Vijfendertighonderd pagina’s taaldidactiek

Publicatie datum: 1979-01-01
Auteurs: Peter Dekkers
Collectie: 10

Documenten

boel besprekingen peter dekkers vijfendertighonderd pagina s taaldidactie k de uitgaven van anton van der geest en wim als u door deze bespreking geinteresseerd wordt swuste zijn nooit in moer besproken toch heb laat het dan niet bij deze recensie maar pak de ben zij grote invloed op de vernieuwingen in het boeken zelf eens 3500 bladzijden praktische ver taalonderwijs van de basisschool van der geest nieuwingsadviezen van een verfrissend soort al en swuste hebben een groot publiek bereikt zult u ook veel tegenkomen dat u misschien al overal waar je hun publikaties in de boekenkast kent natuurlijk de auteurs hebben niet alles zelf van de onderwijzerskamer ziet werken mensen bedacht of uitgevonden en dat hoeft ook niet die het traditionele schoolboek durven los te la ten ouderkontak t de populariteit van swuste en van der geest zit m in het praktijk imago in hun boeken lees je de twee banden van elk driehonderd pagina s regelmatig dat er al mensen op deze manier heb staan vol met ideeen voor het bevorderen van het ben gewerkt ze tonen ook verslagen de layout contact tussen school en ouders de tekst is pam van hun boek versterkt dit beeld de bladzijden flet achtig getekend de meeste van de suggesties zouden net zo goed in een folder aan ouders kun blijken uitgeprobeerd er staan soms verslagen nen zitten maar het meest spreekt waarschijnlijk van experimenten bij de taalonderwerpen die de inhoud aan geen moeilijk didactisch jargon aan de orde komen zijn van allerlei aard taakver maar uitvoerbare ideeen een soort interkom ei delend groepslezen maken van kinderwoorden genlijk boeken boekpromotie schoolradio gebruiken er is een goede gelegenheid om de boeken van een werkboekje over krapte lezen maken bij van der geest en swuste te bespreken het scholen van ouders etc duo is opgehouden met begeleidingswerk en er staat ook een literatuurlijst over ouderpartici hoogstwaarschijnlijk ook met schrijven patie in ik heb in deze bespreking niet opgenomen de ar tikelen kaartenbakken e d van de auteurs ik taalactiveringsprogramma voor kleuters heb me beperkt tot de boeken die taaldidaktiek betreffen de twee ringbanden 518 pagina s zijn verdeeld 31 in vier onderdelen leren luisteren 1 leren spre de tweede ringband 304 pagina s ook al zeven ken 2 taalactivering vanuit belangstellingsker drukken gaat over taalonderwijs aan de midden nen 3 handleiding bij werkbladen en platen klassen der basisschool behalve het leren spreken 4 en luisteren vind je hierin onderdelen over taal regelmatig wordt bij de suggesties verwezen naar oefeningen en creativiteit bekende bundels gedichten en liedjes bij het spreken is er een al te zwaar accent op de als belangstellingskernen komen aan de orde techniek dieren bloemen speelgoed ons huis schoenen de taaloefeningen zijn vooral een uitbouw van de bakker qua sfeer komt het overeen met het de leessuggesties uit de eerste band maar er zit televisieprogramma sesamstraat speels maar er ten ook allerlei taalbeschouwingsonderdelen in moet wel geleerd worden het hoofdstuk over creativiteit heeft suggesties de auteurs spreken uitdrukkelijk van taalonder van heel verschillende aard en waarde wijs de werkwijze is echter wars van mechanisch de derde en vierde ringband samen 450 pagi gestamp van kennis en vaardigheden na s gaan over de bovenbouw van het basison een punt van kritiek de schrijvers kunnen geen derwijs in deze publikatie stellen de auteurs zich doelen formuleren ze noemen bijvoorbeeld in geengageerd op d w z met levendige emotie be leiding op het leren schrijven een doelstelling schrijven zij hun onvrede met de huidige door dat is jammer want op deze manier ontnemen ze snee praktijken zoals overmatige aandacht voor de gebruikers een echte kans om te evalueren wat spelling weinig onderwijs in mondelinge taalvaar er in een les is bereikt dit manco komt in bijna digheid overbeklemtoning van het traditionele al hun uitgaven voor het praktijkgerichte twee ontleden de idiote gebruiken bij het geven van tal krijgt het niet voor elkaar om concrete doel een opstel in plaats daarvan bepleiten de auteurs stellingen in eindgedrag te formuleren een flexibel taalonderwijs ze verstaan hieronder de literatuurlijst van dit boek vermeldt de von alle pogingen om echte taalbeheersingsmomenten uitgave creatief taalonderwijs de invloed is aan te pakken vergeleken met de hierboven merkbaar besproken eerste twee ringbanden valt als positief op er