Twee taakomschrijvingen voor de toekomst

Publicatie datum: 1989-01-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 4
Pagina’s: 188-191

Documenten

jan sturm steven ten brink e twee taakomschrijvingen von beleid voor de toekomst het zakelijke gedeelte van de conferentie werd besloten met een forumdiscus sie onder leiding van joop gerritsen discussieerden steven ten brinke en jan sturm met elkaar en met de deelnemers aan de conferentie helaas bleek de conferentie organisatie er niet in geslaagd te zijn deze discus sie te registreren gelukkig waren jan sturm en steven ten brinke bereid hun opvattingen nog eens op papier te zetten beiden geven aan in welke richting het von bele id zich dient te ontwikkelen een taakomschrijving voor de toekomst jan sturm dat ze hun spore n hebben n a ge laten is de von als rode schoolmeester ontegenz egg elijk een hoofdgedachte w elis waar ben i k van huis uit on d er w ij z er uit een forumdiscussi e en daar ben ik nog steeds tro ts o p ook maar de eretitel rooie sc hoolme es ter d urf ik vraag je je toch wel es af weten wij eigenlijk mez elf ni et t o e te kennen ik ben i m m e rs ni et wel altijd wat er in zo n kinderhoofd gebeurd is als te vin d en rond theo t h ijssen en piet bol en er een taalfout geschreven is en als er een taal h e t tijdschri ft nie u we school d oornenbal fout vermeden is tien jaar geleden zou ik tegen 1 983 p 24 1 en i k ben ook geen k lasse zo n fout als klasen wel een remedie geweten heb onder wijzer ie m a n d d ie e e n ei gen klas heeft ben het fok nbg duidelijker uit te leggen maar nu denk ik fok weet het net zo goed als ik getuige ma ar verd er volstre kt afhankelij k is van d e zijn motivering van dat zinnetje met k lasen en goedkeuring van het hoofd en of de schoolop to ch ma akt hij de fo ut wat is weten b ij een kind z iener inspecteur w e rkzaam in h et la g er on ja ja goed beschouwd is onderwijzen het onmoge der w ijs m e estal in vol k sw ijken en zel f vaak lijkste werk dat er bestaat vooral a ls je er zo op de van g erin g e af komst m aar zoals de ro o ie late avond over aan t filosoferen raakt in je dag schoolmeest er vanui t een soci ale be w o g en boek heid met het vol ks kin d en d iens on derw ijssitu th ijss en 1925 p 1 79 atie en vanuit een ont w akend besef van zijn eigen nederige positie lid was van de b on d 188 moe r 1989 4 p 188 191 van nederlandse onder wijzers bv n o zo ben a ls e r t e v ee l lee rlin g en ove r a ll e h orden d re i i k op eni g szins verg elij kba re w ijz e li d v a n de gen he en te kom en g au w ee n m oe ilij ke e r b ij von geworden n atuurlij k g aat het nu niet ondanks de soms sympathieke retoriek die de meer o m h et l age r on der wijs he t vol ks kind over h ei d ro n d de invoerin g van d e basisvor en d e nederi g e positie m a a r ik vr ees da t b a ming ontwikkelt de harde kern van die ver sisvormin g leerlin gen in achterst an d ssitua nieu w in g ka n g etui g e h et volgend e citaat ui t t i e s e n v e rlies va n sta tu s naa r ve rgelij kba r e het be lan g rij ks te ministeri e le d ocument d a ar ma a tsc h a pp elij ke p roble m en v e r wijz e n o ver m iniste rie v an o w 1 987 p 14 ni e t e r is w eini g onderz oek ged aan naar h e t g e verborg en blijven dachten g oed van d e rooi e school meesters kers ten 1981 h et lij kt erop o f hun sym p a wat betreft de moei lijkhei dsgraad dient ervan uit te th isanten in het onder w ijson d erz oek bang zijn worden gegaan dat voo r het p r aktisch e b ij de t ij d se en pa rad o xa l e het algemeen niveau per vak door 80 van de rad ica lis m e van d e r o oie sch o olm