Van cultuurbeleving tot documentatiecentrum. Het educatief aanbod van het Bijbels Openluchtmuseum en het Catharijneconvent.

Publicatie datum: 1996-01-01
Collectie: 06
Volume: 06
Nummer: ?
Pagina’s: 67-75

Documenten

veronique damoiseaux van cultuurbeleving tot documentatiecentrum het educatief aanbod van het bijbels openluchtmuseum en het catharijneconvent culturele activiteiten vormen straks na de invoering van de tweede fase een vast onderdeel op het schoolprogramma voor veel musea biedt dit na de invoering van de basisvorming nieuwe kansen om jongeren over de drempel te trekken het advies van de overheid de blik op schoolgaande jongeren te richten heeft de museumwereld zich inmiddels ter harte genomen zie ook externe betrekkingen en de educatieve programma s spitsen zich dan ook hoe langer hoe meer toe op het voortgezet onderwijs het publiek van de toe komst annegien canoy sinds een jaar hoofd communicatie bij het bijbels open luchtmuseum bij nijmegen is zich bewust van de kansen die de veranderin gen in het onderwijs bieden en ook saskia van haaren anderhalfjaar geleden als educatief medewerkster in het catharijneconvent te utrecht aangesteld is positief gestemd over de educatieve toekomst van het museum met beiden sprak ik over het aanbod voor de scholen nu en plannen voor de komende jaren i het bijbels openluchtmuseum heilig landstichting het is begi n decembe r en hoewe l midde n o p d e dag donker misti g e n nat aan het eind van de lange oprijlaan va n he t bijbel s openluchtmuseum gele gen in de bossen bij nijmegen ligt als een schaduw het hoofdgebouw va n het museum zichtbaar door de vele kerstverlichting he t par k waari n he t buiten museum ligt is gedurende de winter gesloten en ligt er verlate n bij ee n hee l andere sfeer dan tijdens warme zomerdagen als bezoekers in groten getale over de paden dwalen en grieken en romeinen de oosterse straa t bewonen binne n heeft d e vaste expositi e tijdelij k plaatsgemaak t voo r ee n grot e verzamelin g kerststallen ui t verschillend e werelddelen i n januari za l hie r wee r d e perma nente expositie over de geschiedenis van de bijbel i n het spoo r va n abraham te bezichtigen zijn gezamenlijke wortels het bijbels openluchtmuseu m presenteer t zich heel expliciet als een educatie f museum wi j wille n he t publie k inzich t biede n i n d e culturele werelde n die een belangrijke ro l spelen in d e bijbel leg t annegie n uit maa r w e belich ten oo k aa n d e han d va n archeologisch e objecten foto s va n bijvoorbeel d dorpen en opgravingen maquettes van belangrijke steden of gebouwen helde re tekste n e n videobeelden d e geschiedenis va n he t heilig e schrif t ho e e n waar is de bijbel eigenlijk to t stan d gekomen e n he t ontstaa n va n d e koran het heilige boek van d e islamieten al s je je verdiep t i n d e geschiedenis va n de tora d e bijbel e n d e koran da n ontdek je da t de daaraan verbonde n gods diensten he t jodendom he t christendo m e n d e islam vee l gemee n hebben 67 vooral nu onze samenleving uit steeds mee r verschillend e bevolkingsgroepe n bestaat me t hee l ander e culturele e n religieuz e achtergronden i s he t belang rijk om te kijken naa r de gezamenlijke wortels wij streven ernaar de informa tie over deze godsdiensten o p zo objectief mogelijke wijze wee r te geven we willen openhei d creere n voo r verschillend e levensbeschouwingen zonde r daarin een positie in te nemen veel mense n hebbe n ee n verkeer d beel d bi j he t bijbel s openluchtmuseum zij denken dat het voora l voo r gelovige n bedoel d is herinnere n zic h ee n be zoek met oma e n denke n da t hier weini g t e beleve n valt da t strook t