Vragen stellen aan literaire teksten

Publicatie datum: 1990-01-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 3
Pagina’s: 109-110

Documenten

het conce pt exam e nprogramma d it l eek het foru m meest doelmatig maar toen de commissie ter ore k wam dat de vnrr zich s toorde aa n h et fei t dat niet ook zij om een preadvies was gevraagd is daaro m alsnog gev r aagd overige ns heeft d e lidia boekhout vnrr het terecht zinniger geoordeeld dit p re advies niet uit te brenge n e n zich te b eperken vragen stellen aan tot de twee reagerende commenta ren plus ee n commentaar o p he t eerste voo rtgang svers l a g literaire teksten de commissie had er beter aan gedaan meteen haar voornemens b e treffe nde raad p leging be ken d te maken i n het najaa r zij n ook nog re giona le veldraa dpleg i ngen van docenten voor tij d ens d e opleiding voor moe dertaaldoce nt zien heb ik nogal wat artikelen over l i ter a tuuro n derwijs gel ezen al snel werd m ij duidelijk dat namens de cv e n men tegenwoordig als doelstelling heeft de ton h e n d r i x secretaris lee rlingen asser ti ef te ma ken dit h o udt in dat de leerl i ngen leren om zelf vrage n aan een tek st te stellen h et gaat erom wa t zij te weten w illen komen over ee n tek st de docent h oud t zich hierb ij zovee l mogelijk op de achtergrond met di t gegeven i n m ijn ac h terhoofd b egon ik vo l goe d e moe d aan de stage ik wist n og niet hoe veel moeilijkheden ik in d e prakt ij k zou tegen komen ik zal twee voo rbeeld en geve n in een vierde klas v w o h eb ik de u itvreter va n nescio ge lezen hieraa n wilde ik drie les sen besteden in de eerste l es lazen d e leer l ingen individuee l het verh aal de l es daarna moesten ze in groepjes vier vragen bij het verhaal s tellen de vragen moesten betrekking hebben op din ge n die ze opvallend e n lof moeil ij k von d en ook moesten ze alvast na d enken over het ant woord op de v ragen mij n b edoeling was om d e week daarna te werken met een forum bestaan de u it drie leerli ngen waaraan de groe pjes hun vragen konden stellen ik zou zelf bij di t alles zoveel mogelij k op de achtergrond blijven naar m ij n gevoel is dit project mis lukt toe n er in groepjes gewer kt werd mer kte ik da t er wei ni g vragen g eformuleerd werden het was geen onwil van d e leerli nge n want er werd in alle groepjes druk ged i scussiee rd over het ver haa l wat i k constateerde was dat er een enorme d re mp el was a ls er al een v r aag geformul eerd werd moest ik kome n o m mijn meni ng te ge ven d e l eerlingen waren onze ker en n a veel g e pl oeter vroegen ze of i k niet gewoon de v rag en ko n stellen zij zou den da n wel nad e nken over het ant woo rd in ee n vijfde k las v w o had ik dezelfde erva ring h oewel h et in deze klas nie t zozeer o m het 1990 3 m oe r 109 s tellen van vragen gi n g was de hou d ing van de leesvoe r l eer l ingen te vergel ij ken me t die van de leerli n ge n uit de v i er d e klas ik had zelf een aantal vrag e n gefo rmuleerd bij h et ge dicht afslui t dijk van vasali s d e l eerl in gen moesten in groepj es tot een int er p retat ie komen de vra g e n fu ngeerden hierbij al s leidraad dit ging nederlands als tweede taa l p rima het ge dicht sp rak de leerli ngen aan de g roe pj es waren tot versc hillen d e i nterpretaties d e 23s te voorzet van d e n e d erl andse taal unie is g e komen wat een klassi kal e d iscussie to t ge geti t eld etnische m inde rheden en nederlands als volg had o p een gegeven mome nt konden ze tweede taal in nederland en vlaandere n d e bunde l h et nie t eens worden en vroegen naar mijn me bevat tot artikelen omgewerkte lezingen ge ning e nigszins terugh ou d en d want ook h ier hou den tij dens het symp osium e tnische min wilde ik mijn inbreng zo klein mo g el ij k hou derh eden e n nederla nd s als twee de taal in het den vertelde ik hoe ik tegen het gedicht aan ned erlan dse taal gebied aan d e tilburgse u ni kee k toen was d e discussie pl otseling voorbij versiteit in december 1988 m ijn in te rp retat ie was volgens de leerlingen de i n h et eerste hoofd st uk lichten kroon en val enige juiste z e had den naar hun gevoel het len en kel e begripp en toe en geve n ze actuele g oede ant woord schreven dit keurig op en wa cijfers over de in nederland en vlaanderen ren klaar met h e t ged ic ht br ussel aanwezige immigrantenpop u l atie en uit de voorbeelden blijkt dat de leerlingen uit hu n vertegenwoo rd iging in het onderwijs b eid e klassen het moeilijk vonden o p hun eigen verder is h et een boe kje als een wip per the i nz i c ht te vert rouwen z e waren o nzeker ik ma komen eerst nederl an d se d an vlaamse spe moest uiteindelijk de vragen stellen en de goe cialisten aan h et woord h et gewicht is niet eer d e int erpretatie geve n d at h un inbr eng n et zo lijk verdeeld de vl aamse b ij drage n b eslaan aan veel waa r de ha d a l s die van m ij wi ld en ze niet zienlij k minder pagina s dan de ne derl and se geloven d at hun eigen interpretaties en vragen gaand eweg wor dt de red en d ui delij k er is in zelfs beter kon den zij n ging er h elemaal niet in vlaa nderen nog niet zo gek veel gebeurd op het wat ik mij nu afvraag is h oe je de houding van vakgebied nederland s als tweede taal rtt2 l eerlinge n zo k unt veran de ren dat ze zich wel willem fase beschrijft het hortende over assertief o p d urven te stellen h oe krijg je leer heidsbeleid in nederland i n de onderwijsno linge n zover dat ze inderdaa d zel f vragen gaan ta s word t wel h et oetc en nauwelijks het ne stellen aan een t ekst h oe maa k je ze dui delijk d erlands als twee de taal b elicht taalpolitiek dat hun i nterp re t atie n e t zo steekhou dend kan voo r et nisch e minderheden h eeft kennelij k het zijn als die van de docent cu lt ureel pluralisme als uitgangs pun t en niet d e b est rij d ing van achterstanden concl udeert f ase naar aanleiding van het ovb beleid hij be pl eit inzet van ond erwijsvoorrangsgelden ten be hoeve van leerl ingen met een bep erkte taal vaardigheid in het nederlands marie claire r osiers leonard en nora bo gaert beschrijve n het vl aamse beleid er is geen co herente visie i n de schoo lp rak tijk is het in d omp elingsmodel gang b aar zonder dat d aar ooit ech t voor gekoze n is d e roep om gelden voor onderzoek p rofession a liser i ng en mate riaalontw i kkeling moet via d e taal unie de oren van belgische beleidsmaker s bereik en guus extra schreef over ond erzoek neder lands als tweede taal in ne d erland van belang zijn het tijdsasp ect h et hers tructurerings pr o ces en de paradoxa le situatie dat de l eerlin g iio moer 1990 3