e esters hard l eerl i ngen kan worden gehaald het hoge r niveau per vak door 40 van de leer vech ten te g en d e b e moeizuc ht van b ovena f l ingen kan worden gehaald ruimte schepp en voor een ge lu kki ge k las en het meerder e van het hoger ni veau za l in het al hard vecht en voor d e verheffin g van het vol ks gemeen vooral aan de functie van voorbere iding op k in d via ond er w ijs als het niet and ers kon verder onderw ijs in het m b o h a v o en v w o dan maar via stamp werk gelukkig hoeft de worden ontleend von niet te wachten o p resul ta ten v an on der zoek om z ich te laten ins p irere n door d e rooie eenvou d iger gezeg d d e ove r heid vraagt haar schoolmeesters als kennisb ron zijn d e romans loy a le d ienaren e rvoor te zor g en d at er aan het van theo thijssen net zo goed z o niet beter einde van de basisvorming drie groepen leerlin ze zijn no g mooi ook zo niet prac h tig a ls gen zullen zijn 20 on gekwa lificeerd en 40 de von erfgoed wil bewaren en actualiseren laa g g e kwa lificeerden en 40 hoo g ge kwalifi d an zou het d it m o eten z ijn c e erden m a a r op tw ee p unte n vertrou wt die zij he bb en d e d e m o k ratiserin g in het on de r over h ei d haa r d ienaren ni et z o e rg w ijs in g ang g ezet vaa k on d er zeer moeilij k e z e w il d at d ie selectie d e m aatschappelij k e omstand ighe den zij hebb en het volks k in d st atus quo ondersteun t l ee rling en di e u i t g oe d onder w ez en zod at het kon opklim een ho g e st atus mili eu st am men mo eten men zij he bben het vol k skin d e en beetje g elu k ve e l meer kans he bb en om in de h oogste ge g even in d e vorm van s int nicolaasfeesten 40 terecht te k omen va ka ntiekind erfee st voe d sel en k ledin g zij m et de p ercenta g es mag niet g esjoemel d h e bb en het leerplan het stri k t g eregel d k ara k worden een verdeling van 1 5 35 50 laat t er ontnomen z ij hebben d e k l a sse on d erw ijzer d e on d er w ijs beg roting ni et toe no g eve n mond i g er ge m aa k t en richting g e g even a an afg ezien van d e verand erin g in de status een an dere d id akt ische houd in g d oornen b al quo d ie d at w ellicht te w ee g bren gt 1983 p 257 258 e e n ni e u w wate r e n win drapport zij hebben het l eerplan het stri kt ge regeld kara kter ontnomen om nieuwe rooie schoolmeesters in de hand te houden heeft de overheid een handig in een b eetje v on ner ervaart in de p ra ktij k va n strument bedacht eindtermen en daaraan ge het moed er ta al onderw ijs b ijna d a ge lijks d e koppelde toetsen een commissie waarvoor m aat sc happelij ke pa ra dox va n h et school de von een van haar leden voordroeg met m eester zijn in d ienst va n de lee rlin g en he n een ook de enige van de commissie die nog als in d ivi d u of g roep h e l pe n over de vele hor les geeft aan leerlingen uit de basisvorming de n in het onderwijs heen t e k o men v a a k in heeft een concept voor de eindtermen ne h e t b esef d at h et buiten gewoon me r kwaard i g derlands geleverd wie die eindtermen vanuit zo niet onrech tvaardig is o m h et on d erw ijs als de twee hierboven geformuleerde overheidsbe hordenloop in te richten m aar als overheids langen analyseert kan niet anders concluderen d iena a r z ov ee l horden op ste ll e n dat d e ge dan dat de overheid een zeer loyale commissie wenste s e lectie van l e erlin ge n tot s tand k omt getroffen heeft de belangen van het huidig e 189 volkskind en de idealen van de von steven ten brinke schoolmeester rood of niet vind je er een taak voor de von niet in terug wel conventies maar dan die van de middenklasse wel een arbitrair selec