abso luut nie t me t het levendig e karakte r va n di t museum gelukki g denk t nie t iedereen er zo over en we zien aan de stijgende bezoekerscijfer s da t het imag o wel aan het veranderen is i n d e loop va n d e laatste decenni a is da n oo k he t nodige veranderd zowel in het hoofdgebouw al s buiten in het museumpark het leven in de tijd van jezus het bijbels openluchtmuseu m ken t een vrij lange geschiedenis in 1911 werd de heilig lan d stichtin g opgerich t doo r pastoor suys hij wild e ee n grot e kerk de basilica van het heilig hart late n bouwe n me t daaromhee n ee n pel grimsroute di e langs gereconstrueerd e bouwwerke n ui t he t heili g lan d zo u voeren de bouw van de kerk is nooit verder gekomen dan het voorportaal dat nu diens t doe t al s expositieruimte e n he t voorhof maa r d e pelgrimsrout e kwam er wel het oosters dorp waar de route begint werd gebouwd naa r voorbeel d va n he t palestijnse dor p el hosson waar van 1906 tot 1911 de kunstenaar pie t ger rits woonde uit de grondige archeologische studies die hij tijdens zijn diver se verblijve n i n palestin a uitvoerde bleek da t de huizenbouw i n he t ooste n van rond de eeuwwisseling niet veel verschilde met die uit het begin va n onz e jaartelling d e reconstructies i n he t buitenmuseum grotendeel s gebaseer d o p zijn tekeningen geven dan ook een aardig beeld van de woningbouw in de tij d van jezus tekening van een dorp in palestina gemaakt door piet gerrits 68 in het dor p bevinden zic h onde r meer ee n synagog e e n divers e werkplaatsen de bezoeke r trek t vervolgen s vi a het tollenaarshuis d e oosters e herber g e n het vissersdorp naar een hellenistische straat tot in de jaren zestig had het par k een devotionee l karakter d e pelgrimsroute gaf een beeld van het leven te n tijd e va n jezus d e evangelien i n he t nieuw e testament zouden zo meer tot de verbeeldin g spreken wa t ee n verinnerlijkin g en verdieping van het christelijke katholiek e geloo f to t gevol g zo u hebben we neme n n u wa t mee r afstand va n di e devotionel e benadering benadruk t annegien d e cultuurhistorische achtergronden van d e bijbel krijge n n u vee l meer aandacht het accent ligt in he t buitenmuseu m o p d e twee eeuwen voo r e n n a he t jaar nul een periode waari n divers e belangrijke beschavinge n elkaa r beinvloedde n in het heilig e land i n d e hellenistisch e straa t stap t d e bezoeke r complee t ingerichte huizen binnen van assyriers grieken romeine n e n egyptenaren in verschillende ruimten zijn tentoonstellinge n ingerich t me t informati e ove r aspekten va n huiselijke en culturel e aard in d e zomer i s d e straat regelmati g bewoond e n worde n lan g vervloge n tijde n to t leve n gewekt i n originele kleding gehulde figuranten informere n jong e n ou d ove r d e gebruiken ui t he t begin van onze jaartelling een iede r kan kenni s make n me t divers e ambach ten romeinse spelletje s spelen grieks e theatermasker s maken lere n schrij ven in hieroglyfenschrift e n no g vee l meer i n he t bedoeienkam p word t me n gastvrij e n volgens ou d gebrui k ontvange n me t versgebakke n brood the e en verhalen land van melk en honing voor he t onderwij s i s me t nam e he t buitenmuseu m er g aantrekkelijk hie r komt de bijbelse werel d tot leven waardoo r de gebeurtenissen e n personage s in de heilig e schrif t i n hu n reconstrueerde oorspronkelijk e omgevin g kun nen worde n geplaatst o m d e docen t wegwij s t e make n i n he t uitgestrekt e park is ee n museumgid s samengestel d me t d e nodige achtergrondinformatie aangeraden wordt o m he t bezoe k me t d e leerlingen voo r t e bereiden d e do cent ka n daarbi j