Tussen liefde voor het vak en vakmanschap

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 6
Pagina’s: 311-312

Documenten

redactionee l hbo of een j a ar ivo met v e rsc hillende stages je pas e c ht ond e rvindt wat het leraar schap inhoudt als je d efinitief voor de kla s staat je mo e t j e inwerken in een school in de elsbeth van der laan le e rlingen e n in dag in da g uit j e rol als doc e nt het i s v e r s tandig voor d e niet tussen liefde voor het ge boren doc e nt hier ongeve e r d rie jaar voor uit te tre kke n d rie jaar wa ari n je fouten mag vak en vakmanschap make n de orde leert ha nd ha ve n j e c r ea tivi teit op h e t ge bi e d van w erkvo rmen e n v ak inhoud l ee rt ontwikk el en eige nlijk w ee t j e p as na die tijd of j e gesc hi kt b e nt a ls do cent en dan no g b e t ekent ee n wi sse lin g van we rk ik wil b est l era ar zijn j a dat i s h ee l l euk elke ge ve r ee n nieuwe inwerktijd me t d e z elfde d ag ande rs vijfe ntwinti g of de rtig va n die probl em en m aar de onafhank e lijk e commis kind er e n i n ee n veel t e kl ein loka al we t en te sie durft du s al na ee n dag uits praak t e do e n motiv ere n dwar s t ege n de m aatsc happe lijke s c hol e n h a nt ere n he t p ri n c ip e van onb e ontwikk eling in z e 4 5 minute n lat e n c on c en v o e gd ges chikt al lan ge r i n oktob e r kopt e de tre r e n op e en ond e rw erp da t z e vo or d a t volkskrant d a t e r v ee l zwart wordt ge w e rkt in mome nt m aar nau welij ks int e r essee rt e e n h e t b asi so nd e rw ij s do o r o nb ev oegd e p a bo kl asse ngespre k h oud e n m e t kinde re n di e thui s s tudente n zij z ijn gesc hikt om in te vall e n t e rn a u we rn ood ee n ges pr ek vo e re n me t hun v oor zi ek e do ce nt e n tegen ve rgo e din g zo al s oude rs tenzij ove r onvoldo endes die rec la ee n bo ek enbon van vijfti g gulde n d a t lijkt me di e mom entee l op t v i s l e ra ar elke d ag me door he t mini s t e r ie z ee r to e t e jui ch e n a nd e rs i s w e l knap ge maakt d a a rin zi e j e ook vo or ee n h a bb ekra ts h eb j e ee n h el e dag to c h ec ht d e uitda gin g va n he t l eraarsc hap pro e f opva ng vo or d e l ee rlinge n mi ssc hie n m oe te n w e rke n uitde l e n uitspraak oe fe ne n mu se um die s tude nte n v ooral ook gebruikt word en om be zo ek o p zonda g d e a dv dage n van do cente n o p te vu lle n o f z o d an zijn er o ok ni e t zov ee l boz e oude rs m ee r onbevoegd geschikt i s onb e voegd gesc hikt e rg nee dunkt m e d e he le ic t wereld drijft e rop bi ologe n p syc ho er is een e norm t ekort a an do ce nt e n zo l e re n loge n ec onome n wi s kundi ge n taa l en l e tte r wij e lk e d ag uit de m e dia en d e gewe zen kundigen ve rzam el en zic h in de i c t br a nc he e n doce nt di e ec ht blind e n do of is voor all e do e n daar g o e d w erk n o u j a er gaa t w e l ee ns sm ee kb e den v ia krant e n tv krij gt ee n b rie f wat fout n a tuurlijk 2000 i s o ok wel een las ti g o p d e ma t van h et minis t e ri e of hij ni et getal e n b e drij ven wille n vaak gee n e i ge n i ct alsj ebli eft t oc h ee n o nd erwij sb aa n wil afdeling maar hure n de kr ac hte n li eve r in dat en j e hoe ft ni e t ee ns ee n o n de rwij s b e vo egd i s duurde r maar in i ed e r geval