Turkse kinderen in het Nederlandse basisonderwijs

Publicatie datum: 1982-01-01
Collectie: 13

Documenten

papatya nalbantool u moedertaal turkse kindere n in het nederlandse onderwijs basisonderwijs veel kinderen van buitenlandse werknemers krijgen onderwijs in eigen taal en cultuur oetc van buitenlandse leerkrachten papatya nalbantodlu is een turkse leerkracht op een basisschool in amsterdam daar naast is ze tolklerares op een amsterdamse scholengemeenschap ze is actief in de hollanda da turkiyeli odretmenler bir idi de vereniging van turkse leerkrachten in ne derland htob ze schrijft over de onderwijssituatie van turkse kinderen en de bijdrage van een veranderd oetc ter verbetering daarvan voor morgen ben ik bang te vertellen maar machteloosheid maakt zich meester van mij oplossingen voor haar alledaagse wie ben ik juf als ik naar de spiegel situatie heb ik niet kijk zie ik een gezicht mijn gezicht het gezicht in een land waar de schoolbevolking langzamer is mij vreemd de enige herkenningspunten op hand door de part icipatie van buitenlandse kinde het gezicht zijn de donkere ogen mijn ogen ren aan het veranderen is krijgen de buitenlandse mijn ogen zijn vol angst om wat er geweest is kinderen extra nederlandse lessen omdat ze pro en wat er komen zal ik probeer erg hard om blemen hebben met hun taa l het feit dat ze a l mijn blik van toen toen ik me gelukkig voelde een taal hun moede rtaal als eerste taal beheer terug te vinden in de donkere ogen het lukt me sen krijgt nergens belangstelling niet ze hebben mij toen stuk gemaakt ze wat verwacht men van deze generatie kinderen hebben alles weggeveegd ik herinner me niets men neemt een loopje met hun gevoelens van ik wil me niets herinneren ik durf niet over mor zelfrespect en eigenwaarde wat komt er van ze gen na te denken voor morgen ben ik bang terecht wie ben ik hoe komt dit waarom wat moet er ik ben teleurgesteld en verbitterd van mij terecht komen klagen heeft geen zin het kan zelfs sommigen het zijn vragen die mij steeds vaker gesteld wor kwaad maken den door de turkse pubers ik vraag me telkens af wat ik wel kan doen aan het bovenstaande is een fragment uit een brief de situatie mijn voorlopige conclusie is van een turks meisje kadriye ik heb haar zoveel aanwezig zijn voor mijn kinderen als zij m ij 37 nodig hebben dus in de praktijk van het onder de naam en de eer van hun groep hoog houden wijs blijven niet alleen werken van achter de ver persoonlijke ontwikkeling mening en vrijheid gadertafel zijn niet belangrijk groepsbelang is de bepalende mensen en groepen mensen die wel geinteres factor alles wordt gedaan om dit belang te be seerd zijn in het welzijn van het kind te woord hartigen staan dus blijven praten en schrijven over mijn in de opvoeding van de kinderen bepalen de ou ervaringen als onderwijzeres in de turkse taal en ders hoe de kinderen hun taken in de groot fami cultuur en als lid van ht6b vereniging voor lie moeten vervullen de rol gerichte opvoeding turkse leerkrachten in nederland eist dat de meisjes van jongs afaan hun toekom stige taken in de huishouding leren de jongens de opvoeding t hui s e n gevolge n e rva n verantwoordelijkheid naar buiten leren dragen op d e ne d er l and se schoo l alle kinderen moeten leren van jongs afaan werk te verrichten voor de familie het is immers de turkse gezinnen in nederland taak van de kinderen zich hulpvaardig en beleefd sinds de dagen dat de turkse vaders zich in ne op te stellen weinig aandacht te vragen en het ge derland vestigden en de turkse moeders met hun zag van de ouderen te accepteren respecteren en kinderen hier ook kwamen wonen hebben er onvoorwaardelijk te gehoorzamen ook veel ontwikkelingen plaatsgevonden in de de opvoeding van het kind is er niet op gericht turkse samenleving in turkije veel turkse ge het dingen te vertellen en te verklaren zoals men zinnen vervreemden van het turkije van nu zon dat in veel nederlandse gezinnen gewend is het der dat ze een reele wens hebben om in neder kind is een lid van de groep en het hoort erbij land te blijven daarom krijgt het veel liefde warmte en gebor de nederlandse overheden realiseren zich sinds genheid het is belangrijk omdat het juist de trots ko rt dat hun aanwezigheid geen tijdelijke zaak is en de levensreden van de groep is de groepsbin zonder enig beleid vanuit de overheid hebben de ding onderling is van groot belang het is erg be turkse gezinnen ondanks de toenemende socia l e langrijk dat het kind leert zich in te zetten voor discriminatie en intimidatie vanuit de