‘Vroeger was je iemand’ komt terug

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 3
Pagina’s: 89-90

Documenten

redactionee l meer en meer zie t men in een afwijking van de norm niet zozeer een red en voo r ui ts lui ting re s ulterend in verwijzing naar opvan g tehuizen p sychiat ri sche in ri chtingen in een jan peter houtman ver bos of in v e rwijzing van le e rlingen naar het sp e ciaal onderwij s veel e er ziet men zo n vroeger was je iemand afwijking als ee n terugkoppeling op die norm al s moge lijke aanl eiding om di e norm en de te komt terug n e men acti es bij te s t ellen in pl aa ts van s te eds maar te prob e ren om akeli g e verand eri ngen de kop in te drukken gaat me n ro eie n me t de be s chikbare ri e men in de ric htin g die h et vroeger was je iemand als l ee rkra c ht in de wat er al nee mt toe komst e cht e r kan de hele samenle v ing niet meer om je heen als je voor de klas s taat men ik prob eer met d ez e wat al g em en e inle iding z al aa n je voe ten liggen en elke teen kussen duidelijk te mak e n ho e b e lan grijk he t i s hoe tenmins t e als je je g o e d ve rzorgd hebt je n a ar de we reld j e omgeving kijkt ee n de w aarderi ng v a n vro e ger was al s die voor v eranderi ng van p er s pectie f of vi sie leidt tot de vee of huisa rts of zo u wilt voor de v e rand ering in d e praktijk no g voordat j e medicijnman hoog op een vo ets tuk wijz e i e t s g edaan he bt e e n c on c re et voorb eeld woorden pre velend die nie mand begrijpt hi ervan zi e j e te rug in h et fe nomee n d a t slec hte tijde n brak en aan de kinderen s ommi ge problee mkind e r e n zi e nderog e n leerden s om s d a adwe rk e lijk v a n het ge bode n opknapp en van a f het mom ent dat e r geric ht e ond erwijs en gin ge n n adenken s oms zelfs aandac ht voor he n is nog voordat men aan ov e r h e t ond e rwij s hand elingsplannen de nkt d e aanda cht of he t dat moet b e ter kunn e n dacht en ze e n pers p ectief versc huift v a n h et probl ee m naar werden deskundi g z e maakten me thoden het kind h e t blijft sp ec ule re n ho e dit in zijn liefst teach e r pro of en gingen bedenke n hoe die w erk gaat h e t ligt v oor d e hand dat een kin d eige nwijze z elfverz ekerd e leerkra cht t e ver zi c h door d e getoond e a a nd acht s erieu s geno ande ren z e brachten v ee l go e ds gelijke me n vo e lt e n dat d a t in d e z e ge v alle n genoe g monniken gelijke k a ppen gelijke kan s en i s voor b e t ere pre stati es h etz elfd e me c hanis voor ied ereen h e t onderwij s gehomogeni me geldt missc hien voor d e leerkrac ht se erd een goede le e rkrac ht werd er ee n die de boekjes uit he e ft en de e indte rm e n haalt zeker voor h e t onde rwij s i s dit ee n v eelb elo een l eerkra c ht moet zi c h aan de r e gels hou vend uitgan gs punt in he t ond erwij s word e n de n dat geldt trouwens voor de hele s a men oplo s singen bijvoorbeeld in h e t kade r va n le ving al s i eder een zich nu e ens aan de regels a chte rstandsbe s trijdin g no g s teed s ge zo cht in zou houden de uitbr e idin g e n int e nsiv eri ng van de tak e n van school en leerkra c ht in he t p ri mair we leven in een inter ess ante tijd e en hoopvol onderwij s ge be u rt dat bijvoorb ee ld aan de fin du s i ecl e de geluiden van een fa talis tis ch hand van b egrippen al s effect ieve l eertijd a dap all es wordt minder zijn w el te hor e n maar tief onde rwijs e n de bre de school meer uit gewoonte dan v anuit ee n we rkelijk er h eeft zich al e en belangrijke ve rsc huiving heid s beleving er was de angs t dat de voort van p e rspectief e n a a nda c ht voorge daan in d e schrijdende individualis eri ng in de w est erse jar e n zev entig en tac htig werd e n de oplo s sin maats chappij tot ve rloe de ri ng zou leiden gen voor ond e rwij sachters ta nde n e ers t en voor waarbij ge zamenlijk e re gel s en we tten naar al gezocht in inte nsive ri ng van de program beli even door een iede r worde n g einterpr e ma s bijvoorbeeld m ee r e n meer woorden teerd nu men er steeds meer van uitgaat dat sc hat bij taalprogramma s als het ev e n kon het om een onomkeerbaar pro c e s gaat en men moe s t zo n programma of me thod e teaclier