actief vorm geven aan eventuele tiecriterium om de hoogste 40 af te scher eindtermen basisvormin g men expliciete argumentatie kunnen hanteren maar dan wel op de manier waarop de mid denklasse dat doet alsof labov 1972 nooit toen ik samen met jan sturm tijdens de geschreven heeft over the logic of nse twintigste verjaardag van de von het forum de onderwijzersbeweging is wel verweten dat vormde was er nog geen kabinetscrisis in ze zicht op het moment dat ik dit schrijf is het kabinet gevallen en daarmee is de basisvor onderwijs niet gezien heeft als re produktie ming op wat lossere schroeven komen te systeem van ongelijkheid men gelooft sterk in de staan ik zal dit gegeven trachten te verwaar leuze kennis is macht dat kennis en de overdracht lozen moer heeft me immers gevraagd nog daarvan zelf met machtsverhoudingen verbonden is eens kort op te schrijven wat ik op de middag wordt nog niet erkend eigenlijk is men zich daa rv an dat deetman er nog zat heb gezegd pas bewust geworden na het falen van de kompen ik schrijf dit stukje wel in dezelfde rol als op satieprogramma s doornenbal 1983 p 257 de 7e april dus als von lid dat toevallig voor zitter van de eindtermencommissie nederlands in die valkuil hoeft de von niet meer terecht is anders gezegd als iemand met een uit te komen meer nog de von heeft duidelijk gesproken persoonlijke mening in plaats van bijgedragen aan de constructie van dat be iemand die vooral de meningen van anderen wustzijn door o a in moer dat falen te be beluistert en tracht te bundelen schrijven in het verlengde daa rv an z i e ik een nieuwe taak voor de von actief vorm geven aan de strijd om de eventu ruimt e voor de vo n ideee n ele eindtermen basisvorming te ontmaskeren als von vijandigl wat bedoel ik ermee als ik in de titel zeg dat de von actief vorm zou moet en geven aan de r ond 19 1 8 n a m een com m issie v a n h o ofd en v o orgeste l de ein d te rm e n ba sisvorm in g in opdracht van b w van amsterdam het leer die voorstellen laten geheel volgens de offi p lan van d e la gere sc hool onder de l o ep ze ciele instructies een grote ruimte voor de on moesten voorstellen on tw i kkelen voo r een de rw ijs geve n de n om z e naa r eigen st ijl over nieu w leerpla n wat was het p robleem n i et tui g in g e n voor keu r i n te vull e n de v on hee ft alleen de wet op de leerplicht die leidde tot ee n eig en stijl ov e rtuigin g en voor ke ur o f li e een toe na m e va n het aantal leerlin g en n aa r de ver een boeket van diverse stijlen enz die l ag ere schole n ook h et a fb ro kkelen v a n he t a ls je ze va n een zekere afst a nd bek ij kt i et s standenonder w ijs en de veranderde ideeen ge m ee nsc happe lijks hebbe n s oci a al geenga over o p vo ed in g van k in deren m aa kt en d i e b e geerd gericht op het individu gericht op het z i nnin g n oodz a ke lijk d o o rnen ba l 1983 p leren van z a k en wa ar je als le e rling i ets aan 251 252 de reactie in de bode van 21 juni h ebt in h et verleden heeft de von d oor d e 1918 is hartverwarmend en inspirerend moge lijkh ed en v a n d ie t ij d te v e rta len in all e rle i aa n pakken e n besch rijvin gen daarv an p i onier s dat is me daar fris aan het hervormen en later wer k v e rricht e n h aar l ede n geins p ireerd er is publiekelijk de frisse vooruitstrevende braadziende alle reden om dat wer k weer a an te va tt en a ls en alle kleinigheidjes verachtende nieuwlichter bent h e t k ab inet de tre in wee r in beweg in g zou z e t uitgehangen en heel gemoedelijk verzuimd om ten de b ezwa r e n di e en kele led en va n d e ver enig blijk van inzicht in het w ezen van