Van idee tot verhaal

Publicatie datum: 1991-01-01
Auteur: Eise Postma
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 2
Pagina’s: 61-65

Documenten

meer het karakter va n een han d lei ding heeft recensi e ge kregen tussen star t en finish is te zee r in de beschrijving van d e er varingen o p d e zes friese scholen blijven steken daardoo r wordt de doelstelling voorbeeldfunctie stimuleren re eise postma med ia le hulp op andere scholen mijns inziens niet helemaal geh aald van idee tot verhaal om het vele nuttige materiaal van het boek op an dere scholen nog beter tot zij n rech t te l aten komen zouden scholen er goe d aan doen eerst de no dige deskundigheid in huis te halen per groen van idee tot verhaal basisc urs us proza uit een nummer van het tijdschrift tussen schrijven baa rn b ekadi d act t99o d ocenten twaalf en zestien winter 199 1 p 53 54 dat door boek f25 en cursistenb oek f25 het c ps wordt uitgegeven heb ik begrepen dat er nog een aantal aanvu ll ingen bij tussen start en finish zal verschijnen hopelijk zullen die zou een docent nederlands in de bovenbouw aanvull ingen meer het karakter van een hand voortgezet onderwijs xnvo v w o wat ku n leiding krijgen waardoor het aangeboden ma nen heb ben aan van idee tot ve rhaal het boek teriaal beter bruikbaar wordt komt ui t een and e re wereld d e achte rk ant meldt van idee tot ve rhaal is de neerslag van een noten en literatuur experimente le cu rsus p roza sc hrijven die gedu rende enkele jaren is gegeven door medewer voor beginners wijs i k o p een and ere uitgave kers van de stich ti ng kunstzinnige vorming van het cp s op zoek naa r zo rgve rbreding d it rotterdam een ap ar te gesubsidieerde cur sus boekje laat heel goed zien dat remediale hulp van 25 bijeenkomsten van twee a twee en een zonder duide l ij k organisatorisc h kader tot mis half uur zoiets p roppen we nooi t in onze lukken gedoemd is gewone lessen dach t ik h oe zien d e p rodukten h et centrum voor taalleerproblemen van de van da t gewone onderwijs er uit i n de bru g kl as lerarenopleid ing van de vrije universiteit en d e faculteit educatieve o pl eidingen van de e e n dikke kop h ogeschoo l m idden nederland bieden in een res p ectievelijk twee jaar opleidi n gen voor d o een dikke kop en een mager s taar tje d at heb centen die remedial teacher bij h et voortgezet be n d e verhaaltjes uit de brug klas vaak in h e t onderwijs willen worden begin een onwijs gezellige groep van wel zes jongens en meisjes gaat kamp eren maar aan d e berkel a j van spellingproblemen en het leren introductie verspilt de jonge sc hrijver al vier van vreemde talen suggesties voor begelei k antjes veel werk wordt ook gem aakt van de ding in l m stevens a van der ley red namen chantal jan karel m aar t och gee n dyslexie 1986 lisse swets zeitlinger 19 86 moer verschil in karaktertekening of in reacties p is7 i o o op de spa nnen d e gebeurt enissen zwijg ik nog berkel a j van het waarderen van schriftelijk over de probl emen met tijd het is nu een p aar werk in een vreemde taal gemaakt door leer dagen l ater lingen met ernstige spe ll ingproblemen in h et an dere typ e de jongens gi n gen de gang j hamers a van der ley red dyslexie 1987 in ze zagen d e boeven z e gingen naar de p ol i lisse swets zeitlinger 1 98 7 p 1 9 1 202 tie de politie ging naar de b oeved wauw te visscher j e op zoek naar zorgverbreding trends in gek gaaf s pannend alweer maar niet zoals do het voortgezet onderwijs hoevelaken c p s 1989 cent en auteur het eigenlij k graag zoude n zien westhoff g j voorspellend lezen een didaktische be nadering van de leesvaardigheidstraining in het d e tame l ij k onb evange n br ugk l asser s willen moderne vreemde talenonderwijs groningen wol heel g raag mooie verhalen sc hrijven d at is ters noordhoff 1 9hi tenminste mijn ervarin g z e ba r sten soms va n i99i 2 moer 61 de m a lle fa ntasie er is een b e hoorlij k grote het docentenb oek geeft de vol gen de voorzet p assieve p lo t en karakterk ennis op ged aan bij in hoofdstuk 4 persoonsbeschrijving m aar televisiekijken en uit al dan niet verantwoorde wein ig mensen kunnen