gebrui k make n va n verschillend e videobande n over he t museum zelf maar ook over de geschiedenis van de bijbel e n diver s schrifte lijke materiaal heel informatie f i s d e losbladig e themama p lan d va n mel k e n honing waarin thema s als het leven in de dorpen kleding in palestina d e synago ge e n d e oudst e christelijke kerkgebouwen worde n behandeld regelmati g wordt daarbij verweze n naar fragmenten ui t de bijbel z o leze n w e i n d e the mabrief ove r d e bedoeinen da t di t woor d afkomsti g i s va n he t arabisch e badw woestijn en da t abraham same n me t zij n vrou w e n a l zij n bezittin gen door de woestijn trok abraha m was erg rijk hij had een grot e veestape l en veel zilve r e n goud hi j reisd e i n etappe s va n d e negebwoestijn naa r be tel genesi s 13 1 3 abraham beschikte over runderen en ezels de kameel het schip der woestijn wa s in zijn tij d no g nie t geintroduceerd voort s word t uitgebreid beschreven hoe de bedoeinen hun leven inrichtten 69 opvallend i s bijvoorbeel d da t met nam e vrouwe n i n d e nomadencultuu r ee n zwaar bestaan leiden zi j weve n d e tenten va n geitenhaar bouwe n d e tente n op sprokkelen hout of kamelemest voor het vuur bakke n het ongedesemd e brood melke n d e geiten e n voede n d e kindere n op d e manne n hoede n he t vee zette n volgen s rituel e handelinge n koffie ontvange n gasten vergadere n over de plaats waar ze heen zullen trekken en make n muzie k o f luistere n naa r gedichten trekken ze verder dan zijn het de vrouwe n di e de tenten opbreken een taakverdeling die in de klas tot de nodige discussies kan leiden overigens i s oo k dez e cultuur aa n veranderin g onderhevig o p foto s i n he t catalogusboekje bedoeienen gastvrijheid in de woestijn staat een bedoeienens jeik me t ee n limousin e e n ee n pick up truck bi j zij n tent o p ander e foto s zien w e dat de geitenharententen inmiddel s zij n vervange n doo r dake n va n golfplaat de themabladen maken het mogelijk een of meer onderdelen va n het museu m diepgaand t e behandelen helaa s zij n gee n didaktisch e tip s o f uitgewerkt e lesprogramma s opgenomen om direkt in de klas aan de sla g t e kunnen maa r de teksten zijn helde r en duidelij k geschreven waardoo r niet allee n docenten maar ook leerlinge n ui t he t voortgeze t onderwijs di e infomatie zoeke n voo r een werkstuk referaat of presentatie hiervan gebruik zouden kunnen maken rondleidingen op maat leerlingen kunne n oo k ee n rondleidin g krijgen doo r een museummedewer ker en in dat geval ka n d e leraar zij n wense n kenbaa r maken o f doo r de do cent zelf annegien da t laatste heeft natuurlij k al s voordee l da t de leraar het bezoek bij de les kan laten aansluiten het niveau kan aanpassen bij dat van de 70 klas en onderwerpen di e hij belangrij k vindt ka n benadrukken maa r dat is door de uitgestrektheid van het museum en de grote diversiteit aan culture n e n onderwerpen di e behandel d worden nie t eenvoudig o m he t voo r docente n aantrekkelijker t e maken zelf hun leerlingen t e begeleiden zij n w e bezi g me t het samenstelle n va n ee n doe het zelf rondleiding ove r all e onderdele n i n het buitenmuseum word t helder e schriftelijk e informati e verstrekt o p duide lijke tekeninge n staa t aangegeve n waa r e n i n welk e volgord e d e docen t te r plekke zij n verhaa l ka n vertellen hi j ka n n u zel f kieze n waa r hi j accente n legt of welke onderdelen hij liever overslaat in de handleiding die vanaf de opening van het buitenmuseu m i n maar t 1997 verkrijgbaar i s i n he t museum zij n oo k bijbelfragmente n opgenome n i n relatie to t wa t e r i n he t buitenmuseu m t e zie n