nederland zijn groep se samenleving zich vastgeklampt aan een onde r wanneer het turkse kind opgroeit tot een rol tussen verouderde turkse levenswijze turkse gericht groepslid kiest het het beste voor de normen en waarden en deze geidealiseerd groep en niet voor zichzelf die keuze baseert het deze gang van zaken manifesteert zich ook in de grotendeels op gevoelens van solidariteit opvoeding van hun kinderen in nederland het turkse kind wordt thuis voorbereid op een sa gezin en school menleving waaraan het als volwassene althans het turkse kind komt met de nederlandse op naar de gedachtengang van zijn ouders zal deel voeding op school in aanraking het is op het nemen die samenleving ziet er niet nederlands spoor gezet om zich als een rolgericht groepslid uit vergeleken met het turkije van nu bepaald te gedragen het heeft geleerd geen initiatieven te ook niet turks nemen zo min mogelijk aandacht te trekken het terwijl de jonge plattelandsbewoners in het tur is beleefd en bescheiden en gehoorzaamt bijna kije van nu uit hun dorpen weggaan en hun gro alles wat het begrijpt het dringt moeilijk tot het te familiestructuur min of meer verbreken leven kind door dat het ook speelgoed mag hebben dat de meeste turken hier nog met de normen en het mag kiezen met wat het zal spelen en vertel waarden van die groot familie structuur e e n len waarom het dat gekozen heeft dat het over groot familie is een groep een eenheid die uit le zichzelf kan praten of over een gebeurtenis den van dezelfde familie bestaat ze wonen le vertellen in een kringgesprek ven en werken tesamen en delen de winst van maar veel nederlandse leerkrachten geloven op hun gezamenlijke arbeid ze helpen elkaar in tij recht dat het turkse kind door bovengenoemde den van nood er is een strakke taakverdeling activiteiten zich vanzelfsprekend zal ontwikkelen ieder kent zijn eigen taak en die van de ander tot een zelfstandig individu ze weten op dat mo goed er kan gemakkelijk controle worden uitge ment niet wat ze bij het kind aan het stuk maken oefend men beoordeelt elkaar de leden moeten zijn zorgen dat zij zich volgens de regels gedragen en het nederlandse onderwijs gaat er vanuit dat he t 38 nederlandse opvoedingssysteem het beste zon met het andere geslacht plaatsvindt ze nemen der meer toepasbaar is op kinderen met een ande niet deel aan meerdaagse schoolreisjes maar wat re cultuur daarom wordt er officieel ook niets ook bij hun rol hoort oudere kinderen komen gedaan aan de opleiding van leerkrach ten op de op voor jongere jongens voor meisjes pedagogische academies onze kinderen worden turkse kinderen kennen hun plaats thuis de hier de dupe van genen die niet gehoorzamen krijgen straf hoe de als je als mens stil staat bij deze gang van zaken opvoeder denkt en voelt over de ongehoorzaam verbaas je je niet over de verknipte in een iden heid van het kind is bepalend voor de manier titeitscrisis verkerende kinderen voor een waarop het wordt gestraft straffen zijn meestal kind met een rolgerichte opvoeding is het een on lichamelijk de kinderen worden geslagen hun menselijke eis zich te ontwikkelen tot een indivi leeftijd is niet van belang alhoewel de erg jonge du voor wie de groep niet op de eerste plaats kinderen soms gespaard blijven onder het motto komt gevoelsmatig krijgen de turkse kinderen kind de verhoudingen in het gezin zijn anders het erg moeilijk met het voor hun geheel nieuwe geworden in nederland daarom is het niet voor opvoedingssysteem iedereen erg duidelijk wat de ander precies van als het op de lagere school zit en een tijdje die hem of haar verwacht aan de andere kant wor situatie meemaakt wordt het gedwongen zich den de kinderen op school opgevoed om niet aan te passen dat doet het door imitatie het zonder meer bevelen uit te voeren en te gehoor doet ook zijn best spijbelt ook het geeft ook zamen dit wekt argwaan bij de ouders ze vin een brutale mond aan de meester het kind richt den dat de scholen niet aan hun verwachtingen zijn gedrag naar wat gevoelsmatig het meest aan voldoen wat straffen betreft ze zouden wel eens spreekt het gevoel dat daarbij bepalend is is het de harde hand willen zien de pogingen van de gevoel van erbij horen zo lee rt het turkse kind kinderen met hun ouders te praten over de onge zich op school anders dan thuis te gedragen hoorzaamheid zoals ze die op de nederlandse meestal vindt er een moeizame acceptatie van de scholen leren wijzen de ouders als respectloos nederlandse leefwijze plaats daarna een afkeuren heid van de hand van de eigen identiteit