Uitzonderingen zijn uitzonderingen

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 6
Pagina’s: 275-276

Documenten

foru m bij woorden die een s als mee rv oudsuit gang schrijven we de s vast te nzij er een raar woord ontstaat dan g ebruiken we een apo s t ro f mark van esdam dus voge l vogel s uitzonderingen zijn kusse n ku ss ens h e rder h erders uitzonderinge n cafe cafes b ureau bureaus pyjama p yjama s omdat j e anders pyjama s krijgt laat een ge hoor van z eg hond e rd p ersone n pi a no piano s h et meervoud v a n h et woord bure au op omdat j e a nd e rs pi anos krij gt sc hrijv en m ee r da n dri ek w art v an d e schrij paraplu p a raplu s ve rs s pelt he t woord v erk eerd ik heb d e omdat j e a nder s par aplus krijgt pro ef op de s om g e nom e n u kunt he t ook in d e praktijk van he t l esge ve n beste d e n we doen blijkbaar meer aand ac ht a a n uitzonderi nge n wa a rom zoveel fo ut en de ee rs t e a nalyse di e dan aan he t algem e n e ge v a l i ede r een kent d e ik m aakt e wa s naar de s oorte n foute n er zijn uitzonderi n gs r egel t e rwijl de algeme n e regel ve r schill ende s oorte n te o ntde kke n onb e k end i s d e ee rs t e soo rt is de fo ut e mode rn e spelwij ze buro s d e z e g ro e p i s nog ni et o p d e i e t s so o rtgelijks do e t z ic h voor bij d e s p e llin g ho ogt e van de a fsc ha ffing van voorke ur e n van de w e rkwoordsvorme n to eges tane s p ellin g of schrijft no g puur op h et zodra j e b egint o ver de sp ellin g van d e ge ho o r zo al s we ook zie n bij kind e re n di e we rkwoordsvorm e n i s er altijd we l i e mand n et ga an sc hrij ve n di e het kofschip roe pt we rkwoord e n e n d e twee d e soort fout is h e t schrijv e n v a n h et kofsc hip zijn een o nlo s mak elijk e e enh eid h et franse mee rvoud van h e t woord bu op sc hool i s altijd veel aa nd acht b es t eed aan rea ux d ez e me nsen r ed ener e n als h e t woord h et ko fschip dus di e kr ee t zit er bij ie de r ee n fran se he rk om s t heeft za l h e t ook w el d e goe d in franse m eervo udsuitga ng h e bben zoals mu m aar t kofschip is sl e cht s ee n ez elsbru gge tj e sea d e latijn se meerv oud s uitgang h e eft c ell i om ee n be paalde uitzo nd erin g in d e alge me d e it a liaa nse en p a ppe nheimer de duit s e n e reg el gevin g van de werkwoords vormin g verrew eg de m ees t ge maakte fout i s d e ge ma kke lijk t e onthoud e n bove ndi en een s chrijfwijze m et een apostrof waar di e ni e t uitzond ering di e maar z eer b ep erkt voorkomt nodi g is burea u s navraag le ert dat de z e e n nauw e lijks tot probl eme n l e idt a llee n in s chrijfwijze zo v aa k v oorkomt omdat op h e t ge v a l dat de s tam van h e t werkwoord sc hool gel e erd is dat j e ee n apo s trof ge bruikt e indigt op ee n t wil er wel ee n s een als ee n wo o rd op ee n klinker eindi g t bure au probleem zijn schrijf je nu tra c htte of trac h e indi g t op e e n klinker d e u e n dus mo e t je te in ande r e gevalle n twijfelt niem a nd een a pos trof sc hrij ve n i n v eel gevall en gaa t we rkte e n m aakte sc hrijft i e de reen foutloo s di e r egel op maar in v ee l ge vall e n ook ni e t du s i s h e t een w a ardeloz e r ege l ee n regel in de didac tiek zou de aandac ht me er geric ht me t te veel uitzonde rin ge n we rkt all e en mo eten zijn op d e alge me ne r egels d a n op de v erwarrend uitzond eringe n d at houdt in dat bij het a anle ren van d e sp elling van de w erkwoords h e t vreemd e is dat in de dida c ti e k van de vorme n in e erste in stantie all een die we rk s p ell ing de ze r ege l hel e maal nie t nodig is he t woorde n moe te n voorkomen die zic h keu ri g is een re ge l die voor e en uitzonde ri ngss itu atie volge ns de algemene regels ge dr ag en pas al s g eldt da arboven s taat de a lgemene re gel die dat is ingeslepen mo e t de do ce nt me t e nke le luidt kleine uitzonde ri n gen komen t kofschip i s 1998 6 moer 2 75 er een van die uitzonde ri ng is gemakkelijk adressen auteur s te verklaren en te b egrijp e n ik heb deze methode van aanpak to e gepast bij e en korte opleiding voor medewer k ers van de raboba nk in ee n module van negen weken b esteedde ik ze s weke n aan h e t algeme ne s c hema pas in de zevende le s cathy ber g kwam ik met t kofsc hip vmbo nieuw rotterdam de toets na d e neg e nde we ek leverde ee n locatie borgerstraat verrass end goed re sultaat op bijna de hel e postbus 674 1 klas sc oorde een hoog c ijfer enk elen s coor 3002 as rotterda m d en een tien d e l e uks t e opmerkin g wa s di e van m a n die zei ik heb vijfenve ertig j a ar mark van esdam niets b e gre p en van di e w e rkwoord en e n nu julianaweg 20 s coor ik een ti e n 3535 vg utrech t d e result a ten met d e ze gro e p mak en duid e manja heerze lijk d a t uitzonderi n ge n uitzond eri nge n zijn uitgeverij zwijsen e n als zodanig mo e t e n worde n b esc houwd postbus 8o 5 wij mo eten on s ri chten op de alg e m e n e 5000 nv tilburg reg e l s die maken d e sp ell ing mind er las ti g dan gedacht ba s kast e i n c e ntral e opvang vlu c ht e lin ge n lool aan 4 4 7 3 15 ac ap e ldoo r n e ve lyn pl agma n c e ntral e opvang vlu c ht e lin ge n lool aan 4 4 7 3 15 ac ap e ldoor n minjam tuinder kore nblo e m s traat 5 6 5025 pt tilbur g gee rt van de ve n c e ntral e opvang vlu c ht e lin ge n loolaan 4 4 7315 a c ape ldoor n 276 moer 1998 6