zic h ri cht op bij stu ri ng lijkt he t mi ssc hie n pro of zijn i eder ee n di e in staat was een toch om e en positieve ontwikkeling te gaan handleiding te lezen zou h et kunnen uitvoeren 1997 3 m o er 89 tegenwoordig staat de leerkracht weer in effecten op het onderwijs de succesverhalen het centrum van de aandacht als de leer zijn doorgaans gekoppeld aan een bepaalde krachtvaardigheden verbeteren verbetert het school die een ontwikkeling van jaren achter onderw ij s de rug heeft die in de meeste gevallen niet in een recente publicatie van houtveen e a over rozen is gegaan verandering kost tijd 1 997 wordt het land elijk proj ec t schoo lverbe en moeite tering g ee valueerd p ri m air ond erwij s het zo heb je in noord italie regpio emilio betreft een indrukwekkend proje c t waarbij een initiatief dat veel succes heeft en waar sprake is van s amenwerking tuss en verschil iedereen mag komen kijken de initiatief l ende s choolbege leidingsdienst en om tot nemers weigeren een en ander aan het papier sc hoolverbet eri ng te komen wordt vooral toe te vertrouwen vanuit het besef dat een gewerkt aan d e leerkra chtvaardigheden kl as jarenlang ontwikkelingsproces niet in een s e n c ons ultatie is daarbij een belangrijk in stru boek rechtgedaan kan worden laat staan ment me n slaagt e ri n om l e erkrachten me er elders geimplementeerd wat er op papier directe in stru ctie t e laten g e ven in h e t kort staat is door amerikanen geschreven komt dit er op neer dat leerkra c hten heel planm a ti g s tap voor stap de leerstof aanbie de nadruk die we doorgaans leggen op den met duide lijk onders cheid en aandacht producten zoals leerpre s tatie s leerkra c ht voor de verschill ende fasen in he t lee rproces va a rdighe d e n boek en e n handleidingen i s bovendien wordt er meer effic ient lesgege ven een vorm van symptoombestrijding en bre ngt door verbete ri ng van de effe c ti eve leert ijd on s niet wat we in gedachten hadde n beter maar e n daar hebben we h e t w e er waar he t onderwij s bij al dit s oort initiatieven eige nlijk om te dat de le erkracht weer centraal staat bete doen i s blijv ende ve rbeterin g v a n d e leer ke nt nog niet dat hij seri eus genome n wordt prestaties van kinder e n wordt ni e t gevonden dat gebeurt pas als zijn me ning gevraagd op het ogenblik regent he t ame ri kaans e wordt en als deze mening met die van proj ec te n in het basis ond e rwijs waarvan su cces c o ll ega s als uitgangs punt wordt genomen bij fo r a ll e n high scop e de b e kend s te zijn hig h het m aken van beleid zo kan een gezame n scope in nederland kal eid oscoop ge heten lijke visie ontstaan die als enig deugd elijk belooft zelfs dalende c ri mina li teit s cijfers fundament voor s c hoolverbete ri ng kan di e d e bijbehorend e vis i es op goed onderwijs nen worden m e egeimportee rd en hi e r gaa t h et als sc hool volg je dan je eigen uni eke weg mis m e thoden kun je mi s sc hi en implemente waarbij de ervaringe n van anderen nie t wor ren vi si es niet vi s i es word en gevormd dit den gekopi e erd ma a r worden gebruikt naar laat s t e pro ces wordt mees tal aan het toev al eigen inzicht als leerkracht b e n je dan weer ove rgelate n i emand een onmisbare schak e l in e en v eran d e me e ste persoonlijk e visies zijn vanzelf deri ngspro c es spre kendhe den die onve rmo ede e ffec t en h eb ben bij de uitvoe ri ng van een of and er literatu ur project z e ve r sc hi ll en namelijk nogal een s binn e n e en te am als j e ze eerst b e spreekb aar houtveen a a m n booij r d e jong w maakt w eet je tenminste met wat voor van de g ri ft red effec ten van adaptief rie men je aan he t roei e n b ent d a t zal nie t onderwijs ev aluatie van h e t lande lijk project altijd tot ee n suc cesv erh aal leiden maar bet e r sch oo lverbetering alphen a d rijn sams om met zijn all en ov ertuigd d e boot in dan als h d tjeen willink 1997 zombies ac ht er e e n ide e aan gelopen a l is di e nog zo weten sc happe lijk b ew e z en er is gee n altern a ti ef en bovendien leert een m e ns het b est van zijn fouten zo a l s beke nd hebben land elijke o f ande rszins groot s chalig e verbete ring s projecten marginale 90 moer 1997 3