niet meer j e h e id t e h ebb e n blijkt h alf okt o b e r uit ee n e ige n ve rantwo ordelijkh e id gro te adve rt e nti e in de volks kra nt al s j e ee n va k he bt gestudeerd d a t ook in h e t onde rwij s vak of vakmanscha p wordt g egeven dan volgt een a ssesment do or ee n o n a fhanke lijke c ommi ss i e en kun j e bij maar ho e zit h et dan m e t al di e b evoegd en ge bl e k en geschikth e id a an de sla g d aarna aa n d e l era r enopl e idin ge n stud e r e n per j a ar krij g j e twe e ja a r de tijd om alsno g j e wee t ik ho evee l stude nt en af t oc h ki es t m a ar ond erwij sb e voegdhe id te h al e n zod at j e een 40 proce nt v a n d eze s tud en t en v oor ee n b aan va s te a ans t ellin g kunt krij ge n dat a ssesm e nt als do cent h o e ka n da t blijkbaa r ki e z en int ri ge ert mij h e vi g wat zou e r in geme te n d eze a spirant do c ent en h el em aal nie t voor he t wo rden man age m e nt str essb es t endigh e id b ero e p maar vo o r h e t vak v o nd i e ma nd op v a kk e nni s omgang m e t pub e rs conflic t sc hool bijvoorbeeld aardrijkskunde l euk dan hant e ring cre ativite it het bijzondere vind volgt e r dus een a a rdrijk s kund e opleiding ik dat zelfs na e en opleiding v an vier jaa r voor e en havi s t be teke nt dit al gauw e e n 1999 6 moer 311 l e ra re nopl e iding aa rdrijks kund e wa nt geolo b e roep van l e raar mogelijke r te m a ken dan gie a an de unive rsiteit i s niet bereikb aa r h e t nu is dus niet focus sen op d e inhoud maar tu sse n liefde voor he t vak en vakman want men se n die nu voor het do ce ntsch a p schap al s docent li gt een wereld van v ersc hil kiezen do e n d a t al vanwege de inhoud waarbij de int e ntie ik vind uitleggen e n namelijk het afwi sse lende en l ee rzame w e rk kind ere n leuk h e la a s o nvoldo ende voor da t het m a na ge n van vijfentwinti g jon gvol waarde is om een g eslaagd e do ce nt te zijn wassen e n m e t zi c h m e ebren g t m a ar op d e ov e ri ge n s i s er n a tuurlijk ni e ts ni e uws r a nd voo r waa rd e n ho e kun j e d a t man age n zo onde r d e zon bij de k e uze voor e en va k in goed mo ge lijk late n verlop e n pl aats van een b e ro e p he t he le wetens c hap p e lijk onderwij s i s erop ge ri cht ik ge loof dat ik heb wel ee n p a ar voors te lle n als de alle e n ge ne eskund e opl e idt tot een b e ro ep l e rarenopleiding a ll ee n nog m aar le rare n op w elk e t aa l e n lette rkundi ge i s ook v a n zijn mag leid e n ve ra nde r dan iet s aan d e s tudie b e r oep ta al e n lette rkundi ge ve l e n hebben doe bijvoorbeeld ee n as ses me nt voo r a a nko een v ak da t er zij de lin gs of h el em aal nie t m ee m e nd e s tud en t e n na ge bl e k e n gesc hikth e id te mak en heeft en da t v indt d e maa tsc ha ppij va n het ass e s m e nt na tuurlijk of ve rsc huif all e ook ni et e rg want op de uni versite it le e r j e aa nda cht naar didactiek en o pvoe ding v a n m e er d a n alle en j e vak j e wordt breed e n kinder e n op di e mani e r voorkome n w e analytisc h op g eleid zod a t je op ve el manieren mis schien dat er d o c e nten v o or de klas s t aa n inz etb a ar bent de vaardigh e d e n die j e op die in hun h e le opl e iding ni e t gelee rd h e bben ee n l e ra r e nopl e idin g o pdo e t kunnen