Verslag panelgesprek

Publicatie datum: 1991-09-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 1-2
Pagina’s: 32-33

Documenten

verslag panelgesprek kris van den branden aansluitend bij de uiteenzettingen van gino leroy en rita rymenans enerzijds en arne lernaitne anderzijds werd een panelgesprek opgezet het panel bestond uit ver tegenwoordigers van zowel de onderwijs als de bedrijfswereld frans daems vereni ging voor het onderwijs in het nederlands von nicky kops nationaal christelijk middenstandsverbond ncw theo leyman vlaamse dienstvoor arbeidsbemidde ling en bw oepsopleiding vdab herman verstraeten vlaamse vereniging voor zake lijke communicatie wzc jo vervoortigin9 van kristelyke werkgevers en kaderleden vkim en guy vets vast wervingssecretariaat guy slaapels trad namens de von op als moderator aan de hand van stellingen uit de twee voorgestelde onderzoeken waarop tekens twee panelleden commentaar leverden werden een aantal vaststellingen uit het veld verder uitgediept stelling 1 ook jo vervoort cvkw relativeerde de dis crepantie in de stelling daar de vereiste kwa lificaties voor de beheersing van het neder er bestaat een discrepantie tussen de lands aflhankelijk ajn van de functie die de gevraagde en de vereiste kwalificaties vroor jonge afgestudeerde in de onderneming de beheersing van het neolenaras inneemt essentieel is dat mensen nooit beneden hun niveau worden tewerkgesteld onder vereiste kwalificaties vallen die taken hoewel jongeren zichzelf vaak hoger inschat die door de werknemers werkelijk uitgevoerd ten dan de realiteit het toelaat moeten worden gevraagde kwalificaties daarentegen zijn dewelke bij de aanwerving van sollicitanten een belangrijke rol spelen stelling 2 guy yes binnen het vast wervingssecretari aat verantwoordelijk voor de selectie van bedrgven stellen bij jonge afgestudeerden van nieuwe werknemers in de openbare diensten het seconder onderwijs tekorten vast h hun bestreed de geldigheid van de stelling het beheersing van het nederlands als gevdg mast wervingssecretariaat streeft er immers daarvan ontstaat een alternatief onderwiscr systematisch naar met haar selectieproeven cuit waarin onderwerpen uit het secundair aan te duiten bij de eisen van het bedrijfsle a aetwijs o gedcceerd women ven wat daarbij opvalt is dat kandidaten die enkel over een diploma lager secundair theo layman cvdab verkoos de term onderwijs beschikken steeds slechter scoren complementair boven alternatief dat geeft voor deze proeven dat maakt dat het aan zijns insziens duidelijker aan dat de opleidin deel van personeelsleden met een diploma gen buiten het regulier onderwijs specifieke hoger secundair onderwijs en hoger onder accenten kunnen leggen naar de vereisten wijs van het korte type gevoelig stijgt in de van het bedrijfsleven toe de vdab opleidin ministeries gen kenmerken zich dan ook vooral door 21e jaargang nummer 1 2 ser dec 1991 hun uitgesproken utilitair karakter doordat stelling 4 zij een directe voorbereiding zijn op een toe treden tot de arbeidsmarkt is de motivatie van de deelnemers zeer hoog bovendien het t lskven evolueert snet t het kan binnen deze opleidingen door het ont onderwijs eerder statisch is en vaak veel te breken van een puntensysteem aan een kant op enen vanuit het beariffsleven inspeelt veel effectievere procesbegeleiding worden gedaan de nadruk ligt bij de vdab op de hoewel frans daems von waarschuwde spreekvaardigheid van waaruit een transfer voor het hanteren van al te grove generalise wordt beoogd naar de overige vaardigheden ringen bevestigde hij dat het onderwijs herman lkrstraetert vvzc onderstreepte vooral op het macro niereau gekenmerkt de lacunes binnen het reguliere onderwis wordt door een zekere traagheid in tegen maar vroeg zich af welk ander circuit het stelling hiermee wordt echter vastgesteld dat meest geschiet is om daaste rernechiren voi heel wat leerkrachten in hun klas i e op het genshem is er dringend nood aan een duide micro niveau wel lovenswaardige pogingen lijke terreinaflbalcening tussen de verschalende ondernemen om vanuit het principe van de alternatieve opleiangen o a tussen de wab normale functionaliteit de leerlingen voor te en het onderwijs voor sociale promotie bereiden op het bedrijfsleven daems hoopte echter dat de bedrijfswereld in de toekomst haar eiset aan de leerlingen strikter zou stelling 3 omschrijven hoewel hij er meteen aan toe voegde dat het onderwijs noon geheel aan grote en kleine beckyven hebben een ver alle eisen zou kunnen tegemoetkomen het schiende houding ten op hte van jonge orderwijs is immers belast met de voorberei afgestudeerden van het secundair onderwis ding van de leerling op het verdere leven in en stelen ode andere eisen aan hun beheer het algemeen sing van het nederlands herman versbaaien wzc onderstreepte dat het onderwijs niet altijd in staat is om op nicky kops vertegenwoordigster van het de snel evoluerende eisen van het bedrijfsle ncmv wees erop dat voor kleine liedrijen ven in te spelen deels omdat de twee partij de communicatieve vaardigheden van hun en een andere visie op taal en taalgebruik werknemers van cruciaal belang 4n daar hebben het bedrijf even belicht taal vooral dergelijke ondernemingen staan of vallen met vanuit haar communicatieve functie het hun klantenbinding val jonge afgestudeer onmiddellijke rendement van de vaardighe den wordt dan ook verwacht dat zij in staat den terwijl het orderwijs ook en misschien zijn om door het leggen van vlotte vlekkeloze wel teveel aandacht besteedt aan taalbe contacten het imago van het bedrijf naar bui schouwing verstraeten pleitte dan ook voor ten te brengen daarvoor is niet alleen een een herorientering van de lerarenopleiding beheersing van de vier vaardigheden vereist daarin zouden aan de toekomstige leraren doch ook een flinke dosis mensenkennis en een telcstwetenschappelijk een communica het nodige zelfvertrouwen tief en een sociaal interactief referentiekader in grotere bedrijven is er volgens jo vervoort moeten worden aangereikt cvxw meer sprake van taakverdeling een aantal deelfuncties zjn reeds gecomputeri seerd wat tot een taakverrijking van de werknemers kan leiden deze taakverrijking wis van den branden stelt echter op haar bete nieuwe en stren aspirant nfwo gere eisen aan de verbaliteit van de werkne schoonbroek 16 mers 2180 been ser dec 1991 nummer 1 2 21e jaargang