Van tata tot totale taal

Publicatie datum: 1969-01-01
Auteur: H.J. H.
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 1
Pagina’s: 127

Documenten

principe heeft als gevolg dat we ook met elka ars problemen gecon fronteerd worden de discussiegroepjes azllen natuurlijk weer leraren van verschi ll ende schooltypen bevatten de kleuterleidsters zullen zich misschien het meest aangetrokken voelen tot taalcompensatie praten en luisteren en lezen en denken over taal de zondag tachtig van u wilden geen kerkdienst veertig voelden voor een oecumenische en een lid prefereerde een r k mis we kunnen aan a lle wensen voldoen overigens bleken slechts drie leden bezwaar te hebben tegen de zondag als conferenti edag hoewel deze reacties ons meevielen betekent dat niet dat we de komende jaren vanzelfsprekend op zondag bijeenkomen ook voor on s was het een noodoplossing gevolg van vakantiespreiding en gebrek aan con ferentie oorden aan iedereen navraag bij enkele vrienden en magen bracht aan het licht dat enkelen vanu geen enqu e teformulier hebben ge kr egen dat i s jammer maar nie t helemaal onherstelbaar wi e alsnog wil inspreken op de conferen tiecommissie kan immers schrijven of opbellen vo oral suggesties over mo gelijke sprekers of informanten zijn welkom voorts dank aan ieder die do or zijn opmerkingen de conferentiecommissie een zetje in de goede r i chting ga f bericht e n van tata tot totale taa l door c bolle voor de no s de nos radio begon dinsdag 6 oktober jl m e t een nieuwe taalrubriek die elke dinsdag zal worden uitgezonden via h sum 2 15 15 10 deze serie van tata tot totale taal sluit ten dele a an op die van deze zomer over taalbeheersing basis of barriere de laatste ging ervan uit dat iemands taalbeheersing voor een belangrijk deel bepaalt welke plaats hij in de ma atschappij kan bereiken enkele onderwerpen die ter sprake zu llen komen zijn kindert aalbeinvloeding thuis en op school kinderliteratuur taal in krant en reclame taal en logica taal en politiek kortom all es wat ligt tussen de eerste kindertaal t ata en de totale taal v an de volwas sene kees bolle uit groningen zal het programma v erzorgen via postbus 10 hil versum kan men hem zijn taalprob l emen voorleggen h j h 12 7 vergadering en groepsgesprek bij telea c op 24 oktober is teleac begonnen met een serie over vergade rt echniek aan de orde zullen komen het le iderschap de deelnemer de procedure in teractie vergaderaccommodatie en besluitvorming men zal uitgaan van concrete voorbeelden bij deze cursus zal teleac een tw eedelige syllabus u i tg e ven h j h literatuuraanvulling bij gezamenlijk toneelschrijven moer 3 in bovengenoemd art ikel werd een van de mani eren beschreven waarop cre atie f toneel kan worden beoefend informatie over het terrein in de volle b re edte i n de vorm van opdrachten en instructies voor leraren vindt men o a in peter van lints dramatische expressie twee delen mousses met l erarenboek e n j s ten brink e 128