Van letters naar klanken – Een bespreking

Publicatie datum: 2004-01-01
Auteur: Ivan Deboom
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 7-8
e r k n u t v o e r n g i een bespreking van letters naar klanken van letters naar klanken is een methode bedoeld om andersalfabeten in een voortraject op een nt2 cursus snel vertrouwd te maken met het latijnse schrift en de nederlandse orthografie ivan deboom van het centrum voor basiseducatie in gent vertelt wat hij vindt van de methode en hoe hij er in vlaanderen mee werkt ivan deboom centrum voor basiseducatie gent doel en doelgroep inhoud die klanken die door verschillende groe de methode van letters naar klankenj aan woordenschat wordt in vlnk niet pen anderstaligen vaak als lastig worden van klanken naar letters verder in dit echt gewerkt aangezien cursisten daarna ervaren v w goh bop e a enzovoort in artikel vlnk is een korte cursus voor nog doorstromen naar een basisgroep weer andere oefeningen wordt veel aan volwassen anderstaligen die zijn gealfa daarom gebruikt men een honderdtal fre dacht besteed aan lettercombinaties betiseerd in een ander schriftsysteem quente woorden bijvoorbeeld nummer zowel klinkercombinaties bijvoorbeeld dan het latijnse alfabet andersalfabe koffie auto tweeklanken als medeklinkercombina ten de methode is bedoeld als voor in de cursus worden de letters onmiddel ties bijvoorbeeld seh ng worden in traject om daarna zo snel mogelijk aan lijk in woorden aangeboden het gaat hun geheel als ldankgroep aangeleerd te sluiten bij een basisgroep voor nt2 steeds om woorden die de cursist al kent wat de leessnelheid bevordert het accent in vlnk ligt dus vooral op bijvoorbeeld internationaal bekende woor er wordt extra aandacht besteed aan het aanleren van nederlandse klanken en den of die hij vanaf de start regelmatig zal typisch nederlandse ldankcombinaties letters cursisten leren de meer dan 40 tegenkomen naam woonplaats de zoals ge be ver en de combinaties nederlandse klanken te vormen met ons getallen tot twintig de dagen van de week van medeklinkers aan het begin of einde korte alfabet van 26 letters deze cursus enzovoort de woorden worden aangebo van een lettergreep maar vlnk gaat er richt zich tot andersalfabeten die vol den in korte leesteks s die context wel vanuit dat moeilijke taaleigen ken doende bekend zijn met de principes van wordt door de docent verldaard maar merken van het nederlandse klank lezen en schrijven en die deze in hun hoeft door de cursist nog niet letterlijk te systeem ook in een basisgroep opnieuw eigen schriftsysteem functioneel kunnen worden gelezen bepaalde woorden moe worden behandeld bijvoorbeeld twee toepassen de praktijk toont aan dat cur ten worden herkend bijvoorbeeld cur klanken want ook gewone gealfabeti sisten die in eigen land minder dan vijf sisten omcirkelen familienaam seerde cursisten hebben daar nog jaar naar school gingen onvoldoende tijdens het lezen moet de tekst ook behoefte aan gealfabetiseerd zijn om een dergelijk beluisterd worden audio cd het is begrippen als letter jwoordjzinjvraagj voortraject aan te kunnen zij kunnen immers de bedoeling dat de letters antwoord worden impliciet aangebo beter het alfaspoor volgen in een anders onmiddellijk aan klanken gekoppeld wor den de toepassingen ervan komen in alfabetengroep hoeft dus minder aan den na de tekst volgen dan leesrij s van oefeningen voldoende aan bod bijvoor dacht besteed te worden aan schrijfmoto woorden met gelijke klanken zodat gelijke beeld matchingoefening vragen ant rische oefeningen de andersgealfabeti klanken en lettervormen vergeleken kun woorden de lettergreep als orientatie seerde cursist hoeft ook niet meer te nen worden dit is bewust top down wordt aangeboden vanaf blok 5 maar leren lezen dat wil zeggen tekens apar eerst tekst dan woorden dan letters op het probleem van korte en lange klan te letters en woorden in hun geheel te die manier leren cursisten voorspellend ken is ook nieuw voor anderstaligen in interpreteren en verklanken dus in een lezen en wordt de neiging tot spellend een gewone basisgroep bovendien is cursus voor andersalfabeten zijn we niet lezen vermeden dit zeer moeilijk en in het beginstadi noodzakelijk gebonden aan de korte deze oefeningen worden afgewisseld um minder relevant klankzuivere woordj es uit het alfatraject met auditieve discriminatie vooral van het lees en schrijftempo kan een pro alf a nieuws nummer 4 november 2004 7 e r k n u t v 0 e r n g ei ei u tr ei n tr ei n k aa rt f ie ts ie ie ie kl ei n tr a p hart n ie ts komen vragen of zelf nieuwe kopen het ei tr e k kort kl e ts zijn vooral de veelschrijvers die later zon rt rt t der tempoproblemen meedraaien in een verder niveau