Waar moeten we beginnen – Boeken op de kleuterschool

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 03
Volume: 03
Nummer: 1
Pagina’s: 25-26

Documenten

zijn schoolteam voldoende speelruimte hebben om het materiaal aan te vullen bijv door tekstboeken meulenhof serie en het curriculum frame work in te vullen zo kan de leergang units beva tten waarbinnen de leraar zelf volgorde e n ev keuze van teksten bepaalt door het behandelen van de verschillende units worden toch de doelstellingen van de leergang bereikt 5 i e a literature final report bij alan purves revised july 1971 in i e a moth er tongue t e sts november 1969 uitgebrei d e l iteratuur l ijst verkrijgbaar bij he t ministeri e van o nde rw ij s en wetenschapp en te den haag waar moeten we beginnen boeken o p de kleuterschoo l c van reene n in 1 96 1 werd door d e stichting speu rwerk betreffende het boek een onderzoek ingesteld naar de koop lees en studiegewoonten van volwassenen en jeugd h et rapport onder d e titel mensen en boeken gepub licee rd gaf bepaald e aanknopingspunten voor hen die met j eug d en boeken te maken hadd en zo kwam o a naar voren dat de volwassenen die in hun jeugd gelezen had den ook op latere leeftijd het boek trouw bleven en j uist omdat het boek op de scholen van lager en middelbaar on d erwijs een steeds grotere rol gaat spelen besloot d e r otter d amse schoolcommissie voor het jeugdboek een po ging te doen om zelfs d e k l euters al in contact te brengen met het boek deze scho olcomm issie voor het jeugdboek samengesteld uit mensen van d e scholenbond en d e boekhan d el en de bibliotheek staat ond er voorzitterschap van iemand van d e ond erwijsinspectie en heeft daardoor het voordeel dat men wat makkelijker toegang krijgt tot d e scholen verder werkt zij met een ge meentesubsidie en j aarlijkse bi jdragen van de and ere partners zodat men in derdaad bepaalde activiteiten kan ontwikkelen vooral de tijd van de kinder boekenweek wordt benut op ve le pla atsen in d e sta d zijn tent oonste llingen van boeken op allerlei gebied en leeshoeken geven de jeugd gelegenheid al is het maar een week per jaar boeken te bekijken en te lezen zonder dat ze er iets v oor hoeven te beta l en maar k l euters zijn afhanke lijk van hun ou d ers en van h et schooltj e zo al s men d e kl euterschoo l nog dikwijls pl eegt te noe men en daarom moet men het boek b ij hen brengen i p v dat zij er op uit gaan was het een jaar of tien twaalf geleden m i sschien nog ni et zo gemakkelijk om een aardige collectie nederlandse kleuterboeken samen te stellen daarin is een grote verand ering ge k omen uitgevers a l s l emnisca at en k luwer z ij n d e waa rd en va n het artistiek en psycho l ogisch verantwoorde kind erboek duidelij k 2 5 gaan onderkennen en gaven een groot aantal bijzonder mooie boeken uit daarnaast verschenen bundels verte l en voorleesstof en zo viel het de com missie niet moeili j k een col l ectie van ongeveer v i jfenzeventig boeken samen te ste l len d i e op de kleuterscholen tentoongesteld kon d en worden die boeken in doorzichtig plastic gekaft blijven veertien dagen op school e mogen door de kind eren zowel als de oud ers bekeken worden bovend i en is e voo r de ouders een gezell i ge folde r aan toegevoegd waa r op d e boeken met u itgever en prijs ve rmeld st aan op d eze manier kunnen d e ou d ers a ls z ij eens iets voor hun kind wi l len kopen terugvallen op de lijst en een derge l ijke l i j st zegt je ook veel meer a l s je de boeken zelf eerst hebt gezien aan het begin van h et schoolj aar kan men bij de secretaresse van de com missie opgeven in welke ti j d men de tentoonste l ling wil hebben en deze dus zo plannen dat men er b ijv een ouderavond aan vast kan knopen waarop over het l ezen van de kleuter en het belang daarvan kan gesproken worden men kan daartoe een schrijver of een jeugdbib l iothecaresse u itnodigen en mits men met zorg d e spreker k iest is dit een p l ez i erige en instructieve avor i n een grote stad a l s rotterdam reizen er ze lfs twee tentoonstellingen de stad rond en tot nu toe is het een succes geweest reeds voor de derde maa l wer d e co ll ectie vernieuwd en men schreef a l wee r in voor de vo l gende tentoon ste l ling wat bereiken we h i er nu mee in de eerste p laats komen de l e idsters op school tot de ontdekking dat er bi j zon d er vee l mooie en zelfs leerzame b oeken voor de kle u ters bestaan en onder l eer zaam is dan bijv bedoeld eric carle s rupsj e nooitgenoeg uitge geven bij gottmer dat op grappige manier laat zien hoe een rups een vlin d er wordt of lionni s b l auwtje en geeltje uit gegeven bij kluwer waa rin iets verteld wordt over kleuren i n de tweede plaats kunnen de leidsters de kin deren observeren b ij het beki j ken van boeken en ontdekken we l ke boeken voor hen belangr i jk zij n en in de derde plaats zien ook de ouders wat er voor moois op boekengebie voor hun kleuter i s verschenen en a ls men ze l f iets z i et dan raakt men ge woonlijk onder de bekoring van het mooie en bijzondere dat er op dit gebie is verschenen en gaat men het verschil zien tussen goe d e en mind er goede b oeken de tentoonste l ling loopt nu een jaar of v ij f en ik kan mij voorstellen dat men bu iten rotte rd am ook eens zo n oud era vond met kleuterboeken wil probe ren a l s er een openba r e l eeszaa l is in d e pla ats waar u w o ont kunt u daar zeker a a nkloppen vo or zo i e t s en wilt u echt een u itgebreid e tentoonstel l ing ste l u d an in verbi nd i ng met bu reau bo e k en jeu gd d er c v bezu iden houtsi weg 231 den haag tel 070 835708 09 die u een kant en klare tentoonste ling kan bezorgen het is ze ker de moe ite waard om een proef te nemen met kl euters en b oeke en ouders 26