Vragen beantwoorden

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Ben Vaske
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 3-4
Pagina’s: 158-163

Documenten

b en vaske toelichting en co rr ec tiem od el met deze les beoog ik de volgende doelen te rea liseren vragen beantwoorden de leerlingen realiseren zich dat ze zelfs als ze het antwoord op een vraag niet weten vaak toch kunnen raden schatten hoe het ant woord eruit moet zie n zij realiseren zich dat het de moeite loont je wie anderstaligen in de klas heeft dient zich te rea niet meteen te laten ontmoedige n liseren dat minder goede resultaten niet altijd ver zij herkennen vier soorten vragen kennisvra oorzaakt worden door het niet snappen van de stof gen begripsvragen analysevragen evaluatie het goed begrijpen van de vragen die wordengesteld vragen op een proefwerk kan evenzeer een factor zijn pre zij kennen een aantal vraagwoorden en weten cies begrijpen wat van je gevraagd wordt en weten hoe zij op vragen die daarmee beginnen moe hoe je aan een antwoord kunt beginnen daarover ten antwoorden maakte ben vaske een les de vaardigheden die op deze manier geoefend worden zijn deze les heb ik een paar jaar geleden ge hardop lezen uitspraa k maakt ook voor collega s omdat het mij concentratie gedurende een langere periode toen opviel dat met name allochtonen niet veel heel precies lezen van vragen en antwoorden ophebben met de manier waarop in het neder eigen kennis zoveel mogelijk gebruiken landse onderwijs vragen worden gesteld logisch denke n de les is bedoeld voor nederlands en voor voorspelle n sociale vaardigheden waarbij gewerkt wordt volgens een methodiek die ontwikkeld is door het is belangrijk dat bij de antwoorden naar een aantal docenten van de streekschool den voren komt hoe leerlingen het antwoord heb haag om allochtonen zo goed mogelijk voor te ben gevonden de tekst is bijzaak het gaat om bereiden op en te ondersteunen bij het afronden de technieken die leerlingen zich eigen moeten van een beroepskwalificerende primaire op maken en niet om het juiste antwoord als zo leiding helaas heeft deze methode een ver danig schrikkelijke naam sxr wat staat voor socio de vragen zijn opgesteld van eenvoudig naar remedial teaching samengesteld van gemakkelijk naar moeilijk ook in mijn lessen nederlands gebruik ik de terminologie is die volgens het begrippen deze les nog als blijkt dat allochtone cursisten apparaat van de cognitieve taxonomie van vragen niet goed beantwoorden overigens bloom bij iedere vraag wordt kort aangege wordt aan de techniek van het beantwoorden ven hoe de vraag precies gelezen moet worden van vragen mijns inziens veel te weinig aan en waar men speciaal op moet letten dacht besteed en zou menige vakdocent nog om de vragen met hele zinnen te beantwoor geschoold moeten worden in het maken van den moeten leerlingen leren woorden uit de vragen vragen te gebruiken hieronder volgt een les uit het lessenreeks je na een korte inleiding waarin voor de cur kennisvragen sisten het doel van de les wordt uiteengezet volgt een leestekst met de vragen zoals de cur za kondremans sisten die krijgen voorgelegd in de volgende b onafhankelijk in staat zijn zelf beslissingen te paragraaf geef ik een toelichting en correctie nemen zonder aan iemand te hoeven gehoor model zamen zelfstandig c afro d vrijpostig brutaal en onbeleefd te vrij e ratelt veel en snel prate n i so moer 1992 3 4 een les vragen b eantwo ord en we gaan nu een p a ar lessen besteden aan het op de j uiste manier beantwoorden van vragen dat is niet zo makkelij k omdat er zoveel verschi ll ende vragen bestaan toch kun je het beantwoorden van vragen wel leren dan moet je echter wel de vra ag goed lezen en helemaal begri j pen vaak geven leer l ingen een antwoord waarvan je zo al kunt z i en dat het n i et goed is ook al weet je het antwoord niet precies je kan pas een vraag beantwoorden als je precies weet wat e r gevraagd wordt je moet je dus ook goed kunnen concentreren op scholen en bij cursussen worden l eerl i ngen en cursisten doodgegooid met vragen tijdens proefwerken monde linge examens en landelijke examens er i s dus reden genoeg om aanda c ht te besteden aan het slim beantwoorden van vragen zor g dat je straks b ij het beantwoorden van de vragen genoeg ruimte tussen