komt echt luisteren aan de orde de taalactiveri ngsprogra mm a inleidingen geven meer bloot van de visie van de schrijvers per hoofdstuk zijn literatuurlijsten het eigenlijke hoofdwerk van swuste en van der aangebracht taalbeschouwing uit de praktijk geest zit in vier oranje banden gelukkig zie je krijgt enige kans een onderwijzer d i e goed op de het op vele tafels van taalleraren in het basison hoogte is van achtergronden van zakelijk en derwijs het is een typisch vernieuwingsprodukt creatief stellen zal veel hebben aan de lessugges uit de malmbergse school weinig getheoreti ties soms zijn de aanwijzingen zo direct dat zelfs seer veel praktijkadviezen tegenover het gemis adressen van hulpinstanties worden gegeven het aan goed geformuleerde doelstellingen c q ver hoofdstuk over taalprojecten is een beetje antwoording staat dat de praktijksuggesties zijn von achtig niet alleen omdat daarin thema s uitgeprobeerd voorkomen zoals discriminatie maar ook omdat de eerste ringband 229 pagina s houdt zich be projecten breed worden opgevat i n bijna alle zig met de onderbouw van het basisonderwijs en von publikaties over projecten komen belang beleefde inmiddels tenminste tien 1 drukken stellingskernen aan de orde dit deel is samen met huub duijsens geschreven vier ringbanden van harte aanbevolen bij zijn verschijning was dit boek een opmerkelij ke uitgave een hulp voor onderwijzers om hun ouderkontakt in de kleuterschoo l eigen lessen te maken andere positieve kenmer ken zijn aandacht voor de verschillen tussen de 157 pagina s van dit ideeenboek herbergen schooltaal en milieutaal spelkarakter enz ook wat suggesties op taalgebied opmerkelijk is de vier onderdelen van deze band zijn leren luis weer de layout die is prima en wellicht op ver teren 1 spreken 2 lezen 3 en doen 4 het zoek van de auteurs zo tot stand gebracht luistergedeelte bevat voornamelijk hoor oefenin gen ofwel luisteren op het letterlijke begripsni veau dat lijkt me verouderd 32 luisteren in meervou d lingen is de volgorde van belangrijkheid eenmaal per individu vastgelegd dan moet er wel gepraat de 149 pagina s geven een grote variatie van mo worden over de onderlinge verschillen zo n ge gelijkheden voor een flexibel luisterprogramma sprek heb ik ervaren is ontsluierend na het de titel luisteren in meervoud slaat op dat flexi gesprek volgt een plan tot actie bel kunnen luisteren het boek bevat een literatuuropgave de indelingscriteria voor de soorten luisteren zijn weer ver te zoeken het is een theoretisch rot werken aan taal zooitje wat klankonderscheidend exploratief informatief waarderend sociaal creatief of kri niet zo best vind ik het is een soort restjesuit tisch luisteren allemaal is en het waarom en gave doelstellingen worden niet gegeven publiek hoe lang nog krijg je niet te lezen sommige van wordt niet bepaald het boek weliswaar prachtig deze luistersoorten zijn onderscheiden op doelen verzorgd komt op mij soms over als een reclame andere op didactische werkvormen dat vind ik campagne voor malmbergs uitgeverij wie de ban storend met iets meer moeite hadden de schrij den taa aciiveringsprogramma kent kan deze vers hun praktijksuggesties inzichtelijker en aan band ongelezen laten slechts het hoofdstuk vaardbaarder kunnen maken eigenlijk suggereren spelling bevat nieuws het is merkwaardig ge ze in heel hun werk een definitieve kloof tussen noeg ook het enige hoofdstuk met een literatuur theorie en praktijk ik ervaar zelf dat na praktijk vermelding ervaringen theorie verhelderend verbeterend en creatief kan worden toegepast op het verdere les sp elen met taa l geven de suggesties in dit boek zijn overigens van voor 167 pagina s vol met taalspelletjes voor school en treffelijke kwaliteit ze zetten aan tot verdere thuis het taalonderwijs wordt ermee verleven ideeen ze liggen in de sfeer van interkom digd en de ideeen zijn toepasbaar binnen veel si tuaties p lezier in boeken het gaat niet zozeer om spelletjes in creativiteit maar de ideeen zijn creatief voor de lesgever de de 166 bladzijden van dit boek zijn bestemd ideeen gaan zelden over onderwijs in creatief ge voor kleuterleidsters en onderwijzers ze gaan drag integendeel sommige suggesties nodigen uit over ideeen met betrekking tot boekpromotie tot convergent gedrag al is het allemaal niet on het is werkelijk een optimaal ideeenboek voor aangenaam in culinaire termen voorgebakken diegenen die nog nooit systematisch met jeugd met een modern sausje literatuur op school hebben gewerkt maar toch weer een boek waar altijd iets uit te het boek