Vernieuwingen in het onderwijs

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 1
Pagina’s: 1-2

Documenten

redactioneel een argument zijn om aan een dergelijke vernieuwing te beginnen bij ons op school krijgen leerlingen een traject op maat ook kan het gaan om rendementsvergroting er mirj am tuinder vallen minder leerlingen uit als ze zelfstandig leren te werken of om mogelijkheden om vernieuwingen in he t extra financieri ng aan te vragen de rol van de directie bij zo n vernieuwing is vooral onderwij s ondersteunend en faciliterend ze moet de docenten in staat stellen de veranderingen door te voeren daarvoor is expliciete steun nodig door schriftelijk en mondeling uit te het onderwijs moet flexibeler de leerling dragen dat ze achter deze vernieuwing staat moet zelf kunnen bepalen welk onderwijs er is echter ook tijd nodig om te experimen doel hij wil bereiken hij moet een traject teren om ideeen op te doen en uit te op maat kunnen volgen hij moet zelfstan wisselen om overleg te voeren docenten dig kunnen leren de docent moet coach moeten in staat gesteld worden om een worden in plaats van docent scholing te volgen en ze moeten vervolgens steeds vaker hoor ik dit soort termen in het tijd en gelegenheid hebben om te overleggen onderwijs ik werk zelf als begeleider bij het over de daadwerkelijke uitvoering dit zal invoeren van vernieuwingen in het secundair door het management geregeld moeten wor beroepsonderwijs maar ik maak me sterk dat den ook is er geld nodig voor aanschaf van deze of vergelijkbare kreten ook in andere nieuwe materialen etcetera als de directie onderwijstypen circuleren het doorvoeren niet achter de vernieuwing staat is het invoe van onderwijsvernieuwingen vraagt veel van ren ervan vrijwel zeker gedoemd te misluk de directie en de docenten op een school ken terwijl ze vaak van buitenaf door ambte naren begeleiders ondersteuners worden laat echter duidelijk zijn dat de docent de spil bedacht of opgelegd een werkelijke vernieu van de vernieuwing is van hem wordt wing zal echter alleen bereikt worden als de verwacht dat hij de leerling onderwijs op school zelf het belang hiervan inziet of als maat biedt hij zal die coach moeten worden directie docenten of leerlingen daar zelf om hij zal flexibel moeten zijn er wordt dus vragen nogal wat gevraagd van die docent dat is niet altijd even gemakkelijk hij moet de manier wat is er dan nodig voor het doorvoeren van waarop hij altijd gewerkt heeft veranderen een vernieuwingsproces op een school het is bestaande routines moeten worden gewij belangrijk tevoren zo helder mogelijk te zigd ook hier is het dus essentieel om het krijgen wat er precies zal veranderen wie belang van de verandering duidelijk te krij daar welke bijdrage aan zal hebben en wat de gen zodat bij de docenten ook de bereidheid opbrengst zal zijn voor verschillende soor ontstaat om aan die verandering te werken ten betrokkenen kunnen er verschillende dat wil zeggen om kennis en ideeen uit te opbrengsten zijn zoals ze ook een andere rol wisselen om open te staan voor suggesties spelen in het proces management en docenten van collega s en om de eigen manier van hebben vaak andere belangen hierbij mag werken ter discussie te stellen ook de opbrengst voor de leerling niet uit het een concreet voorbeeld kan verduidelijken oog verloren worden maar het is reeel te wat de belangen voor docenten kunnen zijn constateren dat docenten en management daarom wil ik eens kijken naar zo n vernieu vaak andere belangen hebben dan doe ik wing als waar joop wammes het in zijn datgene wat voor de leerling het beste is artikel de negen stappen methode zie p 18 in deze moer doel van deze methode is taal voor het management kan de concurrentie zwakke autochtone en allochtone leerlingen positie ten opzichte van andere instellingen beter met zaakvakteksten te laten omgaan ik 1997 1 moer i wil daarbij niet ingaan op de methode zelf of hem de meerwaarde ligt wat er voor hem op de vraag of dit de beste manier is om het verbetert als hij de verandering heeft doorge gestelde doel te bereiken voerd en als er daarvoor door directie gele voor docenten nederlands als tweede taal genheid en faciliteiten worden geboden zal of docenten die remediale lessen geven kan hij bereid zijn daar ook zelf iets in te investe taakverlichting een argument zijn om er aan ren dat is geen onwil van de docent dat is de te beginnen wij hebben niet meer alleen de realiteit het kost vaak al genoeg moeite om verantwoordelijkheid voor het uitleggen van in het huidige onderwijssysteem het hoofd moeilijke teksten ik ga er daarbij van uit dat boven water te houden zonder dat er dan alle docenten op een school volgens de ook nog eens als flexibele coach op maat genoemde methode gaan werken voor de gewerkt moet gaan worden zaakvakdocent ligt het belang in het feit dat hij uiteindelijk meer van zijn vak kwijt kan als de leerling er meer van begrijpt ook al lijkt het in eerste instantie meer tijd te kosten als er meer moet worden uitgelegd pas als hij zelf gezien heeft wat de negen stappen methode voor hem in zijn lessituatie verbe tert zal hij bereid zijn om daadwerkelijk die methode te gaan gebruiken dit geldt overi gens niet voor alle docenten er zijn altijd docenten die het leuk vinden om nieuwe dingen uit te proberen het grootste deel van de mensen staat echter vaak niet te springen om zijn vertrouwde werkwijze overboord te zetten en zomaar met iets nieuws te begin nen ook op het niveau van de leerlingen zijn er belangen om iets nieuws te proberen ook voor hen zijn er veranderingen daarom zal het in veel gevallen nodig zijn ook met hen te bespreken wat er gaat veranderen en waarom leerlingen kunnen beter gemotiveerd raken voor het volgen van de les als ze de indruk hebben dat hun problemen serieus genomen worden ook het beter begrijpen van wat er in een les gebeurt kan zeer motiverend werken alle docenten tenslotte hebben er belang bij dat er meer gemotiveerde leerlin gen in hun klas zitten uit dit voorbeeld mag blijken dat binnen een school verschillende soorten argumenten kunnen spelen om aan een vernieuwing te beginnen het is zinvol om deze argumenten van tevoren te onderkennen en duidelijk te maken te vaak wordt er mijns inziens door anderen bedacht dat met name docenten maar iets moeten veranderen zonder dat het belang daarvan voor de docent duidelijk is of wordt gemaakt en waarom zou hij of zij dan iets veranderen pas als duidelijk is waar voor 2 moer 1997 i