UNESCO-project moedertaalonderwijs

Publicatie datum: 1971-01-01
Collectie: 02

Documenten

klassen de klassen in het kleuter en basisonderwijs zijn voller dan in het secun dair en tertiair onderwijs en de onderwij zenden erv an hebben minder carri ere mogelijkheden ad 4 toetsen hebben een belangrijke invloed op het onderwijs zie h wesdorp het moedertaalgedeelte uit de amsterdamse schooltoets moer 69 70 nr 2 p 4 5 e v hoe worden toetsen gebruikt hebben ze niet te veel een conserverende we king wordt er all een maar geselecteerd a w z veelal weggeselecteerd wie ste de niveaus vast waarom juist dat niveau ook al is de spelling niet als een apa rt punt genoemd dat betekent niet dat de von zich er niet mee bezig zal houden de von zal actie blijven voeren tot het moment dat er een spellingwijziging komt ook al zou die wijziging niet overeenk men met de von wensen dan zu ll en we de strijdbijl toch voorlopig begraven db war cocon en moer redactie hebben afgesproken dat ze over 3 maanden nauwkeurig omschreven hebben wat de taak zal zijn van de verschillende von cor missies met betrekking tot de bovengenoemde 4 punten unesco project moedertaalonderwij s het unesco institute for education te h amburg is bezig met het ontwerpen van een onderz oek op het gebied v an het moedertaalonderwijs in het eerste ontwer p dat eind 1970 werd rondgestuurd naar allerlei universitai re en semi universit a ire instituten over de hele werel d wordt voorge steld een of misschien nog een of twee meer model len te ontwerpen voor moedertaal onderwijs voorzien van een goede theoretische basis en behoorlijk getoetst di model of die modell en zou den dan kunnen worden aangeboden aan die l an den die met een moedertaalprogramma werken dat nog al beperkt is op veel herhalen is ingesteld en geen redelijke theoretische basis heeft zo n soort moe dertaalonderwijs wordt in ons land natuurlijk nergens gegeven di e landen kun nen dan zien hoe het veelzijdiger en aantrekkelijker kan het ontwikkelen van het model of de mode ll en zou in een o f in een paar lan den g eschieden met veel intern ationa al mee denken de ontwerp commissie stelde verder voor zic h te concentreren op mondelinge taalv a ardigheid oracy l en op de leeftijdsgroe p 9 13 op dit ontwerp kw a men all erlei r ea cties uit nederland voor zover ik weet v a n het onderwijskundig instituut r u groningen en v an de afdeling ne derl anc v a n het pedagogis ch didactisch instituut r u utrecht het mikken op zo wei nig modellen werd hier en daar onre a list i sch geacht evena ls het zich conceptre ren o p or acy en de leeftijdsgroep 9 13 de ontwerp commissie is nu bezig een definitief onderzoeksplan o p te ste ll en rekening houdend met de re a cties nadere berichten hierover zu ll en te zijner tijd volgen ped did inst utrecht j s ten brink e afd nederlands 60