onderwijs te enig ing noemen deel ik niet geven door maar net te doen alsof er geen onder wijzers bestondenl moge moer de bode ten voorbeeld nemen 190 stomm e boe kjes ge n ze objectief te meten zijn on begonne n werk jan sturm vecht in zijn artikel in het re de e in d te rme n zulle n voor school boeke nschrij cente thema n um m er v a n mo e r mijns in z iens vers en uitgevers aanleiding vormen leergan da n oo k tege n w indmolens gen o p de markt te b renge n d ie h et v ak nede r lan d s verkn i ppen in geis oleerde v aard i g hed en van goch 198 9 p 25 de mogelijkheid die ze aa n g e eft is in derd a ad ni e t irreeel m a a r ze zou ge en v e rsl e chterin g bet ekeken t e n op zic h te van de situatie nu bovendien moet je als von niet je doe l zoe ken in h et bevo ogd en va n het hele on d erw ijs j e k un t je beter a an je ei gen leest en achterban houden en dus vorm ge v en a an jou w i deeen propagee r d us b ijvoor b e eld gewo on a nder on der w ijs leerm a teriaal in clusie f anc 3re school bo e ke n d i e er t rou w ens nu ook al zijn uiteraard in relatie f kle ine opla gen zoals i k h ierb oven a l zei lat e n de voor ges te l de e indte rme n j e daart oe a lle r u i m te noo t domme examentrainin g 1 doornenbal 1983 p 257 de eindtermen zullen voor docenten aanlei ding zijn vooral examentraining te geven op literatuur die onderdelen die makkelijk toetsbaar zijn al dus wederom mariet van gogh examentrai doornen bal j h et kind en de rode scho olme ester ning z u ll en ze g even net als nu ma ar op on een analyse van de ideeen van d e bond van ned er de rde len di e makkelij k to e ts b aar zijn a ls d e l a ndse on derw ijze rs ten aanzi en va n de kindgerichte proce d ure z o wordt uit g evoerd als off icieel pedag og iek in he t beg in van de 20e ee u w in co staat aa ngege v e n dan zal e r selecti ef g etoetst menius 19 8 3 3e jrg p 239 25 9 g eexa mineerd wo r de n t en aan zien v an e e n g iglio li p p ed language and social context se aa nt al ein d ter m en d ie d e com missi e a ls vi taal lected readings harmondsworth penguin books essentieel zal aangeven dat heeft ze overi 197 2 ge ns o p d it m oment no g ni et gedaan a ls zo da ni g zu llen n aar ve r wa c htin g voora l en kele goch mar iet van commentaar van het von taa l geb rui k se in d te rm en gek oz en w ord en die bestuur i n moer 1989 1 2 p 25 2 6 z ijn niet gemakkelij k toet sbaar leest u e r bij voorbeeld de in moer 1 989 1 2 afg edrukte kersten s rode schoo l meesters en onderwijzeres sc h rijf ein dt e rme n maa r op n a en p ro beer of u sen een gesprek met brecht van den muyzenberg in comenius 1981 le jrg nr 3 p 440 45 1 b ij nr 10 het hanteren v an con ve nt i e s te n aa n z i e n v a n ke n me rk en v a n teks ts o ort e n e n h et labov w the logic of nonstandard eng l ish i n kunnen toepa ssen van st rateg i ee n gemakk elij k g i glioli 1972 p 179 21 5 kun t toets e n d it is gemakke lij k ku nt m ete n m inisterie van o n de rwijs en wetenschapp e n de ont wikkeling van eindtermen voor het basisonderwijs m eten onmogelij k en de basisvorming in het voortgezet onder wijs s gr avenh alt e m inisterie van o w 1 98 7 mimen r e f tr 863688 richtlijnen wat i n dit verband de ju i st genoemde meet baarhe i d aangaat ik denk dat geen enkele st urm j an wa t weet je als je t aalv aard i gheid toetsdeskund i ge bij het bestuderen van de meet in moer 19 89 1 2 p 68 7 7 taalgebru ikse i ndtermen d i e ik bedoel zal me nen dat daar m ee r mee te doen valt dan thijssen t schoolland bussum van di shoeck etc gestructureerd i ntersubjectief scha tt en pog i n 1925 191