en alles wat daarmee te omdat het individu niet belangrijk is spreekt maken heeft tenslo tte als de puberteit bereikt men niet over de ervaringen of activiteiten van de is een hevig verzet tegen alles wat nederlands kinderen op de kleuterschool de ouders hebben is door de gebrekkige opvang is een genuanceer geen belangstelling voor het werk waar de kinde der oordeel nauwelijks mogelijk conflicten in ren van school mee aan komen zetten de werk het kind zelf met de ouders met nederlanders jes het knippen en plakken wordt niet gezien als worden onvermijdelijk onderwijs de doelstelling van het kleuteronder de meest voorkomende tegenstellingen tussen wijs leren door spelen strookt niet met de ver thuis en schoolsituatie voor het turkse kind zijn wachtingen van de ouders de volgende vele turkse ouders willen hun kinderen van het gezag van de vader en de meester is geac jongs af aan de beginselen van de islam laten cepteerd en gerespecteerd het is onaantastbaar leren alleen een gelovig mens is een goed mens de kinderen hebben de grootste moei te met de volgens vele van deze ouders het feit dat neder situatie in de nederlandse klassen de school landers niet meebidden niet vasten etc geeft toont niet de discipline die ze verwachten ze aanleiding voor hen om te denken dat ze anders proberen zich aan te sluiten en erbij te horen zijn de ouders zijn doodsbang om er stil bij te zonder de grenzen te kennen ze kunnen het staan dat hun kinderen die opgevoed worden op daardoor erg moeilijk hebben tot het tot ze door nederlandse scholen breken met het geloof de dringt wat de bedoeling is feesten versteken de onderlinge saamhorigheid door de rolgerichte opvoeding thuis kennen maar meestal weten de scholen niet eens wanneer de meisjes en jongens hun taken van huis uit de islamitische feesten plaatsvinden terwijl de goed ze kennen ook de consequenties van onge kinderen braaf meedoen met sinterklaas en hoorzaamheid daarom willen ze over bepaalde kerstfestiviteiten er moet rekening mee worden zaken bijvoorbeeld seksuele voorlichting etc gehouden dat oudere kinderen hun nachtrust niet praten op school daarom nemen ze niet doorbreken om te vasten in de ramadan en hon deel aan activiteiten waarbij lichamelijk contact ger hebben daardoor zeer vermoeid kunnen zij n 39 overdag turkse kind door blijft gaan in theorie willen de dag in turkije is niet zo strak ingedeeld als leerkrachten dat wel in de praktijk komt het er in nederland de turkse kinderen gaan althans op neer dat de doelstellingen van het nederlandse voor nederlandse begrippen ook laat naar bed onderwijs aan de turkse kinderen alleen maar er zijn geen vaste naar bed gaan tijden er is een aanpassing aan de nederlandse school en het ne grote kans dat ze laat of helemaal niet op school derlands leren spreken inhouden komen ze merken dat mensen dat niet goed vin dit kan ik niet accepteren den hierover moeten de leerkrachten met de ou daarom zou ik als turkse leerkracht ook ders praten en het kind met rust laten voor de turkse kinderen dezelfde uitgangspunten er zijn geen dingen die speciaal voor kinderen voor onderwijs willen zien als voor de neder zijn bedoeld zoals bijvoorbeeld kinderservies landse kinderen niet alleen op papier maar ook goed of bestekken het kind heeft meestal geen in de praktijk concrete aansluiting bij de thuis speelgoed voor de ouders leverde vroeger de na situatie van het kind de afwijkende situatie van tuur het speelgoed de kinderen hebben ook geen het turkse kind mag daar niets aan af doen er zakgeld nederlandse leerkrachten begrijpen dat dient de noodzakelijke werkwijze methode of niet ze bekijken de zaak met westerse ogen leermateriaal te komen de communicatie binnen de groep is cultureel een andere vraag die me bezighoudt als ik de ne bepaald in de groot familie structuur gebruiken derlandse basisschool nader bekijk is doen de de leden een impliciete manier van communicatie turkse kinderen zoveel kennis en vaardigheid op een gebaar blik of volgorde van een bepaald ge in die basisschool dat hun vervolgonderwijs ge beuren zijn voldoende om elkaar te vertellen waarborgd is in het algemeen heerst bij het ne waar het om gaat het turkse kind leert vanzelf derlandse onderwijs de foutieve opvatting dat de sprekend ook deze code om te communiceren problematiek van het turkse kind zuiver als taal sommige onderwerpen zoals sex en zeden gedra probleem gezien moet worden daarom worden gingen kunnen in groepsverband alleen volgens niet nederlandstalige leerkrachten ingezet om het een bepaalde richtlijn