Vijftien plezierige dingen om in de klas te doen (en die ook nog enig vaag verband met “Nederlands” hebben)

Publicatie datum: 1978-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 08
Volume: 08
Nummer: 5
Pagina’s: 19-20

Documenten

19 uijftien plezierig e dinge n om i n de klas t e doen en die ook no g eni g vaa g verban d me t nederlands hebben 1 we keren woorde n o m s onderwijs u ord t bovenstom kin dersteel wordt be jaardentaf el zondagsmis word t maandaqs juist enz zoeke n maa r jongens wie vindt de meest ont hullende ui t 2 elk teken t o p zij n blad ee n vierkan t va n 5 bij 5 klei ne vierkantjes elk e leerlin g ma g da n op zijn beurt een letter opgeven iede r moe t di e letter ergen s in zijn ei gen vierkant invullen voor d e volgende lette r word t op gegeven d e moet zoveel mogelij k woorde n vorme n een woord va n vijf letter s geef t 5 punten 4 letters 2 pun ten 3 letters 1 punt horizontaa l e n verticaal telle n allebei d e leraa r speel t natuurlij k me e 3 twintig vragenspel iemand neem t een begrip i n zijn hoofd wij mogen he m om de beurt een vraag stelle n waar op hij alleen antwoor d geef t me t j a of neen i s al oud maar blijft goed 4 uitspraakoefeningen wie het vlugs t kan zegge n de kat va n keize r kare l krabt d e krullen va n d e trap de koetsier poets t d e postkoets op eerste gebod tweede gebod derde 5 schrijf ee n zi n of een miniverhaaltje waarva n el k woord me t een ander e lette r va n het alfabet begin t i n volgorde natuurlijk anders kunne n we het niet controle ren 6 associaties i n t veld me t heel d e klas melk doe t m e denken aa n koe e n gras gras doe t me denken aa n gazon e n sla koe doe t me denken aa n loeien e n stal gazon e n sla kan ik ineendenke n to t tuinman leeien en stal to t brandweer brandweer e n tuinman same n i s beslist ee n vrijwilli ger we maken ee n zinnetje me t melk e n vrijwilliger de ingenieur vroe g ee n vijwilliger o m d e synthetisch e melk t e proeven kun j e in schemavorm o p het bord zetten 7 soms lees i k ee n sprookje va n grimm voor da t vinde n ze in de hoogste klasse n lekke r sadistisch 8 we maken allemaa l titel s voo r krantenartikel s ove r he t afbranden va n onze school st rit a i n vlammen opge gaan 9 woordkettingen make n klasagenda agendapunt punt hoofd hoofdstuk stukgoed goedzak 10 borddisgussie er mag gee n woor d gezeg d worden de discussie word t helemaa l schriftelij k gevoerd op het bord adembenemen d 11 een willekeurig voorwerp wordt doorgegeven en iede reen verzint er een gebruik voor traditionee l zijn het een paperclip of een baksteen 12 v ragen verzinnen bij gegeven antwoorden bv met 35 ook overal een kat 13 woordenboekbepalingen schrijven voor alledaagse ge bruiksvoorwerpen een tafel een stoel oo k zo ver keerd mogelijke bepalingen verzinnen een tijdschrift is een schrift waarin de secretaris opschrijft hoeveel de leerlingen over tijd komen bepalinge n voor nieuwe woorden een zwervernel en een stamprol bv 14 wie vindt de origineelste uitvlucht voor als je te laat op school komt ons moede r was de gang aan t schoonmaken en ik mocht niet door 15 wij ontwerpen nieuwe verkeerstekens verbode n voor leraars pijproken verplicht plelk moet of we ver zinnen nieuwe betekenissen voor bestaande verkeerstekens een pijl voor verplichte rijrichting bv wordt dan op gepast indianen met bovenstaande spelletjes kunnen waarschijnlijk oo k al lerlei operationele doelstellingen worden nagestreefd maar ze zijn in de eerste plaats gemakkelijk als je de laatste vrijdag van het trimester het 7e lesuur de 4de economische een uur moet gaan zoethouden wie bezorgt ons nog meer inspiratie voor deze zeer reele behoefte r r