i eder antwoord openhoudt om bij de behandeling van de vragen aantekeningen te maken we gaan de tekst nu eerst gezamenlij k lezen kinderen van suriname ontmoeten ba anansi in nederlan d ba anansi is ook in nederland aangekomen ja de tijden veranderen denkt ba anansi en hij leeft nu tussen de surinamers en neder zo verandert er ook hee l wat in het onafhanke landers ba anansi kan maar moeilijk wennen lijke suriname van vandaag de dag eigenlijk zou hij het liefst terug gaan naar suriname maar dat kan niet zomaar de grote ba anansi kijkt nu in de richting van een jon oude ba anansi heeft hem niet voor niets naar getje met een mooie afros dat is stanley stan nederland gestuurd als oudste zoon moet ley springt van zijn ene op zijn andere voet en ba anansi immers gaan helpen onder zijn houdt zijn vinger hoog in de lucht juf kondremans uit suriname want het is hele schreeuwt hij mag ik vertellen maal niet altijd zo leuk voor surinamers in dat wat vrijpostig is die jongen denkt ba anansi koude kikkerland dat heeft ba anansi al va maar de juffrouw schijnt het juist leuk te vin ker gehoord als hij rondkroop in het ontmoe den vertel het maar stanley zegt de juf heel tingscentrum van surinamers vriendelijk en daarna zegt ze nog steeds heel vriendelijk maar wil je dan wel weer rustig op vandaag zijn daar weer eens een heleboel kin de stoel gaan zitten mi boy deren uit suriname aan het spelen na een tijd stanley gaat op het puntje van zijn stoel zit je krijgen ze een glaasje siroop te drinken en ten en ratelt dan echter elkaar ik vind hier gaan ze in een kring zitten praten met elkaar sommige dingen wel leuk bij voorbeeld dat zoiets heeft ba anansi in suriname de kin we allemaal geld hebben om eten te kopen en deren nog nooit zien doen de kinderen mo een huis met een dak erop zoiets heeft hij gen vertellen of ze het wel leuk vinden in ne tenminste altijd zijn moeder horen vertellen derland grappig denkt ba anansi dat die maar er zijn ook echte vervelende dingen zo kinderen hier net als de grote mensen ook zelf als die stomme kinderen op school of in de mogen vertellen straat die mij altijd pesten en er zijn er ook vroeger in suriname praatten eigenlijk al die van die rottige dingen roepen zo van leen maar de juffrouwen of de meesters en dan bruine poepdoos en roetmop en zo moesten de kinderen hun mond houden maar 1992 3i4 moer 159 ali een jongetje met mooie gladde zwarte ha ba anansi trekt dan een nog ernstiger gezicht ren springt nu ook van zijn stoel en roept en en vraagt nadenkend en hoe zit dat dan met ze zeggen ook wel eens stink surinamer tegen die scheldende kinderen op jullie school of in mij en dat vind ik niks niet leuk jullie straat de juf vraagt of ze allemaal weer rustig op moet je dan ook niet terug schelden alidha hun stoel willen gaan zitten en dan vraagt ze snapt meteen wat ba anansi bedoelt en ze zegt wat doen jullie eigenlijk als die andere kinde bescheiden wij surinamers zijn geen blaffen ren zo schelden de hondjes juist zegt ba anansi goedkeu nou dan scheld ik terug hoor roept stanley rend jullie surinaamse kinderen hebben alle en dan zeg ik bleekscheet en witte milkshake maal zelf een hoofd vol met hersenen maar die of zoiets ik roep altijd witte kaaskop en vette moet je dan wel leren gebruiken rijstebrij laat ali horen ja maar sputtert stanley tegen als je niet terug 5 en helpt dat dan vraagt de juf verwonderd scheldt denken de kinderen altijd dat je bang dan kijken alle kinderen even beduusd naa r van ze bent ben jij dan bang voor domme de puntjes van hun schoen alma haalt haar scheldende kinderen vraagt ba anansi streng schouders op en zegt dan halfluid schelden die gebruiken hun verstand toch zeker niet doet toch zeker geen pijn en trouwens je hebt toch zeker zelf een hoofd om te denken we hoeven zo n slechte bakra 6 ba anansi heeft de hele tijd zitten luisteren toch niet meer voor ons te laten denken dat om het beter te kunnen horen heeft hij zich doen wij surinamers tegenwoordig zelf wel aan een draadje laten zakken tot boven het uh nee eigenlijk ben ik niet echt bang hoor hoofd van de juf juf schreeuwt alidha op ik erger mij er alleen aan en dan heb ik geen eens daar zit een spin boven je hoofd de juf tijd meer om na te denken ja roept ali ik er kijkt omhoog oh zegt ze dan blij verrast dat