worden bepraat als een turkse kind aanspreekbaar te maken dus de groepslid kan een turks kind in de groep aanwe mensen gaan ervan uit dat zodra het kind aan zig zijn en op impliciete wijze leren dat zijn moe spreekbaar is het probleem is opgelost en dat der die dag een abortus heeft gekregen het hoeft de klasse leerkracht het verder wel alleen af kan niet weggestuurd te worden om een zakje patat het is juist het moment dat het kind aanspreek te halen zoals dat bij een nederlands kind het ge baar is dat het kan beginnen met het leren val zou zijn als zijn ouders hierover praten de door middel van de nederlandse taal turkse kin ouderen vinden het echter respectloos indien een deren spreken dan wel nederlands maar hun be kind over zulke gevallen expliciet wil zijn de heersing is niet voldoende van sommige woorden expliciete manier om over deze onderwerpen te die ze gebruiken kennen ze de precieze betekenis communiceren als tekenen vertellen etc ervaren niet in een klas met vooral nederlandse kinderen de groepsleden dus ook de kinderen als negatief kunnen ze belangrijke begrippen niet leren dat kost tijd en geduld het gaat ten koste van moti het moet onze taak niet zijn als nederlandse of vatie en inzet ze raken steeds verder achter in turkse leerkrachten over deze zaken thuis te oor hun intellectuele vorming de achterstanden zijn delen wij moeten ze accepteren wij moeten er niet weg te werken met boeken voor waken dat door onwetendheid extra proble voor een turks kind dat goed nederlands men voor de kinderen ontstaan spreekt is een optimale scholing voor het neder lands vervolgonderwijs niet gewaarborgd intel n ed e r la ndse basi sschool n ader be ke ke n lectuele vorming krijgt niet voldoende aandacht om in de toekomst op voort te bouwen willen als ik de situatie van de turkse leerlingen in het turkse kinderen de noodzakelijke vaardigheden n ederlandse basisonderwijs nader bekijk moet ik voor het volgen van voortgezet onderwijs verwer me afvragen of de n ederlandse basisschool een ven dan dient er een specifieke didactiek te ko soepele overgang van de huissituatie van de kin men deren naar de nieuwe schoolsituatie biedt en of nederlandse leerkrachten moeten de realiteit on de individuele en sociale ontwikkeling van het der ogen zien en niet verwachten dat in de huidi 40 ge onderwijssituatie alle achterstanden zijn weg ven te werken als turkse kinderen dan terecht ko 6 als het kind zich anders wil gedragen dan de men in de laagste vervolgonderwijsmogelijkhe andere kinderen juist door zijn achtergrond den kunnen wij voor hen moeilijk praten over dan moet de leerkracht dat respecteren in ieder een schoolkeuze het zijn bewaar scholen tot geval begrip tonen en dit laten merken aan het 16 18 jaar om daarna te gaan werken waar kind het moet zich op school thuis kunnen voe schijnlijk daar waar hun vaders en oudere broers len erbij horen en acceptatie van zijn specifieke al werken onze kinderen worden op school ge situatie door anderen voelen en ervaren zet om later ongeschoolde arbeiders te worden 7 er moet een duidelijker beleid komen om de terwijl er werkgelegenheid geschapen wordt voor her en bijscholingscursussen voor betrokken ne de nederlandse lesgevenden alles onder het derlandse leerkrachten te organiseren er moeten mom van de extra zorg voor de ethnische min concrete vakken op de pedagogische academies derheden ik hoop dat ik de dagen niet mee komen over de multiculturele samenleving en het maak dat deze kinderen hun vragen zullen stel fenomeen het buitenlandse kind len bij de verantwoordelijke overheden het geld dat nu voor onderwijs aan buitenlandse moedertaalond e rw i js kinderen wordt uitgegeven levert voor neder ei gen taal e n c ultuuronderwij s landse leerkrachten vooral arbeidsplaatsen op wat het voor de turkse kinderen oplevert is on er zijn verschillende aspecten van het moeder bekend taalonderwijs die het onmisbaar maakrin opvang voorlopig wil ik zeggen en begeleiding van buitenlandse leerlingen de school moet extra zorg besteden aan het is van groot belang dat de kinderen in con 1 plaatsingen van het kind in de nederlandse tact blijven met hun achterban en familie er klas dit moet met uiterste zorg gebeuren het hebben zich veel menselijke drama s afgespeeld houdt in dat er geen abrupte onderbreking van doordat ouders en hun kinderen niet meer met el haar of zijn vroegere ontwikkeling mag plaatsvin kaar in een taal konden communiceren den er moet rekening gehouden worden met de het moedertaalonderwijs is een must omdat al leeftijd