is he t herdersveld waa r ui t palestina geimporteerde geiten grazen geeft ondanks de beperkt e afmetingen een goede indruk geef t va n d e terrasvormige doo r muurtje s onderbroke n vel den in israel en jordanie vee l tekste n i n d e bijbel zij n ontleen d aa n he t her dersleven en we kunnen on s hie r bete r voorstellen waaro m jezu s zichzel f i n johannes 10 1 1 de goede herder noemt i n d e vroeg christelijke kuns t wer d dit een van de belangrijkste motieven van het christendom de verbeelding van god natuurlijk hoef t ee n docent niet het hele museum t e bezoeke n e n al s hi j on derdelen diepgaand wil behandelen is dat ook haast onmogelijk zovee l is er t e zien en t e beleven hi j ka n oo k onderdele n selectere n di e passen i n zij n le s geschiedenis klassiek e talen literatuur godsdiens t o f strak s culturel e e n kunstzinnige vorming over een bred e scala aa n onderwerpe n heef t he t muse um achtergrondinformatie o f literatuurlijste n di e de docent o f d e leerling ver der helpen bij het maken van lessen of werkstukken voor het komend jaar staa t ee n vernieuwin g va n het huidi g educatie f materi aal op het programma op de plannin g staa t onde r andere een verfraaiin g va n de opmaak va n d e themabrieven di e e r nu hoewe l helde r e n duidelij k va n taal kleurloo s e n weini g aantrekkelij k uitzien maa r oo k ove r hee l nieuw e onderwerpen word t nagedacht annegie n canoy lang e tij d heef t he t mu seum zich gedistantieerd van een te grote nadruk op het religieuze kader van de bijbel waardoor het educatief materiaa l ster k gerich t i s o p culturel e aspekte n in de bijbel we scharen ons dan ook onde r de historische musea he t belan g van archeologische opgravingen zi e je i n d e meeste tentoon stellinge n terug maar de aandacht voor de bijbel is de laatste tijd wee r gegroeid daa r probeer t het museum op in te spelen door ook de inhoud van d e bijbel t e betrekke n i n exposities en educatief materiaal niet alleen aan bijbelkennis schor t he t noga l bi j jong e mensen zi j kunne n zich oo k bi j go d niet s mee r voorstellen d e oude man me t d e baar d i s va n andere tijden constateer t annegien vana f april is hier een tentoonstelling te bezichtigen over de verbeelding van god in verschillende tijden me t educatie f materiaal da t jongeren za l stimulere n me t elkaa r t e prate n ove r hu n gods beeld 71 verder zal een vragenlijst voo r verschillende niveaus worde n samengestel d bij de vaste expositi e i n het spoor va n abraham zoda t leerlinge n va n divers e leeftijdsgroepen mi n of meer zelfstandig de geschiedenis van de bijbel kunne n bestuderen het onderwijs bestaat niet dat het museum succes boekt in het onderwijs blijkt we l uit de cijfers jaar lijks bezoeken zo n 25 000 leerlingen ui t nederland duitsland e n belgie het bijbels openluchtmuseum schole n hebben inmiddels ontdek t hoe leerzaam maar ook hoe leuk het museum is meestal blijven z e een dagdeel de combi natie van het binnenmuseum en museumpark is erg aantrekkelijk d e diverse presentatietechnieken zorge n ervoo r dat iedereen op een voo r he m geschikt e manier geinformeer d word t ove r d e bijbelse wereld he t onderwij s bestaa t niet benadruk t annegie n nogmaals ervarin g leer t da t iedere docen t zij n eigen keuzes maakt ii museum catharijneconvent utrecht in een prachtig 15de eeuw s kloostergebouw i n hartj e utrech t vind t museu m catharijneconvent onderdak een mooiere lokatie kan dit museum zic h eigen lijk nie t wensen i n dez e toepasselijk e omgevin g word t sind s 1979 de ge schiedenis va n het christendom to t hede n e n ontwikkelinge n i n d e kerkge schiedenis belicht