ger mij daar ook altijd rot aan als die slechte is ba anansi hallo ba anansi kom je ons bakra s zo lekeer gaan nou merkt alma op er helpen om dat moeilijke scheldprobleem op te zijn gelukkig ook al heel wat goede bakra s en lossen ba anansi heeft daar niet op gerekend die vinden zoiets ook heel vervelend hij is nog maar zo pas in nederland toch heb ik altijd de neiging om terug te schelden blijft stanley volhouden ik zou an dan schiet hem opeens een wijs idee door zijn ders niks beters weten oh zegt ba anansi dan hoofd hij kijkt de kinderen onderzoekend aan overtuigend dat gaat vanzelf wel over als je je en vraagt dan als je nu op straat een hondje hersenen gaat gebruiken in plaats van een gro tegen komt en dat begint hard te blaffen blaf te mond vol met domme praatjes jullie suri jij dan ook terug naamse kinderen gaan toch zeker een eigen de kinderen moeten daar een beetje om la weg zoeken in dit koude kikkerland maar chen en stanley roept dat zijn toch altijd maar daar moeten alle surinaamse kinderen nog bange schijters die hondjes die blaffen en ali maar eens lang en goed over nadenken hoor zegt plechtig blaffende honden bijten niet zo eenvoudig is dat niet precies zegt ba anansi als hondjes blaffen zijn ze meestal bang voor je en dan willen ze zo poeh ba anansi heeft het er warm van gekre toch nog proberen indruk op je te maken jul gen en klimt daarom maar weer gauw aan zijn lie zijn toch zeker verstandig genoeg om zoiets draadje naar boven tan boen roept hij nog te begrijpen daar trappen jullie toch zeker niet naar de kinderen en als hij in een hoekje van meer in het plafond zit uit te rusten denkt hij ik hoop en daarbij surinaamse kinderen zijn toch maar dat de grote geest tevreden zal zijn over zeker geen bange schijters nou nee dat vin mijn wijze raad den de kinderen zelf ook niet wat vinden jullie er eigenlijk zelf van uit kompe nr 3 1979 roo moer 1992 3 4 beantwoord de vragen met hele zinnen in de vragen z i jn be langrijke woorden vetgedrukt aan die woorden moet je extra aandacht besteden kenn isvrage n 1 wat betekenen de volgende woorden a kondremans alinea 1 b onafhanke lijk alinea 2 c afro al i nea 3 d vrijpostig alinea 3 e rate l t alinea 3 f beduusd alinea 5 g bak ra al i nea 9 h tan boen alinea 1 0 2 wie is de hoofdpersoon van het verhaal 3 waar speelt het verhaal z i ch pre cies af 4 welk land wordt bedoeld met dat koude kikkerland 5a wie is het j ongetje met een mooie afro l b noemde namen van de andere personen d ie in het verhaal voorkomen 6a hoeveel scheldwoorden worden er in de tekst genoemd b noem die s c heldwoorden begripsvrage n 7 welke van de scheldwoorden uit vraag 6b slaan op surinamers en welke op nederlanders 8 over welk probleem gaat het in deze tekst met andere woorden wat is het thema van dit verhaal 9 welke twee di ngen in nederland zijn voor ba a nansi grappig en vreemd 10 wat betekent b laffende honden bijten niet alinea 7 analysevragen 11 leg met je eigen woorden uit waarom dit spreekwoord in deze tekst voorkomt 12a welke tegenstelling staat er in regel 3 4 van alinea 1 b met welk woordje wordt die tegenstelling weergegeven 13a waarom gaat ba a na nsi naar n e d erlan d o m zijn landge n oten te hel pen ali n ea 1 r 4 8 b met welk woordje wordt deze reden aangegeven 1992 3 4 moer i o i analyse valua tievraa g 14 de s l otz i n van het verhaal luidt wat vinden jullie er eigen l ijk zelf van a waar slaat het woordje er op b wat vind ji j daar nu eigenlijk zelf van beantwoord deze vraag met minimaal tien volledige zinnen verwerkingsopdracht ba anansi gaat na wat hij in nederland heeft meegemaakt weer te r ug naar suri name hij brengt verslag uit over zijn ervaringen aan de grote oude ba anansi en zijn fam i lie dat verslag gaat over vreemde en rare dingen die h i j heeft meegemaakt en over de man i e r waarop surinamers i n nederland leven en werken schrij f dit verslag van ba anansi op 1e moet minimaal anderhalf a4 kantje schr ijven doe dit netjes met volledige zinnen en maak al i nea s f beduusd sti l van verbazing en verlegenheid sa het jongetje met de afro is stanley alinea 3 onthuts t wie slaat op een persoon g bakra h tan boen b ah i alinea 4 alma alinea 5 alidha alinea 6 er moeten namen genoemd worden en bi j voor het antwoord op deze vraag is een woor die namen