leen dit onderwijs via de eigen taal de elementen 2 een nederlandse onderwijskracht die een uit de eigen samenleving normen en waar turks kind goed wil opvangen moet het kind het den muziek geloof geschiedenis kunst tradi gevoel geven dat de cultuur en de familie van het ties en leefwijze overdraagt aan de kinderen al kind belangrijk is en dat de school en leerkracht leen een stevige dosis eigen cultuur opgenomen deze accepteert en respecteert door middel van de moedertaal helpt het turk 3 er moet binnen de school een ontmoeting van se kind zich staande houden en een basis vormen de eigen situatie met de nieuwe situatie plaatsvin om verdere persoonlijkheidsontwikkeling op te den bouwen in zijn nieuwe omgeving 4 het is van immens belang dat het kind niet thuis waar de moedertaal voorlopig nog de voer losgeweekt wordt van zijn groep zonder een si taal zal blijven is de moedertaal het beginpunt tuatie te scheppen waar zijn geestelijke welzijn van de persoonlijkheidsontwikkeling van het gewaarborgd wordt daarom moet het zijn con kind het is thuis dat bepaalde culturele waarden tact met familie en achterban niet verliezen overgedragen worden op het kind de identiteit daarom moet het zijn moedertaal blijven spre van het kind begint zich thuis te ontwikkelen ken gezien de gunstige invloed die het gebruik zonder zijn eigen identiteit ontwikkeld te heb van hun moedertaal op hun emotionele ontwik ben kan geen kind zich begeven in een integratie keling heeft is het zeer raadzaam om de buiten proces in de nederlandse samenleving als hij het landse kinderen deel te laten nemen in eigen taal doet wordt hij daardoor geestelijk beschadigd en cultuuronderwijs nederlandse leerkrachten de moedertaal is een middel om het kind zich uit moeten ook hier achter staan en dit stimuleren te laten drukken het kind heeft dit nodig om 5 wat het kind als eigen en als nieuw ervaart zichzelf te verwezenlijken zelfvertrouwen en dient rustig in etappes verwerkt te worden tot vertrouwen in de ander krijgt het alleen als het dat er een evenwichtige lijn in haar of zijn denk eigen mogelijkheden in eigen uitdrukkingsvaar wijze komt het kind moet zichzelf kunnen blij digheid kan onderstrepen als het geen mogelijk 41 heden vindt om zich uit te drukken zal het zich het turkse taal en cultuuronderwijs op een negatieve manier verwezenlijken crimina in nederlan d liteit fanatieke politieke of geloofsovertuigin als wij het huidige turkse taal en cultuuronder gen de moedertaal kan ook een goede basis zijn wijs bekijken kunnen we de volgende opmerkin om nederlands te leren nederlandse normen en gen hierover maken waarden beter te begrijpen kinderen leren de tweede taal makkelijker als ze hun moedertaal a de organisati e goed beheersen op het moment vindt het onderwijs in eigen taal en cultuur nog vaak plaats buiten de school waar recht op moedertaalonderwijs de kinderen het nederlandse onderwijs volgen in taalontwikkeling is een dynamisch proces daar de zogenaamde lespunt scholen de nederlandse om kunnen wij moedertaalonderwijs niet beper leerkrachten hoeven er zo niets mee te maken te ken tot een groep buitenlandse kinderen van een hebben een integratie tussen het nederlandse en bepaalde leeftijdsgroep leren ontwikkelen en het moedertaalonderwijs is zo onmogelijk iedere emanciperen zijn processen die zich voortzetten school met turkse leerlingen zou een turkse leer elk individu tracht met behulp van zijn moeder kracht voor het moedertaalonderwijs moeten taal deel te nemen aan deze processen zo neemt hebben die op een gelijk niveau deel uitmaakt hij of zij deel aan de samenleving van het schoolteam daa r voor is nodig dat het het is daarom erg belangrijk dat moedertaalon r e cht op moede rt aalonderwijs uitgesproken derwijs begint bij kinderdagverblijven en of kleu wordt wettelijke erkenning van het moedertaal terscholen en doorgaat tot en met het voortgezet onderwijs is de eerste vereiste voor een goede onderwijs start als dit eindelijk plaatsvindt kunnen wij moedertaalonderwijs moet niet betekenen dat verlangen dat het moedertaalonderwijs als een een turks kind wordt opgevoed tot turk het is vreemde taal binnen het nederlandse onderwijs in nederland onmogelijk te leven zonder tenmin systeem plaatsvindt gedurende de hele onderwijs ste een stukje van de eigen identiteit prijs te ge periode tweetaligheid maakt het mogelijk dat de ven dat een turks kind een stukje eigen identi buitenlandse kinderen volledig kunnen deelne teit kwijt raakt is geen ramp mits daar een ande men aan beide culturen