Vernieuwing en inspraak

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 6
Pagina’s: 293-294

Documenten

foru m ik het hier niet hebben daarover is het afge lopen jaar in moer al veel gezegd in de vorm van redactionele bijdragen recensies een voorpublicatie en een verslag frank t hart ik wil de besluitvorming rond het examen vernieuwing en inspraa k voorstel aan de kaak stell en de vakontwikkel groep waarin ook een von lid zitting heeft hulde zich in een wat ge heimzinnige stilte terwijl zij aan ha ar conc ept schr ee f in de is het houden van een referendum een demo e e rst e helft van 1 99 5 midde n in de vakantie cratis ch middel of zelfs een rec ht mijn oor werd e en sel e ct gezelschap docent e n gevraagd dee l daarover is nogal genuan c eerd opinie om zic h over de te kst te buige n de veld p eilingen wijz en uit dat in nederland e en vereni gingen mo chten in de zomermaa nden re fe re ndum over de doodstraf zou leide n tot hun lede n raadpl e gen wat natuurlijk e en farce invoering van deze ultieme strafmaat en dat is een onmogelijkheid in s e pte mber vond lijkt m e geen goed e z a ak ik sta o ok ni e t erg dan d e hearing plaat s waa rin de uitve rkoren t e springen om mijn mening te gev e n over docent en hun z egj e m oc hten doen op 12 a llerlei bestuurlijke kwesties stadsprovin c i e oktober vernam ik op e en informatie dag van weke nlange ca mpagne s en een he u se r efe de hoge s c hool rotterdam wa t er d a arna is rendumkrant later we e t ik no g ni et wat ik gebeurd ervan mo et vind en jan verbeek secretaris van de vakontwikkel m aar op andere gebieden wil ik wel mee groep vertelde aa n zo n tw e ehonderd docen praten zo we rd op mijn scho o l van de t e n n ed e rlands hoe h et d efiniti ev e voor ste l docenten v e rwacht dat z e hun kopieerwerk aan de politiek er uit zou ga an zi en hij hield dri e da gen vantevoren naar de drukkerij in nog wat s lagen om de arm ma a r die hadden een a ndere ves tiging sturen ik kan mijn meer te maken me t d e wen se n van h et cito werkzaamhede n ec hte r ni et zo s tra k plannen en de stuurgro ep dan met d e kantte keninge n evenmin als ve le c ollega s zodat w e vaak zelf van doc enten nederlands in de zaal zate n illegaal onz e repetities vermeni gvuldigd en op nam elijk e nkele doc ent en die de he aring in een kle in e ve el te oude kopieerma chin e s e pt ember hadden bijgewoond zij h erkende n onze in spraak had gelukkig effect want sinds zi ch in he t geheel niet in he t nieuwe voors tel een maand staat er een grotere volwaardige vooral omdat er zo w einig gewijzigd wa s en kopieermachin e in onz e vestiging zelfs al s hun m enin g ni et represe ntatief zou ik vind ook dat ik over de inhoud van mijn zijn voor de hearing zo als verbee k bewe e rde vak mee kan praten de huidige ve randerin blijft he t me rkwaardig dat vanuit de zaal h e t gen in het onderwij s maken dit actueel na examenconcept op vrijwel alle punten h evig wee r s amen naar school en de ba s isvorming we rd be kritisee rd is nu d e tw e ede fase van h et voortgezet de voors tellen worden ni et breed gedragen onderwijs aan de b e urt de voorstellen die de is wat mij betreft de enig juiste conclusie hier stuurgroep tweede fas e heeft gedaan zijn wre e kt zic h dat jan ve rbeek er ni e t in slaagde vers trekkend en in socmnige opzichten ook h e t con cept ove rtuige nd te ond erbouwen veel be loven d soms deed hij daartoe nauwelijks een poging welke vorm de twe ede fase gaat krijgen is en verschool hij zich achter regeltje s er is nog nog niet hel emaal duidelijk d e grot e lijnen maar e en e xam enzitting voor h et vak n e der zijn door de stuurgroep uitgezet aan de lands gerese rv eerd d e studielas t voor h e t invu ll ing per vak wordt nog gewerkt op dit onderdeel literatuur staat niet toe dat er meer moment zijn de examenvoorste ll en aan de dan acht boeken worden gel ezen soms ver beurt als dit nummer verschijnt ligt h et defi dwaald e hij in e en toeli c htin g waaruit bleek nitieve examenvoorste l van de vak o ntwikkel dat de voorstell en weliswaar met een bepaald groep nederlands waarschijnlijk al bij de doel waren gemaakt maar dat het iedereen politiek over de inhoud van dat voor s tel wil vrij stond op zijn eigen manier met d e stof 1995 6 moer 293 om te gaan het spook