Vakliteratuur uit de Verenigde Staten. Review van didactische literatuur 3.

Publicatie datum: 1995-01-01
Auteur: Dees Maas
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: ?
Pagina’s: 92-93

Documenten

dees maas vakliteratuur uit de verenigde staten review van didactische literatuur 3 ze zijn er gek op die amerikanen in tsjip 5 1 besprak ik al enkele boeken over dit zo geliefde thema schrijfonderwijs robert brooke geeft al jaren les sen in schrijven in 1986 gooide hij de structuur van zijn onderwijs radicaal om in plaats van de colleges over retorische principes die hij jaren had ge geven besloot hij voortaan workshops te geven een duidelijke reden had hij niet voor deze omslag maar ergens knaagde het aan hem gaf hij de studenten wel genoeg ruimte om zich te ontwikkelen en haalde andere docenten die wel een leerlinggerichte aanpak hanteerden niet veel meer uit hun studenten in writing and sense of self doet robert brooke verslag van deze ommekeer en gaat hij na waarom schrijven zo belangrijk kan zijn in de ontwikkeling va n een eigen identiteit bij zijn studenten hoewel het redelijk vlot geschreven is is writing and sense of self geen boek datje in een avondje uitleest en ik zou het dan ook alleen aanraden aan docenten die veel met schrijfonderwij s bezig zijn en zich interesseren voor de persoonlijke ontwikkeling die hun les sen bi j d e leerlingen teweegbrengen he t uitgangspunt lig t voo r d e hand schrijven krijgt alleen betekenis binnen een sociale context een schrijver wil gelezen worden en om te weten hoe je gelezen wilt worden moetje duidelijk voor ogen hebben wat voor schrijver je wilt zijn je wordt je dus tijdens een schrijfproces altij d bewust van jouw positi e ten opzichte van anderen een aardig gegeven waar brooke op een gedegen manier mee omgaat hij relateert het thema aan bestaande theorieen over identiteitsontwikkeling geef t voor beelden uit zijn eigen onderwijspraktijk en bespreekt uitvoerig de rol die een docent kan vervullen want zo besluit hij het is de taak van iedere docent zich de mogelijkheden binnen zijn functie te realiseren daarna kun je pas een afgewogen keuze maken voor het soort onderwijs datje wilt geven en daar doen we het maar mee docenten engels kunnen hun voordeel doen met het boekje portraits bio graphy and autobiography in the secondary school de redacteuren van deze bundel margaret fleming en jo mcginnis hebben het goed begrepen on derwijzers hebben het meest aan literair didactische werken waarin de theorie direct gekoppeld wordt aan de praktijk en wat voor praktijk dit keer alle bijdragen in dit boek gaa n of ove r maya s angelou know why the caged birds sing of over de driedelige biografie over abraham lincoln van sandburg abe lincoln grows up iedere auteur benadert deze auto biografische werken met een andere methode zo komen we bijvoorbeeld een sociologische ee n historische en een structuralistische benadering tegen het mooie is dat iedere auteur ook concret e opdrachten voorstelt heeft u e r ooit aa n gedacht o m maya angelou s kleding te laten beschrijven en vervolgens daaruit conclusies te trekken over de maatschappelijke positie de leeftijd en het beroep van de romanfiguren dan was u bezig met een sociologische benadering zoals link 92 maas review van didactische literatuur 3 silverman en mcginnis di e voorstaan vragen opdrachten algemene tips over een bepaalde benadering en over de auto biografie in het literatuuron derwijs u vindt ze bier allemaal gebundeld een aanrader over hetzelfde genre gaat het boek learning about biographies a readtng and writing approach for children van myra zarnowski in dit praktijkgerichte werk beschrijft de auteur haar benadering van het genre biografie in het litera tuuronderwijs aan jongere leerlingen ze ontwikkelde daarvoor zowel lees als schrijfopdrachten het eerste deel voorziet de lezer van achtergrondinformatie over het genre en de taak van de biograaf in het tweede deel komen vier stra tegieen aan bod om dit soort boeken te integreren in het onderwijs aan leer lingen die onbekend zijn met het genre iedere strategie is bedoeld om leerlin gen te confronteren me t verschillende aspecten van de biografie e n ze zel f daarover te laten schrijven de snapshot approach laat zien dat iedere bio graaf een thema of een antwerp nodig beeft om daaromheen zijn materiaal te ordenen fictionalized versions benadrukt de manier waarop de gekozen ver tellerssituatie de inhoud van de biografie beinvloedt en de the relationship between life and time strategie laat kinderen zelf spelen met de mogelijkhe den waarop je het leven van een persoon en de grote lijnen der geschiedenis met elkaar kunt verbinden een aardig boekje dat zich richt op kinderen die meestal wat jonger zullen zijn dan de leerlingen die de meeste tsjip lezers on derwijzen literatuur robert e brooke writing and sense of self identity negotiation in writing workshops illinois 1991 margaret fleming jo mcginnis red portraits biography and autobiography in the secondary school illinois 1985 myra zarnowski learning about biographies a reading and writing approach for children illinois 1990 93