re voor in de plaats komt het moedertaalonderwijs dient een wettelijk ver b de leermiddele n plicht vak te worden enige voorwaarden daar in het algemeen is er geen leerplan en leer en on voor zoals de htb6 die stelt zijn derwijsmateriaal in de moedertaal dat aangepast het moet binnen schooltijd worden gegeven en is aan de situatie in nederland de leerboeken een eigen plaats krijgen in het nederlandse onder sluiten niet aan bij de leef en ervaringswereld van wijs de turkse kinderen hier ze zijn gemaakt voor de het moet gedurende 5 a 6 uur per week als turkse kinderen in turkije de vormgeving en zuivere taalles worden gegeven zowel voor de kwaliteit van het papier kleuren en druk van de mondelirige als schriftelijke taalbeheersing turkse boeken zijn niet te vergelijken met die behalve deze taalles moeten de kinderen als waarmee de kinderen op de nederlandse scholen het nodig is ook in de moedertaal steun krijgen in aanraking komen daarom vinden zij ze ook bij het leren van begrippen in andere vakken niet aantrekkelijk in het gebruik moedertaalonderwijs mag niet een nationalis onder deze omstandigheden moeten de turkse tische chauvinistische aangelegenheid zijn die leerkrachten hun eigen inzicht en capaciteiten ge een turks kind alleen maar van zijn nederlandse bruiken om reeel onderwijs te geven meestal ma omgeving kan isoleren dus geen teksten uit tur ken ze hun eigen materiaal dat neemt veel tijd in kije over de gebeurtenissen daar beslag voor leerplannen kunnen sommigen de daarom wil ik met nadruk pleiten geen aparte ht b vereniging voor turkse leerkrachten nationale scholen voor de kinderen van turkse raadplegen en wat richtlijnen vinden bij het turk arbeiders in nederland de moedertaal moet in se ministerie van onderwijs inzake het leerplan de nederlandse school in het nederlandse leer voor kinderen van turkse arbeiders in het buiten plan een eigen plaats krijgen land uitgegeven in 1974 die situatie moet veranderen er moeten nieuwe 42 leermiddelen komen waarin het buitenlandse lijkheid hebben die open staat voor veranderin kind in nederland centraal staat de ontwerpers gen en vernieuwingen en die in staat is zich aan te van dit leermiddelen materiaal moeten het sociale passen aan de eisen van het moedertaalonderwijs milieu kenmerken van de eigen cultuur leeftijd dat al bestaat in hun gemeente en aan die leeftijd verbonden eigenaardigheden ze moeten duidelijk weten dat men meer van hen goed kennen inhoudelijk moeten hoge eisen ge verlangt dan dat ze gewend waren als onderwijs steld worden aan de moede rt aal en het gebruik krachten in hun eigen land ervan in de lesboeken ook uiterlijk moet het op het moment is het zo dat buitenlandse leer goed zijn even aantrekkelijk als het nederlandse krachten de taal moeten leren in hun vrije tijd materiaal om contacten te kunnen onderhouden met de het leerplan voor het moedertaalonderwijs dient nederlandse leerkrachten natuurlijk gaat dit bij elke gemeente door een werkgroep gemaakt te proces erg langzaam en in vele gevallen hele worden in die werkgroep moeten buitenlandse maal niet als bron van samenwerkingsproblemen leerkrachten niet individueel maar als ve rt egen wordt altijd gewezen op de turkse leerkracht woordigers van vakorganisaties mensen van de men heeft echter geen begrip voor zijn of haar schooladviesdienst nederlandse collega s ook lid behoefte aan een goede audio visuele taalcursus van vakorganisaties en ve rtegenwoordigers van een professionele methode er zijn voldoende van het ministerie van o w en de gemeentelijke in deze cursussen bij commerciele taalinstituten spectie plaatsnemen op zichzelf geen grote maar ze zijn erg duur voor de leerkracht om te groep maar wel mensen met inzicht en ervaring kunnen volgen ik ken sommige gevallen van in het onderwijs aan buitenlandse kinderen en mensen die ondertussen zo n vier a vijf jaar bezig mensen die geloven in samenspraak en in de mul zijn en er nog niets mee opschieten na een taal ticulturele samenwerking cursus die leerkrachten mogelijkheden biedt om in zo klein mogelijke groepen de nederlandse taal c de buitenlandse leerkrach t schriftelijk en mondeling te leren gebruiken en de positie van het turkse onderwijs is nog niet waar onderwijskundige begrippen en taal aan de wettelijk geregeld toch worden hier en daar men orde kunnen komen zouden ze tenslo tt e een sen in dienst genomen volgens de richtlijnen van applicatiecursus moeten kunnen volgen daarin gemeenten met verschillende inzichten ten aan zouden de turkse leerkrachten niet over zaken