van de examens was van een echte gedachtenwi s seling blijk nederlands iedereen gee ft er zijn e igen uitleg baar hadden deze vakontwikk e lgroepen hun aan vergaderinge n beter g epland wa nt zij zage n g emaks halve li e t verb ee k achte rwege om te nog ruimte voor aanpass inge n verte ll en waar docent e n d e lestijd vandaan mo e t en hale n om hun eigen invulling v a n en openheid en dialoog aanvulling op d e exame n stof t e g eve n h e t s tudi eb ela s tingssysteein laat daarto e nauwelijks ka n het ook and e r s de groep do cente n di e ruimt e h e t v a k ned erlands in d e twee de f ase ga at onde rwijz e n i s gro o t te groot om ze a ll e ma al te hoge verwachtingen voor e en gespre k uit t e nodi g en en mijn ide ee n over refe renda kent u ma a r al s er een ik v e rwijt jan verb e ek en vi a h e m d e va k groep doc e nten i s die m ee d enkt wa a rom kan ontwikkel gro ep al s geheel echter voor a l dat daa r d a n ni e t op e en zorgvuldi ge mani e r m e e hij bewee rde een evenwic hti g en ac c e ptabel gedisc uss ieerd word e n e en deel van h et a nt e x a m e npro gramma te pr es entere n terwijl hij wo ord l igt bij de lede n va n d e va kontwikk e l fundam ent e l e vr ag en onb eantwoord li et wat groep het lijkt m e z o nn e klaar dat men zi c h is lit era tuuronde rwijs wa ard a l s je smaak teve el h e eft a fgezonde rd h e t b eeld va n d e ontwikkelin g e n v e rbre ding van h et literair ivore n t o ren drin gt zi ch op o ok al s we e r van p e r s p ec tief v a n l ee rlingen bij voorba at schrapt uitgaan dat h et huidi ge voorst el h e t be s t h aa l uit tijdge brek h o e kun j e l ee rlin ge n e en lit e bar e i s za l h e t de ee rs t e j a ren gee n breed raire ve rd ie pin g late n d oo rmaken a ls j e ze draa gvlak krij gen ni e m a nd k a n zi c h erin ma xima a l ac ht boeke n in tw e e j aa r la a t l e z e n h e rk e nn en m e t dit s oort claims sc het s j e ee n onjuist e en a nder d eel van h et a ntwoo rd li gt bij d e be e ld e n w ek j e t e hoge ve rwa c htingen di e doce nte n n e derl a nds e en van d e aanwezi ge n do ce nt en noo it kunnen inlosse n ri e p e nke l e malen met luid e ste m en s tra ks wa a rom hee ft de va kontwikkel gro ep kos te do en we het to c h we l a t e n het gewoon wa t ko st ee n exam e npro g r a mma will en afl e geb eure n d ez e b e ru sting verto ond en o ok d e vere n m e t love n sw aa rdi ge doe l s telling en me nse n die allee n geinformeer d wilde n wo r da arover wa s nauwelijks dis cus s i e maar zo de n ik wil we t e n wa t ik stra ks mo e t doen sam en gest e ld dat d o c e nte n grote vraag t eke n s laa t die disc ussi e maar a c hte rw ege m oe plaatse n bij d e haalbaarh eid waaro m ga f me n g estred en e n s uf va n de ve rni e uwin gen d e opdrac ht ni et te rug aan d e stuurgro ep met missc hi en wa s d e ze g ro e p no g wel h e t grootst de m ed e de ling wat ju lli e wille n kan ni e t ma ar gelukkig g ing jan ve rb ee k op hun g eef on s m aar m eer vrijhe id en mee r tijd ve rzo e k ni et in waarom kreeg ik d e indruk dat ve rb ee k vra zijn we t e volgza a m do ce nten die zic h ge nste ll end e d ocenten vo oral l astig vond en in dat wo o rd ni e t h e rkenne n moeten zic h hun argumenten z o s nel m ogelijk van tafe l vere ni gen om hun s t em hoorb aa r te maken wilde vegen and e r s zitt e n we s trak s wee r m e t ee n o nde r waarom was e r ge en ru i mt e e n tijd m eer o m wij s pro g rainma opg esc h ee pt waar ied eree n h et con ce pt bij te s t elle n d e me d ed e lin g v a n h e t z ijn e van d e nk t om vervo l ge ns de d eu r ve rbee k dat de vakontwikkel groep niet m eer van h e t loka al di c ht t e trekke n e n wee r bij e lka a r zou ko m en e n dat h e t c on ce pt al g ewo on z n e i gen ga ng t e gaan z ee r binne nk o rt moes t word en in ge l e ve rd i s da t v erni e uwin g vind ik ni et a fdoende ten ee rst e m a g tijds druk n o oit een factor zijn al s h e t gaat om d e vaststell in g van een exa me n waar we d e kom e nd e tien twintig jaar m e e zull e n w e rk e n ten tweede we e t ik van coll ega s die eld e rs in h e t gebouw bijeenkom s ten vo or natuur wete n sc h app e n mode rn e vree mde t a len e n kla ssi ek e tal e n vo lgde n dat daar v e l spr a ke 294 moer 1995 6