is gezet in schrijfmachineletters en dit halen valt een praktijkuitgave in de goede zin kenmerkt de directe sfeer handig is dat naast het van het woord totaal overzicht van de inhoudsopgave een over zicht is gemaakt van ideeen voor kleuterklassen titels en prijzen lage basisschoolklassen en zo verder een zeer uitnodigend boek vooral de beginidee de besproken uitgaven zijn alle bij malmberg in en leiden tot navolging het gaat hier bijvoor den bosch postbus 233 verschenen beeld om het meenemen van allerlei boeken door begeleiders over begeleiding de leerlingen het inrichten van een boekenhoek isbn 90 208 0543 6 f49 25 e d ouderkontakt in de kleuterschool isbn 90 208 8282 1 f 13 50 begeleiders over begeleidin g spelen met taa l isbn 90 208 0613 0 f 18 25 de 420 1 pagina s gaan over echte veranderings werken aan taal processen isbn 90 208 0693 9 f36 25 een voorbeeld teneinde een team bewust te ma plezier in boeken ken van zijn opvattingen nodigen de schrijvers uit isbn 90 208 0113 9 f18 00 tot het op volgorde leggen van een reeks doelstel 33 luisteren in meervoud geen gegevens ca f 45 00 per band isbn 90 208 9662 8 f24 50 ouderkontakt taalactiveringsprogramma voor kleuters deel 1 f32 75 taalactiveringsprogramma deel 2 f35 50 peter dekkers nog eens 898 pagina s van anton van der geest en wim swuste boekbesprekingen voor moer blijven wegens spellingwijzer plaatsgebrek wel eens een tijdje liggen intussen zijn er weer drie boeken van van der geest en het zeer dikke boek heeft tien theoretische en swuste verschenen tien praktische hoofdstukken deze uitgave over spellingdidactiek is eigenlijk de eerste van anton h et gebruik van de schoolmediathee k en wim die ik zowel theoretisch als praktisch op timaal vind dit is een echte ervaringsuitgave er staan sugges het boek is in een omslagmap uitgegeven samen ties in over de opzet van een schoolmediatheek met twee woordfrequentielijsten en een handlei de introductie de technieken die de leerlingen ding bij de didactiek van de werkwoordsvormen nodig hebben met het gebruik ervan de wijze van in de inleiding komt de situatie van het heden gebruik in het onderwijs het gebruik van de daagse spellingonderwijs aan de orde 1nat is dat schoolmediatheek in de onderbouw en boven voor een leren spellingleren is de titel van het bouw een werkplan voor het gebruik ouderpar eerste hoofdstuk werkelijk een voorbeeld van ticipatie band met kringgesprekken etc duidelijkheid het tweede hoofdstuk gaat over het is een boekje vol praktische ideeen in verge het doel van het spellingleven en in hoofdstuk 3 lijking met de vorige uitgaven heeft het een veel komt het nut van de woordfrequentielijst op de betere literatuurlijst met achtergrondinforma proppen achtereenvolgens zijn de onderwerpen tie werken aan wereldorientatie wereldorien van de andere theoretische hoofdstukken 5 mo terend werken opzet en inrichting van de tivatie 6 differentiatie 7 spellingregels 8 spel schoolmediatheek gebruik van de schoolmedia ling van de werkwoorden 9 woordfrequentie theek en inhoud van de schoolmediatheek lijst 10 foutenanalyse kortom een handige uitgave voor schooladvies de praktijkhoofdstukken gaan over 11 woord diensten en opleidingsinstituten pakketten 12 woordenlijst en woordenboek 13 dictee 14 correctie 15 voorbeeldlessen 16 oe krant en taal feningen zonder materiaal 17 oefeningen met materiaal 18 gedifferentieerde programma s 19 het beste dat je van dit boekje kunt zeggen is spellingspelletjes 20 ouderparticipatie dat het praktijkgericht is het staat vol met sug het literatuuroverzicht is enorm goed gestiesbij 15 k ranteberichten de lezer krijgt een eigenlijk is het gewoon belachelijk om dit boek beeld van de onderwijsmogelijkheden met deze in zo n kort bestek te becommentarieren feit is berichten de auteurs laten ook zien hoe je sa in ieder geval dat ik de spellingwijzer gemakke men met de klas een krant kunt samenstellen lijk leesbaar vind geschreven er is niet om theo een aardig i dee wordt t e nslotte u i tvoeri g uitge retische problemen heengedraaid en de prak werkt het maken van een knipselboek onder tische voorbeelden zijn als vanouds dus duidelijk wijsdoelen ontbreken of zijn heel erg g l obaal aan en uitgeprobeerd gegeven en literatuur i s niet opgenomen eigen detailkritiek is bij zo n 450 pagina s tellend boek lijk dus een van de mindere uitgaven van anton natuurlijk altijd mogelijk ik geef maar een enke en wim le notie waarom moet de spellingdidactiek ten aanzien van de werkwoordsvormen zo onnodig vaak herinneren aan de kooreman richting 34