zien van de capaciteit voor die benoemingen de als geestelijke stromingen in nederland etc huidige sollicitatieprocedure die meestal zonder moeten leren maar meer praktische kennis enige reele inspraak van het al bestaande turkse voornoemde opleiding moet onder werktijd team gebeurt levert mensen op die in werkelijk plaatsvinden en een garantie van continuiteit heid veel meer zorgen hebben in hun sociale be voor de toekomst hebben staan in nederland dan een doorsnee nederlandse door de werks i tuatie van de ouders moeten de leerkracht zij kunnen daarom bij een sollicitatie turkse leerkrachten meestal de oudervergadering geen eisen stellen ten aanzien van hun arbeidsom op de zondagen of op hun vrije dagen organise standigheden of hun taken een betrekking bete ren omdat er veel aandacht geschonken dient te kent zekerheid hebben voor de toekomst het worden aan de sociale en emotionele ontwikke zijn vaak mensen die geen inzicht en kennis heb lingen van de turkse kinderen in verband met ben van de nederlandse samenleving taal en hun specifieke situatie moeten de leerkrachten mentaliteit veel huisbezoeken bij families afleggen en contac hierin moet verandering komen bij het benoe ten zoeken met de desbetreffende nederlandse men van nieuwe leerkrachten voor het moeder scholen van de turkse leerlingen op het ogen taalonderwijs kunnen wij er niet alleen van uit blik wordt op deze leerkrachten roofbouw ge gaan dat deze mensen de benodigde papieren be pleegd de turkse leerkrachten worden gebruikt zitten via een tolk kunnen wij nooit conclude om het onderste uit de kan te halen als de gast ren dat ze voldoende op de hoogte zijn van de arbeiders van het onderwijs terwijl hun rechts pedagogische didactische aanpak het is juist erg positie niet eens wettelijk geregeld is belangrijk dat de mensen die hiervoor in aanmer je bent als turkse leerkracht onderwijzer sociaal king komen een voldoende sociale en culturele werker tolk didactisch medewerker tot zoveel achtergrond alsmede een progressieve persoon verplicht maar je hebt geen rechten dat is on 43 eerlijk er kan geen sprake zijn van gelijkwaardige we situatie dat houdt in dat i k als turkse leer participatie van buitenlandse leerkrachten als be kracht op hen kan rekenen en ve rtrouwen in hun doeld in de beleidsnota van pais als de minderhe open staan voor intercultureel onderwijs den niet vanaf het begin de volledige waardering intercultureel onderwijs vraagt om pa rt icipatie en wettelijke erkenning kunnen krijgen van ouders niet alleen buitenlanders maar ook nederlandse ouders alle ouders moeten weten wij kunnen concluderen dat het tot nu toe niet wat er op school gebeurt en waarom en daarop tot het verstand van de nederlandse overheden invloed kunnen uitoefenen scholen die geen bui wil doordringen dat de wettelijke regeling van het tenlandse leerlingen hebben moeten ook hun moedertaalonderwijs binnen het nederlandse on leerlingen bewust maken en voorbereiden op de derwijs de enige weg is naar gelijke onderwijs mult i culturele samenleving dit moet de taak van voorwaarden het moedertaalonderwijs wordt elke school zijn momenteel gebruikt als lapmiddel om alle gaten dicht te maken het wordt beschouwd als een een poging tot intercultureel onderwijs sociaal emotionele opvang voor kinderen niet als met de hoop een eerst aanzet te kunnen geven een mogelijkheid tot scholing en vorming om het onderwijs in de nederlandse klas beter af te stemmen op de aanwezigheid van anderstalige h oe het nederlandse onderwijs in kan spelen op kinderen hebben wij twee turkse twee neder een multiculturele samenlevin g landse leerkrachten uit het amsterdamse onder wijs een serie van drie werkboeken ingedeeld vol zowel de buitenlandse werknemers en hun ge gens leerkringen van de lagere school ontwik zinsleden als de overige nederlandse bevolking keld het is de methode el ele bestemd voor de zullen zich op een nieuwe samenleving moeten eerste twee jaren van de lagere school deze instellen deze samenleving bestaat uit mensen wordt al gebruikt op verschillende scholen in met verschillende culturele achtergronden en van nederland ik citeer uit onze verantwoording in verschillend ras om zich op zo n samenleving in de handleiding te stellen moet iedereen leren zich open te stel het turks kind vernederlandst op de nederland len voor de ander se scholen door sterke invloed die door de school als wij naar de scholen kijken en ervan uit gaan wordt uitgeoefend de belevingswereld van het dat de schoolbevolking van nu de samenleving kind