tr trtr behalve het feit dat zij de klanken en let bleem vormen bij doorstroom naar een de boekjes en de audio cd kunnen we ters van het nederlands en het latijnse gewone beginners groep dit probleem kan dus niet gebruiken maar toen ik van een alfabet moeten leren en oefenen vormen alleen worden verholpen door veel toepas collega uit antwerpen de aangepaste mijn andersalfabeten een gewone nt2 sing door aangepaste oefeningen en voor werkbladen kreeg gebaseerd op de klas voor normale leerders in de basis al door ook naast de les aan lezen en methode kon ik wel meteen aan de slag educatie dus ook de bekende thema s schrijven te werken zal de andersalfabeet met de handleiding het voorlezen van zoals familie cafetaria en het weer het tempo van een gealfabetiseerde cursist teksten leesrijtjes en auditieve discrimi komen aan bod net als enkele elementai relatief snel kunnen bijbenen natie doe ik dan gewoon zelf in de klas ik re grammaticale items zoals het werk in het schrijfschrift van klanken naar let vind het niet nodig daarvan een audio cd woord en de enkelvoudige zinsstructuur ters wordt gewerkt aan technisch schrij te hebben alleen het gewone beginnersmateriaal ven uiteindelijk zal de cursist moeten de cursus gebruik ik eigenlijk niet waar heb ik hier en daar aangepast zo pro kunnen schrijven wat een gealfabetiseerde voor hij bedoeld is dat wil zeggen niet beer ik de hoeveelheid tekst op een blad cursist tijdens een basiscursus in een als voortraject cbe gent heeft voor te beperken en heb ik vooral oog voor de werkboek kan schrijven al zal enige tole andersalfabeten een apart spoor op het eenduidigheid van de gebruikte letterty rantie voor het tragere schrijftempo nog eerste niveau dus gebruik ik het materi pes de eerste weken vermijd ik bijvoor een tijdje nodig zijn in het oefenschrift aal van vlnk als aanvullende oefenin beeld de drukletter a en leren de cur staan kopieeroefeningen eerst beperkt en gen bij mijn eigen cursus de cursisten sisten alleen de schrijfletter groot later uitgebreid en kleiner er werd zullen nadien doorstromen naar ver ik vind vlnk goed opgebouwd en vooral gekozen voor een schrijfstijl waarbij de let schillende nt2 groepen afhankelijk van makkelijk in gebruik voor de docent een ters niet verbonden worden cursisten die hun taalniveau korte en duidelijke handleiding voor de toch in gebonden schrift willen schrijven in plaats van het aparte oefenschrift voor cursist eenvoudige en herkenbare werk worden niet afgeremd maar geholpen met technisch schrijven krijgen mijn cur vormen maar voor de meeste laagge de juiste letterbinding aangezien het sisten een blanco schrift met normale schoolde andersalfabeten is de duur van gebonden schrift het schrijftempo kan ver schrijflijnen alleen tijdens de eerste les vlnk als voortraject te kort als andersal hogen bovendien kunnen die cursisten sen maken ze nog oefeningen met hulp fabeten later het tempo van een gewone geschreven brie es beter lezen schrijflijnen op aparte werkbladen wie groep moeten kunnen volgen is er meer daarna nog zulke oefeningen nodig heeft nodig dan alleen goed materiaal meer tijd gebruikservaring en appreciatie krijgt die als huiswerk mee het schriftje en dus meer oefeningen drie tot vier les ons centrum het cbe te gent had de gebruik ik in het begin vooral voor tech sen per week gedurende een half jaar methode in de eerste plaats aangekocht nisch schrijven naarmate de cursus vor vind ik een minimum alleen de sterkste als achtergrondinformatie dat gebeurt dert doen we er zowat alles mee dictee cursisten doen het met minder ook zo voor de meeste andere uitgaven uit klassikaal of in groepjes elke les zonder nederland want door de taalverschillen uitzondering tempo oefeningen even barbara godfroy van letters naar klanken met vlaanderen kunnen wij deze cursus tueel met chronometer spelletjes alle nederlands centrum buitenlanders utrecht in zijn totaliteit niet gebruiken plaatsna vormen van spelletjes waarbij je iets de cursus bestaat uit men zijn niet herkenbaar het gunt bij moet kunt noteren leren leren zich een werkboek van letters naar klanken voorbeeld is voor ons de gont de voorbereiden op een toets bijvoorbeeld isbn 90 55i7 i37 9 bestelnr 973 08i2 nederlandse uitspraak van g of v zou enzovoort er zijn cursisten die aan het een schrijfschrift van klanken naar letters door ons als eh of f worden genoteerd einde van de cursus hun schriftje bijna isbn 90 55 i7 i39 5 bestelnr 973 08i 4 de uitspraak van bijvoorbeeld ee horen volledig vol hebben en er zijn er die mij een docentenhandleiding wij als tweeklank enzovoort elke maand om een nieuw schriftje isbn 90 55i7 i38 7 bestelnr 973 08i3 8 alfa nieuws nummer 4 november 2004