schilderijen tekeningen en prenten met bijbelse e n religi euze taferelen oud e handschriften kerkelijk e gewaden goude n e n zilvere n voorwerpen e n katholieke e n protestantse kerkinterieur s geve n inzich t i n de religieuze belevin g i n divers e tijden he t spreekt welhaas t voo r zic h da t de aandacht daarbij voora l uitgaa t naa r de middeleeuwen toe n he t leve n e n de bijbel onlosmakelijk me t elkaar verbonden waren saskia va n haaren educatie f medewerkste r i n he t museum realiseer t zich evenals annegie n canoy da t we nu i n ee n heel ander e tij d leven steed s minder mense n zij n o p d e hoogte va n godsdienstig e gebruiken symbolen verhalen ja zelf s feesten vele n wete n nie t mee r welk e gebeurteni s me t pasen gevier d wordt d e meesten hebbe n d e bijbel nooi t gelezen daarme e moeten w e rekening houde n i n di t museum vee l mensen voora l jongeren missen achtergrondkennis o m de betekenis te begrijpen va n de dingen die ze hier zien het verhaal dat de voorwerpen me t elkaar verbindt de geschiedenis dus van het christendom zal daarom meer aandacht moeten krijgen priesterpoppen gehuld in kazuifels dat verklaart deels waarom het publiek voor een groot deel uit ouderen bestaat en jongeren het museum veel minder bezoeken de kerststal trek t n u natuur lijk weer veel kinderen vertel t saskia maar vooral voor jonge mense n leef t het museum nie t echt als je de trappen afgaat kom je i n een donkere kloos tergang he t licht i s getemper d te r bescherming va n het textiel d e gewaden hangen o p stokken onbekend e voorwerpe n ligge n i n glaze n vitrines he t geheel i s er g statisch waardoo r jongeren a l vlu g afhaken da t is jammer 72 want w e merken da t kinderen die in schoolverban d komen e n z o kome n d i meesten het toch leuk vinden zojuist verscheen van haar hand de beleidsnota educatie in het catharijnecon vent als het aan saskia ligt verandert er wel het een en ander aan de presenta ties worde n priesterpoppe n gehul d i n kleurrijk e e n rijkversierde kazuifels kunnen leerlingen straks wierook ruike n e n luistere n naa r middeleeuwse mu ziek worde n voorwerpe n i n hu n oorspronkelijk e omgevin g geplaats t e n ge ven videobeelde n e n diaserie s de nodige achtergrondinformati e o m inzich t t e krijgen i n d e geschiedenis va n he t christendo m e n d e kerk gemakkelij k za l dat niet gaan en voorlopi g zoek t z e dan oo k ander e wegen o m jongere n ove r de drempel te krijgen in de nota gaa t daarom geheel naa r d e wens va n nuis en netelenbos vee l aandach t naa r manieren waaro p de collectie toegankelij k kan worden gemaakt voor het onderwijs kerndoelen het moe t gezegd het catharijneconven t heef t zij n huiswer k gedaan aan d e nota gaat ee n grondig e inventarisati e va n d e wensen e n behoefte n i n he t on derwijsveld vooraf nie t allee n zij n gesprekke n gevoer d me t docente n i n he t lager e n middelbaa r onderwijs maa r oo k me t medewerker s va n d e utrechts e schoolbegeleidingsdienst he t nederland s instituu t voo r kunsteducati e lokv het instituut voo r kunstzinnig e vormin g ikv de utrechtse lera renopleidingen e n divers e musea waa r inmiddel s d e nodige ervaring i s opge daan me t het ontwikkele n va n educatie f materiaa l voo r scholen zoal s he t museon i n de n haag het stedelij k museu m d e lakenhal t e leide n e n he t amsterdams historisc h museu m zi e tsjip 6 1 over d e ktvo projecten saskia nam de kerndoelen van geschiedenis godsdienst levensbeschouwing e n de beeldende vakken onder de loep daar sluit de collectie he t bes t bi j aan en bestudeerde kunst geschiedenismethodes o m ee n beel d t e krijge n va n d e on derwerpen