enh e de n van de w e t e n s chapp en e n d e we re ld van kunst e n n a tuur p 38 1 na beren in de kelder v ijfti en j aar br ee kt t esser du s m e t h e t ond e r wij s di ee t va n d e small e weg e n mog en van maar ade lmund h a d w el ge lijk h e t w a s om hem ook all ochtone l ee rlinge n de bre d e w eg t e huilen zoals de onde rzoe ks gegev e ns uit het op van d e zaak e n expressi e vakk e n pas versc h e n e n minderhedenrapport va n h e t t esse r b e pl e it d a arna as t aa nda c ht vo or s oc iaal en cultur ee l pl a nbureau t esse r e a g ezinsprog ramma s in d e voorsc hoolse ont 19 99 werden same nge va t d at geldt in h e t wikk eling en in d e basissc h oo l voor woor bijzonde r voor het artik el planbureau som den sc ha tontwikk e ling be grijp e nd l e z e n e n b e rd e r over all o c htonen dan ad e lmund van kenni s van d e w e re ld d a t do et m e de ugd x a ndra va n g e ld e r de volks kra n t 1 2 1 r a ll ee n wee t hij blijkb aa r ni e t waar abrah a m 19 99 d e ac hterstand v a n de ge no e mde de mos te rd moe t h ale n mo e ilijke r grijpbaa r g roepen lee rlingen zou vol gen s ha a r na ac ht zijn d e t e ko rt e n in k e nni s van d e wereld waa r j aa r bas i s onde rwij s ni e t afn em en o o k al z egt le erlin ge n uit de minde rh e d e n m ee te ka mp e n he t rapport d e turkse e n mar o kkaan se h e bb e n ee n aa nknopin gs punt ka n hie r w el leerling en blijve n bij rek e n en b eduid e nd min li c ht w o rde n gevo nd e n in d e br e d e s c ho ol d e r ve r acht e r bij d e ned e rlandse l ee rlingen ontwikk e ling voorzov e r die e rop is geric ht dan tbij taal in de groep e n 6 e n 8 i s het le erlin gen uit de mind e rhed e n in a anrakin g t e vers c hil e en halve s tand a arddeviatie o f min bren gen m e t k e nnis en ex pr ess ie dom e in e n d e r p 126 bij n e de rla nds i s die ac hte r di e no rma a l g esproke n buite n hun ge zi c ht s s tand ov erig en s nog st ee ds twe e j aar van kring vallen e n w a ar leerkrac hten ni e t aan gelder doet ook net also f h e t volg ende ge e n toekome n p 382 hij pleit ev e n late r voor d ee l uitmaakt van het ge r a pport ee rd e daar l a ndelijk e ontwikk e lingsproj ec t e n uit t e bij komt nog dat de kw alit eit van veel zwarte werk e n in loka a l to e t e pa sse n m e thod en o p sc holen onder de maat i s d a arm e e r e kent ze ee n verge lijkbare wijz e zoal s s chol en nu e e n negati e f gegev en dubb el aan re ke n en taalmethode n gebruiken 346 moer 1999 6 goh toeva llig zijn die methoden er al even maar wel over de volle breedte van het sterker nog in de wet op het basisonderwij s basi sonde rwijs is allang geregeld dat kinderen ook in aanra king moeten komen met kennis en expr e s ook tesser ziet intussen enig heil in de brede siedomeinen e r zijn al s ind s mensenheug e nis s c hool mits di e hecht i s verankerd in het leerplannen voor ex pressievakken en zaak programma van de basi ssc hool dat ben ik vakken of wereldo ri entatie h e t waren juist hartgrondig met hem een s zoals ook met zijn de roerga ngers van h e t ovc e n van de waarschuwing dat geme e nten niet moeten inspe c tie di e onderwij svoorra ngsscholen voor ga a n kiez e n voor goed ogende parad ep a ard schrev en om zich tot taal e n rekenen te jes van een nieuwe schoolarchitectuur en b e p e rk e n e n tesser hee ft zi c h jare nlang de zw a rt e sc hol