n e t zo h oe z e l e erlin ge n kunn e n h e lp en bij h e t leze n go e d e ld e rs in ge z e t w o rd e n net zo go e d va n ee n vakt eks t of h et b ege l e ide n va n g roe ps bete r wa nt h e t d oce nt sc h a p wordt j e we rk in de klas kom o ok ee ns ee n week o f n a tuurlijk eig e nlijk bijna o nmo ge lijk ge wat meel op en m e t e en d oce nt da n wordt maakt l e r a ar zijn beteke nt ee n bo ei n g va nze lf duid elijk wat e r sc hort er i s bijvoor 74 7 be s tur e n all ee n heb j e g e e n autom a ti be e ld i e ts mis met d e klaslokal e n vaak te kl ein sc h e pil oo t di e j e ac ht v a n d e ti e n k ee r e n me es tal m et sl ec ht meubilair vo o r a l v o o r zond e r j o uw hul p a a n d e g rond zet e n h eb d e d oce nt o o k is e r i e t s mi s met de ru s tpun je gee n be trouwba re in strume nt e n die j e in de t e n p a uz es dur e n t e kort ge midd eld hou j e gate n m oe t houden maa r vij fe ntwinti g l eer ee n k wa rt ie rtj e ove r na aftr e k va n gespre kj es lin ge n me t wi sse l e nd e s te mmin gen tal e nt e n m e t le erlin gen en dan mo et j e n og surve ill e e n motiv a tie l e raar sc hap i s vooral creatie f re n in d e aula e n e r zijn bijna geen we rk m a nag en do el b ep a len route uitz e tt e n l ee r ple kken voor do cent e n waar z e ru stig kunnen lin ge n ops tarte n op h et jui ste mo ment bij s tu voorbe r e id e n t el efoneren of and e r s zins per r e n o f juis t laten gaan d e juis t e vrage n s t e ll en docent s e ctie ee n e i g en kam e r m et tel efoon zo da t j e erac ht e r komt wat ee n lee rling wee t e n c ompute r zo u a l e en enorme voo ruitga n g e n k a n en altijd altijd g o e d luis t ere n n a ar he t b et e ke n en e n tj a he t is al va k e r ge zeg d antwoord e n d aa rop je ge dr ag a fste mm e n maar di e taa kb e las ting werkt ook ni e t erg m aar in plaats va n ee n t ec hnisch g o e d vo e r m ee zese ntwintig uur l esgev e n i s ec ht t e vee l tui g om h e t do e l t e b e hale n h eeft d e do cent in een v ee rtig u rige w e rkwee k ze ke r al s je een ramm el e nd vehike l meege kr ege n een te de vorming van l ee rlinge n s erieu s n e emt en kle in l o kaal me t te vee l kind e re n m e t te du s werk c onsc i entieu s voorb e re idt en nakijkt we ini g s o cial e vaardi g he de n me t d a artusse n e n me ntor aa t e n d e r ge lijke uitvo e rt te grote versc hill e n e n daa rn aas t t e vee l t e mi ssc hi e n kunn e n e r ook c rit eria o p gest e ld do e n m aa r m e t t e we inig hulpmiddelen in t e w o rd e n v oo r sc hoolle id e rs zodat dat binnen we ini g tijd om alles voor te b e reide n te kort s up erman age rs zijn in pla ats va n onge evalu e r e n en bij te stur e n het zelfs tandi g sc ho o lde en als we dan w at m ee r zouden lere n van d e doc e nt mo et op d ez e ma ni e r w el mog e n nas chol e n in d e baa s z n tijd e n wat s t e rk ac hte rblijven m et da t van d e leerlinge n me er zouden kunn en uitwi s se len me t c olle g a s dan prate n we verde r ni e t m ee r ov er in a ntwoord op uw sc hrijv en e n a dv e rtere n s alari e ring onze liefde voor h e t b e ro ep i s li ef mini steri e is het vo or al nodig om h et to c h nie t in ge ld uit t e drukk en and e r s waren er niet zov eel do c enten 312 moer 1999 6