mag stanley niet meer genoemd denboek nodig of voldoende voorkennis leer worden gezien het woordje andere lingen onderschatten vaak hun eigen kennis vaak weten ze meer dan ze zelf denken maar ze 6a er worden zeven scheldwoorden genoemd gunnen zich geen tijd om zich voldoende te er wordt met hoeveel naar een aantal gevraagd concentreren de namen moeten hier dus niet genoemd wor den ba anansi is de hoofdpersoon als er wie in een vraag staat wordt er altijd de scheldwoorden zijn bruine poepdoos naar een persoon gevraagd roetmop alinea 4 stink surinamer bleek scheet witte milkshake witte kaaskop vette het verhaal speelt zich af in het ontmoetings rijstebrij alinea 5 centrum van surinamers alinea i noemen betekent een naam geven de woor op een vraag met waar moet in het algemeen den moeten dus volledig opgeschreven wor geantwoord worden met een plaats het ant den woord in nederland is onjuist omdat er ge vraagd wordt waar het verhaal zich precies af begripsvrage n speelt surinamers poepdoos roetmop stink suri met het koude kikkerland wordt nederland namer nederlanders bleekscheet witte milk bedoeld alinea i shake witte kaaskop vette rijstebrij er wordt gevraagd naar een land met het deze vraag bestaat uit drie delen waarbij een woordje welk wordt gevraagd naar de precieze antwoord gebruikt moet worden van een an naam het precieze voorwerp getal enz het is dere vraag in het antwoord moet systeem wor een betrekkelijk voornaamwoord den aangebracht bij voorbeeld door middel van een opsomming zie antwoord of een indeling in kolommen categoriseren 1 62 moer 1992 3i4 i2a de tegenstelling is wel naar suriname en niet surinamers nederlanders naar suriname met een tegenstelling wordt een verschil of poepdoos bleekscheet onderscheid tussen twee zaken weergegeven roetmop witte milkshake stink surinamer witte kaaskop b met het woordje maar vette rijstebrij m e t dit woordje wordt meestal een tegenstel ling aangegeven signaalwoord het scheldprobleem alinea 6 er wordt gevraagd naar de precieze naam van i3a omdat het voor surinamers niet altijd even een probleem dit woord kan een hulpmiddel makkelijk is in nederland zijn bij het zoeken naar het antwoord omdat een antwoord op een waarom vraag begint het een woord uit de tekst is met een thema meestal met omdat waarom daarom wordt het onderwerp van een tekst boek film enzovoort bedoeld b met het woor dje want dit woordje is een oorza kelijk of redenge ten eerste kinderen mogen in nederland net vend voegwoord signaalwoord als grote mensen ook zelf vertellen alinea 2 ten tweede het vrijpostige gedrag van stanley i4a er slaat op de wijze raad van ba anansi voor alinea 3 afgaande zin er wordt gevraagd naar twee dingen in ne het woordje er staat in de plaats van een het derland een antwoord als vroeger in suri of de woord of iets wat eerder genoemd is en name praatten eigenlijk alleen maar de juffrou is vaak verbonden met een voorzetsel in dit wen of de meesters en dan moesten de kinde geval van het woord waar verwijst naar een ren hun mond houden alinea 2 is fout omdat plaats in de tekst dit op de surinaamse situatie slaat voor het eerste antwoord helpt het woord grappig uit de b er moet geantwoord zijn in zinnen met een vraag bij het zoeken dit staat namelijk ook in onderwerp en persoonsvorm en met de juiste alinea 2 voor het tweede antwoord moet men zinsvolgorde de betekenis van vrijpostig kennen verwerkingsopdrach t zo de betekenis is van hen die dreigen heeft men zelden iets te vrezen iedere zin moet een onderwerp en persoons er wordt gevraagd naar de betekenis van de vorm hebben en de juiste zinsvolgorde moet ze zin voor het antwoord is een woordenboek zijn gebruikt verder moet het verslag een nodig of voldoende voorkennis of een zeer logis che opbouw hebben en terugslaan op het nauwkeurige lezing van het verhaal opmaken verhaal uit de context het is wel van belang dat men weet dat dit een nederlands en surinaams spreekwoord is analysevrage n it voor het antwoord moet men twee dingen uit de vraag halen gebruik van eigen woorden bij een waarom vraag wordt naar een reden of oorzaak gevraagd met andere woorden wat is de reden dat dit spreekwoord in de tekst voor komt het antwoord op het tweede gedeelte van de vraag moet dus met eigen woorden opge schreven worden 1992 3 4 moer 163