e n in d e b e l e nd e nd e wijke n da a rdoor me e l a ten sl e p en dat l ee rlin ge n v a n lat e n wegkwijnen d a n z o u de duiv el immers sc hol en die zo slaafs war en om dat t e do e n weer een s s c hijt e n op d e grote hoop van de minder bagage meekre g en voor d e z e vakk e n rijken die steeds rijk e r worden in h e t voortge zet ond erwij s i ll ustre ert hoe het zou toch ook om t e huilen zijn wan b e l eid drop outs kan kw e k en e en ee nvoudi n ee r all ee n d e kind e ren van d e elit esc holen al ger v a ri ant van de land elijke ontwikk elings die le e rzame en leuke vakk e n van d e wet op proj ecten lijkt me d a n ook di e vakk e n ge het basi s ond e rwij s krijg e n e n wanneer kinde woo n wee r op het roo ster zett e n d an h a d h e t r e n op d e klomp e nsc holen op h et houtj e t e sse r ook nie t ho e v en te ontg a an dat die moeten blij ve n bijte n van een uitgekl e ed m e thod es al lang op d e ma rkt zijn method es programma taal en rekenen mo c ht d at er van zoals het ei van columbus tekenvaardig of de kome n da n ma g ik hop e n d a t kari n ade l gro t e reis d e laat ste m e thod e is z e lfs s p ec i aal mund e n ri c k van d e r plo e g g e zam e nlijk h e t ontwikk e ld m e t het oo g op all o chton e le erlin tran enduet inz e tt e n om verv ol g en s te ga an g en v a nuit he t minderhedenbeleid van de werken aa n de br ed e school v a n kari n adel vi e r grote st e d e n k e nnelijk he e ft t esser mund s am e n me t h e t bred e c ultuurb ele id v an o o k d a t ge mi s t en in ve el van die me thod es ric k van d er plo e g e n de inz e t van de zorgt kinderlit e ratuur ervoor d a t de li e fde c ultuur centra v a n s tad en streek di e voor een van tw ee kant e n komt door in e en int e rc ultu omge kee rde dynamie k gaan zorge n via de reel ka d e r m et niet wes te rse verh ale n al s h e t uit s tr a lin g di e d e za a k e n d e expressiev a kk en ana nsi of he t hodj ave rha al e n m e t v e rhalen op h ee l he t sc hoolklimaat kunne n uito e fen e n als tran e nth ee kindere n in e lkaars c ultuur op ook op zw arte schol e n v erh a al t e lat e n kom e n literatuu r een duet om te huilen de gro te reis d e n bo s ch malmbe r g er valt nog m ee r hoop te putt e n uit d e he t ei va n co l u m bu s tilbur g zwij se n rapp o rtage minderheden 1999 me t h et geschets geld e r x van planbur ea u so mb erd e r ov e r te bred e onderwijsa anbod in he t b as i s ond er a ll ochton e n dan ad e lmund in de vo lks krant wij s ho e v en all o c htone le erlin gen bij d e zaak 12 11 x999 en ex press ie vakk en in he t voortge ze t ond er lobel a tranenthee in bij uil thuis amster wij s ni e t mete en door d e mand te zakken dat dam ploegsma per s p e ctief ontgaat t ess er no g steeds ook al tekenvaardig baarn bekadidact wij s t hij op h e t bel a ng van h e t om kunnen tesser p j merens c van praag rappor gaan met informatiemiddelen bovendi e n tage minderheden 1999 positie in het onderwis l aat hij zien dat allo chtone leerling e n op dit en op de arbeidsmarkt den haag sociaa l punt minder ac hter s ta nd hebb e n dan op hun cultureel planbureau 1999 taalvaardigheid ned e rl a nds ook daa rom do e n h e t lees ond e rwij s en de woorden s chat verw erving e r wijs aan om bij d e za a k en e xpressievakk e n a an t e s luiten op volle kra c ht dus vooruit met di e sp e erpunten 1999 6 moer 347