V.O.N.-werkgroep, Delfzijl

Publicatie datum: 1969-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 2
Pagina’s: 31

Documenten

toegepast worden n a v de lof spot vindt men daar ook de tamelijk moei lijk te dramatiseren samenspraken zijn humoristischer het voo rtgezet onderwijs kan vele elementen van b o project overnemen een directe confrontatie met erasmus engagement is voor heel wat leerlin gen boeiend kriti s eren door prijzen is een techniek die velen zelf zullen willen toepassen reclamespotjes b v vragen er a h w om moeilijker is de verdediging van de zotheid zien hoe ze zich eruit redeneert is een voortreffelijke denk sportwedstrijd de leerlingen ontdekken in deze spraak vaardigheidsles de relatie tussen het maat scha ppelijk kader en de inhoud en vormg eving van een literair werk erasmus pacifisme staat tegenwoordig ook hoog g enote erd hier is eraan voorbijgegaan diverse mogelijkheden om het besprokene zichtbaar te maken heb ik in de twee art ikelen al genoemd ter wille van de praktische bruikbaarheid zijn beide in de praatstijl geschreven het eerste deel van dit artikel verscheen in de gestencilde moer een kle in a anta l nie uwe le de n kan bij de administratie d a arvan desgewe n st ee n exemplaar krijgen door afspra k en over de omvang zijn w e niet i n sta at de bespreki ng v an erasmus ve rder u it te b reide n d e ho o fdstukin de l ing u it het eerste nu mmer is hie r niet voortgezet dit a rtikel is min of m eer ee n eenhei d v o n werkgroep delfzijl na publikaties in de p ers over de aktiegroep v o n zijn in delfzijl enkele men sen bijeengekomen om een plaatselijke werkgroep v o n op te richten begon nen werd iedere richting van onderwijs een stencil te sturen met doelstellingen plannen om een regelmatig bijelkaar komende werkgroep op te richten gerea geerd werd door het basisonderwijs het 1 b o het m a v o het v w o h a v o het kleuteronderwijs is nog niet vertegenwoordigd de eerste bijeenkomst ten huize van een van de oprichters werd voorn amalijk b e steed aan kennismaking en terreinverkenning de tweede samenkomst vlak voor de zomervakantie werd verzorgd door een van de werkgroepleden die een praatje hield over het spreek en stelonderwijs bij het be ro eps o nderwijs meisjes illustra tiemateriaal in de vorm van een bandopname en opstellen werkten verhelderend binnenkort zal de groep weer bijeenkomen gestr eefd zal worden een afgebakend terrein te vinden dat ieders belangstelling heeft waar geexperimenteerd en uit gewisseld kan worden gedacht wordt aan het grammatikaonderwijs het gebruik van de bandrec order het spreekonderwijs e d eventuele resultaten kunnen vermeld worden in moer anneke j leeuwe tak 31