een film op een b oeien jeugd lec tuu r de manier navertellen ze dat is alle andere met posi tief comm entaar plus een p aar aan mensen beperken zich meestal tot de keten van wijzi ngen d i ffe re ntieer de p ersonages schrijf gebeurtenissen en de be l angrijkste d rijfveer van in de verleden t ijd maak een klein schemaatje de h oofdp ersoon z e hebben nog niet door vooraf vermijd ging enzovoort valt al heel dat een verh aal in de eerste plaats gaa t over de veel te be r eiken meer dan drie op stelled per triomfen en de teleurstellingen van d e h oofd leerj aar zijn overigens niet h aalbaar d e nk i k persoon en niet over gebeurtenissen als deze dan niet te b en auw d zijn voor wat pl agiaat cursus iema nd leert ook het ontroerende of va n de j on gel ui en h et sc hrijfplezier blijft be ont h utsende over te brengen dan geef hij waard i s da t nod ig ik vind van wel al die vorm aan een constante richting in h et onder uren n ede rlands in de onderb ouw moet je er wijs die factor zou je kunnen noemen van gens mee vullen en later slaat het functionele of onmacht naar b eheersing p 25 toets bare onverbid delijk toe hoewel a n d ere voorbeelden de eerste huiswerkbe s p rek ing is al tijd spannend voor veel cursisten kentering is dit de eerste keer dat ze hun werk aan vreem den laten zien en ze zijn bang voor mogelij ke waar b lijven d ie onbe kommerd creatieve kritie k docentenboek p 9 de eerste bijeen a uteu rs al s we in 4 h avo zijn weggedo k en in komst ze t de toon voor alle vol gende er hangt de sc had uwen der p uberteit dan wel geman dus nogal wat af van het optreden van de do gel d t usse n zakelijk o p stel en tek st met cented p 12 en d e cursisten moeten zich al vragen ik w eet het we moesten ze voorbe rei le reerst veilig voelen de verstandhou d ing bin den op een werel d van managers economen en nen de groep moet goed zijn en de deelnemers zakenvrouwen van het jaar m aar als i k het moeten een p ositieve hou ding ontwikke len ten goed zie is d e k entering al in zicht de k ille ma opzichte van el kaars te k sten p 14 nager d ond ert zijn s tructuu rsch ema s weg we d e docent kr ijgt er aanwijzingen bij hoor nemen afscheid van meso nivo en top down h oe de idea l e situa tie te b ereiken al s het luk t benadering en de crea t ieve mens permanent geeft h ij gestalte aan een andere constante in het lerend weet je nog we l k omt terug want om onderwijs leren gesc h iedt alleen in een veilige haar hem ging he t a l die tij d situatie want d an durft d e l eerling zich open te d an is er weer plaa ts voor c reatief schrijfon stellen voor eventuele kritiek derwijs want wie zou willen ontkennen dat creativiteit het h ele l even doordesem t terug pion ie r swe r k keer van de charismatische manager missc hien kan de h ier te bespreken c ursus juist omdat het d ocentenboek constante waar d aar bij h elp en nat uurlijk is hij uit getest in de heden verko ndigt boezemt het mij vertrouwen pra kt ijk t wee jaar meldt het d ocentenboek o p in de keerzijde van deze medai l le is wel dat p 7 en bijgeste ld wan t zo hoort da t gemakkelijk een misvatting ontstaat de achter flap meldt nog met het verschijnen van deze constante n twee boeken het cursisten en het docenten b oek kunnen ook anderen profiteren van dit eigenlij k niets nieuws onder zon kun je zeg p ionierswerk j a dat is wel zo maar dan toch gen nat uurlij k d e jeug d van tegenwoordig in d irect er is geen koninklijke weg naar verha sch ijnt versch rikk el ij k anders te wezen d an len sch rijven en dat zegt de cursus ook eer l ijk vroeger maar hoe langer ik les geef h oe meer binnenin er bestaat geen instantrecept voor de d e cons tanten o pva llen de ond erwij spioniers succesvo l le l eraar m v h oe vaak hoor je niet vinden steeds h etzel fde wiel uit dat moet oo k ge kl aag dat er op scholen zo in dividueel ge wel want de b as i sbegri pp en d iene n telkens werkt wordt door leraren nederlands als we een eigentijds kleedje te dragen en dan gaan ons allerleu k ste materiaal nu eens op de offset ze weer een generatie mee twee voorbeelden pers leggen dan kunnen anderen ervan profite 62 moer i99i