die op scholen worden behandeld he t resultaa t ma g e r zijn zowe l inhoudelijk al s didaktisch is in kaart gebracht wat het museum voor alle lagen van het onderwijs kan betekenen een reek s advieze n lig t o p tafel he t muse um kan aan de slag meer illustraties en kleuren dat betekent niet dat er tot op heden niets voo r d e scholen wer d gedaan inte gendeel al jaren stelt de educatieve dienst ne t al s di e van he t bijbel s open luchtmuseum informatieve thematisch e vouwblade n e n wandelroute s samen daarin worden diverse voorwerpen uit het museum met een verhaal aa n elkaar verbonden en wordt naar secundaire literatuur verwezen zowel individuele bezoekers als docenten e n leerlinge n make n va n d e vouw bladen gebruik vertel t saskia d e laatsten voora l voor het maken va n werk stukken in de hoogste klassen van het havo en vwo daarom doen thema s al s harmonium e n heili g hart ove r d e verzuilin g i n nederland duivels kloosters en kerstening het zo goed dat zijn onderwerpen di e hen aanspre ken o f di e de docent wi l behandele n i n d e klas w e zij n n u bezi g me t he t herdrukken van de bladen in de vernieuwde huisstijl va n sommig e moe t he t 73 taalgebruik worde n verklaar d o f aangepast wan t da t i s hie r e n daa r we l wa t moeilijk vooral onderwerpen die ook voor de lager e klassen interessan t zijn zoals het verschi l tusse n katholieke n e n protestante n o f christelijk e feesten moeten i n eenvoudige r taalgebrui k worde n geschreven bovendie n word t opmaak wa t luchtige r e n gaa n w e meer me t illustratie s e n kleure n werken zodat de bladen er aantrekkelijker uitzien ook over nieuwe thema s wordt natuurlij k nagedacht z o za l d e rode draad in de collectie i n ee n introductieve l ove r de geschiedeni s va n he t christendo m worden belicht gebruik maken van visuele bronnen de meest e schole n kome n voo r informati e ove r d e kerkgeschiedenis me t name het verschil tussen katholieke n e n protestante n e n d e reformatie ver telt saskia ook de korte projecten di e voor d e onderbouw e n eindexamenkla s van het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld gaan over deze onderwerpen de helft va n de i n totaa l vijftig middelbar e schoolgroepe n kwa m vori g jaar in he t kade r va n he t eindexamenonderwer p geschiedenis d e opstan d i n d i nederlanden het catharijneconvent steld e opdrachten samen voor vbo mav o en havo vwo na de examenvoorbereiding i n d e klas e n ee n kort e rondleidin g langs divers e relevant e voorwerpe n i n he t museum moeste n d e leerlinge n zelfstandig aa n he t werk aa n d e hand va n opdrachte n werde n gedurend e ee n uur drie kunstvoorwerpen bestudeerd geinterpreteer d e n onderlin g vergeleken ook ove r d e positie di e kunstenaar s inname n i n d e strijd tusse n katholieke n en protestanten werden vragen gesteld zo leerde n leerlinge n nie t allee n ken nis vanuit de klas toepasse n i n he t museu m waartege n protesteerde n d e pro testanten maar ook om kritisch gebruik te make n va n visuel e bronne n to t welke parti j behoor t d e informatieverstrekker gezie n he t succes za l he t catharijneconvent oo k dit jaar opdrachten samenstellen om de eindexamensto f rondom het thema europa en de buitenwereld i n het museum te trainen saskia vragenlijste n doe n het goed in het onderwijs daardoor leer je gerich t kijken zel f informati e hale n ui t d e voorwerpen voo r de tweed e kla s heef t het museu m d e speurtocht o p zoe k naa r ketter s e n papen samengesteld i n dat jaar wordt d e reformatie behandeld waa r de opdrachtenroute bi j aansluit de toch t leid t doo r he t hel e museum maa r d e opdrachte n vorme