voortkomend uit zijn of haar turkse ach van de toekomst zal worden moeten wij er voor tergrond blijft echter in de nederlandse school zorgen dat het onderwijs de taak en de verant merendeels verborgen woordelijkheid krijgt de schoolbevolking voor te emotioneel heeft dit belangrijke gevolgen voor bereiden op de multiculturele samenleving inter het kind cultureel onderwijs kan daarbij een middel zijn in veilige situaties is het kind wel in staat over voor mij betekent intercultureel onderwijs een zichzelf te praten zichzelf te zijn zo n situatie is vorm van onderwijs dat systematisch en bewust bijvoorbeeld het onderwijs in eigen taal en cul aandacht besteedt aan aspecten van verschillende tuur daar is het kind geen uitzondering is de culturen zoals ervaren en gezien vanuit het kind leerstof herkenbaar hoeft het zich niet te op zijn of haar niveau in de nederlandse klas schamen voor de klasgenootjes het is de zaak waar alle kinderen uit verschillende culturele ook in de nederlandse klas een zodanige situatie groeperingen aanwezig zijn waar ze gezamenlijk te scheppen dat het verborgene in de belevings kunnen werken het implicee rt dat de moeder wereld van het turkse kind als iets waardevols taal van de buitenlandse kinderen ruime aandacht naar voren gehaald wordt krijgt en dat deze vorm van onderwijs een vaste we hebben het willen maken voor de turkse de plaats heeft in het schoolwerkplan als terugkeren andere buitenlandse en de nederlandse kinderen de activiteit en die als een rode draad door alle de turkse en andere buitenlandse kinderen zou schoolactiviteiten en vakken loopt den hierdoor een versterking van de eigen identi het houdt ook in dat het geen vrijblijvende acti teit kunnen ervaren de nederlandse kinderen viteit van het nederlandse schoolteam is het zouden door met de turkse cultuur in aanraking schoolteam moet de functie en doelstelling van te komen het turkse kind als gewoon kunnen de school herzien en zich orienteren op de nieu gaan zien de werkvormen zijn bekend in de ne 44 derlandse school alleen de stof wijkt af van de noo t gebruikelijke 1 elffile stichting jrio lelystad postbus 37 8200 a a tenslotte weer een citaat wij zijn ons e rvan be lelystad wust dat de motivatie en inzet van de leerkracht de belangrijkste emotionele middelen zullen zijn om de kinderen met plezier uit het boek te laten werken o 3jw o oo o c g om 45 dunyayi verelim ocuklara hik degil se bir gunlugune alle pullu bir baton gibi verelim oynasinlar oynasinlar tiirkuler soyle yerek yildizlann ara sinda dunyay i gocuklara vereli m kocaman bir elma gibi verelim s icac ik bir ekmek somunu gibi hik degilse bir gunlugune doysunla r dun yayi gocuklara vereli m bir gunluk de ol sa grensin dunya arkada 5ligi c ocuklar dunyayj alacak elimizde n lum suz agaglar dikecekler nazim hikmet laat ons de kinderen de aardbol geven minstens voor een dag dat zij daarmee kunnen spelen als met een kleurige ballon spelen en zingen tussen de sterren laat ons de kinderen de aardbol geven zoals een ronde appel of een warm broo d dat ze genoeg zullen krijgen minstens voor een dag laat ons de kinderen de aardbol geven zodat die minstens voor een dag weet wat vriendschap is later zullen zij ons de wereld uit handen neme n om onsterfelijke bomen daarop te planten nazim hikme t turkse dichter 1902 1963 leerkrachten zeggen vaak wij maken helemaal geen onderscheid ze denken ook dat ze het niet doen en ze willen het ook niet maar ze vergeten vaak wel dat ze uitgaan van westerse waar den en normen je moet veel weten over andere culturen maar je moet ook ontzettend veel weten over je eigen cultuur ik kreeg opeens ontzettend veel behoefte om cultuurgeschiedenis van nederland te gaan bestuderen opvoedingspatronen het gaat om een aantal principes leren bewust kijken leren datje lol kunt hebben in al die ver schillen die er zijn dat probeer ik zelf altijd als ik met kinderen werk van gut wat leuk eigen lijk het geeft een beetje fleur aan het leven stel je voor dat het allemaal hetzelfde zou zijn jongere kinderen krijg je altijd wel mee maar die oudere kinderen krijgen zoiets van wat een overdreven trut dan heb ik snel de neiging ze argumenten aan te laten dragen wat nou stom de ouders zijn zo belangrijk wat dat betreft zitten nederlandse kinderen ook tussen twee culturen een thuis en een schon ultuur naarmate ik me er langer mee bezig hou vind ik het steeds moeilijker worden in het begin had je nog een aantal zekerheden maar die worden langzaam maar zeker afgebroken lucy visch medewerkster vrek amsterda m 46