n duidelij k een verhaal om beter aan te sluiten bij de basisvorming zal in d e handleiding worden vermeld bij welke kerndoelen het project aansluit het speure n doo r he t hel e museu m i s echte r minder goe d bevallen daaro m zal de opzet va n he t eindexamenprojec t oo k voo r d e lager e klasse n worde n gebruikt nie t t e veel slecht s ee n enkele zaa l e n i n groepje s werken ui t d e gesprekken me t docente n blee k bovendie n da t er grote behoeft e beston d aa n lessuggesties voo r voorbereidend e lesse n e n ee n overzich t va n schriftelijke bronnenmateriaal divers e onderwerpe n di e oo k n u a l goe d lopen wachte n inmiddels o p uitwerkin g to t ee n projectpakke t basisvorming he t museu m streeft ernaa r iedere twee jaar zo n project samen te stellen het catharijneconvent zi t niet stil met verschillende partners in de stad is het museum i n gespre k ove r d e invulling va n ee n omgevingsprojec t cultu reel ia erfgoed bedoeld voo r d e invulling va n he t va k ckvl d e meest e schole n die on s museu m bezoeke n kome n ui t d e regi o utrecht w e wille n me t di t project dat overigens no g i n d e kinderschoenen staat leerlinge n e n docente n stimuleren mee r gebruik te maken va n hu n culturel e omgeving vertel t sas kia same n me t he t ivlos d e universitaire lerarenopleidin g waa r w e vee l mee samenwerken zij n w e in gespre k me t he t centraa l museum maa r oo k het gemeentearchief d e bibliotheek en de schouwburg wille n w e bijvoorbeel d erbij betrekken he t projec t za l aansluite n bi j divers e vakken waaronde r aardrijkskunde en geschiedenis opvallend vaak worden in de nota termen gebruikt al s vakoverstijging zelf standig werken e n documentatiemateriaal daa r lig t da n oo k d e wen s va n saskia he t liefst zo u i k ee n documentatieruimte inrichten waa r leerlingen maar oo k individuel e bezoekers gebrui k kunne n make n va n boeken tijd schriften e n artikelen doo r ons geschreve n thematisch e informati e zoal s d i vouwbladen maar ook van computers e n nieuw e medi a al s cd roms waar door de collectie oo k vi a beel d toegankelij k word t gemaakt e n internet z e zouden da n voo r d e voorbereidin g va n referaten werkstukke n e n scriptie s vanuit de thuis of schoolsituatie gebruik kunnen make n va n onz e informati e en hie r zelfstandi g onderzoekje s kunne n doen gezie n d e ontwikkelinge n i n het onderwijs zoal s de invoering van het studiehuis lig t daa r de toekomst va n het museum de heilige catharina afgebeeld me t zwaard en wiel het scheppingsverhaa l terwijl he t catharijneconvent doo r het voortgezet onderwijs regelmati g word t bezocht zetten tot nu maar weinig lagere schole n voe t ove r d e drempel sas kia zou daarin graag verandering zien e n heef t oo k we l ideee n ove r d e manier waarop dat zou kunnen same n me t het instituu t voo r kunstzinnig e vor ming en pabo domstad gaan w e ee n leskis t samenstellen waarme e docente n uit het basisonderwijs same n me t hu n leerlinge n he t museumbezoe k kunne n voorbereiden het thema is nog niet vastgesteld maar ik denk we l da t w e aan kinderen meer verhalen moeten vertellen de bijbel zel f levend moete n maken bij schilderije n vertelle n wi e de drie koningen zijn wi e jezu s i s e n maria het scheppingsverhaal vertellen veel kinderen krijgen dat van thuis niet meer mee voor een goed begrip van wa t hie r t e zie n is i s di e kennis onont beer lijk voor meer informatie kunt u bellen of schrijven naa r de betreffende musea bijbels openluchtmuseum profetenlaa n 2 6564 bl heilig landstichting 024 3229829 museum catharijneconvent nieuwegrach t 63 postbus 8518 3503 rm utrecht 030 2313835 75